Php'de kullanıcının bir döngüden çıkmasına izin veren anahtar kelime hangisidir?

PHP’deki break anahtar kelimesinin kullanımını biliyor musunuz? Bu anahtar kelime, bir döngü veya seçim yapısında bir döngü işleminden çıkmayı sağlar. İster iç içe döngüler olsun, ister tek bir seçim yapısı, bir ‘break’ ifadesi php kodunun belirli bir aşamada sonlandırılabilmesi için kullanılır. ‘break’, php dilinde nasıl çalışır ve ne gibi durumlar için geçerli bir seçenek olarak kabul edilir?

PHP’de break Anahtar Kelimesi

PHP dilinde kullanıcının bir döngüden çıkmasına izin veren anahtar kelime break’tir.

break Anahtar Kelimesinin Kullanımı

break ifadesi, PHP’deki bir kod bloğunda yürütme sırasını belirli bir koşul karşılandığında sonlandırır. Bu ifade genellikle bir karar yapı içinde bulunur ve genellikle bir döngü (örneğin, for, while, do…while, veya switch) içinde kullanılır.

Bazı durumlarda, döngüler içindeyken belirli bir döngüyü durdurmak ve o döngünün dışına çıkmak gerekebilir. Bu durumda break anahtar kelimesi kullanılır.

İşte bir örnek:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  if ($i == 5) {
    break;
  }
  echo $i;
}

Bu örnekte, döngüyü 5’te durdurur ve döngü dışına çıkar. Dolayısıyla, bu script yalnızca 0’dan 4’e kadar sayıları yazdırır.

break Anahtar Kelimesinin Geçerli Olduğu Durumlar

break anahtar kelimesi genellikle aşağıdaki durumlar için geçerli bir seçenek olarak kabul edilir:

 1. Kod Optimizasyonu: Döngüyü sonlandırarak gereksiz hesaplamaları veya işlemleri önler.
 2. İstisnaların Yönetilmesi: Eğer bir döngü içindeki belirli bir durum normalden farklı bir işlem gerektiriyorsa, bu durumu yönetmek için break kullanılır.
 3. Kontrol Akışının Yönetilmesi: Programcılar döngülerin belirli durumlarda sonlandırılmasını isteyebilirler. Örneğin, bir kullanıcının bir işlemi iptal etme talebini ele alırken.

TERİMLER:

Break Anahtar kelimesi: Php’deki kod akışını belirli bir koşul karşılandığında durduran anahtar kelimedir. Genellikle döngülerin ya da switch-case bloklarının belirli koşulda sonlanması için kullanılır.

Döngü: Bir işlemin belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar edilmesidir.

Kod Optimizasyonu: Kodun performansını artırmak ve kaynak kullanımını en aza indirgemek için gerçekleştirilen işlemler serisidir.

İstisna Yönetimi: Programın beklenmeyen durumlarla başa çıkmasını sağlayan mekanizmalardır.

1 Beğeni

PHP ‘break’ Anahtar Kelimesi

PHP’deki ‘break’ anahtar kelimesi, bir döngü veya seçim yapısında işlemi durdurmak ve döngüden çıkmak için kullanılır. Bu anahtar kelime genellikle döngülerin içinde kullanılır fakat switch yapılarındaki case durumlarını da kontrol etmek için de kullanılır.

‘break’ Anahtar Kelimesinin Çalışma Mekanizması

‘break’ ifadesi ile karşılaşıldığında PHP, hemen içinde bulunduğu döngü veya switch durumundan çıkar. İçinde bulunduğu yapı tamamlandıktan sonra scriptin geri kalanına devam eder.

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  if ($i == 5) {
    break;
  }
  echo $i;
}
// Bu kod, 1'den başlar ve her döngüde $i'yi 1 artırır. $i eşittir 5 olduğunda 'break' ifadesi çalışır ve döngü durur.
// Bu yüzden çıktı 1234 olur.

‘break’ Anahtar Kelimesinin İç İçe Döngülerde Kullanımı

‘break’ anahtar kelimesi için belirtilen değerler (eğer herhangi bir değer belirtilirse), PHP’ye o kod bloğunun dışındaki kaç döngüden çıkacağını söyler.

for ($i = 1; $i <= 2; $i++) {
  for ($j = 1; $j <= 2; $j++) {
    if ($i == 2 && $j == 2) {
      break(2);
    }
    echo $i . $j . " ";
  }
}
// Bu kod çıktısı 11 12 21 olur. Çünkü $i == 2 ve $j == 2 olduğunda 'break' ifadesi çalışır ve iki döngüden birden çıkar.

‘break’ vs. ‘continue’

Hem ‘break’ hem de ‘continue’ anahtar kelime döngüyü kontrol eder, ancak kullanımları ve sonuçları farklıdır. ‘break’ döngüyü tamamen sonlandırırken, ‘continue’ sadece mevcut iterasyonu atlar ve döngünün sonraki adımına geçer.

‘Labeled break’ ve ‘labeled continue’ (ismi belirli ‘break’ ve ‘continue’) Java gibi bazı dillerde mevcuttur ancak PHP’de yoktur.

TERİMLER:

Döngü: Bir dizi işlemin belirli bir duruma ulaşıncaya kadar veya belirli bir durum sürdükçe tekrar tekrar uygulandığı bir programlama yapıdır.

Iterasyon: Programlama dilinde, bir döngünün tek bir yinelemesinin tamamlanması. Her iterasyonda, belirli kod bloğu çalıştırılır.

Anahtar Kelime: Programlama dillerinde özel bir anlamı olan ve ayrılmış olan kelime veya ifadeler. Bu kelimeler, dilin sözdizimini ve işlevselliğini tanımlar. ‘break’ PHP’deki bir anahtar kelimedir.

Switch Yapısı: PHP’deki bir tür kontrol yapısıdır. Bu yapı, bir değişkenin farklı değerlerine göre hangi kod bloğunun uygulanacağını belirler.

Case Durumu: ‘switch’ yapısının parçası olan ‘case’, değişkenin belirli bir değere eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşitse, o ‘case’ bloğu uygulanır.