Birim çember üzerinde T noktasının apsisi nedir?

"Birim çember üzerinde verilen T noktasının ordinatı

-\frac{1}{3}

tür. Buna göre, T noktasının apsisi kaçtır?"

A)

-\frac{\sqrt[2]{2}}{3}

B)

-\frac{\sqrt[]{6}}{3}

C)

-\frac{1}{2}

D)

\frac{\sqrt[]{2}}{3}

E)

\frac{\sqrt[2]{2}}{3}

Birim Çember

Birim çember, merkezi (0,0) noktasında olan ve yarıçapı 1 olan çemberdir. Matematikte birim çember, trigonometri ve bazı sonuçların gösterimi için yaygın olarak kullanılır.

Birim Çember ve T Noktasının Kordinatları

Birim çember üstündeki herhangi bir nokta (x,y), trigonometrik fonksiyonlar sinüs ve kosinüs ile ifade edilir. Bu ifadedeki x değeri noktanın apsisi, y değeri ise ordinatıdır (x: kosinüs değeri, y: sinüs değeri). Ayrıca, birim çember üzerindeki her nokta için bu iki değer arasında Pythagoras teoremi doğrultusunda bir ilişki vardır:

x^2 + y^2 = 1

T Noktasının Apsisi

Bu ön bilgiyle, verilen T noktasının ordinatı (-1/3) olduğunu biliriz. Apsisini bulmak için yukarıdaki denklemi kullanabiliriz:

x^2 + (-1/3)^2 = 1
x^2 + 1/9 = 1
x^2 = 1 - 1/9
x^2 = 8/9

Böylece T noktasının apsisini bulabilirimiz en son adım olarak karekök alırız:

x = +sqrt(8/9) veya -sqrt(8/9

Yani T noktasının apsisi ya sqrt(8)/3 ya da - sqrt(8)/3 olabilir.

Dolayısıyla, listelenen seçenekler arasından, T noktasının apsisi
D) sqrt(2)/3 ve (-1) * sqrt(2)/3 olan seçenekler olabilirler.

TERIMLER:

Apsis: Bir koordinat sistemi üzerindeki bir noktanın x-ekseni ile kesiştiği nokta.

Ordinat: Bir koordinat sistemi üzerindeki bir noktanın y-ekseni ile kesiştiği nokta.

Pythagoras Teoremi: Bir dik üçgenin hipotenüsünün karesi, dik kenarlarının karelerinin toplamına eşittir. Gerçekleşen bu ilişkiden ötürü herhangi bir x ve y koordinatı için x^2 + y^2 bağıntısı kullanılır. Trigonometri ve birim çember modelini düşündüğümüzde x^2 + y^2 = 1 denklemi elde ederiz. Bu da birim çember üzerindeki her noktanın Pythagoras kuramına göre açıklanabileceğini işaret eder.

Birim çember: Yarıçapı bir olan çember. Trigonometri hesaplamalarında ve bazı geometrik sonuçları göstermede sıkça kullanılır.