Aşağıdakilerden hangisi zihinsel becerilere örnek olarak verilebilir?

Gagne’ye göre, öğrenme ürünleri sözel bilgi, zihinsel beceri, bilişsel strateji, tutum ve psikomotor beceriler olarak sınıflandırılmaktadır. Zihinsel beceriler "nasıl"ı bilmeyle ilgilidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zihinsel becerilere örnek olarak verilebilir?

a) Tutumlu olmayı isteme
b) Kareyle dikdörtgeni ayırt etme
c) Düzgün yazı yazma
d) Sınava hazırlanmada etkili bir yol bulma
e) Türkiye’nin coğrafi bölgelerini söyleme

Doğru Cevap:

b) Kareyle dikdörtgeni ayırt etme

Neden Bu Cevap Doğru:

Zihinsel beceriler, öğrenme sürecinde kazanılan ve bireylere farklı durumlar, nesneler veya kavramlar arasındaki ilişkileri anlamalarını sağlayacak "nasıl"ı bilme yeteneğini ifade eder. Gagne’ye göre, bu beceriler problem çözme, sınıflandırma, nesneleri veya olayları ayırt etme gibi bilişsel operasyonları içerir.

Kareyle dikdörtgeni ayırt etmek, bireyin geometrik şekillerin özelliklerini tanıması ve farklılık gösterebilecek özelliklere dayalı olarak sınıflandırılmasını gerektiren bir zihinsel süreçtir. Bu işlem, karşılaştırma ve analiz gibi yüksek düzeyde bilişsel faaliyetleri kapsar ve bireyin öğrendiği bilgileri kullanarak kararlar almasını gerektirir. Bu sebeple b şıkkı, zihinsel beceriye örnek olarak en uygun seçenektir.

Diğer Seçeneklerin Değerlendirmesi:

a) Tutumlu olmayı isteme: Bu seçenek, bireyin davranışlarına yönelik bir eğilim veya predispozisyonu ifade eder. “Tutum”, bireyin belli bir konuya, objeye veya fikre karşı sahip olduğu duygusal ve düşünsel eğilimi belirtir.

c) Düzgün yazı yazma: Bu seçenek bir psikomotor beceridir. Yazı yazmak, el ve göz koordinasyonu gerektiren fiziksel bir aktivitedir ve motor becerilerin gelişimini içerir.

d) Sınava hazırlanmada etkili bir yol bulma: Bu seçenek, kişisel olarak verimli öğrenme yöntemlerini keşfetme ve uygulama yeteneği ile ilgilidir. Bu, bilişsel strateji kullanımını ifade eder, zira bireyin kendi öğrenme sürecini düzenlemesi ve optimize etmesi gerekmektedir.

e) Türkiye’nin coğrafi bölgelerini söyleme: Bu seçenek, sözel bilgiyi yansıtır. Coğrafi bölgelerin adlarını bilmek, hatırlama ve bilgiyi tekrar etmeyle ilgilidir, bu da bilişsel becerilerden daha çok hafıza ile ilişkilendirilir.

TERİMLER:

Zihinsel Beceri: Bireyin bilgi ve tecrübesini kullanarak kararlar alabilmesi, nesneleri ya da olayları ayırt edebilmesi ve problem çözebilmesi gibi mental süreçlerdir.
Tutum: Kişinin belli bir fikir, nesne, kişi ya da duruma yönelik duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerinin bütünüdür.
Psikomotor Beceri: Fiziksel hareketleri, özellikle el-göz koordinasyonunu ve hassas motor kontrolünü içeren becerilerdir.
Bilişsel Strateji: Öğrenme, hatırlama ve problem çözme sürecinde kullanılan öğrenme teknikleri ve yöntemleridir.
Sözel Bilgi: Sözcüklerle ifade edilen ve hatırlanabilen bilgidir.