İrrasyonel sayılar nelerdir ve Hangi sayılar irrasyonel sayılardır ve onların belirgin özellikleri nelerdir?

Matematiğin önemli bir parçası olan irrasyonel sayılar tam olarak nedir? Bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olmak istiyorum. Hangi sayılar irrasyonel sayılardır ve onların belirgin özellikleri nelerdir? Aynı kümeyi oluşturan rasyonel sayılarından nasıl ayırt ederiz? İrrasyonel sanılar hangi matematiksel işlemlerde kullanılır?

1 Beğeni

İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel sayılar, sayılar dünyası içinde bir bilmece gibidir. İsminin yanıltıcı olabileceği düşünülebilir, belki de ‘düzensiz’ ya da ‘ölçülemez’ sayılar olarak daha doğru tanımlanabilirler. Bunlar, ondalık hali tamamıyla periyodik olmayan ve tam olarak ifade edilemeyen sayılardır.

İrrasyonel Sayıların Tanımı

İrrasyonel sayılar, ondalık kesirli hali sonsuza kadar devam eden ve belirli bir dizi veya düzeni olmayan reel sayılardır. Diğer bir deyişle, kesir veya ondalık haliyle ifade edilemeyen sayılardır. Yunanca’da irrasyonel “ölçülemez” anlamına gelir.

Pythagoras Okulu’nun antik Yunan döneminden kalma bir öğretisinden alıntı yapılarak bir irrasyonel sayının belirtildiği genel bir ifade: “Kendi karekökünün tam sayı olmadığı tüm sayılar irrasyonel sayıdır.” Örneğin, √2, √3, √5, √10 ve pi (π) gibi sayılar irrasyonel sayılardır. Bunlar basit kesir veya ondalık formda yazılamazlar ve ondalık formda sonsuz non-periyodik hanelere sahip olurlar.

İrrasyonel Sayıların Özellikleri

Her irrasyonel sayı, belirli bir düzen veya dizi olmaksızın, ondalık formda sonsuz haneli olan bir reel sayıdır. İrrasyonel sayılar, diğer tüm reel sayıları içerir ve genişler. İşte bazıları:

 1. İrrasyonel sayılar arasında herhangi bir yapısal düzen veya sınırlama olmaksızın aritmetik işlemler gerçekleştirebiliriz.

 2. İki irrasyonel sayının toplamı her zaman irrasyonel bir sayı olmayabilir. Örneğin, √2 + (-√2) = 0 olur ve 0 bir rasyonel sayıdır.

 3. İrrasyonel sayıların çarpımı veya bölümü her zaman irrasyonel olmak zorunda değildir. Örneğin, √2 * √2 = 2’dir ve 2 bir rasyonel sayıdır.

 4. İrrasyonel bir sayının eksi ile çarpımı da irrasyonel bir sayı olacaktır.

Rasyonel ve İrrasyonel Sayıların Ayırt Edilmesi

Bir sayının rasyonel olup olmadığını belirlemenin en kolay yolu onu kesir formunda yazmaktır. Eğer bir sayıyı tam sayının tam sayıya bölünmüş hali olarak ifade edebiliyorsak, o zaman bu sayı rasyonel bir sayıdır.

Öte yandan, bir sayıyı tam sayının tam sayıya bölünmüş hali olarak ifade edemiyorsak, o zaman o sayı muhtemelen irrasyonel bir sayıdır. Ancak, her zaman doğru olmayabilir çünkü bazı sayıların kesir formu olmayabilir ama onlar yine de rasyonel sayılardır (örneğin, 0.3333… = 1/3).

İrrasyonel Sayıların Matematiksel Kullanımı

İrrasyonel sayılar matematikte, fizik ve mühendislikte çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin, bir çemberin çevresini hesaplarken π sayısını (bir irrasyonel sayı) kullanırız. Diğer alanlar, olasılık teorisi, geometri, trigonometri, hesaplamalı matematik ve karmaşık analizdir.

TERİMLER:

Reel Sayılar: Reel sayılar, hem rasyonel (kesirler ve tamsayılar) hem de irrasyonel sayıları (kesir veya ondalık formda ifade edilemeyen sayılar) kapsayan bir sayı setidir.

Destructif Perdelenme/Limit: Matematiksel bir metod. Belirli bir fonksiyonun belirli bir değeri veya diziye yakınsaması durumunda, bu değere veya diziye limit denir.

Tam Sayılar: Negatif tamsayılar, sıfır ve pozitif tamsayıları içeren sayı setidir.

Rasyonel Sayılar: Bir rasyonel sayı, iki tam sayının oranı olarak ifade edilebilen bir sayıdır. Bir rasyonel sayı, bir tam sayı veya ondalık kesir formunda yazılabilir.

Kesir Formu: Bir bölme işleminin sonucunun yazıldığı hali. Örneğin, 1/2 veya 3/4.

Non-periyodik Haneler: Belirgin bir düzeni ya da diziye sahip olmayan rakamlar.

Dizi: Belirli bir düzen veya kurala göre sıralanmış sayılar seti.

Trigonometri: Açıları ve üçgenlerin kenar uzunluklarını inceleyen matematik dalı.

Hesaplamalı Matematik: Bilgisayarlar kullanılarak yapılan matematiksel hesaplamaları inceleyen matematik alt dalı.

Karmaşık Analiz: Karmaşık sayıları inceleyen matematik dalı.

Karmaşık Sayı: Gerçek ve sanal olmak üzere iki bölümü olan sayı. Örneğin, 3-2i bir karmaşık sayıdır ve 3, gerçek bölüm, -2i sanal bölümüdür.

Sanal Sayı: Gerçek olmayan, yani hayali veya karmaşık sayı sistemlerinde yer alan sayılar.

Olasılık Teorisi: Olasılığın özelliklerini inceleyen bir matematik dalı. Olasılık, belirli bir olayın meydana gelme şansını ifade eder.

İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel sayılar, ondalık kesirli olarak ifade edildiğinde, ne yinelenen ne de belirli bir düzen izleyen bir sayı dizisi oluşturan sayılardır. Tam sayılar, kesirler veya negatif tüm sayıların aksine, irrasyonel sayılar tam anlamıyla ifade edilemez ve belirli bir değeri temsil etmek için genellikle bir benzetme veya yaklaşık değer kullanılır.

İrrasyonel Sayıların Özellikleri

 1. Ondalık formatta yazıldığında hiçbir zaman bir kalıp oluşturmazlar ve sonu olmayan sayılardır.
 2. Kesirlerle veya tam sayılarla ifade edilemezler.
 3. Ondalık formda rastgele sayıların sekansı vardır.
 4. Rasyonel sayıların dışında kalan tüm sayıları içerirler.

İrrasyonel Sayıların Örnekleri

En ünlü irrasyonel sayılar arasında √2, √3, √5, pi(π), e, altın oranı (phi) yer alır. √2, özellikle bir kare kök olması nedeniyle, irrasyonel sayılar arasında en popüler olanıdır çünkü bunu tam bir sayı olarak ifade etmek mümkün değildir.

İrrasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayılar Arasındaki Farklar

İrrasyonel sayılar ve rasyonel sayılar, onları oluşturan özelliklere göre ayrılır. Rasyonel sayılar tam sayılar veya fraksiyonlar olabilir ve ondalık açıdan ifade edildiklerinde genellikle sonlu sayıdır veya belirli bir deseni tekrar ederler. Oysa irrasyonel sayılar ne tam sayı ne de kesir olarak ifade edilebilir, ondalık forma döküldüklerinde sonları gelmez ve tekrar eden bir desenleri yoktur.

İrrasyonel Sayıların Kullanım Alanları

İrrasyonel sayılar, matematik ve onun alt alanları olan geometri, trigonometri ve karmaşık sayı teorisi gibi çeşitli alanlarda oldukça kullanılır. Bu sayılar ayrıca fizik, mühendislik ve istatistik gibi matematiğin uygulandığı birçok diğer alanlarda da kullanılır. Örneğin, dairenin çevresini ve alanını hesaplarken pi kullanılır, bu da irrasyonel bir sayıdır. Benzer şekilde, doğal logaritmalar genellikle ‘e’ sayısı ile ifade edilir ki bu da irrasyonel bir sayıdır.

TERİMLER:

İrrasyonel Sayılar: Ondalık hali ne yinelenen ne de belirli bir düzen izleyen bir sayı dizisi oluşturan sayılardır. Sayılar gelirken bir kalıp yoktur, ne zaman biteceği belli olmaz.

Rasyonel Sayılar: Rasyonel sayılar, sayıları oranlarla ifade eden ve ondalık hali yineleyen veya sonlu olan sayılardır.

Pi (π): Dairenin çevresinin çapına olan oranıdır ve yaklaşık olarak 3.14159 değerindedir.

e: Doğal logaritmanın tabanıdır ve yaklaşık 2.71828 değerindedir.

√2: Karekök 2 olarak ifade edilir ve yaklaşık olarak 1.41421 değerindedir.

Ondalık Form: Bir sayının ondalık noktası ve ardından ondalık sayıları olarak ifade edildiği form.

İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel Sayılar Nedir?

İrrasyonel sayılar, kesir olarak ifade edilemeyen ve ondalık olarak yazıldığında sonsuz ve tekrar etmeyen bir dizi oluşturan sayılardır. Tam sayı ve rasyonel sayı olmayan tüm gerçek sayılar irrasyoneldir.

İrrasyonel Sayıların Genel Özellikleri

 1. Ondalık Genişim: Ondalık formda yazıldığında, irrasyonel sayılar sonsuz basamağa sahiptir ve bu basamaklar periyodik değildir.
 2. Rasyonel Olmama: Bir irrasyonel sayı, iki tam sayının bölümü (kesir) olarak ifade edilemez.

İrrasyonel Sayılara Örnekler

 1. Pi (π)

  • Pi sayısı bir çemberin çevresinin çapına oranıdır ve yaklaşık olarak 3.14159… olarak bilinir. Pi’nin ondalık genleşmesi sonsuzdur ve tekrar etmez:
  3.14159265358979323846...
  
 2. Doğal Logaritmanın Tabanı (e)

  • Matematikte sıklıkla kullanılan bir irrasyonel sayıdır ve yaklaşık olarak 2.71828… olarak bilinir:
  2.71828182845904523536...
  
 3. Altın Oran (φ)

  • Altın oran, iki uzunluğun oranıdır ve yaklaşık olarak 1.61803… olarak bilinir:
  1.61803398874989484820...
  
 4. Karekök(2)

  • 2’nin karekökü olan \sqrt(2) irrasyoneldir ve yaklaşık olarak 1.41421… olarak bilinir:
  1.41421356237309504880...
  

Neden Bu Sayılar İrrasyoneldir?

 1. Karekök(2) Üzerine Kanıt

  • \sqrt(2) irrasyonel olduğunu kanıtlamak için, herhangi iki tam sayının oranı olarak \sqrt(2)'yi yazmanın imkansız olduğunu göstermek yeterlidir. Eğer \sqrt(2) = p/q (p ve q aralarında asal) olarak yazılabilseydi, karesini alarak elde edeceğimiz 2 = p^2/q^2 ifadesi bir çelişki yaratır.
 2. Pi ve e Üzerine Kanıt

  • Pi ve e’nin irrasyonel oldukları daha karmaşık matematiksel teknikler (örneğin, analiz, Diophantine analiz) kullanılarak kanıtlanmıştır.

Diğer Seçenekler ve Açıklamalar

 1. Rasyonel Sayılar

  • Rasyonel sayılar, kesir olarak (a/b şeklinde) ifade edilebilen sayılardır ve ondalık genişiminde ya sonlanır ya da periyodik olarak tekrar eder. Örneğin, 1/2 = 0.5 veya 1/3 = 0.3333…
 2. Tam Sayılar

  • Tam sayılar, kesir veya ondalık bileşenler içermeyen sayılardır. Örneğin, -3, 0, 4 tam sayılardır ve kesinlikle rasyoneldir.

TERİMLER:

İrrasyonel Sayılar: Kesir olarak ifade edilemeyen ve ondalık açılımı sonsuz ve periyodik olmayan sayılar.
Rasyonel Sayılar: İki tam sayının oranı (kesir) olarak ifade edilebilen sayılar.
Tam Sayılar: Kesir veya ondalık bileşen içermeyen sayılar.