Bilanco gelir hesaplama şirket görüşleri hesaplama

3. X işletmesinin 2021 yılı bilanço ve gelir tablosu aşağıda yer almaktadır.

2021 Yılı Bilançosu (.000 TL)

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 4.625
Nakit ve Nakit Benzerleri 330
Ticari Alacaklar 1.720
Stoklar 2.575
Duran Varlıklar 2.355
Binalar 4.080
Demirbaşlar 650
Amortismanlar 2.375
TOPLAM VARLIKLAR 6.980
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.230
Banka Borçları 450
Ticari Borçlar 1730
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 50
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 500
Öz Kaynaklar 4.250
Ödenmiş Sermaye 3.250
Dağıtılmamış Karlar 1.000
TOPLAM KAYNAKLAR 6.980

01.01.2021 31.12.2021 Dönemi Gelir Tablosu (.000 TL)

Net Satışlar 37.800
Satilan Malin Maliyeti (-) 27.900
Brut Satış Kar 9.900
Yonetim ve Pazarlama Giderleri (-) 7.310
Amortisman (-) 325
Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK) 2.265
Faiz Odemeleri (-) 230
Vergi Oncesi Kar 2.035
Vergi(%20X-) 407
Net Kar 1.629

a. X şirketinin bilanço ve gelir tablosunu inceleyerek, aşağıdaki tabloda yer alan finansal oranları hesaplayınız.

b. Şirketin oran analizini, sektör ile karşılaştırmalı olarak yapınız. Oran analizinin sonucunda şirket ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Şirketin sektöre göre durumu nasıldır?

Temel Oranlar 2021 Sektör Ortalaması
Cari Oran 1,85
Asit-Test Orani 1,10
Ortalama Tahsilat Süresi 20 gün
Toplam Borç/Toplam Aktif 0,50
Faiz Karşılama Oranı 7.75
Brüt Kar Marj 0,28
Öz sermaye Kârlılığı 0.75

CEVAPLAR:

a. X şirketinin bilanço ve gelir tablosu verilerini kullanarak aşağıdaki finansal oranları hesaplayabiliriz:

Cari Oran

 • Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Cari Oran = 4.625 / 2.230
 • Cari Oran = 2.07

Asit-Test Oranı

 • (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Asit-Test Oranı = (4.625 - 2.575) / 2.230
 • Asit-Test Oranı = 0.93

Ortalama Tahsilat Süresi

 • (Ticari Alacaklar / Net Satışlar) * 365 Ortalama Tahsilat Süresi = (1.720 / 37.800) * 365
 • Ortalama Tahsilat Süresi = 16.57 gün

Toplam Borç/Toplam Aktif

 • (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) / Toplam Aktif Toplam Borç/Toplam Aktif = (2.230 + 500) / 6.980
 • Toplam Borç/Toplam Aktif = 0.36

Faiz Karşılama Oranı

 • FVÖK / Faiz Giderleri Faiz Karşılama Oranı = 2.265 / 230
 • Faiz Karşılama Oranı = 9.85

Brüt Kar Marjı

 • (Net Satışlar - Satılan Malın Maliyeti) / Net Satışlar Brüt Kar Marjı = (37.800 - 27.900) / 37.800
 • Brüt Kar Marjı = 0.26

Özsermaye Kârlılığı

 • Net Kar / Öz Kaynaklar Özsermaye Kârlılığı = 1.629 / 4.250
 • Özsermaye Kârlılığı = 0.38

b. Yaptığımız finansal oran analizine göre:

 • Cari Oranı 2.07 ve Asit-Test Oranı 0.93 olarak hesaplandı. Bu değerler sektör ortalamalarından oldukça yüksek olduğu için, X şirketi kısa vadeli borçlarını ödemek için yeterli likiditeye sahip olduğunu gösteriyor.
 • Ortalama Tahsilat Süresi, 16.57 gün olarak hesaplanmıştır. Bu, sektör ortalamasının altında bir rakamdır ve şirketin alacaklarını daha hızlı tahsil ettiğini göstermektedir.
 • Toplam Borç/Toplam Aktif oranı 0.36’dır. Bu, sektör ortalamasından düşük bir orandır ve şirketin borçlarının aktiflerine oranla daha düşük olduğunu gösterir.
 • Faiz Karşılama Oranı 9.85 olarak hesaplanmıştır. Bu, sektör ortalamasının üzerinde bir rakamdır ve şirketin faiz ödemelerini karşılamak için yeter