19 Şubat '18,Pazartesi
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Sunucu Yazılımları BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Exchange Server  > Dersler Exchange Server Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 


Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: sakyn Puan : 75 kp 4 Kasım '03 15:37  
EXCHANGE SERVER

Server için Gereksinimler:

Windows NT Server 4.0
Microsoft TCP/IP for Windows NT
Donanym:

Intel 486 ya da daha hyzly i?lemci (Pentium 90 ve daha üstü tavsiye edilir)
Microsoft Exchange Server için en az 250 MB bo? disk alany
Windows NT Server pagefile’y için, en az 50MB+fiziksel bellek miktarynda disk alany
En az 24 MB RAM (32 MB tavsiye edilir)
Kullanycy sayysyna göre i?lemci, disk ve bellek gereksinimleri ise ?öyledir:

100 – 300 kullanycy : 1 pentium sunucu, 32 MB bellek ve 2 GB disk

250 – 600 kullanycy : 1 pentium sunucu, 64 MB bellek ve 5 GB disk

E?er bir süre kullandyktan sonra, disk alany problemi ya?arsanyz, site’a bir sunucu daha ekleyip mailboxlaryn bir bölümünü yeni sunucuya ta?yyabilirsiniz.Client için Gereksinimler:

-Windows 95, Windows 3.1, Windows 3.11:

12 MB bo? disk alany (22 MB tavsiye edilir)
8 MB bellek (12 MB tavsiye edilir - Forms Designer için 4MB daha bellek tavsiye edilir)
-Windows NT Server ve Workstation:

15 MB bo? disk alany (22 MB tavsiye edilir)
16 MB bellek (20 MB tavsiye edilir)
-MS-DOS 5.0 ve Sonraki Sürümleri:

2 MB disk alany
1 MB bellek


* Windows 95 ile birlikte gelen Microsoft Exchange Inbox, Microsoft Exchange Client’yn tüm özelliklerini içermez. Bu yüzden, Microsoft Exchange Client for Windows 95 yüklenmelidir.

* Windows 3.1, Windows 3.11 ve DOS için Exchange Client da mevcuttur.

Exchange Server’yn Yüklenmesi

Exchange Server yüklenmeden önce, ?u bilgilerin sa?lanmy? olmasy gerekir:

Organization ve site (domain) ady
Sunucunun ady ve sistemdeki kullanymy (ilk Exch. Server my veya bir site’a katylacak my?)
Windows NT Server bilgisayaryn administrator parolasy
Hizmet hesaby (service account) parolasy (e?er site’daki ilk sunucu ise hizmet hesaby ady)
E?er kurulacak sunucu, bir site’daki ilk sunucu ise, ilk önce kullanylacak hizmet hesaby yaratylmalydyr.

Setup dosyasy, SERVER\SETUP\I386 dizinindedir.

Kurulacak Exchange Server, bir site’daki ilk Exchange Server olabilir (bir site yaratylmalydyr) veya mevcut bir site’a dahil olabilir.

Yeni bir site yaratylacaksa, ‘site name’ olarak domain (alan) ady verilir.

Yüklenme syrasynda, hizmet hesaby (service account) adyndaki bir kullanycy hesabynyn ba?lamynda ko?acak bazy hizmetler yaratylyr. Exchange Server’yn bu hizmetleri ba?latmasy için gerekli bu hesabyn yaratylmy? olmasy gereklidir. Bir site’daki tüm Microsoft Exchange Server lar, ayny hizmet hesabyny kullanmalydyrlar, aksi halde birbirleriyle haberle?emezler.

E?er bir site’daki ilk sunucu olacaksa, ‘Site Service Account’ diyalog kutusunda hizmet hesaby domain\hesap ?eklinde girilir. Bir site’a sunucu ekleniyorsa, mevcut hizmet hesaby kullanylyr.

Ba?lanylacak site bilgileri do?rulandyktan sonra, yeni sunucu, mevcut Exchange Server’a bir replica olarak eklenir.

Yükleme i?lemi tamamlandyktan sonra, Performance Optimizer’y çaly?tyrmak isteyip istemedi?iniz sorulur. Bu Optimizer, makinanyzyn donanym özelliklerini gözönüne alarak, Exchange Server dosyalarynyn yüklenmesi için dizinler önerir. Bunlary kabul edebilir veya de?i?tirebilirsiniz.

Optimizer daha sonra da çaly?tyrylabilir.

C:\WINNT\System32\perfopt.log ‘a bir log dosyasy yazylyr.Exchange Server yüklendikten sonra, gerekli bazy account ve gruplara gerekli izinler verilmelidir.

- Site izinlerine sahip kullanycy ve gruplar, recipient ve mailbox yaratmak gibi görevlere (recipient administration tasklara) eritebilirler.

- Configuration izinlerine sahip kullanycy ve gruplar, yeni sunucu ve connector eklemek ve site property page’leri de?i?tirmek gibi görevlere (configuration administration tasklara) eritebilirler.

Bu izinleri vermek için, Admin. Programyndan, site veya site altyndaki configuration’y seçin. File | Properties | Permissions’dan kullanycy ve gruplar seçilip eklenebilir.

Kurulum bittikten sonra, Control Panel | Services’den, Microsoft Exchange System Attendant, Directory, Information Store ve Message Transfer Agent (MTA)’nyn ba?latylmy? oldu?unu kontrol edin.

Microsoft Exchange Server’yn kurulumu ba?aryyla tamamlandy.

Administrative Tools’daki User Manager for Domains’de Exchange menüsü olutturulmuttur.

Buradan Options seçene?i ile kullanycy açylmasy syrasynda kullanylacak bazy ayarlar verilir. Properties seçene?i ile de seçili bir kullanycynyn mailbox bilgileri görülebilir.

Exchange Server’yn Internet Mail Yçin Çaly?yr Hale Getirilmesi

Bir kullanycy açalym (sistemde bazy administrator yetkilerine sahip olabilecek bir kullanycy. Internet Mail Connector için admin. Mailbox istenecek)

Kullanycy açmak için 3 yol vardyr:

User Manager for Domains’i kullanabiliriz.
Microsoft Exchange Administrator programyny kullanabiliriz.
Exchange Admin. Programyndan, birden fazla NT account’a bir seferde mailbox açabiliriz.
Tools | Extract Windows NT Account List seçene?inden sonra, Tools | Directory Import ile sunucuda NT hesaby bulunan tüm kullanycylara bir template’e göre Exchange hesaby açylyr.

directory object : sunucu, mailbox, distribution list gibi, exchange server directorysinde saklanan nesneler.

Mailbox:

Mailbox, Exchange Server’da bir kullanycyya ait mesajlary tutan nesnedir. Bir sunucudaki mailboxlar, o sunucunun Private Information Store (pri.I.S)unda saklanyrlar.

Mailbox Properties Penceresi :

Advanced tabynda yer alan Trust Level, recipient’yn directory snyc. syrasynda gönderilip gönderilmeyece?ini belirler.(directory sync. Requestor’da belirtilenden büyükse gönderilmez)

Kullanycynyn gönderebilece?i ve alabilece?i max. mesaj uzunlu?u ve mailbox’ynyn diskte tutaca?y max. alan tanymlanyr.

Kullanycynyn e-mail adresi elle düzenlenebilir veya

Configuration \ Site Addressing’den site adresine varsayylan bir de?er verilebilir. (Tüm mevcut kullanycylarynki de güncellenbilir.)

Delivery Options penceresinde alternate recipient tanymlayarak, bir kullanycyya gelen mesajlaryn ba?ka bir kullanycyya gönderilmesi sa?lanabilir. (Ayny pencereden yapylacak ayarla, her iki kullanycynyn da mesajy almasy mümkün olabilir)

Internet Mail Connector:

Microsoft Exchange Internet Mail Connector, SMTP kullanan herhangi sisteme eri?im ve mesaj de?i?imi sa?lar. Internet Mail Connector’da bazy ayarlaryn yapylmasy gereklidir.

Internet Mail Connector (IMC) TCP/IP protokolünü kullanyr. TCP/IP yüklü olmaly ve sunucu makina DNS için konfigüre edilmelidir.

* Internet Mail tabynda, administrator mailbox, dy?ary giden mesajlarda kullanylacak adres tipi, mesaj içeri?i verilmelidir. Mesaj içeri?i (message content) e-mail domain’lere özel ayarlanabilir.

* Connections sayfasynda, transfer modu, mesaj da?ytymy, güvenlik, tekrar deneme peryodu ve mesaj time-out seçenekleri tanymlanyr. Dy?ary giden tüm mesajlarda DNS’e göre yönlendirme kullanylmalydyr.

* Mesaj büyüklü?ü için , General tabynda belirtilecek Message Size’dan büyük mesajlar gönderene geri dönecektir (Bu, hem gelen hem giden mesajlara uygulanyr). Advanced tabynda ise Message Transfer Quota belirlenen de?eri a?arsa, IMC OUT folder’y dolar ve belirli bir de?erin altyna inene kadar IMC mesaj göndermez.

* Advanced sayfasynda, IMC OUT folder’yndaki mesajlary denetleyen parametreler vardyr. Unread limit : IMC OUT folder’yndaki mesaj sayysy bu de?eri a?ty?ynda MTA, IMC’ye yeni mesaj da?ytmaz.

Back-off interval : MTA’nyn IMC’ye tekrar mesaj göndermek için bekleyece?i süre.

Max unread time : Bir mesajyn göndericisine, da?ytylamady diye geri gönderilmesinden önce kuyrukta bekledi?i süre.

Max. transfer times : Mesajlaryn kuyrukta bekleme sürelerini ayarlar.

* Connected Sites sayfasy, IMC, varolan bir Mic. Exch. Server site’yna ba?lanmak için kullanyldy?ynda konfigüre edilmelidir. (Directory Replication yapylabildi?i do?rulanmalydyr.) Do?rudan veya dolayly olarak bu connector’a ba?ly olan ve bu connector aracyly?yyla mail alan di?er tüm site’lar burada yer almalydyr.

* Address Space, site dy?yna gönderilecek mesajlaryn izleyece?i yolu tanymlar. Tüm SMTP mesajlaryny bir IMC üzerinden göndermek için New Internet’i seçip e-mail domain’i yazmadan OK’i seçin. Tüm mesajlary IMC üzerinden bir domain’e göndermek istiyorsanyz New Internet’te e-mail domain’i doldurun. (Domain adresi, ilgili site’yn address space’inden elde edilebilir) Birden fazla IMC kullanylmasy, mesaj yükünü payla?tyrmak istendi?inde olur ve Address Spaceler tanymlanyr. Internet Mail sayfasynda belirtilenden farkly bir adres tipi kullanan ki?ilere mesaj gödermek için, bu adres tipine ait bir address space tanymlanmaly ve mesajlaryn iletilece?i makina ady (FQDN), Routing Address sayfasynda verilmelidir.

* Delivery restrictions sayfasy, Mic. Exch. Server’da listelenen herhangi bir kullanycynyn mesajlaryny kabul etme veya reddetmek için düzenlenir. Gelen mesajlara bir etkisi yoktur.

IMC, uygun ?ekilde konfigüre edildikten sonra, Control Panel | Services’dan ba?latylmalydyr.

Bir sunucuda sadece bir IMC yüklü olabilir. Bir IMC’si bulunan bir site’a ikinci bir IMC eklenebilir. Ykinci bir IMC eklenmesi, IMC kuyruklarynyn çok dolu olmasy veya mail transferinin aksamasyny önlemek için bir yedek connector eklenmesi halinde dü?ünülmelidir.

Da?ytym Listeleri:

Bir da?ytym listesi, bir anda birden fazla kullanycyya mesaj göndermek için olu?turulan kullanycylar grubudur.

Da?ytym listelerine, kullanycy ekleme, administrator veya kendisine ilgili yetki verilmi? ki?iler tarafyndan yapylabilir. Sadece Address Book’ta yeralan kullanycylar listeye eklenebilir.

Private Information Store, bir sunucudaki tüm mailboxlary tutar. Tüm mailboxlar için geçerli olmasyny istedi?imiz ayarlary buradan yapabiliriz.

General tabyny kullanarak, bir mailbox’yn saklama synyryny belirleyebiliriz. Issue Warning synyry a?yldy?ynda kullanycyya bir uyary mesajy gönderilir. Prohibit Send’in a?ylmasy halinde ise, kullanycyya, bir miktar disk alanyny bo?altmadan mesaj gönderme izni verilmez. (Kullanycy hala mail alabilir.) Bu de?erleri kullanycylar için mailbox özelliklerinde Advanced seçene?inde de?i?tirebilirsiniz. Public Folder Server ile, bu Private Inf. Store’da mailboxlary tutulan kullanycylaryn public folder sunucularynyn hangisi olaca?y belirlenir. Farkly bir sunucu verilirse, Pub.I.S ile Pri.I.S ayrylmy? olur.

Permissions taby ile Pri.I.S deki kullanycy ve gruplara belirli izinler verebilirsiniz. MES (Microsoft Exchange Server), Admin, Permissions Admin ve User öngörülen izinlerini sa?lar.

Logons taby ile ise, sunucunun Pri.I.S’yna logon olmu? kullanycylary görebilirsiniz.

Mailbox Resources taby, bu Pri.I.S’deki mailboxlaryn kaynak bilgisini gösterir. Örne?in, bir mailbox’yn kullandy?y disk alany ve içerdi?i nesne sayysy görülebilir.

Diagnostics Logging ile, hangi olaylaryn Windows NT Event Log’a kaydedilece?i bilgisi ayarlanabilir. Gerçekle?en her olayyn bir logging level’y vardyr. None=0, Min=1,Med=3,Max=5 oldu?u dü?ünülürse, ayarlanan bu level’dan daha dü?ük düzeyli bir olay meydana gelirse bir log üretilir.

MTA Site Configuration :

MTA (Message Transfer Agent), bir sunucudan di?erine mesaj göndermek için gerekli adres ve yönlendirme bilgilerini sa?lar.

Site dy?yna gidecek mesajlar, önce MTA kuyru?una girerler, oradan uygun connector (bizde IMC) kuyru?una yerle?tirilirler.

Microsoft Exchange Administrator:

Birden fazla da domain içerebilen bir kurumun tüm administration’y bir noktadan, grafik arabirimle yapmayy sa?layan program.

Folders :
- Public Folders :

Bir public folder, beraber çaly?ty?ynyz ofis arkada?larynyzla payla?ty?ynyz bilgileri tuttu?unuz folderdyr. Verilen izinlerle bu folderlary kimlerin görebilece?i ve kullanabilece?i belirlenir. Public folderlar, Exchange Server makinalarda tutulurlar.

- System Folders :System folderlary, Schedule+ Free/Busy bilgisini, offline Address Book’u ve Eforms

registery folderlaryny içerir.

Site Kurma :

Microsoft Excahnage Server’yn belirli bölümlerinde bazy de?erlerin tanymlanmasy gereklidir.

DS Site Configuration :

Nesneleri silme, bir offline Address Book yaratma ve düzenleme, custom attributes tanymlama için yapylacak ayarlary içerir.

Site için directory’de belirli nesnelere de?erler atamanyzy sa?lar. Bu directory’de mailboxlar, distribution listler, public folderlar, custom recipients ve mailbox agentlar için nesneler bulunur. Bu bilgi, Mic. Exch. Server içindeki di?er bazy bile?enler tarafyndan kullanylyr.

Tombstone, bir directory’den bir nesne silindi?inde olu?ur. Örne?in Address Book’tan bir isim silindi?inde, isim silinir ancak tombstone kayyt kalyr. Replication yapyldykça, di?er serverlar da silindi bligisini alyrlar. ‘Tombstone Lifetime’, en az replication yapylan server’lara ula?ylacak kadar olmalydyr. ‘Garbage Collection Interval’, expire olan tombstone kayytlaryn silinme peryodu.

Offline Address Book (hidden folder), ba?ka kullanycylaryn kurumda yer alan di?er kullanycylar hakkynda bilgi edinmesini sa?lar. Offline Addr. Book, her site için yaratylyr. Sitelar arasynda replication yapylmaz. Bir data dosyasy olu?turulur ve clientlsr ba?landy?ynda bu data dosyasy okunur.

Custom Attributes’a eklenen bir nesne mailbox özelliklerinde görünür ve kullanycy hakkynda ek bilgi girilmesini sa?lar.

Information Store Site Configuration :

Information store, bir sunucudaki tüm folderlaryn merkezi deposudur.

Client’laryn Kurulmasy:

Client Installation Point (Yükleme Noktasy) : Kullanycylar, Exchage’i makinalaryna bir yükleme noktasyndan kurarlar.
Bunun için, sunucu makinada cd-rom’dan \Clients\Eng\setup.exe çaly?tyrylmaly. Ystenen istemciler seçilerek sunucuya yüklenir. Yüklenen dizin için kullanycylara uygun izinler verilmelidir.

Tüm itletim sistemlerini destekleyen bir Yükleme noktasy 80 MB disk alany gerektirir.

Network share : Kullanycylar, Exchange’i a? üzerinden çaly?tyrylmak üzere makinalaryna kurarlar.
Client Installation Disk :
Her .CAB dosyasyny bir diskete kopyalayyn ve disketlere dosyalarla ayny numaralary verin.
TEMPLATE.PRF dy?yndaki dosyalary 1. diskete kopyalayyn.
DEFAULT.PRF dosyasy varsa onu da 1. diskete kopyalayyn.

Sn ,
bu dersi değerlendirin!

Sn ,
Bu makale için yorumunuzu yazınız...

 
Konu: Exchange Server 13 kişi okuyup oyladı: Kötü   

Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EXCHANGE DURDURMA 250    halidziya
Exchange Server'ın diskin üzerine yazmasını bir süreliğine 3,5 saniye durdurmam mümkün mü ? Mümkün ise nasıl yaparım......
Bölüm: Exchange Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... outlook ta gözüken isim 250    tekniik
Merhabalar;

Şirketimizde exchange server 2003 kullanıyoruz.Outlooklarda şirket adamlarının mail gönderdiğinde ve aldığında bu.....
Bölüm: Exchange Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Mail sorunu 250    spy1980
Merhaba exchange 2003'te dışarıya misal gmail'e nasıl mail atabilirim ne gibi ayarlamalar yapmam lazım.yardımlarınızı bekliyo.....
Bölüm: Exchange Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mail 250    tmakgun
merhabalar
exchange server 2000 kullanıyorum
40 adet client mevcut
fakat bır kullanıcının bugun tarihli 6 adet cok onemlı maı.....
Bölüm: Exchange Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Ofis 07 ile Mic Mail 3.x Kullanılır mı? 250    mtiske
Şirketimizde Bilgi işlemci yok ( Dışardan haftada 2 gunu sadece akşamları gelen birisi var )
Böyle olunca PC problemlerinde ken.....
Bölüm: Exchange Server
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bir kullanıcının gelen maillerini 3 kişiye iletmek 250    esenerk
Exchange kullanımında yeniyim sistemimizde var olan bir kullanıcının gelen maillerini 3 kişiye iletmek istiyorum. Exchange gener.....
Bölüm: Exchange Server
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ana makinaya kurulan kılasik bir mail adresini bi 250    M_K_
Exchange Server 2003 2003 kurdum burda outloğa(outlok 2003) bir mail adresi verdim lafıngelişi hotmail terminalkerde ise iç mai.....
Bölüm: Exchange Server
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Exchange 2000 Mail Gitmiyor ? 250    by_J
exchange 2000 1 gün öncesine kadar herşey normaldi mail gelip gidiyordu şimdi ise dışardan mail geliyor ama dışarıya mail yollay.....
Bölüm: Exchange Server
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... acil demokrasi 250    paganinx
Exchange Server kullaniyorum 2 adet problemim var bunlar;
1* Yeni kullanici acmama ragmen xxx@firma.bim
burada kullaniciya ait.....
Bölüm: Exchange Server
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ders 250    inanki_erdem
görsel proglamlama dilinin diğer proglamlama dillerinden farkı nedir?.....
Bölüm: Exchange Server
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... exchange server resimli ve görsel temel kurulum 75 pelops
EXCHANGE SERVER

Server için Gereksinimler:

Windows NT Server 4.0
Microsoft TCP/IP for Windows NT
Donanım:

Intel 486.....
Bölüm: Exchange Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Cep Telefonu ile Uçak Düşürmek 75 kerimdereli
Arkadaşlar, malüm hepimiz insanız ve bazen birşeylerin olmasını çok isteriz. Hemen hemen hepimiz, hemen hemen hergün gök yüzü.....
Bölüm: Exchange Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... programlama dilleri hakkındaki bütün sorularınız b 75 karajack
PROGRAMLAMA DİLLERİ
Programlama dili programcının programı yazarken kullandığı özel bir dildir. Bilgisayara yaptırılacak .....
Bölüm: Exchange Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Exchange Server’ın Yüklenmesi 75 sakyn
EXCHANGE SERVER

Server için Gereksinimler:

Windows NT Server 4.0
Microsoft TCP/IP for Windows NT
Donanym:

Intel 486.....
Bölüm: Exchange Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek kablo ile iki bilgisayar kullanma 60 fevziccc
mesela tek utp kablo ile ikği bilgisayarı çalıştırmanız icab etti onun içinde,kablonun 8 kablosunu 4-4 olmak üzere ikiye ayırıyo.....
Bölüm: Exchange Server
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek kablo ile iki bilgisayar kullanma 60 fevziccc
mesela tek utp kablo ile ikği bilgisayarı çalıştırmanız icab etti onun içinde,kablonun 8 kablosunu 4-4 olmak üzere ikiye ayırıyo.....
Bölüm: Exchange Server
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek kablo ile iki bilgisayar kullanma 60 fevziccc
mesela tek utp kablo ile ikği bilgisayarı çalıştırmanız icab etti onun içinde,kablonun 8 kablosunu 4-4 olmak üzere ikiye ayırıyo.....
Bölüm: Exchange Server
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek utp kablo ile iki bilgisayarı networke dahil e 75 fevziccc
Bilindiği gibi ethernet kartının her elektronik ürün gibi + , - ve nötr bölümleri vardır.
Yine bilindiği gibi bir utp kablonun .....
Bölüm: Exchange Server
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MS Exchange Sunucunuz relay`e kapalımı? 45 mehmetm
Ağustos 1999`da, Microsoft Exchange`in mail-relaying açığını kapatmak için Service Pack2 sonrası bir hotfix çıkardı. Bu yama, su.....
Bölüm: Exchange Server
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... exchange 20000 75 onur2000
exchange 2000

actıve dırectory kullanan gelısmıs bı programdır. bır oncekı surumu 5.5. tır.

maıl programıdır.....
Bölüm: Exchange Server
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Outlook'ta yeni bir profil oluşturdunuz ÇALIŞMADIM 15 ozcann
OUTLOOK ta yeni profil oluştuduktan sonra c:\windows dizini altında "hosts" dosyası vardır. bu dosyayı birlikte aç diyerek noteb.....
Bölüm: Exchange Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Outlook'ta yeni bir profil oluşturdunuz ÇALIŞMADIM 15 ozcann
OUTLOOK ta yeni profil oluştuduktan sonra c:\windows dizini altında "hosts" dosyası vardır. bu dosyayı birlikte aç diyerek noteb.....
Bölüm: Exchange Server
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz