Aşağıdakilerden hangisi dillerin doğuşuna dair görüşlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi dillerin doğuşuna dair görüşlerden biri değildir?

a) Güneş Dil Teorisi

b) Altay Dil Teorisi

c) Yansıma Teorisi

d) Ünlem teorisi

Doğru cevap b seçeneği: Altay Dil Teorisi.

Açıklama

Altay Dil Teorisi, dillerin doğuşuna dair bir görüş olmaktan ziyade, belirli bir dil ailesine ilişkin bir teoridir. İçerisine Türk, Moğol, Tunguz, Kore ve bazılarına göre Japon dillerini barındırmaktadır.

Güneş Dil Teorisi

Güneş Dil Teorisi, bütün dillerin tek bir kökenden, özelde Türkçe’ye dayandığını belirten, genellikle kabul görmeyen bir teoridir. Bu teori, Türkçenin diğer dillerin anası olduğunu ve diğer dillerin bu dilin değişik biçimlerinden ibaret olduğunu iddia eder

Yansıma Teorisi

Yansıma Teorisi (Onomatopoetic Theory), ilk dillerin, doğal seslerin taklit edilmesi sonucunda doğduğunu önerir. Yani, dillenin doğuşu, doğa seslerinin veya hayvan seslerinin yansımasıdır.

Ünlem Teorisi

Ünlem teorisi, ilk dilin, insanların hayret, acı, korku vb. duygusal tepkilerini ifade etmek için çıkardıkları seslere dayandığını ileri sürer. Bu teori, dillerin duygusal ünlem ve çığlık seslerinden doğduğunu savunur.

Bu nedenle Altay Dil Teorisi, dillerin doğuşuna dair bir görüş değildir, bunun yerine Türk, Moğol, Tunguz, Kore ve bazılarına göre Japon dillerinin bir dil ailesi olduklarını öne süren bir dilsel teoridir.

TERİMLER:

Altay Dil Teorisi: Genel bir dil ailesine ait olan ve Türk, Moğol, Tunguz, Kore ve bazılarına göre Japon dillerini içeren teori.
Güneş Dil Teorisi: Genellikle kabul görmeyen ve tüm dillerin tek ve özgün, özelde Türkçe’ye dayandığını iddia eden teori.
Yansıma Teorisi: İlk dillerin, doğal seslerin taklit edilmesi sonucunda doğduğunu öne süren teori.
Ünlem Teorisi: İlk dilin, insanların hayret, acı, korku vb. duygusal tepkilerini ifade etmek için çıkardıkları seslerden türediğini ileri süren teori.

1 Beğeni

Güneş Dil Teorisi

Güneş dil teorisi, 1930’lu yıllarda Türkiye’de ortaya çıkan ve bütün dillerin Türkçe’den türediğini iddia eden bir teoridir. Bu teori, dillerin kökenine ilişkin yapılan çok sayıda teoriden biridir. Ancak, bu teori genel olarak dil bilimi çevreleri tarafından kabul görmemiş ve eleştiriye uğramıştır.

Altay Dil Teorisi

Altay Dil Teorisi, Altay Dağları etrafında konuşulan dillerin aynı kökten geldiğini öne süren bir dil bilim teorisidir. Bu teoriye göre, Türkçe, Moğolca, Tunguzca, Korece, Japonca ve bazı diğer diller aynı dil ailesine aittir ve ortak bir atadan türemiştir. Altay Dil Teorisi, bu diller arasındaki benzerlikleri ve ortak kökleri araştırarak dil bilimcilerin dil tarihini ve dil ailelerini anlamalarına yardımcı olur. Ancak, bu teori hala tartışmalıdır ve bazı dil bilimciler tarafından kabul edilmemektedir.

Yansıma Teorisi

Yansıma teorisi, dillerin başlangıcının doğanın taklit edilmesiyle başladığı teorisidir. Bu teoriye göre, dilin kökeni çevremizdeki sesleri taklit ederek ortaya çıkmıştır. Yani, ilk insanların çevrelerinde duydukları sesleri taklit ederek kelime ve dil oluşturduklarını savunur.

Ünlem Teorisi

Ünlem Teorisi, dilin kökeninin insanların çeşitli durumlarda çıkardıkları ünlemlerden doğduğunu savunur. Bu teoriye göre, bu sesler zamanla belirli anlamlar kazanmış ve dilin temelini oluşturmuştur.


Buna göre verilen seçenekler arasında dillerin doğuşuna dair görüş olmayan tek seçenek b ) Altay dil teorisi. Çünkü Altay dil teorisi sadece bazı diller için üretilen bir teoridir ve dünya dillerinin geneli için kullanılmamaktadır. Her biri dillerin köken ve doğuşunu açıklama amacı güden farklı teorilerdir. Ancak, bu teorilerin hiçbiri genel kabul gören mutlak bir teori değildir ve bu konuda hala araştırmalar ve tartışmalar devam etmektedir.

TERİMLER:

Güneş Dil Teorisi: Bütün dillerin Türkçe’den türediğini iddia eden bir teori

Altay Dil Teorisi: Türkçe’nin de içinde bulunduğu bir dil ailesi olan Altay dillerinin birbiriyle yakın akraba olduğu ve bu dillerin ortak bir kökenden geldiği teorisi

Yansıma Teorisi: Dillerin başlangıcının doğanın taklit edilmesiyle başladığı teorisi

Ünlem Teorisi: Dilin kökeninin insanların çeşitli durumlarda çıkardıkları ünlemlerden doğduğunu savunan teori

Sorunun cevabı Altay dil teorisi olması gerekiyor çünkü sadece bu teori Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Korece ve Japoncanın ortak bir kökten geldiğini savunur. Dünya dillerinin hepsini kapsamamaktadır.