24 Mart '17,Cuma
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Grafik BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     AutoCAD  > Dersler AutoCAD Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: sebastiyannn Puan : 50 kp 4 Ekim '05 16:31  
 
AutoCAD* YÇYN PRATYK ÇALI?MA NOTLARI

AutoCAD program pencesinde ba?lyca alty bölüm bulunmaktadyr. Bunlar:
1. Çekme Menüler
2. Grafik Alan veya Çizim Alany
3. Araç Çubuklary (Toolbars)
4. Komut Penceresi (Command window)
5. Durum Çubu?u (Status bar)
6. Ekran Menüsü (Screen menu)


Çekme Menüler
Araç Çubuklary

Çizim Alany veya Grafik Alany

Ekran
menüsü

Komut Penceresi
Durum Çubu?u

AutoCAD 2002 programy ba?latyldy?ynda kar?ymyza AutoCAD 2002 Today penceresi açylyr. Bu pencere AutoCAD’in eski sürümlerindeki startup penceresinin daha geli?mi? ?eklidir. Bu diyalog kutusundan eski sürümlerden farkly olarak programy güncellemek, internet üzerinden sembol ve kataloglara ula?mak mümkündür. AutoCAD 2002 Today penceresinin üç önemli ve öncelikli amacy vardyr. Bunlar:
1. Dosya açmak
2. Yeni çizimleri yaratmak
3. Sembol Kütüphanesi
1.Dosya Açma(Open Drawings): Bu bölümde dosyalar tarihine, kullanylma sykly?yna, adlaryna veya yerlerine göre syralanyr. Syralama çe?idini kullanycy ayarlar. Listede olmayan dosyalary da “browse” seçenene?iyle açabilmek mümkündür. A?a?yda AutoCAD 2002 Today penceresinin dosya açma bölümü görülmektedir.
___________________________________________________________________________
*AutoCAD 2002 baz alynarak yazylmy?tyr. E?er daha dü?ük sürümler kullanyyorsanyz bu yazydaki bazy komut ve görünü?leri bulamayabilirsiniz.

Listede olmayan dosyalar için
Tarihe göre
syralanmy? dosyalar
AutoCAD 2002 Today dosya açma


2.Yeni Çizimleri Yaratmak(Create Drawings): Yeni çizimler üç ?ekilde yapylyr. Bunlardan ilki ?ablon(template) dosyalary açyp üzerine çizim yapmakdyr. Ykinci yol sihirbazla(wizard) çizim alany ve ölçülendirme gibi kriterleri girerek çizime geçmektir. Üçünçü yol ise “start from scratch” yani çizime syfyrdan ba?lamaktyr.

NOT: Ki?isel bir tercih olarak çizimlere wizard ile ba?lanylmasyny tavsiye ederim. Böylece çykty alanyny da belirlenmi? olur. E?er çizim synyrlaryny de?i?tirmek isterseniz “limits” komutunu kullanabilirsiniz.

Buradan çizime nasyl ba?layaca?ynyzy
seçebilirsiniz. (?ablon veya sihirbaz gibi)


AutoCAD 2002 Today’de Yeni çizimleri yaratma bölümün wizards kysmy


3.Sembol Kütüphanesi: AutoCAD programyyla birlikte gelen çe?itli sembolleri çizim dosyanyza ekleyebildi?iniz kysymdyr. Ev ve bahçe için standart bloklar mevcuttur. Ancak çe?itlilik synyrlydyr.AutoCAD 2002 Today Sembol Kütüphanesi


?imdi bir çizim alanyna sahip oldu?umuza göre çizimlerde sykça kullanylacak olan fonksiyon tu?laryny ve bunlaryn i?levlerine göz atalym.

Esc: Komut iptali
F1: Yardym kutusunu açar.
F2: Yazy penceresini (AutoCAD Text Window) açyp kapatyr.
F3: Obje yakalamayy (osnap) açyp kapatyr.
F4: Tablet açyk/kapaly
F5: Yzometrik çizimlerde kullanylan izoplane’in yönlerini de?i?tirir (top/right/left gibi)
F6: Durum çubu?unun solundaki kordinatlary (coords) açyp kapar.
F7: Gridler açyk/kapaly.
F8: Ortho(sadece dikey ve yatay olarak çizim yapylyr) açyk/kapaly.
F9: Snap açyk veya kapaly.
F10: Polar’y (belirlenen açylarda imleçin takylmasy) açar veya kapar.
F11: Object Snap Tracking (obje uzanty takibi) açyk/kapaly.

*Fonksiyon tu?larynyn bir ço?u durum çubu?undan da kontol edilebilir.

AutoCAD’deveri giri?i yapabilmenin bir çok yolu vardyr. Bunlardan ba?lycalary koordinat girmek, serbers el ile çizim yapmak (polar, snap), yön ve mesafe vererek ve obje yakalama sistemlerini (polar, osnap, otrack) kullanmaktyr. Ancak bu yollardan en kullany?lysy ?udur demek mümkün de?ildir. Her zaman çizimin gerekliliklerine göre seçim yapmak en akylcy yoldur.

*AutoCAD’ de komutlary aktif hale getirmek için birkaç yol vardyr. Enter tu?u, bo?luk (space) tu?u, yerine göre mouse’un sa? tu?u veya mouse’a sa? tyklayyp çykan menüden enter’y tyklamak komutlary aktifle?tirir. Yleri de yazylacak olan enter veya  sembolü yerine bu yollardan birin tercih edebilirsiniz.
?imdi de temel komutlary ve bullaryn i?levlerini inceleyelim:*

ZOOM (ViewZoom): Objeleri boyutlarynda bozulma olmaksyzyn çe?itli ?ekillerde yakla?tyryp uzakla?tyrmaya yarayan komuttur. Zoom komutuna girdi?imizde kar?ymyza çe?itli ?eçenekler çykar. Bunlar syrasyyla:

Reeltime: Varsayylan zoom komutudur. Mouse’un sol tu?una basyly tutarak ileri-geri yapylarak çizim alany yakla?tyrylyp, uzakla?tyrylyr.
All: Alanyn tüm synyrlary boyunca zoom yapar. Zoom extents’le kary?tyrylmalydyr. Center: Belirlenen bir merkezde zoom yapar.
Dynamic: Merkez ve büyüklü?ü kontrol edilebilen bir dörtgenle zoom yapar.
Extents: Çizim alanyndaki objeleri olabildi?ince en yakyn halde gösterir.
Previous: Bir önceki zoom görüntüsüne döner.
Scale: Ystenilen katsyylarla ölçekli olarak zoom yapar.
Window: Mouse yardymyyla yapylan bir dörtgeni yakynla?tyryr.

*Not: Zoom komutunda e?er çizim alany çok yakynla?tyrylmy?sa e?rilerin (çemberler, yaylar vb.) görüntüsünü bozabilir (kö?eli görülebilir). Bunu düzeltmek için regen komutu kullanylyr. E?er çizimde bu sorunla kar?yla?mak istemiyorsanyz viewresolution (Görüntü çözünürlü?ü) de?erini arttyryn. Ancak bu bilgisayaryn biraz daha yava? çaly?masyn neden olmaktadyr.

PAN (ViewPan): Çiziminizi kaydyrmaya yarar.

AutoCAD’de çizimi hyzlandyrabilmek için obje seçimlerindeki (select objects) seçeneklerden yararlanabiliriz. Objeleri seçmek için bir çok yöntem vardyr. A?a?yda bunlary kysa açyklamalarla görebilirsiniz.
Ylk olarak objeleri mouse yardymyyla tyklayarak seçebiliriz. Bunun dy?ynda koordinat girerek de bu i?lem yapylabilir. Ancak koordinat girilen yerde bir nesnenin olmasy gerekir. Tüm seçimlerde en çok kullanylan mouse ile i?aretleme en çok kullanylan yontemdir. Ancak mouse yöntemi yo?un çizimlerde bazen yetersiz kalabilir veya birden çok obje seçiminde vakit kaybyna yol açabilir. Bu durumlarda:
Window: Dörtgen bir pencere ile seçim yapylyr. Ancak objelerin seçilebilmesi için tamamynyn pencere içinde olmasy gerekir.
Last: Son yaratylan objeyi seçer.
Crossing: Window gibidir. Ancak sadece içindekileri de?il kesti?i nesneleri de seçer.
ALL: Bütün objeleri seçer. Ancak dondurulmu? veye kilitli katmanlardaki objeleri seçmez.
Fence: Fence seçildi?inde bir çizgi çizer gibi noktalar seçilir. Bu çizginin kesti?i bütün nesneler seçilmi? olur.
Wpolygon: Window gibi i?ler. Farky ise dörtgen de?ilde çokgen olmasydyr.
Cpolygon: Crossing gibi i?ler. Farky ise dörtgen de?ilde çokgen olmasydyr.
Group: Adyny yazdy?ynyz grubu seçer.
Add: Seçim kümesine ekleme yapar.
Remove: Seçilen objeler arasyndan istenileni çykartyr.
NOT:Remove kullanyldyktan sonra e?er hala obje seçmeniz gerekiyorsa add komutunu girmeniz gerekir.
_________________________________________________________________________________________________________________
*Komut isimlerinde koyu ve alty çizili olarak yazylan kysymlar klavye kysa yollaryny belirtmektedir. Sa? kysmyndaki ise çekme menüdeki yerini göstermektedir. Sol kysmyndaki ise komutun ikonudur. Ayryca yazy sonunda klavye kysa yollarynyn listesini bulabilirsiniz.


Previous: Son seçilen obje veya objeleri seçer.
Undo: En son eklenen objeyi seçim kümesinden çykaryr.
Single: Tek bir objeyi seçmemize yarar.

* Seçimler olu?turuken window ve crossing seçenekleri de en çok kullanylanlar arasyndadyr. Ancak bunlar için klavyeyi kullanmak mecburi de?ildir. Seçim yapmak istedi?iniz zaman mouse’la soldan sa?a bir pencere açty?ynyz zaman window, sa?dan sola do?ru yapty?ynyzda crossing olu?turursunuz. Bunlaryn dy?ynda seçim kümelerini olu?tururken ki?isel olarak en çok mouse'la seçim, window, crossing, fence, add ve remove kullanarak seçim yapmaktayym. Ancak gerekli durumlarda di?er seçme yöntemlerini de kullanyyorum.

Line(DrawLine): Çizgi komutudur. Devamly bir komut olup bitirmek için enter tu?u kullanylyr.
Çe?itli ?ekillerde line yapylabilir. Mouse’ la de?er girerek, serbest ?ekilde, koordinat girerek vb gibi.

* Bütün çizgi komutlarynda (polyline, line, multiline vb.) close çizgiyi ba?langyç noktasyna kapatmaya, undo en son aypylan çizgiyi geri almaya yarar.
*Her türlü komutta kullanabilece?iniz bir komut olarak cal, (herhangi bir komut içinde ‘cal olarak çaly?tyrabilirsiniz) yani hesap makinasyny ?imdiden bilmenizde fayda var.
Açyly çizimler ise < sembolü kullanylarak yapylyr. Örne?in 40<30 komut satyryna line’dan sonra yazylyrsa 30 ile 40 birimlik bir çizgi çizilmi? olur. Ancak bu ?ekilde yazylyrsa 0,0 noktasyna göre çizer. Son noktaya göre çizmek için ise @ sembolü kullanylyr. @ sembolü göreceli anlamyna gelir. Örne?in @50<30 yazylyrsa çizgini son kaldy?y noktadan 30 ile 50 birim çizer.

NOT: Kendi seçimim olarak açyly çizimlerde polar tracking özelli?ini bu yönteme göre daha hyzly ve pratik bulmaktayym.

ERASE (ModifyErase): Silme komutudur.

CYRCLE (DrawCircle): Çember çizer. AutoCAD’ de dört ?ekilde çember çizilebilir. Bunlardan birincisi mouse’la istenilen nokta i?aretlendikten sonra istenilen ölçü mouse veya klavyeden verilerek yapylan yöntemdir. Ykincisi “3 point” (üç nokta) dir. Seçilen üç noktada çember çizilir. Bir di?er yol da “2 point” (2 nokta) dir. Bu iki nokta çapyn ba?langyç ve biti? noktalarydyr. Son yol da tangent tangent radius (te?et te?et yaryçap) dur. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta te?etlerin çizgi, yay veya dairelerden seçilmesi gereklidir (Bo? bir alanda te?et olmady?y için).

Örne?in; ttr yöntemiyle bir daire çizelim:

Command: _circle (öncelikle komut satyryna “circle” veya “c”  yazalym ya da araç çubu?undan circle’yn ikonuna tyklayalym.)
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr (burada daireyi ttr yöntemiyle yapaca?ymyz için ttr yazyyoruz.)
Specify point on object for first tangent of circle: (Burada dairenin ilk te?et noktasy olacak objeyi seçiyoruz)


Specify point on object for second tangent of circle: (Burada da dairenin ikinci te?et noktasy olacak objeyi seçiyoruz)
Specify radius of circle <1.6860>: (Bu kysymda bize olu?acak dairenin yaryçapy gösteriliyor. E?er bize uygunsa  diyoruz ve daire olu?uyor.)

Bu temel bir kaç komuttan sonra yine çizimlerde hyzy arttyran ve bilinmesi ?art olan osnap yani objeleri yakalama özelliklerini inceleyelim (Tools drafting settings object snap veya durum çubu?undaki osnap üzerine sa? tykladyktan sonra settings veya shift+sa? tyk osnap settings ile ula?ylabilir).

Endpoint: Son nokta
Midpoint : Orta nokta
Center: Merkez
Node: Nokta
Quadrant: Daire veya çember gibi objelerin 0, 90, 180, 270 açylaryny kesen noktalar
Intersection: Kesi?me noktalary
Extension: Çizgi veya yaylaryn uzantylary
Insertion: Bloklaryn yerle?im noktalary
Perpendikular: Diklik
Tangent: Te?et noktalary
Nearest: Çizgiye en yakynlyk
Apperent intersection: Uzantylaryn kesi?im noktalary
Parallel: Paralellik

*Osnap komutlary ancak ba?ka komutlar içinde çaly?yr. Yani örne?in
Command: c 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: end (istenilen son nokta seçilir) of
Specify radius of circle or [Diameter] <1.6860>: mid of (istenilen orta nokta seçilir)
Komut satyry bo?ken örne?in mid yazarsanyz:
“Command: mid
Unknown command "MID". Press F1 for help.” Böyle bir hata mesajyyla kar?yla?yrsynyz. (Bu tüm alt komutlar için geçerlidir. Bo? satyra herhangi bir alt komutu yazarsanyz ya bir hata komutuyla kar?yla?yrsynyz ya da farkly bir komutu çaly?tyryrsynyz.)

POLAR TRACKING (Tools drafting settingspolar tracking veya shift+sa? tyk polar tracking) : Ymleçin belirlenen açylara takylmasyny sa?lar. Bunun olmasy için durum çubu?undan polary açmanyz ( veya F10’a basmanyz) ve Tools drafting settingspolar tracking’i açyp istedi?iniz açy de?erini yazmanyz gereklidir. Açy de?erini girdi?imiz “increment angle” kysmy ana açy de?eri olup imleç bu açynyn katlaryna da takylmaktadyr. Örne?yn kutuya 45’yi i?aretlediysek imleç 0,45,90,135,180,225,270,315’lere takylyr. Hemen altyndaki “Additional angle” yani ek açylar kutusuna ise “new” ile yeni açylar ekleyebiliriz. Bunun farky imlecin sadece yazylan açyya takylmasydyr. Katlaryna takylmaz.

* “Increment angle” kysmyna küçük dereceli açylaryn girilmesi, imlecin sürekli bir açyya takylmasy nedeniyle bazen çizimde sinir bozucu durumlara yol açabilir. Bunun yerine çizimde ihtiyaç duyuluyorsa “Additional angle” kysmyna gerekli birkaç açy yazylarak kolaylyk sa?lanabilir.

SNAP ve GRYD: Grid çizim alanyny noktalar vasytasyyla yzgaralar ayyryr snap ise çizim alanynda belirlenen aralyklarla imlecin buralarda tutlmasyny sa?lar. Bu iki özelli?inde mesafelerini Tools drafting settingssnap and grid kysmyndan ayarlayabiliriz. Genellikle snap ve grid’in ayarlary ayny yapylyrsa çaly?ma daha kolayla?yr.

*Durum çubu?undaki göstergelerin herhangi birine (snap,osnap,otrack vb. gibi) sa? tyklayyp settings seçilirse o gösterge ile ilgili ayar kutusu çykar.
Çizimde son derece yararly olan bu özellikleri ö?rendikten sonra di?er temel çizim araçlaryny tanymaya devam edelim.
TRIM (ModifyTrim): Budama veya kyrpma komutu olarak adlandyrylabilir. Çizimdeki herhangi bir çizgi, yay vb. objelerden birini byçak gibi dü?ünerek bu komutun manty?y anla?ylabilir. Örne?in kesi?en iki çizgimiz var* . Bunlardan birini byçak gibi dü?ünürsek, di?er çizginin istedi?imiz kysmyny kesip yokedebiliriz.Buna göre komutu inceledi?imizde:
Command: tr 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ... (bu iki satyrda varsayylan trim ayarlary gösterilmektedir.)**
Select objects: (Byçak olarak kullanaca?ymyz obje veya objeler seçilir.)
Select objects: 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (Budanacak obje veya objeler seçilir.)
Select object to trim or shift-select to extend

*Trim komutunu uygulamak için çizgilerin mutlaka kesi?mesi gerekmemektedir. Gerekli ayarlar yapyldyktan sonra çizgilerin uzantylary da byçak olarak kullanylabilir.

**Yukaryda bahsedilen trim ayarlary ise:
Project: Üç boyutlu çaly?malarda kullanylyr. Objelerin ayny düzlemde olup olmayy?yna göre trim yapar.
Edge: E?er objelerin uzantylarynyn da budama yapmasyny istiyorsanyz bu bölümdeki ayary extend yapmalysynyz. Sadece kesi?imlerin budama yapmasyny istiyorsanyz ayar noextend olmalydyr.
Undo: Son yapylan budama i?lemini geri alyr.
NOT: Trim ayarlarynyn tamamy extend komutu içinde geçerlidir.
EXTEND (ModifyExtend): Uzatma komutudur. Aynen trim komutu gibi çaly?yr. Dikkat edilmesi gereken konu önce sabit kalan çizgiyi sonra uzatylmak istenen çizgiyi seçmektir. E?er iki çizgiyi birbirine tamamlamak istiyorsanyz edge ayary extend olmalydyr.

OFFSET (ModifyOffset): Ystenilen çizgiyi iste?iniz uzakly?a kopyalar.
Command: o 
Specify offset distance or [Through] <1.0000>:(< > içinde yer alan son yapylan offsetin mesafesidir. Bunu seçmek için  , farkly de?er isterseniz de de?eri girmeniz, ardyndan  yapmanyz gerekmektedir
Select object to offset or <exit>: (Objeyi seçin.)
Specify point on side to offset: (Objeyi offset yapaca?ynyz tarafdan herhangi bir yere tyklayyn)
Select object to offset or <exit>: ( Burada ya objeleri seçip ötelemeye devam edersiniz ya da komuttan çykarsynyz.)


MOVE (ModifyMove): Objeleri hareket ettirmeye, ta?ymaya yarayan komuttur.
Command: m
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point or displacement: (Burada hareket ettirece?imiz objenin baz noktasyny seçeriz.)Specify second point of displacement or
<use first point as displacement>( Bu kysymda ise objeyi istedi?imiz noktaya ta?yryz.)

ROTATE (ModifyRotate): Objeleri döndürmek için kullanylyr.
Command: ro
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify rotation angle or [Reference]: (Açy girilir. Reference seçene?inde ise girilen referans açysyny “0” derece kabul ederek döndürme i?lemini yapar. Örne?in referans açysy 45 olarak belirtilirse, çevirme i?lemi 45 den ba?layarak yapylyr.

COPY (ModifyCopy): Nesneleri kopyalar.
Command: cp
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point or displacement, or [Multiple]: m Specify base point: (Multiple seçenene?iyle birden faza kopya yaratabilirsiniz.
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

SCALE (ModifyScale): Objelerin ölçülerini büyütüp, küçültür.
Command: sc
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify scale factor or [Reference]: (Verilen referans uzunlu?a göre nesnenin ölçeklendirmesini yapar. Referans seçene?inin avantajy ölçeklendirmeyi uzunlu?a göre yapmasydyr.)

NOT: Nesneyi küçültmek için yazaca?ymyz rakam 0 ile 1 arasynda olmalydyr.

STRETCH (ModifyStretch): Esnetme komutudur.
Command: STRETCH
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point or displacement:
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

MYRROR (ModifyMirror): Objeleri bir eksene göre yansytarak kopyalar. Yani objenin aynadaki görüntüsü kopyalanyr.

NOT: Stretch komutunu uygulamanyn bir di?er yolu da, hiç bir komut aktif de?ilken çizim alanyndaki bir objeye tykladyktan sonra, obje üzerinde beliren griplere (obje üzerindeki genellikle mavi renk olan kutucuklar) tekrar tyklamaktyr. Tyklady?ymyz gripin rengi genellikle kyrmyzyya döner ve otomatikman stretch komutu aktif olur. Ayryca bir ek bilgi olarak stretch komutu aktif olduktan sonra enter tu?una basarsak önce move, enter’a basmaya devam ettikçe syrasyyla rotate, scale,mirror komutlary devreye girer. Bu komutlara girmenin bir di?er yolu da grip kyrmyzyyken mouse’un sa? tu?unu kullanmaktyr. Böylece komutlar bir menüde görülebilir.
**Bu yolla çaly?tyrylan komutlaryn hepsinde copy opsiyonu vardyr. Bence bu bir avantajdyr Böylece örne?in hem rotate yapyp hem de objeyi kopyalayabiliriz.

ARC (DrawArc): Yay çizer. AutoCAD’de on farkly yolla arc çizebilirsiniz (3 points, start-center-end vb. gibi). Ki?isel tercih olarak arc çizimlerinde ekran menüsünden, (screen menü*) bütün seçenekleri bir arada görerek, yapylan çizime uygun olan arc olu?turma metodlaryndan birini seçiyorum. Arc çizimlerini simgeleyen (st,ce,end vb.gibi) kysaltmalaryn açylymlary ve ne anlama geldiklerini a?a?yda belirtilmi?tir.
St: Start (ba?langyç noktasy)
C : Center (merkez noktasy)
End : (biti? noktasy)
Ang : Angle (açy)
Len : Length of chord (Kiri? uzunlu?u)
Dir : Direction (yön)
Rad : Radius (yaryçap)
*NOT: “Screen menu” e?er görünmüyorsa ToolsOptionsDisplay sekmesini tyklayyn. Burada “window elements” kysmyndaki “Display screen menu” seçene?ini i?aretleyin.

POLYLYNE(PL) (DrawPolyline): Birle?ik çizgi olarak adlandyrylabilir. (Çizgi+yay)

Arc: Çizgiden yay çizimine geçi?i sa?lar ve buna göre yeni seçenekler sunulmasyna yarar.
Close: Son çizilen noktayy ba?langyç noktasyna kapatyr.
Halfwidth: Yary kalynlyk olarak adlandyrylabilir.
Length: Uzunluk
Undo: Geri alma
Width: Polyline’nyn kalynly?yny ayarlandy?y seçenekdir.

EDYTPOLYLYNE (PEDYT) (ModifyObjectPolyline): Birle?ik çizgileri düzenleme komutudur. Bu komut yardymyyla line ve arclar da polyline’a çevrilip düzenlenebilir.
Komut içerisinda yer alan opsiyonlar ise:
Close/open: Pline’y kapatyr/açar.
Join: Birle?tirme yapar. Join i?leminin yapylmasy için iki polyline’yn uç uca olmasy gerekmektedir.
Width: Kalynlyk
Edit vertex: Kontrol noktalaryny (pline’ olu?tururken yapylan noktalar) düzenler.
Fit: Kö?e noktalaryndan geçen bir spline çizer.
Spline: Kö?e noktalaryny referans alarak bir spline çizer.
Decurve: Fit veya spline’a çevrilen pline’y eski haline çevirir.
Ltype gen: Farkly çizgi tiplerinde görünü?ü düzenler.
Undo: geri alma

SPLINE (DrawSpline): E?ri çizer.
Command: SPL
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Specify start tangent:
Specify end tangent:

Fit tolerance opsiyonu seçildi?inde “0” varsayylan de?er olarak kar?ymyza çykar. Bu spline’yn seçti?imiz noktalardan geçece?ini belirtir. Bu de?er artyrylyrsa seçti?imiz noktayy referans alarak, girdi?imiz tolerans de?eri synyrlary içerisinde spline yaratylyr.

EDYTSPLYNE (SPE) (ModifyObjectSpline): Spline düzenleme komutudur.

Fit data: E?ri noktalaryyla ilgili i?lemleri yapar.
Close/Open: E?riyi kapar/ açar.
Move vertex: E?rinin kontrol noktalarynyn yerini de?i?tirir.
Refine: Kontrol noktalaryyla ilgili detayly i?lemleri içerir.
rEverse: E?rinin yönünü de?i?tirir.
Undo: Son yapylan i?lemi geri alyr.

MULTILINE (MLYNE) (DrawMultiline): Çoklu çizgi denilebilir.
Command: ml
Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = STANDARD
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:
Specify next point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]: c

Justification yerle?im ?eklini belirtir. Yani mline’y altyndan my, ortasyndan my, yoksa üstünden mi çizece?imizi bu opsiyondan seçerek tayin ederiz.

MULTILINE EDIT (MLEDIT) (ModifyObjectMultiline): Mline’y düzenleme için kullanylyr. Mline’laryn birbirlerini nasyl kesece?ini, orta çizgilerin olup olmayaca?yny vb. gibi özelliklerin kontrolünü sa?lar.
A?a?yda mline edit tools kutucu?u görülmektedir.

Multiline edit tools ileti?im kutucu?u

MULTILINE STYLE (MLSTYLE) (FormatMultiline style): Mline’laryn biçimini düzenlemeye yardymcy olan komuttur. Burada yaratylan stil otomatik olarak varsayylan mline stili olarak görülür. A?a?yda mline style kutucu?u ve fonksiyonlary görülmektedir.


Çizgilerin aralyk mesafeleri verilir.
Yeni çizgiler buradan eklenir/kaldyrylyr.


Multiline Style penceresinden açylan element properties bölümü.
Multiline properties penceresindeki opsiyonlaryn i?levleri


Mline stilini de?i?tirilme i?lemi ise ?u ?ekilde yapylyr:
Command: ml
Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = STANDARD
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: st
Enter mline style name or [?]: deneme

Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = DENEME
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:
Specify next point:
Specify next point or [Undo]:

FILLET (ModifyFillet): Yuvarlatma olarak adlandyrylabilir. Fillet komutu ile iki çizgi yuvarlatylarak birle?tirilir.
Fillet komutunun opsiyonlary ise:


Polyline: Polyline tipinde olan çizgileri yuvarlatyr.
Radius: Yuvarlatma yaryçapyny ayarlandy?y seçenektir.
Trim: Yuvarlatma yapylan objelerin yuvarlatylyrken budanyp, budanmayaca?yny ve uzatylyp, uzatylmayaca?yny belirler. E?er fillet objelerinin uzatylyp budanmasy isteniyorsa trim, objelerin aynen formunu koruyup, yalnyzca yuvarlatma eklenmesi isteniyorsa no trim opsiyonu seçilmelidir.

CHAMFER (ModifyChamfer): Kö?elerden pah kyrma i?leminin yapyldy?y komuttur.
Command: cha
(NOTRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.5000, Dist2 = 0.5000 (varsayylan chamfer ayarlary)
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Select second line:
Opsiyonlarydan biri olan polyline seçene?i ile mevcut pline’lardan herhangi birinin bütün kö?elerinde chamfer i?lemi ayny anda yapylyr. Trim ?eçenene?i de typky fillet komutu altyndaki trim seçene?i gibi i?ler. Method opsiyonu ise chamfer i?leminin hangi metodla yapylaca?yny belirler. Yki yöntemle chamfer yapmak mümkündür. ?eçenekler içinde de bulunan bu yöntemler:
1. Distance (uzunluk) yöntemi: Chamfer i?leminin hangi mesafelerle yapylaca?yny belirledi?imiz yöntemdir. Bu yöntemde iki farkly uzaklyk (örne?in birinci çizgide be?, ikinci çizgide on birimle) girerek pah kyrmak mümkündür.
Command: cha
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.5000, Dist2 = 0.5000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d
Specify first chamfer distance <0.5000>: 1
Specify second chamfer distance <1.0000>: 2 ( <> içinde verilen de?er her zaman bir önceki satyrda yazdy?ynyz de?erdir.)
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Select second line:
2. Angle (açy) Yöntemi: Bu yöntemle bir uzaklyk ve bir açy vererek chamfer yapylyr.
Command: cha
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 1.0000, Dist2 = 2.0000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a
Specify chamfer length on the first line <1.0000>: 3 (ilk tyklady?ynyz çizgiden girdi?iniz birim kadar pah kyrar.)
Specify chamfer angle from the first line <0>: 35 (ikinci tyklady?ynyz çizgiden ilk çizgiyi baz alarak girdi?iniz açy de?erine göre pah kyrar.)
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: (ilk çizgiyi seçin)
Select second line: (ikinci çizgiyi seçin)
BREAK (ModifyBreak): Çizgileri ?eçilen iki noktadan koparyr. ?eçilen noktalar arasyny yok eder.
Command: br
Select object: (Burada objeyi seçerken ayny zamanda ilk noktamyzy da seçiyoruz)
Specify second break point or [First point]: (Bu kysymda ise ya ikinci noktamyzy seçiyoruz ya da first point ?eçene?i ile objeyi sadece bir noktadan kyryyoruz yani sürekli olan bir objeyi seçti?imiz noktadan iki ayry objeye çeviriyoruz.)

BREAK AT POINT: Aslynda break komutudur. Sadece, yukaryda anlatyldy?y gibi objeyi tek bir noktadan kyrmak istersek, bu daha hyzly bir yontemdir. Break komutunun aynysy oldu?u için klavye kysa yolu bulunmaz veya çekme menülerde yer almaz.
Command: _break Select object: (Obje seçilir)
Specify second break point or [First point]: f
Specify first break point: (Komut otomatik olarak buraya geçer yani AutoCAD sizin için first point opsiyonunu seçmi?tir.)
Specify second break point: (Burada kyrylma noktasyny seçersiniz.)

EXPLODE (ModifyExplode): Patlatma komutudur. Pline, rectangle (dikdörtgen), üç botuylu cisim vb. gibi birle?ik AutoCAD objelerini patlatarak line veya arc’lara dönü?türür.
Command: x
Select objects: 1 found (Objemizi seçiyoruz. Seçti?imiz objenin patlatylabilir olmasyna dikkat etmemiz gerekmektedir. Line, arc, circle vb. gibi objeler patlatylamaz.)
Select objects: 

RECTANGLE (DrawRectangle): Dörtgen çizer.

Command: rec
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: (Ylk kö?e noktasy seçilir.)
Specify other corner point or [Dimensions]: (Bu kysymda ölçülerinizi girersiniz veya mouse’la dörtgenin di?er kö?esini seçerek dörtgeninizi olu?turursunuz.)
Önemli opsiyonlary ise:
Chamfer: Dörtgeni kö?elerinden pah kyrarak çizer.
Elevation: Z ekseninden yüksekli?ini bu kysymdan girebilirsiniz.
Fillet: Kö?eleri yuvarlatylmy? dörtgen çizer.

POLYGON (DrawPolygon): Çokgen çizer. Yki ?ekilde polygon çizilebilir. Bunlardan birincisi kenar uzunlu?u verilerek polygon çizmektir.
Command: pol
Enter number of sides <4>: 6 (Çokgenin kaç kö?eli olaca?yny bu satyrda verirsiniz. Örnekte altygen yaptyrylmy?tyr.)
Specify center of polygon or [Edge]: e (Kenar yöntemiyle polygon çizmek için “e” seçilmelidir.)
Specify first endpoint of edge: (Çokgenin ilk kenar noktasy ?eçilir.)
Specify second endpoint of edge: ( Çokgenin kenar uzunlu?u girilir veya mouse’la belirtilir.)
Ykinci yöntem ise merkez belirleyerek polygon çizmektir.
Command: pol
Enter number of sides <4>: 6
Specify center of polygon or [Edge]: (Varsayylan ayar merkez yöntemiyle çizme oldu?u için bu satyrda polygon’umuzun merkezini belirtmemiz gerekir.)
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: ( Inscribed in circle: Yçten te?et, Circumscribed about circle: Dy?ten te?et demektir. Varsayylan <I> dyr. Ystendi?i zamanlarda “c” yazarak dy?tan te?etle polygonumuzu olu?turabiliriz.)
Specify radius of circle: (Yaryçapy mouse’ la veya klavyeden de?er girerek verebiliriz.)


ELLYPSE (DrawEllipse): Elips çizer.
Command: el
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (Ylk aksy olu?turacak birinci nokta verilir. Ystenirse a seçene?iyle arc (yay), c seçene?i ile elipsin merkezi verilerek çizime devam edilebilir.)
Specify other endpoint of axis: (Ykinci nokta verilerek aks olu?turulur.)
Specify distance to other axis or [Rotation]: ( Di?er aksyn uzunlu?u verilir.)

DYSTANCE (ToolsYnquiryDistance): Belirtilen iki nokta arasyndaki mesafeyi ölçer.
*Inquiry altynda çizim ölçülerini ö?renebilece?imiz bir çok yöntem vardyr. Bunlarla belirtilen noktanyn koordinatlaryny (ID point), synyrlary verilen alanyn (area) ölçülerini, iki boyutlu katylaryn (region) özelliklerini (region/mass properties) görebiliriz. Ayryca bu menü içinde çizimin özelliklerini, çizim sürelerini gösteren fonksiyonlaryn bulundu?u komutlarda vardyr.

LAYER (FormatLayer): Çizimde katman (layer) yaratmak ve bu katmanlary düzenlemek için kullanylyr. Katmanlarda olu?turulan bütün özellikler (renk, çizgi tipi vb.) katmandaki tüm objelerin ortak özellikleri olur. A?a?yda bu özelliklerin yerleri renklerle belirtilmi? özellikleri de belirtilen renk kullanylarak yazylmy?tyr.

New: Yeni katman yaratyr.
Delete: Seçili olan layer’y siler.
Current: Seçili olan layer’y çizimde
geçerli layer olarak atar.
Show details: Layer detaylaryny
gösterir.
Save/restore state: Yleti?im kutulary
a?a?ydaki gibidir.
(on)Layer Açyk/kapaly
(freeze)Katman dondurulmu? (Katmandaki
objeler üzerinde i?lem yapylamaz.) veya açyk
(Sadece kapaly katmanlar dondurulabilir.)
(Lock) Kilit açyk/ kapaly
(color) Katman rengi seçilir.
(Linetype)* Katmanyn çizgi tipi belirlenir.
(lineweight) Çizgi kalynly?y.
Layer Properties ileti?im kutusu
NOT: Tüm layer özelliklerini düzenlemek için özelli?in üzerine mouse ile tyklayyn.
Save/restore states menager ileti?im kutularySave layer states: Bu opsiyon sayesinde yapty?ymyz layer ayarlaryny kayyt edebiliriz. Burada kayyt etti?imiz layer ayarlaryny “restore states maneger” ileti?im kutusundan seçerek daha sonra tekrar yükleyebiliriz.

*Linetype çizim alanynyn büyüklü?üne göre bazen görülemeyebilir. Örne?in kesikli yapty?ynyz çizgiler devamly çizgi gibi görülebilir. Bu gibi durumlarda lts (line type scale yani genel çizgi tipi ölçe?i) ile ölçek duruma göre büyütülüp küçültülebilir.


Farkly çizgi tipleri layer için line type bölümüne tyklandyktan sonra burada açylan pencereden load seçilerek yapylyr. Normal de ise AutoCAD ekranyndan çizgi tiplerinin bulundu?u bölümden seçilerek “other”, buradan açylan pencereden load seçilerek yapylyr.Yeni çizgi tipi için bu bölümden other seçilir.
Çizgi Tipi SeçimiLoad tu?uyla bu bölüm açylyr.
BLOCK (Make block, Bmake) (DrawBlockMake): Blok (sembol) olu?turur. Blok komutu girildi?inde kar?ymyza “Block Definition” penceresi açylyr. Bloklar bu pencere ile yapylyr. Blok olu?tururken ba?lyca üç i?lem yapylyr. Bunlar blo?un ismini girme, blo?u olu?turacak objeleri seçme ve blo?un yerle?im noktasyny belirleme i?lemleridir.
Blok, yo?un çizimlerde, birçok yerde ayny objeden bulundu?unda, çaly?mayy kolayla?tyran, faydaly bir komuttur. Böylece bir kere çizilen obje birden çok yere kolayca yerle?tirilebilir.


Yerle?im noktasy bu Obje seçimi
Kysymdan verilir. Retain: Objeleri orjinal ?eklinde byrakyr.
Convert to block: Seçilen objeleri blo?a çevirir.
Delete: Blok yapylan objeleri siler.
Her üç opsiyonda da blok tanymlanyr. Bu i?lemler sadece orjinal objenin blok yapyldyktan sonraki durumunu belirlemek içindir.
Yerle?im noktasy seçiminde ise mouse yoluyla objenin veya alanyn istenilen noktasy verilebilece?i gibi, hemen “pick point” kysmynyn altyndaki bölümden, x, y ve z koordinatlary verilerek de referans noktasy belirlenebilir.
INSERT BLOCK (InsertBlock): Çizime, önceden olu?turulan bloklary, yerle?tirme i?lemini yapan komuttur.


Yerle?tirilecek blo?un ady Çizim dy?yndaki dosyalary blok olarak yerle?tirilir.
Yerle?imi ekrandan veya koordinat yoluyla Blo?un yerle?im açysy bu kysymdan
bu kysymdan yapabilmemizi sa?layan bölüm. yapylyr
Bu opsiyon seçiliyse blok Bu seçenekte blo?un ölçe?i kontrol edilir.
yerle?tirilirken patlatylyr.
Insert penceresi görünümü ve fonksiyonlary

NOT: Bloklary yerle?tirirken ayarlamamyz gereken üç kysym vardyr. Bunlardan birincisinde blo?un “insertion point” yani yerle?im yerini belirtiriz. Ykincisinde “scale” yani blo?un ölçüsünü ayarlaryz. Üçüncü ve son kysymda ise blo?un yerle?im açysyny belirtiriz. Bu üç ayary da ekrandan veya insert ileti?im penceresinden yapmamyz mümkündür. Bunun için hangi bölümü ekranda ayarlamak istiyosak o bölümün üzerinde bulunan “Specify on-screen” seçene?ini i?aretlemeliyiz. Bu kutu i?aretli de?ilse tüm ayarlar “insert” pencesinden yapylyr.

POINT (DrawPointSingle,Multiple): Nokta yapar. (Single point tek, multiple birden fazla nokta yapar.)
POINT STYLE: Nokta tipini de?i?tiren komuttur.

Nokta çe?idi bu kysymdan seçilir.Bir üst kysymda yazylan “point “Point size”y mutlak de?ere göre ayarlar.
size”y ekrana göre ayarlar.
Point style penceresi
MEASURE (DrawPointMeasure): Ystenilen objeyi ( çizgi, yay vb. gibi) belirledi?imiz mesafede nokta veya blok kullanarak i?aretler.
Command: me
Select object to measure: (Obje bu kysymda seçilir.)
Specify length of segment or [Block]: 1 (Blok konulmasy isteniyorsa b, daha sonra blok ady daha sonra istenilen mesafe girilir. Örnekte sadece mesafe verilmi?, böylece i?aretleme nokta ile yapylmy?tyr.)

DIVIDE (DrawPointDivide): Ystenilen objeyi ( çizgi, yay vb. gibi) belirledi?imiz sayyda nokta veya blok kullanarak e?it aralyklarla i?aretler.

Command: div
Select object to divide: (Obje bu kysymda seçilir.)
Enter the number of segments or [Block]: 9(Blok konulmasy isteniyorsa b, daha sonra blok ady daha sonra istenilen i?aretleme sayysy girilir. Örnekte sadece i?aretleme sayysy verilmi?, böylece i?aretleme nokta ile yapylmy?tyr.)

LENGTHEN: Çizgileri(arc, line vb. gibi) çe?itli yollarla uzatma veya kysaltma komutudur.

Command: len
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de
Enter delta length or [Angle] <3.6666>: 5
Select an object to change or [Undo]:
Select an object to change or [Undo]:

Lengthen komutunda çizgi uzatma yöntemleri:

Delta: Çizgiyi uzatmak için de?er girilir. (Açy veya uzunluk girilir.)
Percent: Çizgiyi verilen yüzdeye göre uzatyr. (Örne?in 20 de?eri girilirse çizgiyi, uzunlu?unun %20’si kadar yapar.)
Total: Girilen de?er çizgini toplam uzunlu?u olur. E?er çizgiden daha kysa bir de?er girilirse çizgi o de?ere kysalyr.
Dynamik: Dinamik olarak çizgiyi kysaltyp uzatmak mümkündür.

ALIGN: Hizalama komutudur. Bu komutla istenirse move, rotate,mirror ve scale i?lemlerinin hepsi birden yapylabilir.

Command: al
Initializing...
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first source point:
Specify first destination point:
Specify second source point:
Specify second destination point:
Specify third source point or <continue>:
Specify third destination point:
Hangi noktanyn nereye gitmesi isteniyorsa o noktalar kar?ylykly seçilir.


ARRAY (Modify: Çoklu kopyalama komutudur. Yki farkly ?ekilde array yapylabilir.

1. Rectangular array: Satyr ve sütunlar halinde array i?lemi yapar.
2. Polar array: Bir merkez etrafynda çevirerek kopyalama yapar.Kopyalanacak satyr sayysy bu kysma yazylyr. Sütün sayysy buraya yazylyr.
Array penceresindeki rectangular array seçene?i

Array penceresindeki polar array seçene?i

AutoCAD 2002’de YAZI:
AutoCAD 2002 eski sürümlere göre daha fazla yazy kontrolüne sahiptir. AutoCAD 2002’de yazyyla ilgili daha çok komut göze çarpar. Önce standart yani eski sürümlarde de olan yazy ile ilgili komutlary inceleyelim.

SINGLE LINE TEXT (DTEXT) (DrawTextSingle Line Text): Kysa metinleri girmede önemli kolaylyklar sa?layan bir komuttur.
Command: dt
Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 (Dtext bilgileri)
Specify start point of text or [Justify/Style]:(Yazynyn ba?langyç noktasy verilir. Ystenilen durumlarda yazy stili(s) veya yazynyn ne tarafa do?ru yana?aca?yny(j) belirleyebiliriz.)
Specify height <0.2000>: (yazynyn yüksekli?i ayarlanyr)
Specify rotation angle of text <0>:(Yazynyn açysy verilir.)
Enter text: deneme (Yazynyn yazylaca?y kysymdyr.)
Enter text:(Yazyya satyr ba?yndan devam edilir veya  ile komuttan çykylyr.)

MULTILINE TEXT (MTEXT) (DrawTextMulti Line Text): Çok satyrly yazy olarak adlandyrylabilir. Bu komut yardymyyla yazynyn geni?li?i, kullanylacak olan yazy tipi vb. gibi bir çok özellik ayarlanabilir.


Command: t
Current text style: "Standard" Text height: 0.2000
Specify first corner: (Yazynyn yerle?ece?i alanyn ilk kö?esi seçilir)
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: (Di?er kö?e seçilir.)
Bu i?lemler yapyldyktan sonra kar?ymyza “Multiline Text Editor” penceresi açylyr.Multiline Text Editor penceresi

Bu pencere’nin bir çok opsiyonu bulunmaktadyr. Ancak en önemli özelliklerinden biri “properties” sekmesindeki dayanma seçenekleridir.
Yazy stili bu kysymdan seçilir.
Multiline Text Editor penceresi-properties sekmesindeki justification(dayanma)seçenekleri

STYLE (TEXT STYLE) (FormatText Style): Yazy stilinin olu?turulmasyny sa?lar. Bu komutla yazy stilinin özellikleri de belirlenir.Yazy stilinin ady girilir. Yeni yazy stili olu?tururken bu
kysymdan ismi girilir

Text Style penceresi

EDIT TEXT: (ModifyObjectTextEdit) : Yazylaryn tekrar düzenlenmesini sa?lar.
AutoCAD 2002 içinde yazy ile ilgili yeni komutlardan önemlileri : Scale text ve justify text’dir. Bu komutlarla yazy ölçe?i ve yazynyn dayanma noktasy de?i?tirilebilir.


AutoCAD 2002’de TARAMA:
HATCH (Boundary Hatch) (DrawHatch): Tarama yapar.


Boundary Hatch penceresi ve bu pencereden açylan Hatch Pattern Palette penceresi

Boundary Hatch penceresinde bulunan opsiyonlaryn özellikleri ise:
Sol taraf taramanyn ve deseninin tipi, açysy ölçe?i gibi temel ayarlary içerir. Sa? taraftaki ayarlar ise;
Pick point: Taramayy alan seçerek belirtme bu kysymla yapylyr.( bu opsiyonda çizim ekranyna döneriz ve mouse ile tyklady?ymyz yerin etrafyndaki çizgiler tarama alanynyn synyrlaryny olu?turur.)
Select object: Obje seçerek tarama alany belirlenir. (seçilen objelerin içleri taranyr.)
Remove island: Tarama alany içindeki adalar yokmu? gibi tarama yapar.
View selections: Tarama synyrlaryny gösterir.
Inherit properties: Daha önce yapylan taramalaryn özelliklerini yeni taramaya aktaryr.
Composition kysmynda ise:
Associative: Bu seçenek seçili ise tarama, obje ile ili?kilendirilmi? olur. Yani objenin ?ekli de?i?irse tarama da buna uygun olarak de?i?ir.
Nonassociative: Bu seçenek seçilmi?se objenin ?ekli de?i?se bile taramanyn ?ekli de?i?mez.


Boundary Hatch pencesinin advanced sekmesi

Boundary Hatch pencesinin advanced sekmesinde, taramanyn içinde ada varsa, taramanyn nasyl yapylaca?yny seçebiliriz.

AutoCAD 2002’de ÖLÇÜLENDYRME:

Lineer Dimension(dli): Dikey ve yatay ölçülendirme.
Aligned Dimension(dal): Seçilen çizgiye paralel, açyly ölçülendirme yapar.
Ordinate Dimension(dor): X ve Y koordinatyny verir.
Radius Dimension(dra): Yaryçap ölçülendirmesi.
Diamater Dimension(ddi): Çap ölçülendirmesi.
Angular Dimension(dan): Ystenilen iki çizgi arasyndaki açyyy verir.
Quick Dimension(qdim): Ystenien çizgilerin seçilir, hepsinin ölçüleri ayny anda verilir.
Baseline Dimension(dba): Bir ana çizgiye göre seçilen ölçüleri alt alta toplayarak yazar.
Continue Dimension(dco): Ölçüleri devamly olarak yazar.
Quick leader(le): Bir okun ardyndan yazy yazylmasyny sa?lar.
Tolerance(tol): Ölçülendirmede tolerans de?erini bir kutu içinde yazar.
Center mark(dce): Merkezleri i?aretler.
Dimension Edit(ded): Ölçülendirmeyi düzenler.
Dimension Text Edit(dimtedit): Ölçülendirme yazylaryny düzenler.
Dimension Update: Ölçülendirmeyi günceller.
Dimension Style(D): Ölçülendirme ayarlary bu kysymdan yapylyr.

DIMENSION STYLE:

Dimension Style Menager penceresi ve bu pencere içindeki Modify’dan açylan Modify Dimesion Style Standard penceresi


Modify bölümüyle ölçülendirmeyle ilgili bütün opsiyonlary de?i?tirebiliriz. Modify Dimension Style Standard penceresindeki ilk sekme olan Line and Arrows (yukaryda sa?daki resim) ile ölçülendirme çizgileri ve oklarynyn tip, renk ve boyutlaryny ayarlamak mümkündür. Ykinci sekme olan Text bölümü (a?agydaki resim) ile yazynyn stilini, rengini, ölçülendirmede çizginin neresinde duraca?y gibi bütün ayarlary yapabiliriz.Yazy ile ilgili genel ayarlar
ayarlar (stil, renk yükseklik)


Bu bolümden yazynyn duraca?y yer Bu bölümden ise yazynyn yatay my yoksa
seçilir (çizginin ortasynda, dy?ynda vb. gibi) çizgi ile paralel mi duraca?y belirlenir.


Modify Dimesion Style Standard penceresi Text sekmesi

Fit sekmesi ise dimension ayarlary yapylyrken belki de bakylmasy gereken ilk yerdir. Bu kysymda ayarlanan “scale” bütün dimension bile?enlerine (text, arrows vb. gibi) e?it oranda uygulanyr. Mesela yapty?ynyz ölçülendirmede yazy ve oklar çok küçük görünüyorsa bu kysymdaki “scale”i büyüterek ölçülendirmeyi büyütebiliriz. E?er text’i ayry arrows’lary ayry ayry büyütürsek bu ölçülendirmeyi bazen orantysyz bir ?ekle sokar. Bu yüzden ki?isel bir tercih olarak ben dimension ölçülerini de?i?tirmek istedi?imde ilk olarak fit içindeki scale opsiyonu ile bu de?i?iklikleri yapyyorum. Ayryca yine bu kysymda da yazynyn yeri ve çe?itli ölçülendirme görünü? ayarlaryda bulunur.


Bu bölümden bütün ölçülendirme
bile?enlerinin ölçe?i de?i?tirilirModify Dimesion Style Standard penceresi Fit sekmesi


Primary Units sekmesinde ise virgül sonrasy syfyrlar, ekler (mm. vb gibi), ondalyk ayraçlar (nokta veya virgül seçilebilir), yuvarlamalar, ön ekler ve son ekler olu?turulabilir. Primary Units sekmesinin görünü?ü a?a?yda yer almaktadyr.
.

.
Primary Units sekmesi
Primary Units opsiyonlary:
Unit Format: Ölçülendirme tipi
Precision: Virgül sonresy “0”
Decimal Seperator:Ayraç tipi(nokta, virgül)
Round Off:Yuvarlama
Prefix: Ön ek
Suffix:Son ek
“Angle Dimensions” ve “zero suppression” ise açy ve ölçülendirmede yer alacak virgül sonrasy syfyrlaryn kontrolünü sa?lar

Alternete Units sekmesinde ise ölçüleri ba?ka birimlere çevirebiliriz.Dönü?türülecek de?er bu kysma yazylyr.


Alternate units sekmesi

Son sekme olan “tolerance” da ise ölçüye tanynan tolerans de?erler ve bunlaryn tipleri ayarlanyr. A?a?yda bu sekme görülmektedir.
Tolerans de?eri bu bölümden seçilir
Tolerasyn nasyl görünece?ini seçersiniz.
Yeni ölçülendirme stili yaratmak içinse önce “new” seçene?ine tyklaryz. Yeni ölçülendirme stili yaratmanyn iki yolu vardyr. Ya bütün ölçülendirme ögeleri için stil yaratylyr ya da sadece istenilen ölçülendirmeler özel (örne?in sadece açylar veya yaryçap ölçülendirmesinde) alt ölçülendirme tipleri olu?turabilirsiniz.E?er alt ölçülendirme tipi yaratmak istiyorsanyz
burada “all dimension” seçene?i dy?yndakilerden
birini seçebilirsiniz.

Örne?in orada “angular dimension” opsiyonunu seçtiniz. O zaman karsynyza a?a?ydaki pencere açylyr.

Angular Dimension opsiyonu
Görüldü?ü gibi açylan pencere tamamen açy ölçülendirmesine özelle?mi?tir. Bu bütün alt stiller için aynydyr.
E?er tüm ölçülendirme için bir stil yaratacaksanyz kar?ynyza modify ileti?im kutusu açylyr. Bütün ayarlary yaptyktan sonra yeni stiliniz olu?acaktyr.

Stilleri olu?turduktan sonra “Dimension Style” penceresinde olu?turdu?unuz stilleri görebilirsiniz.Olu?turdu?unuz stil ve alt stilleri bu kysymdan görebilirsiniz. Bu kysymdan da hangisinin geçerli stil oldu?unu seçersiniz
Stiller arasyndaki farklary liste halinde verir.

Stiller arasyndaki ?eçme i?lemini “Dimension” toolbar’yndan yapabilirsiniz. Bunun örne?i de a?a?yda verilmi?tir.
Son olarak e?er çizim dosyanyz ?i?mi?se yani dosya boyutu büyümü?se, bu durumda purge (FileDrawing UtilitiesPurge) komutu sizi bir miktar rahatlatabilir. Açylan pencereden “purge all” gerekti?i kadar (bu seçenek kapanana kadar) tyklanarak dosya boyutu biraz veya oldukça küçültülebilir.

?imdi syra yazynyn ba?ynda bahsetti?im önemli klavye kysayollaryna geldi. Burada verilen listedeki komutlardan bir kysmyny hiç tanymyyor olabilirsiniz ya da bazy AutoCAD’i tanyyan arkada?larymyz önemli komutlary yazyda bulamamy? olabilirler. Bunun üç sebebi olabilir. Birinci sebep bundan sonra yazaca?ym “AutoCAD’de 3 boyut” yazysynda olaca?y için, bazy komutlar (örne?in Boundary, Region gibi) bu yazyda yer almamy?tyr. Ykinci sebep bazy komutlary çok önemli bulmady?ym için yazmamy?ymdyr. Son sebep ise önemli oldu?u halde yazmayy unutmu?umdur.

AutoCAD 2002 YÇYN KLAVYE KISA YOLLARI
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
ADC, *ADCENTER
AA, *AREA
AL, *ALIGN

AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
ATT, *ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
BH, *BHATCH
BO, *BOUNDARY
BR, *BREAK
C, *CIRCLE
CH, *PROPERTIES
CHA, *CHAMFER
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CO, *COPY
D, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DCE, *DIMCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIV, *DIVIDE
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *DTEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
GR, *DDGRIPS

H, *BHATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
L, *LINE
LA, *LAYER
LE, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
P, *PAN
PA, *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *OPTIONS
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
PRE, *PREVIEW
PRINT, *PLOT

PS, *PSPACE
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANGLE
REG, *REGION
REN, *RENAME
REV, *REVOLVE
RM, *DDRMODES
RO, *ROTATE
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADE
SL, *SLICE
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPL, *SPLINE
SPE, *SPLINEDIT
ST, *STYLE
SU, *SUBTRACT
T, *MTEXT
TA, *TABLET
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TR, *TRIM
UC, *DDUCS
UCP, *DDUCSP
UN, *UNITS
UNI, *UNION
V, *VIEW
VP, *DDVPOINT
W, *WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND

XC, *XCLIP
XL, *XLINE
XR, *XREF
Z, *ZOOM

AutoCAD 13’den beri bulunan ve AutoCAD 2002’de de kullanylan farkly kysayollar:

AV, *DSVIEWER
CP, *COPY
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
LEAD, *LEADER
TM, *TILEMODE

AutoCAD 2000’den beri bulunan ve AutoCAD 2002’de de kullanylan farkly kysayollar:
AAD, *DBCONNECT
AEX, *DBCONNECT
ALI, *DBCONNECT
ASQ, *DBCONNECT
ARO, *DBCONNECT
ASE, *DBCONNECT
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDUCS, *UCS

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: AutoCAD 1128 kişi okuyup oyladı: Normal   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Resim formatlarını AutoCAD çizimi haline getirme 250    addundar
Arkadaşlar daha önceden (sanırım AutoCAD 2000'di) jpg vb. resim formatlarını copy-paste special-autocad entity olarak yapıştırdı.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... çizimi nasıl kaydetmem gerekiyor 250    serbay09
autocad 2007 kulanan bir öğrenciyim.ancak bilgisayarımla yaptığım çizimlerin bazılarını kaydedip çıktıktan sonra lazım olduğunda.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sorun 250    lazerci_bora
auta cad ögrenmek istiyorum yalnız hiç bi temelim yok ltfen bana yardımcı olun radus nasıl konulur ölcekli nasıl cizim yapılır l.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sadece tek layerdaki seçimler.... 250    bluescream46
yaa şimdi bir layerı silmek istiyorum ama galiba o layerda blocklanmış bişiler var purge yaptığımda silmiyo fakat diğer layerlar.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Lisple registrye yazmak ve okumak için örnek kod l 250    nescafem
Lisp ile Registry'ye yazmak ve okumak için örnek kod arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... REGISTER ETME 250    ahmetkocak1965
AUTOCAD 2004'U KURDUM FAKAT REGISTER EDEMIYORUM. DAHA ONCE ACILIYORDU SIMDI ACILMIYOR.
BENDEN "AUTHORIZATION" KODUNU ISTIYOR.
.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... a4 kağıdına çizilmiş mimari plan 250    exc.
a4 kağıdına çizilmiş mimari bir planı,auto cad de kullanabilmek için bilgisayarıma kopyalama yapabilirmiyim.mimari plan üzerinde.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yazı 250    daywalker87
arkadaşlar autocad sayfasında hatchle taranmış bir kısmın üstüne yazı yazmak istiorum bunu çıkartırken yazı gözükmüyor sadece ta.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... auto cad şifresi 250    otomotivbek
auto cad 2005 i şifreleri olduğu için kullanıyorum
2007 ve 2008 i yükledim ama aktivasyon şifrelerini bulamadığım için
kullan.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... solid2006 -ınventor10 250    AYHAN ERGİN
solid2006,inv.10 ikisinide kurmaya çalıştım ama sorun çıkıyor çözemiyorum. anlayan varmı......
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ingilizce-türkçe sözlük 40 tracfukt
İNGİLİZCE TÜRKÇE
add eklemek
angle açı
angular açısal
base point temel nokta, baz alınan nokta
center merkez
chord kiriş
.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders5 15 tracfukt
BÖLÜM 5
NESNE DÜZENLEME İŞLEMLERİ
AutoCAD çizim alanında oluşturulan nesnelerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders4 25 tracfukt
BÖLÜM 4
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI
Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünüş büyüklüğünü değiştirir, büyültür v.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders3 25 tracfukt
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Line (Çizgi) Komutu: Girilen iki nokta arasında çizgi çizer. Bu çizgi, 2B düzleminde veya 3B uzayda ol.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders2 30 tracfukt
BÖLÜM 2
ÇİZİM AYARLARI
2.1 Units (Birimler) Komutu
Koordinat ve açı biçimini kontrol eder ve hassasiyeti tayin eder.
Çizil.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders1 25 tracfukt
BÖLÜM 1
AUTOCAD'E GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük yazılım firmalarından olan Autodesk Inc.’in ürünü AutoCAD, b.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... komut satırından bloğu ismi ile çağırmak 50 k_aslan
AŞAĞIDAKİ YAZILANLAR YUKARIDAKİ PROBLEMİ HALLETMEK İÇİN BAŞKA BİRİ İLE YAPILAN YAZIŞMALARDAN DERLENMİŞTİR. UMARIM İŞİNİZE AYRAR......
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... VB VE LİSP YÜKLENMESİ HAKKINDA 10 bnazim


Visual Basic for Applications (VBA) ve Lisp;

Bunlar Autocad in kullandığı programlama dilleridir, bu diller sayesinde Aut.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Autocad çizim sözlüğü ve komutlar 10 bnazim
AUTOCAD ÇİZİM SÖZLÜĞÜ VE KOMUTLAR ;

2D- 2 Boyut
2P- 2 Nokta
3D- 3boyut
3DARRAY- 3boyut Dizi
3DFACE - Yüzey kaplama,
3D.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD KOMUTLARI 50 k_aslan

Açısal ölçülendirme ( DIMANGULAR )
Bu komut ile açıların ölçülendirilmesi yapılır. en çok 180 derece kadar ölçülendirme yapma.....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ÜCRETSİZ SERTİFİKALI AutoCAD 40 yüksell

Ücretsiz Autocad 2007 Kursu M.e.b. Sertifikalı, yeri Bahçelievler Erkan Avcı E.M.L. de (Bahçelievler metro istasyonu yanı) İrt.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS5 25 tracfukt
BÖLÜM 5
NESNE DÜZENLEME İŞLEMLERİ
AutoCAD çizim alanında oluşturulan nesnelerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS4 20 tracfukt
BÖLÜM 4
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI
Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünüş büyüklüğünü değiştirir, büyültür v.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS3 25 tracfukt
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Ellipse Komutu: Elips veya eliptik yaylar çizer.
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Line (Çizgi) Komutu: Gi.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad dersleri-ders2 25 tracfukt
BÖLÜM 2
ÇİZİM AYARLARI
2.1.1 Direction Control Diyalog Kutusu
Seçenekler:
2.5 Isoplane Komutu
Güncel izometrik düzlemi.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad dersleri-ders1 20 tracfukt
1.1 Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları 1
1.2 Çizim Ortamına Geçiş 1
Başlangıç Diyalog Kutusu : Start Up 1
Advanced.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MENU ACAD_TR.MNU devamı tek seferde upload etmedi 75 orhunkeskinbicak
// tekseferde upload etmedi?i için as?ydaki text i acadtr.mnu dosyasynyn altyna ekleyin "menu" komutu ile yükleyin

//.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TÜRKÇE türkçe MENU ACAD_TR.MNU AutoCAD 75 orhunkeskinbicak
// as?ydaki text i acadtr.mnu adyyla kaydedin "menu" komutu ile yükleyin
// AutoCAD 2005 türkçe Menu
// yenid.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... civata somun çizim 30 sserkankk
ben basit bir cıvata somun çicimi istiyorum yardımıcı olursanız çok sevinirim.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Seçilen nesneyi diğer seçilenin layerine aktarmak. 15 mak2004
;;07.10.2002 seçilen nesnenin layerini diğer seçilen gibi yapmak.
;;/////////////MAK////////////////////////
(defun C:laydgs (.....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocadi ikon yerine menü ile daha rahat kullanma 25 ferhatyferhaty
tools option ................................................................................
..................................
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yay çizimi 25 ferhatyferhaty
yay autoda nasıl çizilir biliyormusuuz şöyle daire çiz iki böl modify 3d operatıon 3d rotate ile böldüğün dairenin birini - diğe.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad çizimi kurtarma bozuldu 25 ssimanov
kurtarmak için iki yötem var.birincisi ve en kolayı bak dosyalarını bilirsiniz.genelde silmeye çalışırız.işte onun çizim adıyla .....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... open veya new komutunda pencere açılmama durumu nu 25 orhunkeskinbicak
bu problemin cözümü cok basit ama önce 25 puan rica edeyim
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... herhangi bir komutun calışmaz hale getirilmesi 25 orhunkeskinbicak
örne?in line komutunun caly?mamasy için
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad de yay baslangıc ve bitis acilarinin ondal 25 orhunkeskinbicak
list komutu ile yanlyz tam degerini göre bildigimiz acylarin ondalik kismini okumak icin==
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yeni hatch pattern leri kullanima hazir parke vs. 25 orhunkeskinbicak
asagidaki kodu acadiso.pat dosyasynyn sonuna ekleyin
acadiso.pat dosyasini bilgisayariniza aratirarak bulabilirsiniz.*.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AutoCAD uygulamalarını bmp veya tiff formatında ka 20 minikpapatya
AutoCAD'de yapylmy? bir uygulamayy bmp veya tiff formatynda kaydetmek için Command bölümüne bmpout veya tifout yazyp enter demek.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hatch ile yapılan bir taramayı değiştirmenin kısa 25 makbuleparma
ma yani MATCHPROP komutunu giriyorsunuz, taramayı seçiyorsunuz daha sonra değiştirmek istediğiniz taramaya tıklıyorsunuz.aynen .....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AutoCAD i kendiniz turkcelestirin 25 orhunkeskinbicak
diyalog kutularini turkcelestirmek icin
acad.dcl dosyasini cift tiklayin

label = ile baslayan tüm kelimeleri türkcelestirin .....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.