Bir finansal durum tablosunda (Bilanço) yer alan “Aktif” aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır?

Satınalmada Finansal Analiz

Bir finansal durum tablosunda (Bilanço) yer alan “Aktif” aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır?

A. Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ve Özkaynaklar Toplamı
B. Sermaye
C. Sadece Borçlar
D. Faiz Gelirleri
E. Varlıklar


Bu resim, finansal analiz ile ilgili bir soruyu içermekte. Soru, bir bilanço tablosunda “Aktif” teriminin hangi kavramla eşanlamlı olduğunu soruyor. Yanıt seçenekleri arasında Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ve Özkaynaklar Toplamı, Sermaye, Sadece Borçlar, Faiz Gelirleri ve Varlıklar bulunuyor.

Bir Finansal Durum Tablosunda (Bilanço) “Aktif” Teriminin Eş Anlamlısı

Bir bilançoda “Aktif” terimi ile neyin kastedildiğini anlamak, finansal tabloları doğru yorumlayabilmek adına oldukça önemlidir. “Aktif” terimi, işletmenin sahip olduğu varlıkları ifade eder. İşte yanıt seçeneklerinin detaylı açıklaması.

E. Varlıklar (Doğru Cevap)

Neden bu doğru:

“Aktif” terimi bilançoda varlıklar ile eş anlamlıdır. Varlıklar, bir işletmenin sahip olduğu ve gelecek ekonomik fayda sağlaması beklenen kaynaklardır. Bu varlıklar dönen varlıklar (kasa, alacaklar, stoklar) ve duran varlıklar (taşınmazlar, makineler, yatırımlar) olarak iki ana gruba ayrılır.

Açıklama:

Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve kullanabileceği tüm kaynakları kapsar. Finansal tablolarda, aktifte yer alan kalemler genellikle likidite sırasına göre dizilir; yani, nakde çevirme kolaylığına göre sıralanır. Dönen varlıklar daha likittir; duran varlıklar ise daha az likit kaynaklardır.

A. Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ve Özkaynaklar Toplamı

“Yabancı kaynaklar (borçlar) ve özkaynaklar toplamı” ise bilançonun pasif tarafında yer alır. Yabancı kaynaklar, işletmenin dış kaynaklardan sağladığı borçları, özkaynaklar ise işletme sahiplerinin şirkete yaptığı yatırımları gösterir. Aktifin toplamı her zaman pasif tarafındaki kalemlerin toplamına eşittir, ancak “aktif” terimi doğrudan “yabancı kaynaklar ve özkaynaklar” ile eşanlamlı değildir.

Açıklama:

Bu seçenek doğru değil çünkü “aktif”, işletmenin sahip olduğu varlıkları ifade eder. Ancak, bilanço muhasebe denkliği gereği her iki tarafın eşit olmak zorunda olduğunu belirtir.

B. Sermaye

Sermaye, işletmenin sahiplerinin şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere yatırdıkları para miktarıdır ve bilançoda özkaynakların bir bileşeni olarak yer alır. Bu nedenle, “aktif” terimi ile aynı anlamı taşımaz.

Açıklama:

Sermaye, sadece özkaynakların bir parçasıdır ve varlıklar değil, borçlar ve özkaynaklar grubunda yer alır.

C. Sadece Borçlar

Borçlar (ya da yabancı kaynaklar) sadece işletmenin üçüncü şahıslara olan yükümlülüklerini gösterir. Yani, “aktif” terimi borçları kapsamakla birlikte, borçlar aktifin tamamını ifade etmez. Borçlar, pasifin bir parçasıdır.

Açıklama:

Borçlar pasif tarafta yer aldığından, bu seçenek yanlıştır. Aktif, sadece borçları değil, işletmenin sahip olduğu bütün varlıkları içerir.

D. Faiz Gelirleri

Faiz gelirleri, işletmenin finansal yatırımlarından elde ettiği gelirleri ifade eder ve gelir tablosunda yer alır. Bilanço kalemlerinden biri değildir ve dolayısıyla “aktif” ile eş anlamlı olamaz.

Açıklama:

Faiz gelirleri gelir tablosunda gösterilen bir kalemdir ve bilançoda yer almaz. Bu yüzden “aktif” terimi ile ilişkilendirilmesi yanlıştır.

TERİMLER:

Varlıklar: İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte ekonomik değer yaratması beklenen kaynaklar.
Pasif: Bilançonun, yabancı kaynaklar (borçlar) ve özkaynaklar toplamını içeren tarafı.
Dönen Varlıklar: Kısa vadede nakde çevrilebilecek veya kullanılacak varlıklar.
Duran Varlıklar: Uzun vadeli ve daha az likiditeye sahip varlıklar.
Sermaye: Şirket sahiplerinin yatırım olarak şirkete koydukları para veya varlıklar.