İngilizcede aşağıdaki boşluklara hangi cevaplar yazılabilir?

I’m still reading this book.
I _________________ reading this book yet.

I’m still writing letters.
I _________________ my letters yet.

Paul left the room a few minutes ago.
Paul ______________ the room.

It’s ages since I last went to the cinema.
I __________________ to the cinema for ages.

I’ve had French lessons since March.
I __________________ French lessons in March.

He became a doctor a few years ago.
He ________________ a doctor for a few years.

I met him last year.
I ___________________ for a year.

She is the most beautiful girl I’ve ever seen.
I ___________________ such a beautiful girl before.

She became ill last week.
She ________________ since last week.

Aşağıdaki cevaplar boşlukları doldurmak için kullanılabilir:

  • I haven’t finished reading this book yet.
  • I haven’t finished writing my letters yet.
  • Paul has left the room.
  • I haven’t been to the cinema for ages.
  • I have been taking French lessons since March.
  • He has been a doctor for a few years.
  • I haven’t seen him for a year.
  • I haven’t seen such a beautiful girl before.
  • She has been ill since last week.

Cevaplarda kullanılan yapıların hepsi İngiliz dilbilgisindeki “Present Perfect Tense”, yani **“Şimdiki Zamanın Perfect Hali”**ne dayanmaktadır.

Present Perfect Tense

Hali ve Kullanım

Bu zaman diliminde, bir eylemin geçmişte başladığı ve halen süregelen bir eylemi ifade ederiz. Bu, genellikle “have/has + past participle” (3. form) yapısı ile gerçekleştirilir. Örneğin “I have met him last year” cümlesinde, “met” kelimesi “meet” fiilinin geçmiş zaman (past participle) hali olan “met” ile oluşturulan bir yapıdır.

İstisnalar

“Present Perfect Tense” kullanımı, İngiliz dilbilgisinde belirli durumlarda, anlama bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, süregelen bir durumu ifade etmek için “have/has been + verb-ing” yapısı kullanılır. Bu da “Present Perfect Continuous” olarak adlandırılır.

TERİMLER:

Present Perfect Tense: Bir eylemin halihazırda tamamlandığı veya tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden İngilizce dilbilgisinde bir zamandır. Bu zaman dilimi genellikle “have/has + past participle” (3. biçim) yapısı ile oluşturulur.

Past Participle: İngilizce’deki fiillerin üçüncü formu. Genellikle “have/has + past participle” yapısı, bir eylemin tamamlanmasını ifade etmek için kullanılır.

Present Perfect Continuous: İngilizce dilinde bir eylemin geçmişte başladığı ve halen süregeldiğini ifade eden zamandır. Bu zaman genellikle “have/has been + verb-ing” yapısı ile oluşturulur.