Para teorisi ve politikası nedir? Kim tarafından geliştirildi ve amacı nedir?

Finansal dünyada önemli bir konu olan para teorisi ve politikası, bizlere para talebi, para arzı ve paranın ekonomik döngüler üzerindeki etkisini anlamada yardımcı olabilir. Ancak, bu teori ve politikanın kim veya hangi ekonomi uzmanları tarafından geliştirildiği ve asli amacının ne olduğu konusunda net bilgilere sahip değilim. Yani, para teorisi ve politikası kim tarafından ve ne için oluşturuldu?

Para Teorisi ve Politikası

Para Teorisi ve Politikası, parasal fizibilitenin ve paranın genel ekonomik döngüler üzerindeki etkilerinin incelendiği bir alandır. Bu teori genellikle para talebine, para arzına, faiz oranlarına, enflasyon ve deflasyon gibi ekonomi dengelerine ve ekonomik trendlere odaklanır.

Kim Tarafından Geliştirildi?

Başlangıçta, Para teorisi’nin önemli katkıları esasen David Hume ve John Locke gibi Aydınlanma çağı düşünürleri tarafından gerçekleştirildi. Ancak, modern anlamda “Para Teorisi” teriminin ortaya çıkışı, 18. ve 19. yüzyıl ekonomi teorisyenlerinin çalışmalarına dayanmaktadır. "Para Teorisi ve Politikası"nın tam olarak anlamı ve kapsamının belirlenmesi ise John Maynard Keynes tarafından getirilen Keynesyen iktisat anlayışıyla başlatılmış oldu. Milton Friedman ve Anna Schwartz’ın 1963’te birlikte yazdıkları “A Monetary History of the United States, 1867–1960” başlıklı eser ise para teorisine önemli bir katkıda bulunmuştur.

Amaçları Nelerdir?

Para teorisi ve politikalarının temel amacı, para talebi ve arzının ekonomi üzerindeki etkilerini anlamak ve bu kavramlar çerçevesinde ekonomik döngüleri düzenlemektir.

Para Arzının Kontrolü

Para politikaları, para arzını kontrol etmek için kullanılır. Merkez bankaları, enflasyonu kontrol etmek ve ekonomiyi canlandırmak veya yavaşlatmak amacıyla para arzını artırabilir veya azaltabilir.

Ekonomik Döngüleri Düzenleme

Para teorisi ve politikaları, ekonomik döngülerin düzenlenmesinde önemli bir role sahip olabilir. Bir ekonomide meydana gelen değişikliklerin çoğu, faiz oranları ve genel para arzındaki değişiklikler tarafından etkilenebilir.

TERİMLER:

David Hume: İskoç Aydınlanması’nın önemli filozoflarından biri olan David Hume, tarihsel ve düşünsel olarak bugünkü modern Empirizmin kurucusu olarak kabul edilir.

John Locke: 17. yüzyıl İngiltere’sinde yaşamış, liberalizmin öncülerinden olan bir düşünürdür. Locke, zihin üzerine yazdığı eserlerle tanınır ve aydınlatma düşüncesine büyük katkılarda bulunmuştur.

John Maynard Keynes: 20. yüzyılın en etkili ekonomistlerinden biri olarak kabul edilen Keynes, Keynesyen İktisat anlayışının kurucusudur. Keynes, hem paranın rolünü hem de hükümetin ekonomiye ne ölçüde müdahale etmesi gerektiği konularında derinlemesine incelemeler ve teoriler geliştirmiştir.

Milton Friedman: 20. yüzyılın en önde gelen ekonomistlerinden biri olan Friedman, özellikle Para Teorisi konusunda çığır açan çalışmalarıyla tanınmıştır. Friedman, aynı zamanda vergi kesintileri ve düzenlemelerin azaltılması gibi konulardaki liberal anlayışıyla da bilinir.

Anna Schwartz: Amerikalı bir ekonomist olan Schwartz, en çok Milton Friedman ile birlikte yazdığı “A Monetary History of the United States, 1867–1960” adlı kitabıyla bilinir. Bu kitap, Para Teorisi üzerine önemli bir çalışma olarak kabul edilir.