Doğu Türkistan'ın tarih boyunca maruz kaldığı siyasi ve kültürel baskılar nelerdir?

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri tarih boyunca pek çok kez siyasi ve kültürel baskılara maruz kalmışlardır. Bu bölgenin tarihsel gelişimi ve bu halkın yaşadığı zorluklar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Hangi olaylar bu konuda öne çıkmaktadır? Uygur Türklerinin kültürü ve kimliği üzerinde ne tür baskılar uygulanmıştır? Nasıl bir direniş göstermişlerdir?

Doğu Türkistan’ın Tarih Boyunca Maruz Kaldığı Siyasi ve Kültürel Baskılar

Tarihsel Arka Plan

Doğu Türkistan, günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinir. Bu bölge tarih boyunca çeşitli imparatorluklar ve ulus devletler arasında çekişmelerin yaşandığı bir alan olmuştur. İpek Yolu’nun önemli bir parçası olan Doğu Türkistan, stratejik ve ekonomik açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Önemli Tarihi Olaylar ve Baskılar

1. Çin Hanedanlıkları ve Erken Dönem Baskılar

 • Han Hanedanı (M.Ö. 2. yüzyıl): Han Hanedanı, bölgeyi kontrol altına almak ve İpek Yolu ticaret yollarını güvence altına almak amacıyla Doğu Türkistan’a askeri seferler düzenledi. Bu dönemden itibaren Uygur Türkleri çeşitli vergiler ve askeri baskılarla karşılaştı.
 • Tang Hanedanı (618-907): Bölgeye yönelik askeri ve kültürel açıklarına devam etti. Bu dönemde Budizm ve Çin kültürel etkisi yaygınlaştı.

2. İslam’ın Yayılması ve Karahanlılar Dönemi (10. yüzyıl)

 • Karahanlılar Devleti: İslam’ı benimsedikleri dönemde, Doğu Türkistan’da İslam kültürünün ve Türk-İslam sentezinin önemli bir merkezi haline geldi. Bu dönem, Uygur kültürünün şekillendiği ve İslami bilgilerle harmanlandığı bir dönemdir.
 • Moğol İmparatorluğu (13. yüzyıl): Moğolların bölgeyi işgali sonrasında, yerel yönetimler zayıflatıldı ve bölge Moğol hâkimiyetine girdi.

3. Qing Hanedanı ve Çin Kontrolü (17-20. yüzyıl)

 • Qing Hanedanı (1644-1912): Qing Hanedanı’nın egemenliği ile birlikte Çin’in merkezi otoritesi yeniden tesis edilmeye çalışıldı. Bölgeye göçler teşvik edildi ve Han Çinlilerin yerleşimi sağlandı. Bu aynı zamanda Uygur kültürü üzerinde han baskısının artırıldığı bir dönemdir.
 • Yaqub Beg’in Direnişi (1864-1877): Yaqub Beg önderliğinde Uygur Türkleri Qing Hanedanına karşı direniş gösterdi ancak sonunda yenildi ve bölge yeniden Çin kontrolüne geçti.

4. Sovyetler Birliği ve Çin İlişkileri (20. yüzyıl)

 • Sovyet Destekli İsyanlar ve Cumhuriyetler: Uygur Türkleri 1930’lu ve 1940’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin de desteğiyle bağımsızlık hareketlerinde bulundu. Kısa ömürlü Doğu Türkistan Cumhuriyetleri kuruldu ancak Çin’in müdahalesiyle sona erdi.
 • Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (1949): Mao Zedong liderliğindeki Çin Halk Cumhuriyeti, bölgeyi kesin olarak kendi kontrolü altına aldı. Komünist rejimle birlikte kültürel baskılar yeniden yoğunlaştı.

Kültürel Baskılar ve Asimilasyon Politikaları

1. Dini Baskılar

 • Camilerin Yıkılması ve Dinî Özgürlüklerin Kısıtlanması: İslam’ın pratik edilmesine yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulandı. Camilerin kapatılması, dini liderlerin tutuklanması ve dini eğitimlerin yasaklanması gibi politikalar izlendi.

2. Dil ve Eğitim

 • Uygur Dilinin Yasaklanması: Uygurca eğitim veren okullar kapatıldı, yerine Mandarin Çincesi zorunlu hale getirildi. Bu politika, Uygur dilinin ve kültürünün sonraki nesillere aktarılmasını zorlaştırdı.
 • Eğitim Sisteminde Asimilasyon: Eğitim kurumlarında Han Çin kültürü ve ideolojisi dayatıldı. Uygur öğrenciler ailelerinden uzaklaştırılarak yatılı okullara gönderildi.

3. Demografik Değişimler

 • Han Çinlilerin Göçü: Devlet teşvikleri ile bölgeye Han Çinlilerin göçü sağlandı. Bu, Uygur Türklerinin demografik olarak azınlığa düşmesine yol açtı ve sosyal yapıyı değiştirdi.

Direniş Hareketleri ve Güncel Durum

1. Kültürel Direniş

 • Kültürel Aktivizm: Uygur aydınları ve sanatçıları, kültürel kimliklerini korumak adına edebiyat, müzik ve sanat yoluyla direniş gösterdi. Birçok Uygur yazarı ve sanatçısı eserlerinde Uygur kültürünü ve kimliğini konu olarak işledi.

2. Siyasi Direniş

 • Silahlı Direnişler ve Protestolar: 20. ve 21. yüzyıl boyunca çeşitli silahlı direnişler ve toplumsal protestolar gerçekleşti. Öne çıkanlardan biri, 2009 Urumçi olaylarıdır.

3. Uluslararası Destek

 • Uluslararası Tepki ve Destek: Son yıllarda, Batı ülkeleri ve uluslararası insan hakları örgütleri Çin’in Uygurlara yönelik baskı politikalarını kınadı. Bu, Uygur meselesinin küresel bir problem olarak algılanmasına neden oldu.

4. Günümüzdeki Durum

 • Toplama Kampları ve “Eğitim Merkezleri”: Son yıllarda milyonlarca Uygur Türkü’nün toplama kamplarına zorla gönderildiğine dair belgeler ve raporlar bulunmaktadır. Kamplarda işkence, zorla çalıştırma, beyin yıkama faaliyetleri gibi insan hakları ihlalleri bildirilmiştir.

Sonuç

Doğu Türkistan, tarih boyunca jeopolitik ve kültürel açıdan önemli bir yer olmuştur. Uygur Türkleri bu dönemde birçok kez siyasi ve kültürel baskılara maruz kalmış, fakat çeşitli şekillerde direnmeye devam etmiştir. Günümüzde de bu baskılar devam etmekte olup, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam etmektedir.

TERİMLER:

Qing Hanedanı: 17. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına kadar Çin’i yöneten Mançu kökenli hanedanlık.

İpek Yolu: Çin’den Akdeniz’e kadar uzanan ve tarih boyunca ticaretin önemli bir yolu olan antik yol ağı.

Toplama Kampları/ “Eğitim Merkezleri”: Çin hükümetinin, Uygur Türklerini ve diğer Müslüman azınlıkları zorla tuttuğu ve yeniden eğitim adı altında çeşitli baskılara maruz bıraktığı tesisler.