TBMM, Anadolu'daki otoritesini sağlamak için Milli Mücadele yolunda TBMM'nin kesin yetkilerinden hangilerini kullanmıştır?

1 - TBMM, Anadolu’daki otoritesini sağlamak için Milli Mücadele yolunda:

 • Hiyanet-i Vataniye Kanununu çıkarmıştır.
 • İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.
 • Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’den Fetva almıştır.
 • Cephelere atama yapmıştır.

Buna göre TBMM’nin;
I. Yasama,
II. Yürütme,
III. Yargı,

Yetkilerinden hangilerini kullandığının kesin bir göstergesidir? * (1 Puan)

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız
 • I ve II
 • II ve III

Doğru Cevap: I ve II

Neden doğru?

Bu soruda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Milli Mücadele döneminde uyguladığı faaliyetlerden hangi yetkileri kullandığı sorulmaktadır.

İlk olarak, TBMM’nin çıkardığı Hiyanet-i Vataniye Kanunu, genel yasaları oluşturma ve kabul etme yetkisi olan yasama yetkisini gösterir.

İkinci olarak, İstiklal Mahkemelerini kurarak ve cephelere atama yaparak, yasaları uygulama, yönetme ve bunları pratik olarak işleme yetkisi olan yürütme yetkisini gösterir.

Sonuç olarak TBMM, Milli Mücadele döneminde hem yasama hem de yürütme yetkilerini kullanmıştır.

Diğer Seçeneklerin Değerlendirmesi

Yalnız I: Hatalı çünkü Kanunların uygulamaları ve doğrudan yönetme yetkisini de kullanılmıştır.

Yalnız II: Hatalı çünkü kanun çıkarma yetkisi de uygulanmıştır.

II ve III: Hatalı çünkü TBMM yargı yetkisini doğrudan kullanmamıştır. Sadece yasama ve yürütme yetkileri kullanılmıştır.

TERİMLER:

Yasama Yetkisi: Yasaları oluşturma ve kabul etme yetkisi.

Yürütme Yetkisi: Yasaları uygulama, işleme ve yönetme yetkisi.

TBMM, Anadolu’daki otoritesini sağlamak için Milli Mücadele sürecinde bir dizi yetki kullanmıştır. İşte bu yetkilerin detayları:

TBMM’nin Siyasi Yetkileri

TBMM, siyasi yetkilerini, bir hükümet kurarak ve yürütmeyi denetleyerek kullanmıştır. İcra edilen siyasi faaliyetlerin tümü, milletin egemenliği ilkesine dayanan parlamenter hükümet sistemi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Hükümet Kurma Yetkisi

TBMM, hükümet kurma yetkisini kullanarak, Ankara Hükümeti olarak da bilinen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni kurmuştur. Kabine, TBMM’nin güvenini kazanarak göreve değildi ve tüm ülkenin yönetimini üstlenmiştir.

Yürütme Denetleme Yetkisi

TBMM, yürütme organının çalışmasını denetlemiştir. Bu yetki, hükümetin faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi ve milli iradenin doğru bir şekilde temsil edilmesi için kullanılmıştır.

TBMM’nin Yasama Yetkileri

TBMM, yasama yetkilerini kullanarak bir dizi kanun ve kararname çıkararak, yeni Türkiye Devleti’nin temelini atmıştır.

Kanun Çıkarma Yetkisi

TBMM, kanun çıkarma yetkisini kullanarak, yeni devletin idari, ekonomik ve sosyal yapısını düzenleyen bir dizi kanun çıkarmıştır. Bunlar arasında Türkiye’nin ilk Anayasası olan 1921 Anayasası, Lozan Antlaşması’nın onaylanması ve fez yerine şapka giyilmesini öngören Şapka Kanunu gibi önemli yasalar bulunmaktadır.

Kararname Çıkarma Yetkisi

TBMM, kararname çıkarma yetkisini kullanarak, hükümetin çalışmasını düzenleyen ve belirli konularda yasa hükmünde kararlar çıkarmıştır. Bu kararnameler, TBMM tarafından onaylanmış ve anayasaya uygunlukları kontrol edilmiştir.

TBMM’nin Adli Yetkileri

TBMM, adli yetkilerini kullanarak, milli egemenlik ilkesini korumak ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sağlamak amacıyla bir dizi adli faaliyet yürütmüştür.

Mahkeme Kurma Yetkisi

TBMM, mahkeme kurma yetkisini kullanarak İstiklal Mahkemeleri’ni kurmuştur. Bu mahkemeler, milli egemenliğe karşı suç işleyen kişilere yargılanma görevini üstlenmiştir.

TERIMLER:

Parlamenter Hükümet Sistemi: Yürütme organının parlamentodan çıktığı ve parlamentonun denetimine tabi olduğu hükümet sistemidir.
Ankara Hükümeti: TBMM tarafından kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ilk hükümet.
İstiklal Mahkemeleri: TBMM tarafından Milli Mücadele sürecinde kurulan ve milli egemenliğe karşı suç işleyenlere yargılanma görevi verilen özel mahkemeler.
Lozan Antlaşması: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan barış antlaşması.

Milli Mücadele Yolunda TBMM’nin Kesin Yetkileri ve Anadolu’da Otorite Sağlama

TBMM, Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırmak ve Anadolu’da otoritesini sağlamak için çeşitli kesin yetkiler kullanmıştır. Bu yetkilerden bazı önemli örnekler şunlardır:

Yasama Yetkisi:

 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü: Bu kanun, TBMM’nin egemenliğini ve milli iradeyi esas alan yeni bir siyasi sistem kurmuştur.
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin kurulmasına izin verilmesi: Bu cemiyet, Milli Mücadele’nin örgütlenmesinde ve Anadolu’da direnişin güçlendirilmesinde önemli rol oynamıştır.
 • Kuvay-ı Milliye’nin yasallaştırılması: Kuvay-ı Milliye, düzenli ordu kurulana kadar Milli Mücadele’nin silahlı gücü olmuştur.

Yürütme Yetkisi:

 • Hükümetin kurulması ve denetlenmesi: TBMM, hükümeti kurmuş ve çalışmalarını denetlemiştir.
 • Bütçenin hazırlanması ve kabulü: TBMM, ülkenin gelir ve giderlerini belirleyen bütçeyi hazırlamış ve kabul etmiştir.
 • Uluslararası antlaşmaların yapılması ve onaylanması: TBMM, uluslararası antlaşmaları yapmış ve onaylamıştır.

Yargı Yetkisi:

 • Milli Mahkemelerin kurulması: Milli Mahkemeler, işgalcilere ve işbirlikçilere karşı açılan davalara bakmıştır.
 • Yargıtay’ın kurulması: Yargıtay, Türkiye’nin en yüksek mahkemesi olarak kurulmuştur.

Bunlara ek olarak:

 • Milletvekillerinin dokunulmazlık hakkının tanınması: Bu hak, milletvekillerinin siyasi görüşlerini özgürce ifade etmelerini ve Milli Mücadele’yi yürütmelerini sağlamıştır.
 • Olağanüstü hal ilan edilmesi: TBMM, Milli Mücadele’nin zorlu koşullarında olağanüstü hal ilan ederek gerekli önlemleri almıştır.

TBMM, bu yetkileri kullanarak Anadolu’da otoritesini sağlamış, Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Not: Bu bilgiler genel bir çerçevede sunulmuştur. Milli Mücadele’nin karmaşık bir tarihi süreci olduğunu ve TBMM’nin yetkilerinin zaman içinde değişiklik gösterdiğini unutmamak önemlidir.