"14. yüzyılda Skolastik düşünce altın çağını yaşamış mı?"

Soru:
14. Osmanlılarda verilen eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Eğitim kitlesel bir nitelik kazanamamıştır.
II.Sokratik tartışma tekniği bilgiyi sağlamak için kullanılmıştır.
III. İdealizm felsefesinin etkileri görülmektedir.
IV.17. yy’da Skolastik Düşünce altın çağını yaşadı.

A) I ve II
B) II ve III
C) Ill ve IV
D) I , II ve III
E) II , III ve IV

Soru:
15. Köy Enstitülerinin temel felsefi dayanakları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A) İlerlemecilik ve Pragmatizm
B) İdealizm ve Esasicilik
C) Naturalizm ve Materyalizm.
D) Realizm ve İlerlemecilik
E) Pragmatizm ve Daimicilike

1 Beğeni

Soru 14: 14. yüzyılda Osmanlılarda Verilen Eğitim

Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim genellikle medreselerde verildi, bu özellikle 14. yüzyılda böyleydi. Eğitim genellikle aritmetik, geometri, tarih, din ve dil bilimleri gibi konuları kapsıyordu. Ancak, eğitim kitlesel bir nitelik kazanamamıştı. Eğitim genellikle elitlere yönelikti ve geniş toplum tabakalarına ulaşamıyordu, yani seçenek I doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Sokratik tartışma tekniği, bireyin gerçeği sorgulayıcı ve eleştirel bir yaklaşım geliştirmesini sağlar. Bu ancak bireysel düşünmeyi teşvik eden eğitim sistemlerinde tam anlamıyla kullanılabilir. Osmanlı’da verilen eğitim genellikle ezberci ve dogmatikti bu yüzden seçenek II yanlıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 14. yüzyıldaki eğitim sistemi üzerinde İdealizm felsefesinin etkileri görmek oldukça zordur. İdealizm, genellikle Batı felsefesiyle ilişkilendirilir ve realitenin özünün idealar olduğunu savunur. Osmanlı eğitim sistemi daha çok İslami biçimde gelişmişti, bu yüzden seçenek III yanlıştır.

Son olarak, Skolastik düşünce genellikle Batı’da, özellikle Katolik Kilisesi’nin eğitim verdiği akademilerde görülür. Skolastik düşünce Thomas Aquinas ve Albertus Magnus gibi filozoflar tarafından 11. ile 14. yüzyıllar arasında yoğunlaşarak gelişmiştir. Ancak, Osmanlı’da 17. yüzyılda Skolastik düşünce altın çağını yaşadığı söylenemez. Bu dönemde Osmanlı, daha çok İslami ve Orta Doğu geleneklerine dayalı bir eğitim sistemi geliştirmiştir. Bu nedenle seçenek IV de yanlıştır.

Bu nedenle, doğru seçenek A) I ve II’dir.

Soru 15: Köy Enstitülerinin Temel Felsefi Dayanakları

Köy Enstitüleri, 1940’lı yıllarda Türkiye’de kurulmuş ve eğitim reformlarına liderlik etmiş kurumlardı. Güçlü bir ideolojik çerçeve içerisinde eğitim veren Köy Enstitüleri’nin temel felsefi dayanağı İlerlemecilik ve Pragmatizm’di.

İlerlemecilik, eğitimin sürekli ilerlemeyi teşvik etmesi gerektiğini öne sürer. Buna göre, eğitimin temel amacı, bireyin ilerlemeye adaptasyonunu sağlamak ve gelişmeyi teşvik etmektir.

Bir diğer dayanak ise Pragmatizm’dir. Pragmatizm, Gerçekliğin deneyimlere dayandığını ve gerçekliğin, kişisel deneyimlere ve pratik sonuçlara göre değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürer. Köy enstitülerinin uygulamaya dayalı ve gerçekçi bir eğitim anlayışı vardı ki bu doğrudan Pragmatizm’den gelmekte.

Bu nedenle, doğru cevap A) İlerlemecilik ve Pragmatizm’dir.

TERIMLER:

Sokratik Tartışma Tekniği: Sokrates tarafından geliştirilmiş bir tartışma yöntemi. Bu yöntem, bir tartışmayı yönlendirmek ve bir konunun detaylı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak için soru sorma tekniğini kullanır.

İdealizm: Gerçekliği zihin ve idealarla ilgili olarak anlamak ve açıklamak için ideal kavramlara başvuran bir felsefe akımı.

Skolastik Düşünce: Ortaçağda Avrupa’da kilise okullarında geliştirilen bir felsefe ve teolojik düşünce akımı.

İlerlemecilik: Eğitimin sürekli gelişim ve ilerlemeye odaklanması gerektiğini savunan bir felsefe.

Pragmatizm: Gerçekliği deneyime ve pratik sonuçlara dayalı olarak değerlendiren bir felsefe. Her şeyin ampirik verilere dayandığını öne sürer.

1 Beğeni