Python dilinde veri tipleri nelerdir ve bunlar nasıl kullanılır?

Python, çeşitli veri tiplerini destekler ve her biri ayrı özelliklere ve işlevselliklere sahip olabilir. Python’daki ana veri tipleri; sayılar, dizeler, listeler, demetler ve sözlüklerdir. Python’daki bu veri tiplerinin her birini açıklar mısınız? Ayrıca, bu veri tiplerinin nasıl kullanıldığına dair örnekler verebilir misiniz?

Python’da kullanılan ana veri tipleri şunlardır:

Sayılar

Python’da üç farklı sayı veri tipi bulunmaktadır: tamsayılar (integer), ondalıklı sayılar (float) ve karmaşık sayılar (complex).

Tamsayılar (integer)

Tamsayılar, negatif veya pozitif olabilen tam değerleri ifade eder. Bir örnek verecek olursak:

x = 5

Bu örnekte, x değişkenine 5 tamsayısını atadık.

Ondalıklı Sayılar (float)

Ondalıklı sayılar, virgüllü sayıları temsil eder. Bir örnek:

y = 3.14

Bu örnekte, y değişkenine 3.14 ondalıklı sayısını atadık.

TERİMLER:

Tamsayı (integer): İçinde herhangi bir kesir kısmı olmayan, negatif veya pozitif tam sayılardır.

Ondalıklı Sayı (float): İçinde ondalık kısmı olan tam veya virgülden sonra kısmı olan sayılardır.

Karmaşık Sayılar (complex)

Karmaşık sayılar, gerçel ve sanal parçalardan oluşan sayılardır. Bir örnek:

z = 2 + 3j

Bu örnekte, z değişkenine 2 + 3j karmaşık sayısını atadık.

Dizeler (strings)

Python’da metinsel veriler için kullanılan veri tipidir. Bir string, tek tırnak (‘’) veya çift tırnak (“”) içinde tanımlanır. Örnek:

name = "John"

Bu örnekte, name değişkenine “John” stringini atadık.

Listeler (lists)

Listeler, birden fazla değeri bir arada tutabileceğimiz veri tipleridir. Listeler, köşeli parantezler (\left[ \right]) içinde tanımlanır ve virgülle ayrılan elemanları içerir. Örnek:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

Bu örnekte, numbers adlı liste değişkenine 1’den 5’e kadar olan sayıları atadık.

Demetler (tuples)

Demetler, listelere benzer, ancak değiştirilemez (immutable) veri tipleridir. Demetler, normal parantezler (\left( \right)) içinde tanımlanır. Örnek:

colors = ('red', 'green', 'blue')

Bu örnekte, colors adlı demet değişkenine ‘red’, ‘green’ ve ‘blue’ renklerini atadık.

Sözlükler (dictionaries)

Sözlükler, anahtar-değer ikililerini bir arada tutan veri tipleridir. Sözlükler, süslü parantezler {} içinde tanımlanır. Örnek:

student = {"name": "John", "age": 20, "grade": "A"}

Bu örnekte, student adlı sözlük değişkenine öğrencinin adını, yaşını ve notunu atadık.

Örneklerde gösterilen veri tipleri, Python’da çeşitli işlemler yapmak için kullanılabilir. Örneğin, sayılar üzerinde matematiksel işlemler yapabilir, dizeleri birleştirebilir, listelerde eleman ekleme veya çıkarma yapabilir, demetleri indeksleyebilir ve sözlüklerde anahtarları kullanarak değerlere erişebilirsiniz. Bu veri tiplerinin kullanımı, programlama dilinin sunduğu yöntemler ve fonksiyonlar kullanılarak gerçekleştirilir.