2018 yılını BAZ YIL kabul ederek 1, 2, 3, 4 ve 5. Sorulan aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız

2018 yılını BAZ YIL kabul ederek 1, 2, 3, 4 ve 5. Sorulan aşağıdaki
bilgilere göre cevaplayınız.

2018 2010 2020 2021 2022
Stoklar 100 255 432 658 936
Ticari alacaklar 100 101 250 440 680
Duran varlık 100 168 334 548 998
Donen varlıklar 100 136 278 464 987
KVYK 100 121 219 332 896
Net satışlar 100 148 302 524 735
  1. Stoklar ve Net Satışlar ilişkisi açısından aşağıdaki bilgilerden
    hangisi doğrudur?

a) Stoklar ve net satışlar azalış eğilimine sahiptir .
b) Stokların daha yüksek oranda artması, işletme açısından olumlu yorumlanır.
c) İşletmenin yıllar itibariyle stoklama maliyetleri azalmaktadır.
d) Yıllar itibariyle, baz yıla göre stoklardaki artış yüzdesi, net satışlardaki artış yüzdesinden daha düşüktür.
e) Hiçbiri.

  1. Ticari Alacaklar ve Net Satışlar ilişkisi açısından hangisi yanlıştır?

a) Ticari alacaklanın artış eğilimi daha düşüktür.
b) İşletme alacak tahsilatı noktasında sorun yaşamamaktadır.
c) Alacak tahsilat politikasının en etkin olduğu yıl 2018’dir.
d) İşletmenin satışlarının tamamını peşin yaptığı bir yıl bulunmamaktadır .
e) Hiçbiri.

Stoklar ve Net Satışlar İlişkisi:

Stoklar, bir işletmenin elinde bulunan mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade ederken, net satışlar ise işletmenin sattığı mal ve hizmetlerin toplam gelirini ifade eder. Stoklar ve net satışlar arasındaki ilişki işletmenin stok tutma stratejileri ve satış performansıyla doğrudan bağlantılıdır.

Tabloya bakıldığında, stoklar ve net satışlar her iki yıl itibariyle de artış gösteriyor. Ancak baz yıla göre stoklardaki artış yüzdesi, net satışlardaki artış yüzdesinden daha düşüktür. Bu durumda doğru cevap d seçeneği olacaktır. Yani, “Yıllar itibariyle, baz yıla göre stoklardaki artış yüzdesi, net satışlardaki artış yüzdesinden daha düşüktür.”

Ticari Alacaklar ve Net Satışlar İlişkisi:

Ticari alacaklar, işletmenin sattığı mal veya hizmetlere karşılık alacaklı olduğu tutarı ifade ederken, net satışlar işletmenin gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği geliri ifade eder. Ticari alacaklar ve net satışlar arasındaki ilişki işletmenin alacak tahsilat politikası ve satış performansıyla ilgilidir.

Tabloya bakıldığında, ticari alacaklar her iki yıl itibariyle de artış gösterirken, net satışlar da artış göstermektedir. Ancak doğru cevap b seçeneği olacaktır. Yani, “İşletmenin alacak tahsilatı noktasında sorun yaşamamaktadır.” Bu seçenek, ticari alacaklar ve net satışlar ilişkisi açısından yanlış bir ifadedir. Alacak tahsilatında sorun yaşamamak pozitif bir durum olduğu için, işletmenin bu konuda başarılı olduğu anlaşılır.

TERİMLER:

  • Stoklar: Bir işletmenin elinde bulunan mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade eder.
  • Net Satışlar: Bir işletmenin satışlarının toplam gelirini ifade eder.
  • Ticari Alacaklar: İşletmenin sattığı mal veya hizmete karşılık alacaklı olduğu tutarı ifade eder.
  • Baz Yıl: Diğer yıllarla karşılaştırılmasında referans alınan yıl. 2018 yılı bu soruda baz yılı olarak kabul edilmiştir.

1. Soru

Cevap: d

Açıklama:

2018 yılında 100 olan stoklar, 2022 yılında 936’ya yükselmiştir. Bu artış %836’dır. Aynı dönemde net satışlar 100’den 735’e yükselmiştir. Bu artış %635’tir. Görüldüğü üzere, stoklardaki artış oranı net satışlardaki artış oranından daha düşüktür.

Diğer seçenekler yanlıştır.

a) Stoklar ve net satışlar artış eğilimindedir.

b) Stokların daha yüksek oranda artması, işletme açısından olumsuz yorumlanır. Stokların artması, işletmenin daha fazla sermayeyi stoklarda bağladığı anlamına gelir. Bu, işletmenin likiditesini azaltabilir ve finansman maliyetlerini artırabilir.

c) İşletmenin yıllar itibariyle stoklama maliyetleri artmaktadır. Stokların artması, işletmenin stoklama maliyetlerini artırabilir.

2. Soru

Cevap: b

Açıklama:

2018 yılında 100 olan ticari alacaklar, 2022 yılında 680’e yükselmiştir. Bu artış %680’dir. Aynı dönemde net satışlar 100’den 735’e yükselmiştir. Bu artış %635’tir. Görüldüğü üzere, ticari alacaklardaki artış oranı net satışlardaki artış oranından daha düşüktür.

Diğer seçenekler doğrudur.

a) Ticari alacakların artış eğilimi daha düşüktür.

c) Alacak tahsilat politikasının en etkin olduğu yıl 2018’dir. 2018 yılında ticari alacakların net satışlara oranı %100 iken, sonraki yıllarda bu oran azalmıştır.

d) İşletmenin satışlarının tamamını peşin yaptığı bir yıl bulunmamaktadır. 2018 yılında bile ticari alacakların net satışlara oranı %100’dür. Bu, işletmenin tüm satışlarını peşin yapmadığı anlamına gelir.