Sınıfınızda özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrenciniz olduğunu varsayalım. İzleyeceğiniz strateji ne olurdu?

Sınıfınızda özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrenciniz olduğunu varsayalım. Bu öğrenciye nasıl yaklaşırdınız? Hangi yöntemleri kullanarak onun öğrenme sürecini desteklerdiniz? Hangi materyalleri ve kaynakları kullanarak ona yardımcı olurdunuz? Önerileriniz nelerdir?

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciye Yaklaşım Stratejisi

Öğrenciyi Tanımak:

 • Öğrencinin hangi alanda özel öğrenme güçlüğü yaşadığını (okuma, yazma, matematik vs.) ve bu güçlüğün nasıl tezahür ettiğini (dikkat eksikliği, hafıza problemleri, kavramsal zorluklar vs.) anlamak için özel eğitim değerlendirmesi ve gözlemlerini gözden geçirmek.
 • Öğrencinin güçlü yönlerini, ilgi alanlarını ve öğrenme stilini belirlemek.
 • Öğrencinin ve ailenin duygusal ve psikolojik durumunu göz önünde bulundurmak.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Oluşturmak:

 • Öğrencinin özel gereksinimlerine ve hedeflerine uygun bir plan oluşturmak için özel eğitim öğretmeni, veli ve diğer ilgililerle iş birliği yapmak.
 • Planın içeriğini, öğrenme hedeflerini, kullanılacak materyalleri, değerlendirme yöntemlerini ve gerekli destekleri açıkça belirlemek.
 • Planı düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde güncellemek.

Öğretim Stratejilerini Uyarlamak:

 • Farklı öğrenme stillerine hitap eden görsel, işitsel ve kinestetik materyaller kullanmak.
 • Somut örnekler ve açıklayıcı dil kullanmak.
 • Bilgileri küçük parçalara ayırmak ve aşamalı olarak sunmak.
 • Öğrenciye aktif katılım imkanı sunmak ve sık sık geri bildirim vermek.
 • Teknolojiden ve yardımcı araçlardan yararlanmak.

Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak:

 • Sınıfta sakin ve düzenli bir ortam sağlamak.
 • Öğrencinin dikkatini dağıtacak unsurları en aza indirmek.
 • Öğrenciye net ve tutarlı talimatlar vermek.
 • Sabırlı ve anlayışlı olmak, öğrenciyi cesaretlendirmek ve özgüvenini artırmak.
 • Öğrenciye bireysel rehberlik ve destek sunmak.

Aile ile İletişim Kurmak:

 • Ailenin öğrencinin özel gereksinimleri ve ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
 • Aile ile düzenli olarak iletişim kurmak ve iş birliği yapmak.
 • Aileye evde uygulayabilecekleri destekleyici stratejiler önermek.

Öğrenciye Yönelik Ek Stratejiler:

 • Öğrenciye özel öğrenme teknikleri ve stratejileri öğretmek.
 • Öğrencinin çalışma becerilerini geliştirmek için destek olmak.
 • Zaman yönetimi ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak.
 • Öğrencinin güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını geliştirmeye teşvik etmek.

Önemli Noktalar:

 • Her öğrenci farklıdır ve bireysel bir yaklaşıma ihtiyaç duyar.
 • Öğrencinin özel gereksinimlerini ve öğrenme stilini anlamak çok önemlidir.
 • Öğretim stratejileri ve sınıf ortamı öğrenciye göre uyarlanmalıdır.
 • Aile ile iletişim ve iş birliği çok önemlidir.
 • Öğrenciye destekleyici ve cesaretlendirici bir ortam sunmak gerekir.

Ek Kaynaklar:

 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: <geçersiz URL kaldırıldı>
 • Özel Eğitim Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (REHBER): <geçersiz URL kaldırıldı>
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı: <geçersiz URL kaldırıldı>
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği: <geçersiz URL kaldırıldı>

Unutulmamalıdır ki, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler doğru destek ve rehberlik ile potansiyellerini gerçekleştirebilirler.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Yaklaşımı

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yaklaşım, onların bireysel ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara uygun stratejiler belirlemek üzerine kurulmalıdır.

Bireysel Eğitim Planı (BEP)

Kesinlikle ilk adım olarak, her öğrenci için bireysel bir eğitim planı hazırlamalıyım. BEP, öğrencinin güçlü yönleri ile zorlandığı alanları belirler ve bu bilgilere dayanarak özel hedefler ve stratejiler geliştirir.

Diferansiyel Öğretim

Sınıf içinde farklılaştırılmış öğretim tekniklerini kullanarak, ders içeriklerini öğrencinin anlayabileceği şekilde sunarım. Çeşitli öğrenme stillerine hitap eden aktiviteler ve öğrenme materyalleri önem kazanır.

Multisensoriel Yaklaşımlar

Öğrenme sürecinde birden fazla duyuyu kullanarak öğrencinin derse aktif katılımını sağlayacak çalışmalar yaparım.

Destekleyici Eğitim Materyalleri ve Kaynaklar

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere destek olurken kullanabileceğim materyal ve kaynaklar çok önemlidir.

Görsel ve İşitsel Materyaller

Öğrencilerin ders konularını görseller, grafikler ve videolar aracılığıyla daha iyi anlamalarına yardımcı olurum. İşitsel desteklerle dikkatlerini artırmaya çalışırım.

Teknolojik Araçlar

Eğitim teknolojilerini kullanarak öğretim materyallerini daha erişilebilir ve anlaşılır kılarım. Özel eğitim ihtiyaçlarına uygun uygulamalar ve yazılımlar faydalı olabilir.

Oyun Tabanlı Öğrenme

Öğrencinin ilgisini çekecek, motivasyonunu artıracak oyunlar ve etkinlikler düzenlerim. Bunlar öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik eder.

Öneriler ve Stratejiler

Öğrenciye yaklaşımım ve kullanacağım yöntemlerle ilgili öneriler ve stratejileri belirlemek gerekir.

Sabır ve Empati

Öğrenciyle sabırlı olmak ve onlara empatiyle yaklaşmak önceliklidir, bu onların öğrenme sürecinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Düzenli Geri Bildirim

Öğrencinin ilerlemesini takip etmeli ve hem olumlu hem de yapıcı geri bildirimler sağlayarak motivasyonunu korumalıyım.

Esneklik ve Yaratıcılık

Planlanan strateji ve aktivitelerde esnek olabilmeli ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre yaratıcı çözümler üretebilmeliyim.

İşbirliği

Öğrencinin diğer öğretmenleri, ailesi ve gerekiyorsa okul psikoloğu veya özel eğitim uzmanları ile işbirliği içinde olmak, ona en uygun eğitim ortamını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

TERİMLER:

Bireysel Eğitim Planı (BEP): Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için hazırlanan, öğrencinin güçlü yanlarını ve zorluklarını dikkate alarak özel hedefler ve stratejiler belirlenen bir eğitim planıdır.
Diferansiyel Öğretim: Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarına hitap eden, çeşitlenmiş öğretim yaklaşımlarını ifade eder.
Multisensoriel Yaklaşımlar: Öğrencilerin, öğrenme sürecinde birden fazla duyu organını kullanarak (görsel, işitsel, dokunsal vb.) etkileşimde bulunmalarını içeren eğitim teknikleri.

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan bir öğrenciye nasıl yaklaşılması gerektiği konusu, öğretim stratejileri, öğrenme stilleri, öğretmen-öğrenci etkileşimleri ve hatta çevresel düzenlemeler gibi birçok faktörü içerir. Aşağıda belirtildiği şekliyle, bir ÖÖG olan öğrenci ile etkin bir şekilde çalışmanın çeşitli yöntemlerini ele alacağım.

1. Bireysel Eğitim Planı (BEP) Oluşturma

1.1. Ölçme ve Değerlendirme

Her şeyden önce, öğrencinin özel eğitim gereksinimlerini anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Öğrenme tarzlarını, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi alanlarını ve motivasyonlarını belirlemek için çeşitli değerlendirme araçları ve teknikler kullanabiliriz.

1.2. Bireysel Eğitim Planı (BEP)

Öğrencinin ihtiyaçları belirlendikten sonra, bu ihtiyaçları müfredat, öğretim metotları ve gerektiğinde uygun özel eğitim hizmetleri çerçevesinde karşılayacak bir Bireysel Eğitim Planı (BEP) oluşturulmalıdır.

2. Öğretim Stratejileri

2.1. Farklılaştırılmış Öğretim

ÖÖG olan öğrencinin öğrenme stillerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan farklılaştırılmış öğretim stratejileri kullanılmalıdır. Bu, her öğrenciye uygun çeşitli öğrenme deneyimleri sağlamayı içerir.

2.2. Görsel ve İşitsel Materyaller

Görsel ve işitsel materyaller kullanmak, özellikle ÖÖG olan öğrenciler için bilgiyi daha kolay anlamalarını ve sürdürmelerini sağlar.

3. Öğretmen-Öğrenci Etkileşimleri

Öğretmenler, öğrencinin ÖÖG’ye rağmen ilerlemelerini sağlamak ve öz güvenlerini geliştirmek için açık ve olumlu bir iletişim biçimi kullanmalıdır.

4. Çevresel Düzenlemeler

Sınıf veya öğrenme ortamının tasarımı, ÖÖG olan öğrencilerin öğrenmesini etkileyebilir. Sınıf, öğrencinin dikkatini çekmeyecek ve rahatsız etmeyecek bir şekilde düzenlenmelidir.

Bu uygulamalar, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözeterek ve onlara eşit erişim sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırabilir.

TERİMLER:

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG): Öğrenme yeteneklerinin belirli bir alanında öğrenme sürecini zorlaştıran bir durum.

Bireysel Eğitim Planı (BEP): Öğrencinin bireysel eğitim hedeflerinin, destek hizmetlerinin ve başarı ölçütlerinin belirtildiği bir plan.

Farklılaştırılmış Öğretim: Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve yeteneklerine yönelik olarak uyarlanmış öğretim yaklaşımı.