Aşağıda çalışan kişilerin ücretini etkileyen faktörleri araştıran ücret modelinin tahmini verilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre ceteris paribus koşulu altında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2

Aşağıda çalışan kişilerin ücretini etkileyen faktörleri araştıran ücret modelinin tahmini verilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre ceteris paribus koşulu altında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

\widehat{wage} = 8.86 + 0.82 marmale + 1.35 marfem - 0.56 singfem + 2.46 educ + 2.82 exper

8.86 (0.02)
0.82 (0.53)
1.35 (0.04)
0.56 (0.97)
2.46 (0.75)
2.82 (0.33)

n = 156, R^2 = 0.72

Not 1: wage: çalışanın saatlik ücreti ($); marmale: evli erkek çalışanı belirten kukla değişken; marfem: evli kadın çalışanı belirten kukla değişken; singfem: bekar kadın çalışanı belirten kukla değişken; educ: çalışanın eğitimi (yıl); exper: çalışanın tecrübesi (yıl).

Not 2: singmale: bekar erkek çalışanı belirten kukla değişken baz grup olarak kullanılmıştır.

 • Evli kadın ve bekar erkek çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark: -0.56

 • Evli erkek çalışanların ortalama maaşı: 10.21

 • Bekar kadın çalışanların ortalama maaşı: 8.3

 • Evli erkek ve bekar kadın çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark: 0.53

 • Evli erkek ve evli kadın çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark: 1.38


Bu resim, çalışan kişilerin ücretlerini etkileyen faktörleri inceleyen bir ücret modelini ve soruyu içermektedir. Veriler, çeşitli değişkenler (evlilik durumu, eğitim, tecrübe vb.) kullanılarak çalışanların saatlik ücretlerinin tahmin edilmesini amaçlamaktadır. Modelde cinsiyet, medeni durum, eğitim ve tecrübe gibi faktörler dikkate alınmış ve tahmin edilen maaş farklılıkları bu faktörlere göre analiz edilmiştir.

Ücret Modeli ve Tahmin Sonuçları

Tahmin edilen ücret modeli aşağıdaki formülde verilmiştir:

\widehat{wage} = 8.86 + 0.82\, marmale + 1.35\, marfem - 0.56\, singfem + 2.46\, educ + 2.82\, exper

Modelde kullanılan değişkenlerin anlamları:

 • wage: Çalışanın saatlik ücreti ($)
 • marmale: Evli erkek çalışanı belirten kukla değişken
 • marfem: Evli kadın çalışanı belirten kukla değişken
 • singfem: Bekar kadın çalışanı belirten kukla değişken
 • educ: Çalışanın eğitimi (yıl)
 • exper: Çalışanın tecrübesi (yıl)

Modelin baz grubu: Bekar erkek çalışanlar (singmale).

Evli Kadın ve Bekar Erkek Çalışanların Ortalama Maaşı Arasındaki Fark

Bekar erkekler modelin baz grubunu oluşturduğu için maaş tahmini sadece sabit terimi içerir:

\widehat{wage}_{singmale} = 8.86

Evli kadınlar için:

\widehat{wage}_{marfem} = 8.86 + 1.35 = 10.21

Bekar erkekler için maaş tahminini dikkate alırsak:

10.21 - 8.86 = 1.35

Ancak burada bir hata var gibi görünüyor, çünkü metinde verilen fark -0.56 olarak belirtilmiş. Bu farkı, bekar kadın ve evli kadın çalışanları karşılaştırarak daha doğru bir sonuç elde edebiliriz.

Evli Erkek Çalışanların Ortalama Maaşı

\widehat{wage}_{marmale} = 8.86 + 0.82 = 9.68

Metinde verilen evli erkek çalışan maaşı 10.21 olarak gözüküyor, bu nedenle katsayılar ve metin karşılaştırıldığında uyumsuzluk gözüküyor. Ancak baz alırsak verdiğimiz tahmin mantıklı olabilir.

Bekar Kadın Çalışanların Ortalama Maaşı

\widehat{wage}_{singfem} = 8.86 - 0.56 = 8.3

Bekar kadınların ortalama maaşı metinden gelen bilgiyle uyumlu.

Evli Erkek ve Bekar Kadın Çalışanların Ortalama Maaşı Arasındaki Fark

\widehat{wage}_{marmale} - \widehat{wage}_{singfem} = 9.68 - 8.3 = 1.38

Metinde bu fark 0.53 olarak verilmiş yine bir uyumsuzluk var, bu nedenle farklı variabiliteler gözüküyor olabilir.

Evli Erkek ve Evli Kadın Çalışanların Ortalama Maaşı Arasındaki Fark

\widehat{wage}_{marmale} - \widehat{wage}_{marfem} = 9.68 - 10.21 = -0.53

Bu fark, metindeki gibi 1.38 değeriyle tam anlamıyla çakışmıyor.

Ceteris Paribus Koşulu Altında Çıkarımlar

a. Evli kadın ve bekar erkek çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark: -0.56
Bu doğru değil, çünkü doğru fark 1.35 olmalıydı yanlış anlatım var.

b. Evli erkek çalışanların ortalama maaşı: 10.21
Model hesaplamamız 9.68 buldu, ancak metinde doğrulanan tam 10.21 olabilir.

c. Bekar kadın çalışanların ortalama maaşı: 8.3
Model ve metin tutarlı.

d. Evli erkek ve bekar kadın çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark: 0.53
Model bu farkı 1.38 gösteriyor, dolayısıyla metinle yine tutarsız.

e. Evli erkek ve evli kadın çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark: 1.38
Model bu farkı -0.53 göstermekte (9.68/10.21 farkı).

Bu hesaplamalar model katsayı ve verileri kontrol edilip doğru çakışmalıdır.

TERİMLER:

Ceteris Paribus: Diğer tüm faktörlerin sabit kaldığı varsayımı.

Kukla Değişken (Dummy Variable): Kategorik veri analizinde sıklıkla kullanılan 0 ya da 1 değerleri alabilen değişkenler.

Soruda verilen ücret modeli, çalışanların saatlik ücretini etkileyen faktörleri incelemektedir. Modelde yer alan değişkenler ve katsayıları şu şekilde yorumlanabilir:

 • marmale (evli erkek): Evli erkek çalışanlar için saatlik ücret, bekar erkeklere kıyasla 0.82 dolar daha fazladır.
 • marfem (evli kadın): Evli kadın çalışanlar için saatlik ücret, bekar erkeklere kıyasla 1.35 dolar daha fazladır.
 • singfem (bekar kadın): Bekar kadın çalışanlar için saatlik ücret, bekar erkeklere kıyasla 0.56 dolar daha düşüktür.
 • educ (eğitim): Her ek eğitim yılı, saatlik ücreti 2.46 dolar artırmaktadır.
 • exper (deneyim): Her ek deneyim yılı, saatlik ücreti 2.82 dolar artırmaktadır.

Ceteris paribus koşulu altında, yani diğer tüm değişkenler sabit tutulduğunda, verilen seçeneklerden doğru olan şudur:

 • Evli erkek ve evli kadın çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark 1.35’tir.

Bu sonuca ulaşmak için modeldeki “marmale” ve “marfem” değişkenlerinin katsayılarına bakılır. Evli erkek katsayısı 0.82, evli kadın katsayısı 1.35’tir. Bu iki katsayı arasındaki fark (1.35 - 0.82 = 0.53), evli kadınların evli erkeklere göre saatlik ücretlerinin ortalama olarak 0.53 dolar daha fazla olduğunu gösterir.

Diğer seçenekler neden yanlıştır?

 • Evli kadın ve bekar erkek çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark -0.56’dır: Bu ifade yanlıştır. Bekar erkekler baz grup olarak kullanıldığı için, bekar kadınların ortalama maaşı bekar erkeklere göre 0.56 dolar daha düşüktür.
 • Evli erkek çalışanların ortalama maaşı 10.21’dir: Bu ifade yanlıştır. Modeldeki sabit terim (8.86) bekar erkeklerin ortalama saatlik ücretini temsil eder. Evli erkeklerin ortalama ücreti, bu değere “marmale” katsayısı (0.82) eklenerek bulunur.
 • Bekar kadın çalışanların ortalama maaşı 8.3’tür: Bu ifade yanlıştır. Bekar kadınların ortalama ücreti, bekar erkeklerin ortalama ücretinden “singfem” katsayısı (-0.56) kadar düşüktür.
 • Evli erkek ve bekar kadın çalışanların ortalama maaşı arasındaki fark 0.53’tür: Bu ifade yanlıştır. Evli erkekler bekar kadınlara göre daha fazla kazanmaktadır, bu yüzden aradaki fark pozitif olmalıdır.