Deneysel psikoloji

Bir araştırmacı kişilik özelliklerinin depresyon düzeyine etkisi konulu bir araştırma yapıyor. Araştırmasında depresyon düzeyini psikolojik belirtiler, fizyolojik belirtiler ve genel depresif belirtiler olarak 3 faktör altında puanlıyor. Depresyon düzeyini ölçmek için de Beck Depresyon Envanterini kullanıyor. Her bir katılımcının depresyon düzeyini hesaplarken de ters kodlama yapıyor. Bu bilgilere göre depresyon düzeyinin işe vuruk tanımını yapınız.

Depresyon Düzeyinin İşlevsel Tanımı

Depresyon düzeyinin işlevsel tanımı, bir bireyin depresif belirtilerinin varlığı ve ciddiyeti üzerine bir yoğunluk ölçümüdür. Bir araştırmacının dikkate alacağı üç ana faktör vardır: psikolojik belirtiler, fizyolojik belirtiler ve genel depresif belirtiler.

Psikolojik Belirtiler

Psikolojik belirtiler genellikle zihinsel ve duygusal belirtileri içerir. Bunlar arasında umutsuzluk, üzüntü, ilgisizlik, değersizlik hissi, konsantrasyon zorluğu, ölüm düşünceleri ve intihar düşüncelerini içerir.

Fizyolojik Belirtiler

Fizyolojik belirtiler genellikle bedensel yanıtlar ve eylemler hakkında bilgi verir. Bunlar arasında uyku düzenindeki bozukluklar, iştah değişiklikleri, enerji eksikliği, halsizlik, motor aktivitedeki yavaşlama ve huzursuzluk bulunabilir.

Genel Depresif Belirtiler

Genel depresif belirtiler, hem psikolojik hem de fizyolojik belirtilerin kapsamlı bir özeti olabilir. Beynin belirli bölgelerindeki aktivite değişiklikleri, duygudurum bozuklukları, çeşitli günlük yaşam aktivitelerinde ilerleme zorluğu ve genel yaşam kalitesinin düşmesi gibi geniş kapsamlı belirtiler dahil olabilir.

Beck Depresyon Envanteri Kullanımı

Depresyon düzeyini ölçmek için Araştırmacı, Beck Depresyon Envanteri (BDI) 'ni kullanır. BDI bir kişinin depresyon seviyesini ölçmek için kullanılan genellikle 21 maddeden oluşan bir ölçektir. Her bir cesaretli ve olumsuz ifade, kişinin belirtilerin ciddiyetini sıraladığı bir dört noktalı ölçekte değerlendirilir.

Ters Kodlama

Depresyon düzeyi hesaplanırken de araştırmacı “ters kodlama” metodunu kullanıyor olabilir. Bu genellikle ölçeğin bazı maddelerinin puanlamasını tersine çevirme işlemidir. Bu şekilde, maddeler yüksek puan aldıkça depresyon seviyesinin düşük olduğunu, düşük puan aldıkça ise depresyon seviyesinin yüksek olduğunu gösterir.

Araştırmacı, bu üç faktör ve Beck Depresyon Envanteri aracılığıyla, bir kişinin depresyon düzeyinin işlevsel tanımını yapabilir.

TERİMLER:

Beck Depresyon Envanteri: Çeşitli depresyon belirtilerinin ciddiyetini ölçen 21 maddelik bir ölçüttür.

Ters Kodlama: Bazı maddelerin puanlamasının tersine çevirme işlemidir. Bu da genellikle yüksek puanın daha az belirti veya daha düşük bir depresyon seviyesini gösterdiği anlamına gelir.

Depresyon düzeyi, araştırmacının belirlediği psikolojik belirtiler, fizyolojik belirtiler ve genel depresif belirtiler faktörleri altında puanlanarak ölçülmektedir. Bu faktörlerin her birinin etkisi, katılımcıların Beck Depresyon Envanteri puanlarının ters kodlanmasıyla hesaplanmaktadır.

İşe vuruk olarak tanımlanan depresyon düzeyi, yüksek puan alan katılımcıların daha fazla psikolojik, fizyolojik ve genel depresif belirtiler gösterdiği anlamına gelir. Bu belirtiler arasında umutsuzluk, düşük enerji seviyeleri, uyku sorunları, iştah değişiklikleri, düşük özgüven, ilgi kaybı gibi faktörler bulunabilir.

Araştırmacının ters kodlama yapması, katılımcıların puanlarını tersine çevirerek, yüksek puan alanların depresyon düzeyinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sayede, araştırmacı depresyon düzeyini daha net bir şekilde belirleyebilir ve sonuçları analiz ederken daha doğru sonuçlar elde edebilir.