غزل وهبي kimdir ve sanatı nasıl bir etki bırakmıştır?

غزل وهبي
دخترین پیر مغان قدیمی موسیقی و هنر، زمانی را به تصویر می‌کشد که ساقی دست خالی با حواس پرتی و به غافلگیری، دامن خود را مثل یک چاقوی تیز در رطل کران می‌کشد. این یک نظره که از سینه مجروحم می‌راند، برایم مانند کوزه‌های خونی درخواست امان است که آگاه نیز تشریف نیاورده است. در این حالت میان بروندان همایه و خانه، دل نوازی سکوت می‌کنم و خود را پرورش می‌دهم. اما قرص قرص مه و خورشیدنی عقلم را معطوف زوال و نقصی شده است که دریافت می‌کنم. همینطور خلقه آتشین و انبارها و رگ‌ها به سنگی بی هیاهو استخوان می‌زده است. در آبروی خضره و بهار، دیدی که بوی زندگانی جاودان به چشمانم پر می‌شود.

غزل وهبي, kökeni ve sanatı hakkında bir bilgi verilmeyen bir kişidir. Bu nedenle, sanatı hakkında herhangi bir etki veya katkı bilinmemektedir.

TERİMLER:

مغان: İran’ın Pers bölgesindeki bir etnik gruptur.