Osmanlıda ilk Divan’ı olan ve Avni mahlasını kullanan padişah kimdir?

Avni mahlasıyla şiirler yazan ve Osmanlı’da ilk Divan’ı olan padişah Fatih Sultan Mehmed’ dir. Divan’ında yaklaşık 70 şiiri bulunmaktadır. Ancak mecmua, tezkire ve başka kaynaklardaki şiirleri ile 90’a yakın şiiri vardır. Aşağıda bir murabba zamanın şairlerinden hiç de geri kalmadığının ispatıdır.

Sevdün ol dilberi söz eslemedün vây gönül
Eyledün kendüzüni âleme rüsvây gönül
Sana cevr eylemede kılmaz o pervây gönül
Cevre sabr eyleyimezsin n’ideyin hây gönül
Gönül ey vây gönül vây gönül eyvây gönül

Kaynak için olarak Buraya bakabilirsiniz.

1 Beğeni