Bir araştırmacı, A ve B marka pillerin dayanıklılık sürelerini karşılaştırmak istiyor.... Buna göre test istatistiği hangi değeri aşarsa sıfır hipotezi reddedilecektir?

Soru 11-) Bir araştırmacı, A ve B marka pillerin dayanıklılık sürelerini karşılaştırmak istiyor. Bu iki ayrı markadan alınan pillerin dayanıklılık sürelerinin normal dağılış gösterdiği bilinmekte. Araştırmacı, A markasından 30 birimlik ve B markasından 50 birimlik rastgele örnekler alarak testler yapmış ve sonuçlar şu şekilde elde edilmiştir: A markası için örnek ortalama: 200 saat, örnek standart sapma: 30 saat, B markası için örnek ortalama: 190 saat, örnek standart sapma: 20 saattir. Araştırmacı, A markasının ortalamasının B markasından büyük olup olmadığını 0.05 önem seviyesinde test etmek istiyor. Buna göre test istatistiği hangi değeri aşarsa sıfır hipotezi reddedilecektir?

a) 1.96 dan büyük veya -1.96’dan küçük olursa
b) 1.645’ten büyük ise
c) -1.645’ten küçük ise
d) -1.96’dan küçük ise
e) -1.65’den küçük veya 1.65’den büyük ise


Bu resim, iki farklı marka pilin dayanıklılık sürelerinin normal dağılım özelliklerine dayanarak karşılaştırılmasını içeren bir istatistik sorusudur. Araştırmacının test etmek istediği hipotez, A markasının pil ömrünün B markasından uzun olup olmadığını 0.05 önem seviyesinde belirlemektir. Sorunun, hipotez testi için istatistiksel sonuçların hangi koşulda sıfır hipotezini reddedecek şekilde değerlendirileceğini aradığı ve beş farklı seçeneğin arasından doğru olanı bulmayı amaçladığı görülmektedir.

Problem Analizi ve Hipotez Testi

Araştırmacı, iki farklı marka pilin dayanıklılık sürelerini karşılaştırmak istemektedir. Bu durumda, iki örnek ortalamayı karşılaştırma testi yapılmalıdır. Hipotez testinin adımlarını izleyip gerekçelendirerek doğru cevabı bulalım.

Hipotezlerin Belirlenmesi

 1. Null Hipotezi ((H_0)): A markasının ortalama dayanıklılık süresi, B markasının ortalama dayanıklılık süresine eşittir.
  H_0: \mu_A = \mu_B
 2. Alternatif Hipotez ((H_a)): A markasının ortalama dayanıklılık süresi, B markasının ortalama dayanıklılık süresinden büyüktür.
  H_a: \mu_A > \mu_B

Test Türü ve İstatistiği

Bu problemde iki örneklem ortalamasını karşılaştırdığımızdan dolayı t-testi kullanacağız. Ancak örneklem büyüklükleri büyük olduğundan (n > 30), yaklaşık olarak z-testi de kullanılabilir.

Z-testi istatistiği şu formül ile hesaplanır:
Z = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}}

 • (\bar{X}_A): A markasının örnek ortalaması (200 saat)
 • (\bar{X}_B): B markasının örnek ortalaması (190 saat)
 • (s_A): A markasının örnek standart sapması (30 saat)
 • (s_B): B markasının örnek standart sapması (20 saat)
 • (n_A): A markasından alınan örnek sayısı (30)
 • (n_B): B markasından alınan örnek sayısı (50)

Test İstatistiğinin Hesaplanması

Formülü kullanarak Z değerini hesaplayalım:

Z = \frac{200 - 190}{\sqrt{\frac{30^2}{30} + \frac{20^2}{50}}}

Önce paydayı hesaplayalım:
\sqrt{\frac{30^2}{30} + \frac{20^2}{50}} = \sqrt{\frac{900}{30} + \frac{400}{50}} = \sqrt{30 + 8} = \sqrt{38} \approx 6.16

Bu durumda:
Z = \frac{10}{6.16} \approx 1.62

Kritik Değer

Teste göre, A markasının ortalama dayanıklılık süresinin B markasından büyük olup olmadığını test ediyoruz ve önem seviyemiz 0.05 olduğundan test bir yönlü (right-tailed test) olacaktır. Bu durumda 0.05 seviyesinde kritik değer z-tablosundan 1.645 olarak bulunur.

Karar Verme

Bulduğumuz Z değeri (\approx 1.62), kritik değeri 1.645’ten küçük olduğundan sıfır hipotezini reddedemeyiz.

Sonuç olarak doğru cevabımız b) 1.645’ten büyük ise olacaktır.

Diğer Seçeneklerin Gerekçeleri

a) 1.96’dan büyük veya -1.96’dan küçük olursa

1.96 değeri, iki yönlü testlerde %5 seviyesinde kritik değere denk gelir. Ancak bu testimiz tek yönlü olduğu için uygun değildir.

b) 1.645’ten büyük ise

Doğru seçenek. Tek yönlü testte 0.05 önem seviyesinde kritik değeri olan 1.645’e göre doğrudur.

c) -1.645’tan küçük ise

Bu seçenek, alternatif hipotezin ortalamaların küçük olmasını test eder; bizim hipotezimiz ise ortalamanın büyük olmasını test ediyor.

d) -1.96’dan küçük ise

Bu değer, iki yönlü test için kullanılır ve bu durumda hipotezimizde olmayan bir durumu kapsar.

e) -1.65’den küçük veya 1.65’den büyük ise

Bu değerler doğru hipotezi temsil etmez; ayrıca karışık sınırları içerir ve 1.645 ile uyumsuzdur.

TERİMLER:

Z-testi: İki örneklem arasındaki istatistiksel farkı değerlendirmek için kullanılan bir test türüdür.

T-testi: Küçük örneklemler için, iki grubun ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılan bir test türüdür.

Kritik Değer: Belirli bir güven seviyesi altında, test istatistiğinin sıfır hipotezini reddetmek için aşması gereken sınır değeri ifade eder.

Önem Seviyesi (α): Bir hipotez testinde, yanlışlıkla sıfır hipotezini reddetme olasılığıdır.