25 Mayıs '17,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Grafik BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     AutoCAD  > Dersler AutoCAD Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: tracfukt Puan : 25 kp 12 Mart '06 00:07  
 
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Line (Çizgi) Komutu: Girilen iki nokta arasında çizgi çizer. Bu çizgi, 2B düzleminde veya 3B uzayda olabilir. Bu komut bilgisayar destekli tasarımın en temel komutudur.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Line
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) line girilir.
Komut satırında çizgi çizebilmek için önce birinci nokta (Specify First Point) sonra ikinci nokta (Specify Next Point) işaretçi ile yada koordinat kullanarak girilir. Girilen bilgiler kullanılarak bu iki nokta arasında çizgi çizme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemi bitirmek için komut penceresine C (Close) yazmak yeterlidir. Eğer birbirini takip eden çizgiler varsa bir kare gibi, komut penceresine C harfi girilmeden önce sonraki noktalar verilerek çizime devam edilebilir. Bu sayede böylesi çizimlerde sürekli olarak line komutunu kullanmak yerine bir defa komutu kullanarak çizim gerçekleştirilebilir.
Polyline (Bileşik Çizgi) Komutu: İki boyutlu bileşik çizgi çizer. En basit tanımıyla Polyline, Line’a benzeyen ama birbirine eklenmiş çizgi ve Arc(yay) parçalarından (segmentlerden) oluşmuş bir çizgi topluluğudur.Yalnız normal çizgiden en büyük farkı, sonuçta kaç parçadan oluşursa oluşsun tek bir nesnedir.Çizim sonucunda bileşik çizgi seçildiğinde tüm parçaların seçildiği görülür.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Polyline
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Pline girilir.
Komut girildiğinde seçenekler komut penceresinde görünür.
Arc (yay); bileşik çizgiye bir yay parçası ilave eder. Bu seçimin alt seçenekleri de bulunmaktadır. Endpoint of Arc ile, yay parçası çizer son noktadan bileşik çizginin önceki parçasına teğet şekilde başlar. Angle ile, başlangıç noktasından itibaren yayın kapsadığı açı verilir. Center ile, çizilecek yayın merkezi verilir. Radius ile, yay parçasının yarıçapı verilir. Close ile, bileşik çizgiyi yay parçası ile kapatır. Direction ile, yayın başlama yönünü belirtir. Halfwidth ile, geniş bileşik çizginin kenarlarından birine olan genişlik girilir. Line ile, yay çizim seçeneğinden çıkar ve başlangıçtaki Polyline iletisine geri döner. Second Pt ile, ikinci noktayı ve üç noktadan geçen yayın uç noktası belirtilir.Undo ile, bileşik çizgiye ilave edilen en son çizilmiş yayı kaldırır. Width ile, bir sonraki çizilecek yayın genişliği belirtilir.

Close (kapat); bileşik çizginin başlangıç noktasına kapalı bileşik çizgi oluşturan bir çizgi çeker.
Halfwidth (yarı genişlik); çizgi yarı genişliği girilir.Farklı bir değer girilmedikçe başlama yarı genişliği varsayılan bitirme yarı genişliği olarak kabul edilir.
Length (uzunluk); önceki parçayla aynı açıda belirtilen uzunlukta çizgi parçası çizer. Bileşik çizgi parçasının önceki parçası yay ise AutoCAD yeni yayı eskisine teğet olarak çizer.
Multiline (Çok Çizgi Veya Çoklu Çizgi) Komutu: Birbirine paralel çoklu çizgi çizer. Multiline iki nokta arasında çizgi çizilirken bünyesinde 16 adete kadar paralel çizgiyi barındırır. Genellikle temel, duvar, çatı gibi katmanlı yapı elemanlarını çizerken kolaylık sağlar.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Mulitline
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Mline girilir.
Bu komutun seçeneklerini komut penceresinden görmek mümkündür.
Justification (hizalama); sanal çizgi hattının çoklu çizginin neresinde olacağını belirtir. Top çoklu çizginin üstünde, Zero çoklu çizginin merkezinde, Bottom çoklu çizginin altında gibi üç seçimi vardır.
Scale (ölçek); multiline’nın kalınlık ölçeğini ayarlamaya yarar başka ifade ile çoklu çizgiler arasındaki mesafenin ayarı için kullanılır. Çizgi ölçeğini etkilemez.
Style (biçim); daha önceden ayarlanan çoklu çizgi biçemlerini çağırmaya yarar. Listeyi görmek için “?” girmek yeterlidir. Çoklu çizgi biçemi oluşturmak için Format menüden Multiline Style seçilir veya komut penceresinden mlstyle girmek gerekir. Böylece kullanıcılar kendi çoklu çizgi biçimlerini oluşturabilir.
Construction Line (Yardımcı Çizgi) Komutu: Sonsuz çizgi çizer. Bu çizgiler çizimlerde yardımcı çizgi olarak kullanılır. Bu çizgiler hayali olarak sonsuza ulaşırlar ve çizim içerisinde yapısal bir görev üstlenmezler. Referans amaçlı kullanılırlar istenildiğinde seçilebilir ve silinebilirler
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Costruction Line
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) xline girilir.
Komut penceresindeki seçenekleri;
Hor (horizontal - yatay); ekranda seçili tek noktadan geçen yatay eksene (x) paralel doğrultuda sonsuz çizgi çizer.
Ver (vertical - düşey); ekranda seçili tek noktadan geçen dikey eksene (y) paralel doğrultuda sonsuz çizgi çizer.
Ang (angle - açı); belirli bir noktaya göre verilen açının doğrultusunda sonsuz çizgi çizer.
Bisect (bisector - açıortay); birinci ve ikinci çizginin arasında kalan açının açıortayından geçen sonsuz çizgi çizer.
Offset (öteleme); sonsuz çizgiyi belirli bir mesafede ötelenmiş olarak çizmek için kullanılır.
Ray (Işınsal Çizgi/Işın) Komutu: Yarı sonsuz çizgi çizer. Bu yarı sonsuz çizgilerde sonsuz çizgiler gibi yani construction line gibi yardımcı çizgi olarak kullanılır. Yarı sonsuz çizgi, başlama noktası belirli olan ve sonsuza uzanan çizgidir.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Ray
• Komut penceresinden (Command) ray girilir.
Herhangi bir seçimi yoktur sadece başlangıç noktası girildikten sonra sıra ile nokta seçilerek yardımcı yarı sonsuz çizgiler çizilebilir.
Rectangle (Dikdörtgen) Komutu: Dikdörtgen çizer. Bu komut dikdörtgeni bileşik çizgi kullanarak oluşturur. Bir köşe noktası ve aynı köşenin dikdörtgen üzerindeki olası köşegenini girerek, kenarları birbirine 90 derece dik bir dikdörtgen çizer.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Rectangle
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) rectang veya rectangle girilir.
Seçenekleri;
Chamfer (pah kır); çizilecek dikdörtgen için pah kırma mesafesini ayarlar.
Elevation (yükseklik); çizilecek dikdörtgenin yükseliğini (Z yönündeki) belirtir.
Fillet (kavislendir/yuvarlat); çizilecek dikdörtgenin kavis yarıçapını belirtir.
Thickness (kalınlık); çizilecek dikdörtgenin kalınlığını belirtir.
Width (genişlik); çizilecek dikdörtgenin bileşik çizgi genişliğini belirtir.
Edge (kenar); Çokgenin birinci kenar uç noktalarının belirlenmesiyle tanımlanan kenar uzunluğuyla çizilmesini sağlar.
Polygon (Çokgen) Komutu: Çokgen çizer. Polygon eşit uzunluktaki kapalı bir bileşik çizgidir. Çokgenin kenar sayısı 3’den 1024’e kadardır.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Polygon
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Polygon girilir.
Seçenekleri;
Center of Polygon (çokgenin merkezi); çizilecek çokgenin merkezi tanımlanır.
Inscribed in Circle (çembere içten teğet); ekranda gelen yarıçap iletisine, çokgenin tüm köşelerinin içten teğet olduğu hayali çember yarıçapı girilir. Çizilecek çokgen, yarıçapı girilen çemberin içerisine çizilmesi istendiğinde bu seçenek kullanılır.
Circumscribed about Circle (çembere dıştan teğet); ekranda gelen yarıçap iletisine, çokgenin tüm kenarlarının orta noktalarının dıştan teğet olduğu hayali çember yarıçapı girilir. Çizilecek çokgen, yarıçapı girilen çemberin dışarısına çizilmesi istendiğinde bu seçenek kullanılır.
Spline (Eğri Çizgi) Komutu: Belirlenen noktalardan geçen bir eğri çizer. AutoCAD BSpline olarak bilinen özel bir eğri tipini kullanır. Spline, düzensiz eğri oluşturmak için kullanışlıdır. Spline komutu özelde NURBS eğriler olarak tanımlanabilecek genelde spline denilen eğriler üretir. Spline, ardışık verilen noktalar arasında tolerans içerisinde eğriler uydurur. NURBS (nonuniform rational B-spline) matematiği, bir eğri sınıfını ve yüzey verisini depolar ve tanımlar.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Spline
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Spline girilir.
Seçenekleri;
First Point (birinci nokta); eğrinin başlanacağı nokta girilir.
Next Point (sonraki nokta);birinci noktadan sonra girilen noktalar sonraki nokta olarak adlandırılır ve enter tuşuna basılıncaya kadar ek spline eğri parçaları ilave eder. Enter tuşundan sonra AutoCAD başlama teğeti belirlenmesini ister.
Close (kapat); birinci nokta gibi birleşme teğeti sağlayan son noktanın tanımlanmasıyla spline eğri kapatılır.
Fit Tolerance (tolerans uyum); güncel spline eğrinin uyması için toleransı değiştirir. Eğri yeni toleransa göre uydurularak yeniden tanımlanır.
Start Tangent (teğet başlat); eğrinin birinci ve son noktaları için teğetliği tanımlar.
Object (nesne); 2B veya 3B ikinci veya üçüncü dereceden spline uygun bileşik çizgiyi eşdeğer bir spline’a dönüştürür ve bileşik çizgiyi siler.

Point (Nokta) Komutu: Nokta nesnesi çizer.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Point (Single point)
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Point girilir.
Seçenekleri;
Pdmode; çizilecek nokta çeşitini oluşturur.
Pdsize; girilecek noktanın büyüklüğünü kontrol eder.
Nokta çeşit ve büyüklüğü Ddptype komutunun yanısıra Format menüden Point Style diyalog kutusundan da seçilebilir. Bu diyalog kutusundan istenen bir nokta çeşiti seçilir. Ayrıca bu diyalog kutusunda noktanın büyüklüğü yüzde olarak Point size kutusuna yazılabilir. Bu büyüklüğün nasıl anlaşılması gerektiği ise iki radio butonundan birini seçerek verilebilir. Bunlardan Set Size Relative to Screen kutusu seçilirse, nokta büyüklüğü ekrana göre tesbit edilir. Set Size in Absolute Units seçilirse, nokta büyüklüğü çizim olarak kabul edilir ve sabit kalır.
Circle (Çember) Komutu: Belirli ölçüler içerisinde çember çizer.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Circle
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Circle girilir.
Seçenekleri;
Center Point (merkez noktası); merkez noktası ve yarıçap değerlerini alarak çember çizer.
Radius (yarıçap); çizdirilecek olan çemberin yarıçapı verilir.
Diameter (çap); çizdirilecek olan çemberin çapı verilir. Verilen çap merkez noktadan itibaren geçerlidir.
3P (üç nokta); çizilecek çemberi çevresi üzerinde verilen üç noktayı referans alarak bu noktalara dayalı olarak çizer.
2P (iki nokta); çizilecek çemberi verilen iki nokta arasını çemberin çapı kabul ederek bu iki noktaya dayalı olarak cizer.
TTR-Tangent, Tangent, Radius (teğet, teğet, yarıçap); yarıçapı girilen çemberi iki noktaya veya nesneye teğet olacak şekilde çizer.
Bu seçimlerle birlikte altı değişik şekilde çember çizilebilir.
Bunlar Center ve radius (merkez ve yarıçap), Center ve diameter (merkez ve), Tree point cirles (üç noktadan geçen çemberler), Two point circles (iki noktadan geçen çemberler), Tangent circles (teğet çemberler), Tangent three point circles (üç noktaya teğet çemberler) olarak sıralanabilir.
Ellipse Komutu: Elips veya eliptik yaylar çizer.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Ellipse
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Point girilir.
Seçenekleri;
Axis Enpoint (eksen uç noktası); birinci eksen kendi iki noktası ile tanımlanır. Bu eksenin açısı elipsin açısını belirler. Bu seçenek altında da seçimler vardır. Distance (mesafe), ikinci ekseni eliptik yayın merkezinden veya birinci eksenin orta noktasından belirtilen noktaya kadar mesafe olarak tanımlar. Rotation (dönme), elipsin büyük küçük eksen oranını, çemberi birinci eksenin etrafında döndürerek tanımlar. Değer büyüdükçe küçük büyük eksen oranı da büyür. 0 ile 89,4 derece arasında bu açı sıfır olursa çember otraya çıkar.
Arc (yay); eliptik yay çizer, birinci eksen açısı eliptik yayın açısını belirler. Axis Enpoint, birinci eksenin başlangıç noktasını belirler. Start Angle (başlama açısı), yayın başlama açısını belirler. End Angle (bitirme açısı), 0 dereceden itibaren yayın bitim açısını belirler.
Included Angle (kapsanan açı), başlama açısına nispetle ölçülen eliptik yayın kapsadığı açıyı belirtir. Parameter (parametre), AutoCAD eliptik yayı parametrik vektör eşitliğini kullanarak çizer. Parameter seçeneği altında diğer seçenekler; Start Parameter (başlama açısı), başlama açısını parametrik vektör eşitliğini kullanarak tanımlar. Start Parameter seçeneği Angle modundan Parameter moduna geçiş sağlar. Angle (açı), eliptik yayın başlama açısını tanımlar. Angle seçeneği Parameter modundan Angle moduna geçiş imkanı tanır. Bu mod, elipsin nasıl hesaplanacağını belirtir.
Center (merkez); belirtilen noktayı merkez olarak kullanır ve eliptik yay çizer.
Arc (Yay) Komutu: Belirtilen değerlerde yay çizer.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Arc
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Arc girilir.
Seçenekleri;
Start Point (başlama noktası); yayın başlama noktasını belirtir.
Center (merkez); buradan yayın parçası olduğu çemberin merkezi girilir. Çünkü yay bir çember parçasıdır.
End (bitim noktası); çizilecek yayın bitim noktası belirtilir.
Chord Lenght (kiriş uzunluğu); kiriş uzunluğu pozitifse küçük yayı,negatifse büyük yayı saat ibresi yönünün tersi yönünde çizer.
Angle (açı); Başlangıç noktasından merkez noktasını kullanarak belirli kapsanan açı kadar saat ibresi dönüş yönünün tersinde yay çizer.
Direction (yön); yayı belirtilen yönde başlatır.
Radius (yarıçap); başlama noktasından bitiş noktasına saat ibresi dönüş yönünün tersi yönünde küçük yayı çizer,yarıçap değeri negatif ise büyük yay çizer.
Draw menüden Arc seçeneği ile yay çizmek için bir çok yöntem vardır bunlar;
Üç noktadan geçen yay – Başlangıç, merkez ve bitim noktası – Merkez, başlangıç ve bitim noktası – Başlangıç, merkez ve taranan açı – Başlangıç, merkez ve kiriş boyu – Başlangıç, bitim ve yarıçap – Başlangıç, bitim ve taranan açı – Başlangıç, bitim ve başlama yönü – Merkez, başlangıç ve uzunluk – Merkez, başlangıç ve taranan açı – Önceki yay veya çizginin devamı şeklindeki seçeneklerdir.
Trace (İz) Komutu: İki boyutta katı çizgiler çizer.
Bu komutu kullanmak için;
• Komut penceresinden (Command) Trace girilir.
Trace’in uç noktaları, çizgi ekseni üzerindedir ve daima dörtgen şeklinde kesilir. Trace undo seçeneğine sahip değildir. Fill modu açık olduğunda içi dolu, fill modu kapalı olduğunda içi boş katı çizgi çizer. Daha önceden çizilmiş trace çizgileri için fill modu değiştirildiğinde çizimi güncellemek için regen komutu girilmelidir. Fill ve regen komutu command (komut) penceresinden girilir.
Region (Bölge) Komutu: bulunan nesnelerin seçim setinden region nesnesi oluşturur.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Arc
• Draw araç çubuğundan
• Komut penceresinden (Command) Arc girilir.
Trace (bölge)’ler kapalı şekiller veya döngülerden oluşan iki boyutlu alanlardır. Döngü, kendi içinde kesişmeyen sınıra sahip düzensel alanı tanımlayan birleştirilmiş eğrilerdir. Döngüler, çizgi, bileşik çizgi, çember, yay, elips, eliptik yay, 3B yüz, iz ve katı dolguların bileşimi olabilir. Döngüyü oluşturan nesneler ya kapalı olmalı ya da diğer nesnelerle uç noktaları paylaşılan kapalı alan biçiminde olmalıdır. Nesneler aynı düzlemde olmalıdır. Orijinal nesneler taranırsa, ilişkili tarama kaybolur.
Sketch (Serbest El Çizgisi) Komutu: Eskiz çizer. Serbest el eskizleri, bir çok çizgi parçasından meydana gelir.
Bu komutu kullanmak için;
• Komut penceresinden (Command) Sketch girilir.
Seçenekleri;
Record increment (kayıt adımı); çizgi parçası uzunluğunu tanımlar. İşaretleme cihazı, çizgi üretmek için adım değerinden daha büyük bir değer kadar hareket ettirilmelidir. Record increment değeri arttıkça çizgi hassaslığı azalmaktadır. Yumuşak çizgiler bu değer arttıkça sertleşmektedir.
Pen (kalem); eskiz kalemini yukarı kaldırır ve aşağı indirir.
Exit-Enter (çık); eskizi yapılan geçici çizgilerin sayısını kaydeder ve rapor eder sonra komutu sona erdirir.
Quit (terket); Sketch komutunun başlamasından veya record seçeneğinin kullanımından sonra eskizi yapılan tüm geçici çizgileri gözardı eder.
Erase (sil); geçici çizginin herhangi bir kısmını çizer kalem aşağıda ise yukarı kaldırır.
Connect (bağla); kalemi son eskiz yapılan çizginin uç noktasından veya son erase işleminden eskize devam etmek için aşağı indirir.
Period (süre); kalemi aşağı indirir ve son eskiz çizgisinin uç noktasından kalemin güncel konumuna düz bir çizgi çizer ve kalemi yukarı kaldırır.
Donut (Halka) Komutu: İçi dolu çember çizer.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Donut
• Komut penceresinden (Command) Donut girilir.
Halka geniş yay parçalarından oluşan kapalı bir bileşik çizgidir. Halkanın içi Fill komutunun ayarına göre yani açık kapalı durumuna bağlı olarak dolu veya boş olur. Halka çizmek için iç çap, dış çap ve merkezi belirtmek gerekir. İç çap sıfır olursa içi dolu çember elde edilir.
Boundary Komutu: Kapalı bir alan veya bileşik çizgi üretilir.
Bu komutu kullanmak için;
• Draw menüden Boundary
• Komut penceresinden (Command) Boundary girilir.
AutoCAD bu komutta Boundary Creation diyalog kutusunu ekrana getirir.
Seçenekler;
Advanced Options (gelişmiş ayarlar); sınırı oluşturmak için kullanılan yöntemler belirlenir. Bunlar boundary set (sınır seti), Island detection (ada tanımlama), ve object type (nesne tipi)’dir. Nesne tipi ve ada tanımlama yönteminin iki seçeneği vardır.
Internal Point (iç nokta); kapalı alanı biçimlendiren mevcut nesnelerden sınır üretir.
Seçenekler ayarlandıktan sonra çizimdeki sınırları oluşturmak için Pick Points düğmesi seçilir.


 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: AutoCAD 815 kişi okuyup oyladı: İyi   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Resim formatlarını AutoCAD çizimi haline getirme 250    addundar
Arkadaşlar daha önceden (sanırım AutoCAD 2000'di) jpg vb. resim formatlarını copy-paste special-autocad entity olarak yapıştırdı.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... çizimi nasıl kaydetmem gerekiyor 250    serbay09
autocad 2007 kulanan bir öğrenciyim.ancak bilgisayarımla yaptığım çizimlerin bazılarını kaydedip çıktıktan sonra lazım olduğunda.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sorun 250    lazerci_bora
auta cad ögrenmek istiyorum yalnız hiç bi temelim yok ltfen bana yardımcı olun radus nasıl konulur ölcekli nasıl cizim yapılır l.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sadece tek layerdaki seçimler.... 250    bluescream46
yaa şimdi bir layerı silmek istiyorum ama galiba o layerda blocklanmış bişiler var purge yaptığımda silmiyo fakat diğer layerlar.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Lisple registrye yazmak ve okumak için örnek kod l 250    nescafem
Lisp ile Registry'ye yazmak ve okumak için örnek kod arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... REGISTER ETME 250    ahmetkocak1965
AUTOCAD 2004'U KURDUM FAKAT REGISTER EDEMIYORUM. DAHA ONCE ACILIYORDU SIMDI ACILMIYOR.
BENDEN "AUTHORIZATION" KODUNU ISTIYOR.
.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... a4 kağıdına çizilmiş mimari plan 250    exc.
a4 kağıdına çizilmiş mimari bir planı,auto cad de kullanabilmek için bilgisayarıma kopyalama yapabilirmiyim.mimari plan üzerinde.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yazı 250    daywalker87
arkadaşlar autocad sayfasında hatchle taranmış bir kısmın üstüne yazı yazmak istiorum bunu çıkartırken yazı gözükmüyor sadece ta.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... auto cad şifresi 250    otomotivbek
auto cad 2005 i şifreleri olduğu için kullanıyorum
2007 ve 2008 i yükledim ama aktivasyon şifrelerini bulamadığım için
kullan.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... solid2006 -ınventor10 250    AYHAN ERGİN
solid2006,inv.10 ikisinide kurmaya çalıştım ama sorun çıkıyor çözemiyorum. anlayan varmı......
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ingilizce-türkçe sözlük 40 tracfukt
İNGİLİZCE TÜRKÇE
add eklemek
angle açı
angular açısal
base point temel nokta, baz alınan nokta
center merkez
chord kiriş
.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders5 15 tracfukt
BÖLÜM 5
NESNE DÜZENLEME İŞLEMLERİ
AutoCAD çizim alanında oluşturulan nesnelerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders4 25 tracfukt
BÖLÜM 4
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI
Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünüş büyüklüğünü değiştirir, büyültür v.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders3 25 tracfukt
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Line (Çizgi) Komutu: Girilen iki nokta arasında çizgi çizer. Bu çizgi, 2B düzleminde veya 3B uzayda ol.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders2 30 tracfukt
BÖLÜM 2
ÇİZİM AYARLARI
2.1 Units (Birimler) Komutu
Koordinat ve açı biçimini kontrol eder ve hassasiyeti tayin eder.
Çizil.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders1 25 tracfukt
BÖLÜM 1
AUTOCAD'E GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük yazılım firmalarından olan Autodesk Inc.’in ürünü AutoCAD, b.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... komut satırından bloğu ismi ile çağırmak 50 k_aslan
AŞAĞIDAKİ YAZILANLAR YUKARIDAKİ PROBLEMİ HALLETMEK İÇİN BAŞKA BİRİ İLE YAPILAN YAZIŞMALARDAN DERLENMİŞTİR. UMARIM İŞİNİZE AYRAR......
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... VB VE LİSP YÜKLENMESİ HAKKINDA 10 bnazim


Visual Basic for Applications (VBA) ve Lisp;

Bunlar Autocad in kullandığı programlama dilleridir, bu diller sayesinde Aut.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Autocad çizim sözlüğü ve komutlar 10 bnazim
AUTOCAD ÇİZİM SÖZLÜĞÜ VE KOMUTLAR ;

2D- 2 Boyut
2P- 2 Nokta
3D- 3boyut
3DARRAY- 3boyut Dizi
3DFACE - Yüzey kaplama,
3D.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD KOMUTLARI 50 k_aslan

Açısal ölçülendirme ( DIMANGULAR )
Bu komut ile açıların ölçülendirilmesi yapılır. en çok 180 derece kadar ölçülendirme yapma.....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ÜCRETSİZ SERTİFİKALI AutoCAD 40 yüksell

Ücretsiz Autocad 2007 Kursu M.e.b. Sertifikalı, yeri Bahçelievler Erkan Avcı E.M.L. de (Bahçelievler metro istasyonu yanı) İrt.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS5 25 tracfukt
BÖLÜM 5
NESNE DÜZENLEME İŞLEMLERİ
AutoCAD çizim alanında oluşturulan nesnelerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS4 20 tracfukt
BÖLÜM 4
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI
Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünüş büyüklüğünü değiştirir, büyültür v.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS3 25 tracfukt
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Ellipse Komutu: Elips veya eliptik yaylar çizer.
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Line (Çizgi) Komutu: Gi.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad dersleri-ders2 25 tracfukt
BÖLÜM 2
ÇİZİM AYARLARI
2.1.1 Direction Control Diyalog Kutusu
Seçenekler:
2.5 Isoplane Komutu
Güncel izometrik düzlemi.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad dersleri-ders1 20 tracfukt
1.1 Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları 1
1.2 Çizim Ortamına Geçiş 1
Başlangıç Diyalog Kutusu : Start Up 1
Advanced.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MENU ACAD_TR.MNU devamı tek seferde upload etmedi 75 orhunkeskinbicak
// tekseferde upload etmedi?i için as?ydaki text i acadtr.mnu dosyasynyn altyna ekleyin "menu" komutu ile yükleyin

//.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TÜRKÇE türkçe MENU ACAD_TR.MNU AutoCAD 75 orhunkeskinbicak
// as?ydaki text i acadtr.mnu adyyla kaydedin "menu" komutu ile yükleyin
// AutoCAD 2005 türkçe Menu
// yenid.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... civata somun çizim 30 sserkankk
ben basit bir cıvata somun çicimi istiyorum yardımıcı olursanız çok sevinirim.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Seçilen nesneyi diğer seçilenin layerine aktarmak. 15 mak2004
;;07.10.2002 seçilen nesnenin layerini diğer seçilen gibi yapmak.
;;/////////////MAK////////////////////////
(defun C:laydgs (.....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocadi ikon yerine menü ile daha rahat kullanma 25 ferhatyferhaty
tools option ................................................................................
..................................
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yay çizimi 25 ferhatyferhaty
yay autoda nasıl çizilir biliyormusuuz şöyle daire çiz iki böl modify 3d operatıon 3d rotate ile böldüğün dairenin birini - diğe.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad çizimi kurtarma bozuldu 25 ssimanov
kurtarmak için iki yötem var.birincisi ve en kolayı bak dosyalarını bilirsiniz.genelde silmeye çalışırız.işte onun çizim adıyla .....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... open veya new komutunda pencere açılmama durumu nu 25 orhunkeskinbicak
bu problemin cözümü cok basit ama önce 25 puan rica edeyim
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... herhangi bir komutun calışmaz hale getirilmesi 25 orhunkeskinbicak
örne?in line komutunun caly?mamasy için
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad de yay baslangıc ve bitis acilarinin ondal 25 orhunkeskinbicak
list komutu ile yanlyz tam degerini göre bildigimiz acylarin ondalik kismini okumak icin==
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yeni hatch pattern leri kullanima hazir parke vs. 25 orhunkeskinbicak
asagidaki kodu acadiso.pat dosyasynyn sonuna ekleyin
acadiso.pat dosyasini bilgisayariniza aratirarak bulabilirsiniz.*.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AutoCAD uygulamalarını bmp veya tiff formatında ka 20 minikpapatya
AutoCAD'de yapylmy? bir uygulamayy bmp veya tiff formatynda kaydetmek için Command bölümüne bmpout veya tifout yazyp enter demek.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hatch ile yapılan bir taramayı değiştirmenin kısa 25 makbuleparma
ma yani MATCHPROP komutunu giriyorsunuz, taramayı seçiyorsunuz daha sonra değiştirmek istediğiniz taramaya tıklıyorsunuz.aynen .....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AutoCAD i kendiniz turkcelestirin 25 orhunkeskinbicak
diyalog kutularini turkcelestirmek icin
acad.dcl dosyasini cift tiklayin

label = ile baslayan tüm kelimeleri türkcelestirin .....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.