Machiavelli'nin bazı görüşleri ulus devlet modeli anlayışına zemin teşkil edecek fikirler barındırır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilebilir?

Machiavelli’nin bazı görüşleri ulus devlet modeli anlayışına zemin teşkil edecek fikirler barındırır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilebilir?

a) İstikrarlı hükümetler yasaya dayanır.

b) Hükümdar, halkın özgürlüğünü güvenceye almalı ve bu hem bireysel hem de siyasal düzeyde olmalıdır.

c) Meşru yönetimin kalıtsal olamayacağını söyler.

d) Oradaki bütün insanlar zenginlik, statü ve şecereye bakılmaksızın aynı milli bir kimliğin ortak özelliklerini paylaşmalıdır.

e) Toplum, yurtseverlik, görev aşkı ve kaderi de içine alan bir sivil din anlayışı içinde kaynaştırılmalıdır.

Nuri’nin sözleri, Machiavelli’nin ulus devlet modeline zemin teşkil edecek fikirleri ile örtüşen bir yorum sunmaktadır. Bu bağlamda, Nuri’nin belirttiği “Oradaki bütün insanlar zenginlik, statü ve şecereye bakılmaksızın aynı milli bir kimliğin ortak özelliklerini paylaşmalıdır” ifadesi Machiavelli’nin ulus devlet anlayışının temelini oluşturan unsurlardan birini yansıtmaktadır. Dolayısıyla, bu durumda cevabınız d şıkkı olacaktır.

Cevap: a) İstikrarlı hükümetler yasaya dayanır.

Açıklama:

Machiavelli’nin görüşleri, modern ulus devlet anlayışının temellerini oluşturan bazı önemli fikirleri içerir. Bu fikirlerden biri, istikrarlı hükümetlerin yasaya dayanması gerektiği düşüncesidir. Bu görüş, hükümetlerin ve yönetimlerin meşruiyetini ve istikrarını sağlamak için hukukun üstünlüğüne vurgu yapar. Devletin gücünün, yasalarla düzenlenmiş ve sınırlandırılmış olduğu bir sistem, modern ulus devletlerin temel anlayışlarından biridir. Machiavelli’nin bu görüşü, devletin yapısını ve işleyişini belirleyen, özgürlükleri koruyan ve halkın haklarını garanti altına alan yasaların önemini vurgular.

Diğer Seçeneklerin İncelenmesi:

 • b) Hükümdar, halkın özgürlüğünü güvenceye almalı ve bu hem bireysel hem de siyasal düzeyde olmalıdır.
  Machiavelli genellikle hükümdarın gücünü pekiştirmeyi ve devletin istikrarını sağlamayı önemser. Halkın özgürlüğünü güvenceye almak, onun realpolitik yaklaşımından daha ziyade, liberal demokrasilerin temel prensipleriyle ilişkili bir kavramdır.

 • c) Meşru yönetimin kalıtsal olamayacağını söyler.
  Machiavelli’nin eserlerinde daha çok hükümdarın yetki ve gücünü nasıl kullanması gerektiği üzerine odaklanmıştır. Kalıtsal yönetimi direkt olarak meşruiyet açısından sorgulamaktan ziyade, iktidarı elde etmenin ve korumanın yollarını irdeler.

 • d) Oradaki bütün insanlar zenginlik, statü ve şecereye bakılmaksızın aynı milli bir kimliğin ortak özelliklerini paylaşmalıdır.
  Bu ifade, modern ulusal kimliğin anlayışıyla daha çok örtüşmektedir, ancak Machiavelli’nin eserlerinde bu tür bir milli kimlik vurgusu ön plana çıkmaz.

 • e) Toplum, yurtseverlik, görev aşkı ve kaderi de içine alan bir sivil din anlayışı içinde kaynaştırılmalıdır.
  Machiavelli, toplumun sıkı bir birlik içinde olmasının önemini vurgular ve hükümdarın bu birliği sağlamak için çeşitli yöntemlere başvurması gerektiğini belirtir. Ancak bu, özellikle “sivil din” kavramı aracılığıyla, daha çok Rousseau’nun tezleriyle ilişkilendirilen bir düşüncedir ve doğrudan Machiavelli’nin ulus devlet modeliyle ilişkilendirilmesi zordur.

TERİMLER:

Realpolitik: Uluslararası ilişkilerde ahlaki değerlerden çok pratik ve materyal çıkarların önceliklendirildiği politik bir anlayış.

Machiavelli’nin ulus devlet modeli anlayışına zemin teşkil edecek fikirler barındıran görüşü d) Oradaki bütün insanlar zenginlik, statü ve şecereye bakılmaksızın aynı milli bir kimliğin ortak özelliklerini paylaşmalıdır. seçeneğidir.

Seçeneklerin gerekçeleri:

a) İstikrarlı hükümetler yasaya dayanır.
Bu görüş ulus devlet modeli için gerekli bir koşul olsa da, tek başına yeterli değildir. Ulus devlet modeli, ortak bir kimlik ve siyasi birliğe dayanan bir siyasi yapıdır.

b) Hükümdar, halkın özgürlüğünü güvenceye almalı ve bu hem bireysel hem de siyasal düzeyde olmalıdır.
Machiavelli, özgürlükten bahsetse de, ulus devlet modelinin temelini oluşturan ortak bir milli kimlik fikrini savunmaz.

c) Meşru yönetimin kalıtsal olamayacağını söyler.
Bu görüş, ulus devlet modeliyle doğrudan ilişkili değildir.

e) Toplum, yurtseverlik, görev aşkı ve kaderi de içine alan bir sivil din anlayışı içinde kaynaştırılmalıdır.
Bu görüş, ulus devlet modeli için önemli olsa da, Machiavelli tarafından açıkça savunulmamıştır.

d) Oradaki bütün insanlar zenginlik, statü ve şecereye bakılmaksızın aynı milli bir kimliğin ortak özelliklerini paylaşmalıdır.
Bu görüş, ulus devlet modelinin temelini oluşturan ortak bir kimlik fikrini açıkça savunur. Machiavelli, prensin ulusunu birleştirmek için ortak bir dil, tarih ve kültür oluşturması gerektiğini savunur.

Dolayısıyla, Machiavelli’nin ulus devlet modeli anlayışına zemin teşkil edecek fikirler barındıran görüşü d) seçeneğidir.

Ek Bilgiler:

Machiavelli’nin ulus devlet modeliyle ilgili görüşleri modern ulus devlet anlayışından farklılıklar gösterir. Machiavelli, prensin mutlak güce sahip olması gerektiğini savunurken, modern ulus devletlerde egemenlik halka aittir.

Ayrıca Machiavelli, ulus devlet modelini sadece siyasi bir birlik olarak değil, aynı zamanda ortak bir dil, tarih ve kültür etrafında birleşmiş bir topluluk olarak da görür.

Bu konuda hem ChatGPT hem de Gemini farklı cevaplar veriyor. O yüzden bu konuya el atmak icap ediyor. Machiavelli’nin ulus devlet modeli anlayışına yakın fikirlerini ele alarak başlayalım ve bundan bir sonuç çıkarmaya çalışalım:

Aşağıdaki alıntıya göre karar vereceğim ama bilen birinin de onaylaması iyi olur. Machiavelli siyasi konularda çok fazla söz etmiştir ve bana bu sorunun cevabının da B) seçeneğinin olması gerektiğini hissettiriyor. Çok fazla şey söylemiştir ancak okuduklarımdan anladığım bu :slight_smile:

Burada harika bir kaynak var, okumanızı tavsiye ederim:
TOPLUM SÖZLEŞMESİ ANLAYIŞININ TEMELİ: MACHİAVELLİ’DE DEVLET VE BİREY

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1259788

Machiavelli, ulus devlet modeli ile ilgili doğrudan bir şey söylememiştir. Machiavelli’nin yaşadığı 16. yüzyılda, modern ulus devlet anlayışı henüz gelişmemişti. Machiavelli’nin eserlerinde ulus devlet ile ilişkilendirilebilecek bazı fikirler ve kavramlar bulunmaktadır.

Machiavelli’nin ulus devlet modeli ile ilişkilendirilebilecek bazı fikirleri:

 • Prensin mutlak gücü: Machiavelli, prensin ulusunu birleştirmek ve yönetmek için mutlak güce sahip olması gerektiğini savunur. Bu, modern ulus devletlerde egemenlik halka aittir fikriyle çelişmektedir.
 • Ortak bir kimlik: Machiavelli, prensin ulusunu birleştirmek için ortak bir dil, tarih ve kültür oluşturması gerektiğini savunur. Bu, ulus devlet modelinin temelini oluşturan ortak bir kimlik fikriyle örtüşmektedir.
 • Yurtseverlik: Machiavelli, prensin ulusunda yurtseverliği teşvik etmesi gerektiğini savunur. Yurtseverlik, ulus devlet modelinin önemli bir unsuru olarak kabul edilir.
 • Güçlü bir ordu: Machiavelli, prensin güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini savunur. Güçlü bir ordu, ulus devleti dış tehditlere karşı korumak için gereklidir.

Machiavelli’nin ulus devlet modeli ile ilişkilendirilemeyecek bazı fikirleri:

 • Meşruiyet: Machiavelli, meşruiyetin kaynağının halk iradesi olduğunu savunmaz. Machiavelli’ye göre prensin meşruiyeti, gücüne ve etkinliğine dayanır.
 • Özgürlük: Machiavelli, özgürlükten bahsetse de, ulus devlet modelinin temelini oluşturan ortak bir kimlik fikrini savunmaz.
 • Sivil din: Machiavelli, sivil din kavramını açıkça savunmaz.

Sonuç olarak: Machiavelli’nin ulus devlet modeli ile ilgili doğrudan bir şey söylemediğini, ancak eserlerinde ulus devlet ile ilişkilendirilebilecek bazı fikirler ve kavramlar bulunduğunu söyleyebiliriz. Machiavelli’nin görüşlerinin modern ulus devlet anlayışından farklılıklar gösterdiğini de belirtmek gerekir.

Ek Bilgiler: