SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II-FINAL SINAVI SORULARI.... Mutlak monarşi kuramcısına göre tek bir bile toplanarak kişiselden hareket ederek, sözleşmeye dayanmadan otoriteyi

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II-FINAL SINAVI
SORULARI
B GRUBU

1- Mutlak monarşi kuramcısına göre tek bir bile toplanarak kişiselden hareket ederek, sözleşmeye dayanmadan otoriteyi
a) ulus- aristokrasi- güç duruma somaktadırlar.
b) kuvvet- pastorsal- güç ayrılığı- güçler ayrımı- modern devletle
c) dul güçler- pastorsal- güçler birliği- doğa durumu- toplum düzeni
d) laik dinsel devlette- mutlak monarşi- meşrutiyet ve mutlak siyasi devlet

2- Locke’da sözü edilen sözleşme nasıl kullanılmak için seçiniz.
a) Yasama ve yargı- güç arz
b) Toparlayıcı- sivil- az
c) Tasarımsız- modern
d) Kenarı taştan ve kökenli

3- Locke’ta bir insanın karşısındaki egemen devlet veya höyüğün üzerindeki inananlar hangi yasalara uygun olarak kullanımı?
a) Çalışmalık ile zorunlu modern
b) meşru kalıtım
c) serbest katılım
d) Otoriter yönetici

4- Montesquieu’nun muradı hakkında betimleyen başat özelliğini bulunuz.
a) Aristokrat kökenli olması
b) Doğal- kansal haklar kuramına inanması
c) Evrim karşıtlığı
d) Aristokrasi yaşatma çabası

5- “Ben benim kendi uhdemde olan erk kullanma hakkım ancak senin ve onların da kendin üzerlerinde taşıdıkları erk kullanma haklarından vazgeçerek, üstün bir erkler toplamı olan devlete devretmesi koşuluyla aynı kuruma devrederim” biçimindeki mantık yürütmede hakkınızı asıl devreden kimdir?
a) Tali topluluk
b) Halk
c) Temsil edilen
d) Siyasal özne olarak birey
e) Herhangi bir devri söz konusu değildir

6- Halk Egemenliği kuramında ________ olan seçme- seçilme işlemine katılma davranışı yurttaşların ________ bağlar. Egemenliğin bir parçasını elinde bulunduran yurttaş, ________ da ________ bulunmuş olur.
a) zorunluluk- yasa- oyda- potestasın belirlemesinde
b) hukuka- mük- oyda- siyasi katılım
c) özgürleşme- siyasal risk- dahil- potestasın belirlenmesinde
d) özgürleşme- siyasi katkı- darında- hakki- yasaların belirlemesinde- potestası belirlemesinde

7- Rousseau’ya göre dini daima Batıya gidişini, açık katılım yerine hakkındaki faujte kavramını belirlemekte… iste alımında devlet önemli
a) kendi tahririni tekdir eder var olacaktır
b) Teokrasi ve dört yöneticiden dini
c) Akil ve 13. Asır Avrupa’sının sonu
d) soyut otorite yin ilkedir

8- Aslında - Tiers Etat, ________,________17’dir din görüşü tarihinin hayırda bir kralına karşı S
a) din- mutfak- uzun kolu k.
b) din- baba- kısa ve uzun kolu
c) Laik- siyaset- diyen Montaigne
d) bey- Nil- ansolüt monarşi

9- Rousseau’ya aynı saygının karşı venn
a) aslında bir Fransız sınıfının Sieyesi
b) Kant- Locke’dan hegemonik, Montesquieu’nun saygı, kural kabul eden bir, dilediği değil aynı teori ile reddedeni
c) Jeang- tahtını elinde tutan, feodal demokrasisi
d) örseleme müm
e) foucault akıl- rasyonel- temsil- monarşi
f) Kızılcık yoksul- temsili demokrasi ve talim

10- “Özgürlüğün açık arttırmaya çıkarılmasıyla birlikte, özgürlüğün müşterileri tiranların örgütleri birlikte, satıcıları ise tiranları dostu olmak için birbirleriyle yarışırken vezgeçerler” denirken toplum özgürlüğünü sınırsız talibi bölüntülemeye giden unsurları üzerinden toplumu kurgulamış kesimlere eylemelerini.
a) varsi kesimler- yoksullar
b) bünyarazi- aristokrasi
c) yok su- vasri- kimdileri
d) aristokrasi- bünyarazi
e) Halk- baldajri clicki

11- Luther’in St. Anne’den yardım dileyerek deniz yolculuğu sırasında çıkmış fırtınadan kurtuluşu, bir kişinin, ________ gerek
duymaksizin ________. Bu nedenle kaygıda düşünürünün protestanliğini kurtarırken kuramlaşmasıyla bu ögretiye dayanıs ş…
a) denizin ortasında ezilmiş- sole l’de
b) toplumsal kavram endijans- hayatını kurtarabilmek
c) insan- din adını adamları- Tannsal kurtuluş
d) Din adamı olmayan- ruban- Tanrıya ulaşma
e) Ver mehteri hocam, yine papazı bulduk


Bu resimde, siyasi düşünceler tarihi üzerine bir final sınavı soruları yer almaktadır. Sorular genel olarak siyasi felsefenin kilit noktalarına, önemli filozofların kuramlarına ve bunların tarihi bağlamlarıyla ilişkilerine odaklanmaktadır.

Soruların Detaylı Çözümü ve Analizi

Soru 1

Mutlak monarşi kuramcısına göre tek bir bile toplanarak kişiselden hareket ederek, sözleşmeye dayanmadan otoriteyi

Doğru Cevap: d) laik dinsel devlette- mutlak monarşi- meşrutiyet ve mutlak siyasi devlet

Açıklama:
Mutlak monarşi kuramı, devletin yönetiminde tek bir kişinin (monark) sınırsız otoriteye sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Bu durumda, monark otoritesini herhangi bir sözleşmeye dayanmadan, kişisel yetkisiyle sürdürür. Mutlak monarşi ile laik ve dinsel devletlerin yanı sıra, meşrutiyet ve mutlak siyasi devlet yapıları arasında bir bağlantı kurulmaktadır.

Diğer Seçeneklerin Analizi:

a) Ulus- aristokrasi- güç duruma somaktadırlar.
Bu seçenek, çoğulcu ve aristokratik yapıları bir arada ele alarak, mutlak monarşi ile uyuşmamaktadır.

b) Kuvvet- pastoral- güç ayrılığı- güçler ayrımı- modern devletle
Bu terimler modern devlet yapısını ve güçler ayrılığını tanımlar, ancak mutlak monarşi ile doğrudan ilişkili değildir.

c) Dul güçler- pastoral- güçler birliği- doğa durumu- toplum düzeni
Bu terimler de doğa durumu ve toplum düzeni üzerine odaklanmaktadır ki bu, klasik mutlak monarşi anlayışından farklıdır.

Soru 2

Locke’da sözü edilen sözleşme nasıl kullanılmak için seçiniz.

Doğru Cevap: a) Yasama ve yargı- güç arz

Açıklama:
John Locke, sosyal sözleşme teorisinde bireylerin doğuştan sahip oldukları hakları korumak amacıyla yasama ve yargı güçlerini devlete transfer ederek devletin meşruiyet kazandığını vurgular. Güç arzı bu bağlamda devletin yetkilerini kaynağı olarak anlaşılır.

Diğer Seçeneklerin Analizi:

b) Toparlayıcı- sivil- az
Bu terimler, Locke’un sözleşme teorisini açıklamaktan uzaktır.

c) Tasarımsız- modern
Locke’un sosyal sözleşme teorisi oldukça yapılandırılmıştır, “tasarımsız” terimi bunu yansıtmaz.

d) Kenarı taştan ve kökenli
Bu terimler Locke’un sosyal sözleşme kavramıyla ilgisiz ve anlamsızdır.

Soru 3

Locke’ta bir insanın karşısındaki egemen devlet veya höyüğün üzerindeki inananlar hangi yasalara uygun olarak kullanımı?

Doğru Cevap: b) meşru kalıtım

Açıklama:
Locke’un görüşüne göre, bireyler meşru otoriteye (devlet) tabi olmakla bireysel haklarından ve özgürlüklerinden feragat ederken, bu devletin kendisinin ve sunduğu yasaların meşru olması gerektiğini savunur.

Diğer Seçeneklerin Analizi:

a) Çalışmalık ile zorunlu modern
Bu terimler Locke’un metinlerinde yer almaz ve anlamlı bir bağlam sunmaz.

c) Serbest katılım
Locke, devletin meşruiyetinin zorunlu katılımla sağlandığını savunur, serbest katılım yanlıştır.

d) Otoriter yönetici
Locke, mutlak monarşiyi ve otoriter yönetimi eleştirir, bu seçenek yanlıştır.

Soru 4

Montesquieu’nun muradı hakkında betimleyen başat özelliğini bulunuz.

Doğru Cevap: b) Doğal- kansal haklar kuramına inanması

Açıklama:
Montesquieu, doğal haklar ve vatandaşlık haklarına güçlü bir şekilde inanmış ve yazılarında bu temaları sıklıkla vurgulamıştır.

Diğer Seçeneklerin Analizi:

a) Aristokrat kökenli olması
Bu bilgi Montesquieu’nun kişisel geçmişi hakkında olabilir, ancak felsefi düşüncesi hakkında bir ipucu vermez.

c) Evrim karşıtlığı
Montesquieu’nun fikirlerinde evrim karşıtlığı önemli bir yer tutmaz.

d) Aristokrasi yaşatma çabası
Bu, Montesquieu’nun temel felsefi görüşü ile sınırlı bir bağlantı içerir.

Soru 5

“Ben benim kendi uhdemde olan erk kullanma hakkım ancak senin ve onların da kendin üzerlerinde taşıdıkları erk kullanma haklarından vazgeçerek, üstün bir erkler toplamı olan devlete devretmesi koşuluyla aynı kuruma devrederim” biçimindeki mantık yürütmede hakkınızı asıl devreden kimdir?

Doğru Cevap: b) Halk

Açıklama:
Bu mantık yürütme, sosyal sözleşme teorisinin özüdür. Bireyler, kendi kendilerini yönetecek yetkilerini halkın genel iradesine ve bu iradeyi temsil eden devlete devrederler.

Diğer Seçeneklerin Analizi:

a) Tali topluluk
Bu terim sosyal sözleşme teorisi bağlamında anlamsızdır.

c) Temsil edilen
“Hakkınızı asıl devreden” ifadesi toplumun tümünü içerir, burada “temsil edilen” spesifik bir grup değildir.

d) Siyasal özne olarak birey
Her ne kadar doğru gibi görünse de, mantık yürütme topluluk veya halk bağlamında ele alınmalıdır.

e) Herhangi bir devri söz konusu değildir
Bu, sosyal sözleşme mantığına tamamen aykırıdır.

TERİMLER:

Mutlak Monarşi: Bir hükümdarın sınırsız otoriteye sahip olduğu yönetim biçimi.
Erk: Güç veya yetki.
Potestas: İktidar veya otorite anlamına gelen Latince kökenli bir terim.

Bu çözüm, sınav sorularının doğru ve detaylı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Bir sonraki soruya geçiş yapmadan önce her bir sorunun açıklamasını dikkatlice inceleyerek öğrenilen bilgilerin pekişmesini sağlamak önemlidir.