İngilizcede zaman makamında kullanılan "used to" yapısı nasıl oluşturulur ve kullanılır?

İngilizcede, özellikle alışkanlıkları ifade ederken “used to” yapısının kullanıldığını biliyorum. Ancak bunun hangi durumlarda kullanılması gerektiği, nasıl cümle içerisinde yer alması gerektiği ve olumlu, olumsuz veya soru biçiminde ne tür değişikliklere uğradığı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Ayrıca, bu yapının “would” ile aynı anlamları ifade edip etmemesi konusunda da bazı açıklamalara ihtiyacım var.

İngilizcede “Used to” Yapısı ve Kullanımı

“Used to” yapısı İngilizcede genellikle geçmişte sahip olunan fakat artık sahip olunmayan alışkanlıkları, durumları ve eylemleri belirtmek için kullanılır. Anlam açısından da “bir zamanlar … ama artık …” şeklinde kabaca tercüme edilebilir.

Olumlu Cümlelerde “Used to” Kullanımı

Bu tür cümlelerde temel yapı şu şekildedir:

Subject + used to + verb (base form) + object

Örneğin, "I used to play football every weekend” (Her hafta sonu futbol oynardım) cümlesinde “used to” geçmişte her hafta sonu futbol oynadığımızı belirtir.

Olumsuz Cümlelerde “Used to” Kullanımı

Olumsuz cümlelerde “did not (didn’t)” yardımcı fiili eklenerek “used to” cümlenin olumsuz hale getirilir:

Subject + didn't + use to + verb (base form) + object

Örneğin, “I didn’t use to play football” cümlesi “Bir zamanlar futbol oynamazdım” şeklinde çevrilebilir.

“Used to” ile Soru Cümlesi Oluşturma

Soru cümlelerinde “did” yardımcı fiil yardımıyla soru oluşturulur:

Did + subject + use to + verb (base form) + object + ?

Örneğin, “Did you use to play football?” (Sen futbol oynar mıydın?) bir soru cümlesidir.

“Used to” ve “Would” Arasındaki Farklar

“Used to” ve “would” yapısının her ikisi de geçmiş alışkanlıkları veya durumları ifade etmek için kullanılır. Bununla birlikte, bu iki yapı arasında önemli farklar bulunur:

  1. Geçmiş durumları ifade ederken: Geçmişteki durumları veya devamlılık arz eden genel durumları ifade etmek için genellikle “used to” kullanılır. “Would” bu anlamda kullanılamaz.

  2. Geçmişi ilk defa ifade ederken: Geçmişteki bir durumu ya da alışkanlığı ilk defa belirtirken genellikle “used to” kullanılır.

  3. Geçmiş alışkanlıkların tekrarını ifade ederken: Eğer bir eylemin tekrar tekrar yapıldığını vurgulamak istiyorsak, “would” daha uygun olabilir.

TERİMLER:

Subject: Cümlenin öznesi, hakkında konuşulan kişi veya nesne.
Verb (Base Form): Fiilin yalın halidir. İngilizcede bir fiilin başladığı veya sözlükte bulunabileceği hali olarak kabul edilir.
Object: Cümlenin nesnesi, eylemden etkilenen kişi veya nesnedir.

1 Beğeni