Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve işlevleri nelerdir?

Anayasa Mahkemesi’nin görevleri ve yetkileri nelerdir?

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek anayasa organıdır ve anayasa hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. Anayasa Mahkemesi’nin yetki ve işlevleri şunlardır:

  1. Anayasaya uygunluk denetimi yapma: İlgili kişi, kurum veya milletvekillerinin başvurusu üzerine kanunların anayasaya uygunluğunu denetler ve beşte üç çoğunlukla karar verir.

  2. İdari ve yasama işlemlere ilişkin bireysel başvuru hakkını kullanarak yargılama yapma: Kişinin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla başvurması halinde inceleme yapar ve gerekli görürse iptal eder veya hükümlerini uygulamak zorunlu olanlar için bağlayıcı karar verir.

  3. Seçimlerle ilgili itirazları incelemek: Genel seçimlerde seçim itirazlarını görür ve karara bağlar.

  4. Siyasi partilerin kapatılması davalarını görme: Siyasi parti programlarının ve faaliyetlerinin anayasa veya kanunlara uygun olmadığı iddiasıyla davaları görür.

  5. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, anayasa mahkemesi başkanı, bakanlar ve genelkurmay başkanı gibi devlet yetkililerinin görevden uzaklaştırılması veya yargılanması: Bu kişiler hakkında yargılama yapar ve gerektiğinde görevden alınmasına karar verir.

Anayasa Mahkemesi’nin görevleri ve yetkileri, anayasa hukukunun korunması ve uygulanmasının sağlanması için son derece önemlidir.