KKTC'de ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeyleri üzerine yapılan bir araştırmada hangi örnekleme alma yöntemleri kullanıldı?

Soru: KKTC’de ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeyleri üzerine yapılan bir araştırmada, araştırmacı altı ilçedeki okulları belirledikten sonra örneklem alırken aşağıdaki yolu izlemiştir :

  • Her ilçeden ikişer okul alınmıştır .
  • Her okuldan rasgele birer sinif seçilmiştir .
  • Seçilen sınıflardan 10 kız ve 10 erkek öğrenciye anket uygulanmıştır .

Araştırmacı sırasıyla hangi örnekleme alma yöntemlerini kullanmıştır ?

Seçenekler:
a. Oransız küme - Oransız küme - Oranlı eleman
b. Oranlı küme - Oranlı Eleman - Oransız eleman
c. Oranlı küme - Oransız küme - Oranlı eleman
d. Oranlı küme - Oransız küme - Oranlı eleman
e. Oranlı eleman - Oranlı küme - Oransız küme

KKTC’deki Ortaokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarı Düzeyi Araştırmasının Örnekleme Yöntemleri

Araştırmacı, KKTC’deki ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeylerini ölçmek üzere bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma, belirli bir örnekleme yolunu takip ederek atılmıştır.

İlk Adım: Her İlçeden İkişer Okul Seçme

Araştırmacının ilk örnekleme adımı, KKTC’deki her ilçeden ikişer okul seçmektir. Bu durumda, örnekleme yöntemi oranlı küme yöntemi olarak adlandırılabilir. Oranlı küme, popülasyondaki alt grupların oranlarına uygun olarak örneklem seçilmesi anlamına gelir. Araştırmacı, her alt grup olan ilçeden eşit sayıda okul (ki bu durumda 2) seçerek, tüm ilçelerden eşit oranda örneklem çekmiştir.

İkinci Adım: Her Okuldan Rasgele Birer Sınıf Seçme

Araştırmacının ikinci örnekleme adımı, her seçilen okuldan rasgele birer sınıf seçmektir. Bu durumda kullanılan yöntem, oransız küme yöntemi olabilir. Her okuldan sadece bir sınıf seçiliyor olması ve bunun rastgele olması, sınıflar arasında orantılı bir dağılım sağlanmadığını gösterir.

Üçüncü Adım: Seçilen Sınıflardan 10 Kız ve 10 Erkek Öğrenciye Anket Uygulama

Son adım olarak, araştırmacı seçilen sınıflardan 10 kız ve 10 erkek öğrenci seçip anket uygulamıştır. Bu durumda kullanılan yöntem, oranlı eleman yöntemi olabilir. Cinsiyet temelli bir ayrım yaparak, her iki cinsiyetten eşit sayıda öğrenciyi örnekleme dahil etmiştir. Burada, seçilen kız ve erkek öğrenciler, her sınıfın cinsiyet dağılımını orantılı bir şekilde temsil etmeyi amaçlar.

Bu durumda, doğru seçenek c. Oranlı küme - Oransız küme - Oranlı eleman olacaktır.

TERİMLER:

Oranlı Küme: Popülasyondaki alt grupların oranlarına uygun olarak örneklem seçilmesi yöntemi.

Oransız Küme: Popülasyondaki alt grupların oranlarına bakılmaksızın örneklem seçilmesi yöntemi.

Oranlı Eleman: Alt gruplardan eşit oranlı örneklem alma yöntemi.

1 Beğeni