30 Mart '17,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Bilgisayar Kullanımı BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Word  > Dersler Word Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: acunsirera Puan : 10 kp 13 Kasım '05 16:34  
 


BA?LANGIÇ DÜZEYYNDE OLANLAR YÇYN WORD ÇÖZÜMLERYBelge Açma :
Belgeleri Word'ün içindeki Aç ileti?im kutusundan çok farkly konumlarda açabilirsiniz. Bir belgeyi bilgisayarynyzyn sabit diskinde veya ba?lantynyz olan bir a? sürücüsü üzerinde açabilirsiniz. A?ynyz UNC adresleri destekledi?i sürece bir a? sunucusuna ba?lantynyz olmasa bile a? üzerinde bir belgeyi açabilirsiniz.?irketinizin bir intraneti varsa veya Internet'e eri?iminiz varsa (örne?in, bir modeminiz ve bir Internet hizmet sa?layycysy üzerinden bir Internet hesabynyz varsa veya bir ?irketteyseniz ve a? üzerinden eri?iminiz varsa), World Wide Web üzerindeki HTTP bölgesine veya FTP bölgesine yerle?tirilmi? belgeyi açabilirsiniz. ?irketinizin intranetI varsa belgeleri orada açabilirsiniz. Internet eri?iminin nasyl kurulaca?y hakkynda bilgi için Microsoft Office 97 Resource Kit'ine bakyn. Office Resource Kit'in nasyl elde edilece?i hakkynda bilgi için, simgesini tyklatyn.Bilgisayarynyzyn sabit diskindeki veya yazma eri?iminiz olan bir a? sürücüsündeki belgeler için, özgün olanyn yerine belgenin kopyasyny yaratmak ve onunla çaly?mak istiyorsanyz kopya olarak bir belgeyi açabilirsiniz ve belgenin nerede konumlandyryldy?yna aldyrmaksyzyn, özgün belgeyi de?i?tirmeyece?inizden emin olmak istiyorsanyz belgeyi salt okunur olarak açabilirsiniz. Dosya menüsünden Sürümler komutunu belgenin birkaç sürümünü kaydetmek için kullanyyorsanyz geriye dönebilir ve önceki bir sürümü açabilirsiniz.

Dosyayy açty?ynyzda ba?layacak olan programy de?i?tirmek :
Windows içindeki bir çok dosya türü belirli bir program tarafyndan açylmak üzere kayytlydyr. Örne?in, bir metin belgesini açmak istedi?inizde Not Defteri ba?lar. Bir dosyayy açty?ynyzda ba?layacak olan programy de?i?tirebilirsiniz.
1- Bilgisayarym veya Windows Gezgini içinden Görünüm menüsünü tyklattyktan sonra Seçenekler'i tyklatyn.
2- Dosya Türleri sekmesini tyklatyn.
3- Kayytly dosya türleri kutusundan farkly bir programla açmak istedi?iniz dosya türünü tyklatyn.
4- Düzenle'yi tyklatyn.
5- Eylemler kutusundan Aç'y tyklatyn.
6- Düzenle'yi tyklatyn.
7- Eylemi gerçekle?tirmek için kullanylan uygulama kutusuna seçili dosya türündeki dosyalary açmak için kullanma istedi?iniz programyn yolunu yazyn veya klasör listesinden yolu seçmek için Gözat'y tyklatyn.
Not: Tüm kayytly dosya türlerinin Aç eylemi yoktur.

Syk Kullanylanlar klasörüne klasör veya dosya klasörü ekleme :
1- Aç simgesini tyklatyn.
2- Bak kutusundan kysayol yaratmak istedi?iniz dosya veya klasörü içeren sürücüyü tyklatyn.
3- Kysayol yaratmak istedi?iniz dosya veya klasör Bak kutusunun altyndaki kutuda görünürse, seçmek için bu dosyayy veya klasörü tyklatyn.E?er kutuda görünmezse, çift tyklatarak üst klasörü syradüzeninde açyn ve istedi?iniz dosya veya klasör kutuda görününceye kadar klasörleri bu syradüzende açmaya devam edin. Seçmek için bu dosyayy veya klasörü tyklatyn.
4- Önce Syk Kullanylanlara Ekle simgesini, sonra Seçilen Ö?eyi Syk Kullanylanlara Ekle'yi tyklatyn.Ypuçlary Aç ileti?im kutusunda açylmy? olan klasörü Syk Kullanylanlar klasörüne eklemek için, önce Syk Kullanylanlara Ekle simgesini, sonra '?u Anki Klasör'ü Syk Kullanylanlara Ekle'yi tyklatyn.Favori bir dosya veya klasör açmak için önce Bakylacak Syk Kullanylanlar simgesini tyklatyn, sonra istedi?iniz dosya veya klasöre giden kysayolu çift tyklatyn.

Çok sayyda dosya seçme :
Aç ileti?im kutusunda biti?ik olmayan dosyalary seçmek için bir dosya ady tyklatyn. CTRL tu?unu basyly tutun ve her bir ek dosyanyn adyny tyklatyn. Aç ileti?im kutusunda biti?ik olan dosyalary seçmek için syradaki ilk dosyanyn adyny tyklatyn. ÜST KARAKTER tu?unu basyly tutun ve son dosyanyn adyny tyklatyn.Ypucu Ystemedi?iniz bir dosyayy seçerseniz, CTRL tu?unu basyly tutun ve dosyanyn adyny yeniden tyklaty

Yeni belge olu?turma :
1- Dosya menüsünden Yeni'yi tyklatyn.
2- Yeni, bo? bir belge yaratmak için önce Genel sekmesini tyklatyn, sonra Bo? Belge simgesini çift tyklatyn.Bir ?ablona veya sihirbaza dayaly belge yaratmak için önce yaratmak istedi?iniz belge türünün sekmesini tyklatyn, sonra istedi?iniz ?ablon veya sihirbazyn adyny çift tyklatyn. Ypucu Varsayylan ?ablona dayaly yeni belge yaratmak için Yeni simgesini tyklatyn.
Not: Yeni ileti?im kutusunda istedi?iniz ?ablonu veya sihirbazy görmüyorsanyz, Microsoft Word ?ablon ve sihirbazlarynyn tam listesini görüntüleyebilir ve istediklerinizi yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için simgesini tyklatyn.

Mektup Olu?turma :
Word'deki Mektup Sihirbazy hyzly ve kolayca mektup yazmanyza yardym edebilir. Sihirbaz listelerden seçebilece?iniz syk kullanylan ¾ hitap ve kapaty? tümceleri gibi ¾ mektup ö?eleri sa?lar. Sihirbaz syk kullanylan mektup biçemlerine dayanarak mektuplarynyzy yapylandyrmanyza da yardymcy olur.Mektup Sihirbazy ile mektup yaratmak için Office Yardymcysy'ny gerektiren a?a?ydaki yordamy kullanyn. Yüklenmi? bir Office Yardymcysy'na sahip de?ilseniz, Dosya menüsünden Yeni'yi tyklatarak, Mektuplar ve Fakslar sekmesini tyklatarak, sonra da Mektup Sihirbazy'ny çift tyklatarak Mektup Sihirbazy'ny ba?latabilirsiniz.
1 Ardyndan ad ve iki nokta ya da virgül gelecek biçimde "Sevgili" ya da "Kime" sözcükleriyle ba?layan bir hitap yazyn ¾ Sevgili Gamze ya da Bütün Kart Üyelerine: gibi ¾ sonra ENTER tu?una basyn.
2 Office Yardymcysy'ndan, Mektup yazmada yardym alma seçene?ini tyklatyn.
3 Mektup Sihirbazy'ndaki yönergeleri izleyin. Bir adymy atlamak veya belirli bir panoya gitmek istiyorsanyz, sekmelerden birini tyklatyn.Seçenekteki Yardym için, soru i?aretini sonra seçene?i tyklatyn.
Not: Varolan bir mektubu de?i?tirmek ya da tamamlamak üzere Mektup Sihirbazy'ny kullanmak için Word'deki mektubu açyn, sonra Araçlar menüsündeki Mektup Sihirbazy'ny tyklatyn.

Yç yazy?ma olu?turma
Yç Yazy?ma Sihirbazy, da?ylym listeleri yaratmanyza, iç yazy?malarynyzy biçimlendirmenize ve ba?lyklar ve syk syk kullanylan ba?ka ö?eler ¾ tarih, konu ve yazan ki?inin ba? harfleri gibi ¾ eklemenize yardymcy olarak, hyzly bir biçimde iç yazy?ma yaratmanyzy sa?lar. Sihirbaz ayny zamanda, iç yazy?mayy elektronik posta veya faksla göndermenize yardymcy olur. Ö?eleri elektronik posta veya faksla göndermeniz için bilgisayarynyzyn bu hizmetleri desteklemesi gerekmektedir.
1 Dosya menüsünden Yeni'yi tyklatyn.
2 Yç Yazy?malar sekmesini tyklatyn.
3 Yç Yazy?ma Sihirbazy'ny çift tyklatyn.
4 Sihirbazdaki adymlary izleyin.
Not: Yç yazy?malary hyzly bir biçimde yaratmak için iç yazy?ma ?ablonlaryndan herhangi birini de kullanabilirsiniz.

Belgeleri Kaydetme :
Üzerinde çaly?ty?ynyz etkin belgeyi, yeni de olsa veya önceden var olsa da kaydedebilirsiniz. Tüm açyk belgeleri bir anda kaydedebilirsiniz. Ayryca etkin belgenin bir kopyasyny farkly bir adda veya farkly bir konuma kaydedebilirsiniz Bir belgeyi ba?ka bir program içinde kullanmak için, ba?ka bir biçimde kaydedebilirsiniz. Örne?in, bir Word belgesini Word'ün eski sürümlerinde, Microsoft Works'te veya WordPerfect'te okuyabilmek için, ba?ka bir dosya biçiminde kaydedebilirsiniz.Ayryca farkly bir programda farkly bir dosya biçiminde yaratylan bir belgeyi Word içinde açabilir, üzerinde çaly?abilir ve sonra özgün biçimiyle kaydedebilirsiniz. Örne?in, bir WordPerfect belgesini açabilir, Word içinde de?i?iklikler yapabilir ve sonra Word veya WordPerfect biçiminde kaydedebilirsiniz. Dosya biçimini de?i?tirmeden bir belgeyi farkly bir dosya biçimi uzantysyyla kaydedebilirsiniz. Örne?in, bir Word belgesini .abc uzantysyyla kaydedebilirsiniz.
Word, programyn kilitlendi?i (yanyt vermeyi durdurdu?u) veya elektrik kesintisi durumlarynda belgeleri kurtarabilmek için, belgeleri otomatik kaydetmek üzere ayarlanabilir. Otomatik Kaydet özelli?i etkinle?tirildi?inde, bir belgeye yapty?ynyz de?i?iklikler, Otomatik Kaydet'in her kaydetme araly?ynda bir kurtarma dosyasyna kaydedilir. Örne?in, Otomatik Kaydet'i her 5 dakikada bir kaydetmek üzere ayarladyysanyz, 10 dakikada bir kaydetmeye göre ayryntyly bilgi kurtarabilirsiniz.Otomatik Kaydet'in etkinle?tirilmesiyle, açyk belgeleriniz varken Word kilitlendi?inde (yanyt vermeyi durdurdu?unda) ve bilgisayarynyzy yeniden ba?latmanyz gerekti?inde, Word'ü yeniden ba?latty?ynyzda kurtarma dosyalary otomatik olarak açylyr.Kurtarma dosyalaryndaki bilgiler, Otomatik Kaydet'in belgeleri en son kaydetti?i andaki bilgileri yansytyr. Otomatik Kaydet, belgelerinizi düzenli kaydetmenizin yerini tutamaz. Belgeyi kaydetti?inizde veya kapatty?ynyzda kurtarma dosyasy silinir.
Belgenizi her kaydetti?inizde otomatik olarak bir yede?inin kaydedilmesini sa?lamak için Word'ü ayarlayabilirsiniz.Yedek kopya size bir önceki kopyayy sa?lar, böylece kaydedilen geçerli bilgilerle bundan bir önce kaydedilen bilgilere sahip olursunuz. Bir belgenin birden çok sürümünü ayny dosya içine kaydedebilirsiniz. Bir belgenin birden çok sürümünü kaydettikten sonra, geriye dönüp eski sürümleri gözden geçirebilir, açabilir, yazdyrabilir ve silebilirsiniz.

Syk kullanylanlar klasörüne klasör veya dosya kysayolu ekleme :
1- Aç simgesini tyklatyn.
2- Bak kutusundan kysayol yaratmak istedi?iniz dosya veya klasörü içeren sürücüyü tyklatyn.
3- Kysayol yaratmak istedi?iniz dosya veya klasör Bak kutusunun altyndaki kutuda görünürse, seçmek için bu dosyayy veya klasörü tyklatyn. E?er kutuda görünmezse, çift tyklatarak üst klasörü syradüzeninde açyn ve istedi?iniz dosya veya klasör kutuda görününceye kadar klasörleri bu syradüzende açmaya devam edin. Seçmek için bu dosyayy veya klasörü tyklatyn.
4- Önce Syk Kullanylanlara Ekle simgesini, sonra Seçilen Ö?eyi Syk Kullanylanlara Ekle'yi tyklatyn.
Ypuçlary
· Aç ileti?im kutusunda açylmy? olan klasörü Syk Kullanylanlar klasörüne eklemek için, önce Syk Kullanylanlara Ekle simgesini, sonra '?u Anki Klasör'ü Syk Kullanylanlara Ekle'yi tyklatyn.
· Favori bir dosya veya klasör açmak için önce Bakylacak Syk Kullanylanlar
simgesini tyklatyn, sonra istedi?iniz dosya veya klasöre giden kysayolu çift tyklatyn.

Belgeleri Kaydetme :
Dosya menüsündeki Aç ileti?im kutusu sabit diskinizdeki veya herhangi bir a?daki dosyalary aramanyza yardym eder. Bir dosyayy dosya ady, türü veya son de?i?iklik tarihi ya da dosya içindeki metin veya dosya özellikleri aracyly?yyla arayabilirsiniz. Bir dosyayy yazar, konu veya ba?lyk gibi belirli dosya özellikleri aracyly?yyla veya yaratma tarihi gibi metin olmayan dosya özellikleri aracyly?yyla aramak için Geli?mi?'i tyklatabilirsiniz. Dosya özellikleri, dosyayy tanymlamaya yardymcy olan dosya hakkyndaki ayryntylardyr, örne?in, tanymlayycy bir ba?lyk, yazar ady, konu ve konulary tanymlayan anahtar sözcükler veya di?er önemli bilgiler.
Dosya boyutu, yaratma tarihi ve dosya türü gibi bazy dosya özellikleri, dosya yaratty?ynyz zaman otomatik olarak eklenirler. Tanymlayycy ba?lyk veya dosyayy tanymlayan anahtar sözcükler gibi ek dosya özelliklerini girebilir ve sonra bu bilgiyle dosyayy arayarak onu hyzly biçimde bulabilirsiniz. Dosya bulmak için kullandy?ynyz arama ölçütlerini iste?inize göre de?i?tirip silebilirsiniz veya kaydedebilirsiniz. Aç ileti?im kutusunda dosya aramayy hyzlandyrmak için Office, Windows Denetim Panosu'ndan Hyzly Bul simgesini çift tyklatty?ynyzda devreye giren kullanym olan Hyzly Bul'u içerir. Hyzly Bul dosya aramayy hyzlandyrmak için içerik veya özellikler ya da her ikisine ba?ly dizinler yaratyr. Hyzly Bul'u kullanma hakkynda bilgi edinmek için Hyzly Bul ileti?im kutusundaki Yardym'a ba?vurun.

Dosya içeri?ini ve özelliklerini önizleme :
1 Aç simgesini tyklatyn.
2 Bak kutusundan görüntülemek istedi?iniz dosyayy içeren sürücüyü tyklatyn.
3 Klasör listesinden istedi?iniz dosyayy içeren klasör açylana kadar klasörleri çift tyklatyn.
Dosyayy klasör listesinde bulamazsanyz, onu arayabilirsiniz.Nasyl?
4 Ystedi?iniz dosyayy tyklatyn.
5 Dosyanyn içeri?ini onu açmadan önce görüntülemek için, Önizleme simgesini tyklatyn.
Dosya boyutu ve son de?i?me veya yaratma tarihi gibi dosya özelliklerini görüntülemek için, Ayryntylar simgesini tyklatyn. Konu ve istatistikler gibi dosya özelliklerini görüntülemek için, Özellikler simgesini tyklatyn.

Dosyalary özellikleriyle görüntülemek için Microsoft Outlook'u kullanma :
Bu yordamy gerçekle?tirmek için Microsoft Office 97 veya Microsoft Outlook 97'yi yüklemi? olmanyz gerekir. Outlook'u, dosyalary bir tabloda özellikleriyle görüntülemek için kullanabilirsiniz. Örne?in, Belgelerim klasöründeki dosyalary Dosya Ady, Yazar, Tür, Dosya Boyutu, De?i?me Tarihi ve Anahtar Sözcükler ile görüntülemek.
1 Görünüm'ü açyn.
2 Görünüm çubu?undan, Di?er grubunu tyklatyn.
3 Bilgisayarym simgesini tyklatyn.
4 Görüntülemek istedi?iniz dosyalary içeren sürücüyü çift tyklatyn.
5 Görüntülemek istedi?iniz dosyalary içeren klasörü çift tyklatyn.
6 ?u Anki Görünüm kutusunda Ayryntylar'y tyklatyn.
7 Tabloya dosya özelli?i eklemek veya kaldyrmak için Görünüm menüsünden Alanlary Göster'i tyklatyn.
Ypucu Ystedi?iniz klasörü hyzly bir biçimde bulmak için, Klasör Listesi'ni kullanyn. Klasör Listesi görüntülenmezse, Klasör Listesini Göster/Gizle simgesini tyklatyn.

Belge Haritasy'ny kullanarak gezinme :
Belge Haritasy, belge ba?lyklarynyn anahattyny gösteren ayry bir penceredir. Belgeler arasynda kolayca gezinmek ve konumunuzu izlemek için Belge Haritasy'ny kullanabilirsiniz. Örne?in, belgenin ilgili kysmyna atlamak için Belge Haritasy'ndaki bir ba?ly?y tyklatyn. Word Belge Haritasy'ny otomatik olarak çevrimiçi düzen görünümü içinde görüntüler, ancak siz Belge Haritasy'ny istedi?iniz ba?ka görünümlerin içinde de görüntüleyebilirsiniz.
1 Belge Haritasy'ny tyklatyn.
2 Belge Haritasy içinden gitmek istedi?iniz ba?ly?y tyklatyn.
Word ba?ly?y sayfanyn en üstünde görüntüler. Ba?lyk, belge içindeki konumunuzu göstermek için Belge Haritasy içinde vurgulanyr.
Ypuçlary :
· Belge Haritasy içinde görüntülemek için detay düzeyini seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, simgesini tyklatyn.
· Belge Haritasy'nyn boyutunu ayarlamak için, önce pencerenin sa? kenaryny i?aret edin. Y?aretçi ?ekline dönü?tü?ünde, sa?a veya sola sürükleyin. Ba?lyklarynyz Belge Haritasy içine sy?amayacak kadar uzunsa pencereyi yeniden boyutlandyrmanyz gerekmez, ba?ly?yn tamamyny görmek için yalnyzca i?aretçiyi kysa bir süre için ba?ly?yn üzerinde tutun.
· Belge Haritasy'ny kapatmak için, Belge Haritasy'ny veya pencerenin sa? kenaryny çift tyklatyn.

Metni otomatik olarak veya elle heceleme:
Belgelerinize daha berrak ve profesyonel bir görünüm vermek için heceleme özelli?ini kullanyn. Örne?in, iki yana yasly metinde aralyklary veya "beyaz bo?luklary" ortadan kaldyrmak veya dar sütunlarda çift satyr uzunluklaryny korumak için metni heceleyin.Metni otomatik olarak veya elle heceleyebilirsiniz. Elle heceleme yaparsanyz, Word heceleme yapylacak sözcükler için metni taradyktan sonra size tire isteyip istemedi?inizi ve onun nereye konulaca?yny sorar.Heceleme üzerinde daha fazla denetim sa?lamak için, seçmeli tireler ve bölünmez tireler kullanabilirsiniz. Bir sözcük veya tümceci?in ("üstbilgi" gibi), satyr sonuna geldi?inde nereden kesildi?ini (örne?in, "üst-bilgi") denetlemek için seçmeli tire kullanyn. Hecelenmi? bir sözcük veya tümceci?in ("MS-DOS" gibi) satyr sonuna geldi?inde kesilmesini engellemek için bölünmez tire kullanyn.

Hatalary geri alma :
1 Geri alabilece?iniz son hareketlerin bir listesini görmek için Geri Al simgesinin yanyndaki oku tyklatyn.
2 Geri almak istedi?iniz hareketi tyklatyn. Hareketi göremiyorsanyz, liste boyunca kaydyryn. Bir hareketi geri aldy?ynyzda, listedeki o haretin üstündeki tüm hareketleri de geri almy? olursunuz. Ypucu Bir hareketi daha sonra geri almamaya karar verirseniz, Yinele simgesini tyklatyn.

Do?ru yazym ve dilbilgisi :
Dilbilgisi denetimi yalnyzca Yngilizce için geçerli bir özelliktir. Word yazym ve dilbilgisini denetlemek için iki yol sunar:
· Siz yazdykça, Word otomatik olarak belgenizi denetleyip olasy yazym ve dilbilgisi hatalarynyn altyny çizebilir. Bir hatayy düzeltmek için bir kysayol menüsünü görüntüleyin ve ardyndan istedi?iniz düzeltmeyi seçin.
· Belge yaratmayy tamamlady?ynyzda Word'ün belgedeki yazym ve dilbilgisi hatalaryny aramasyny sa?layabilirsiniz. Word olasy bir hata buldu?unda onu düzeltip denetlemeye devam edebilirsiniz.

Word belgesine grafik ekleme :
Ekle menüsünden Nesne'yi tyklatarak grafik yarattyktan sonra Microsoft Graph 97'yi seçti?iniz zaman, Microsoft Graph, veri sayfasy ady verilen tabloda bir grafik ve onunla ili?kili verileri görüntüler. Veri sayfasy, kendi satyr ve sütun etiketlerinizle verilerinizi nereye yazaca?ynyzy gösteren örnek bilgileri sa?lar. Grafi?i bir kez yarattyktan sonra veri sayfasyna verilerinizi girebilir, metin dosyasyndan veya Lotus 1-2-3 dosyasyndan veri alabilir, Microsoft Excel çaly?ma sayfasy alabilir veya ba?ka bir programdan veri kopyalayabilirsiniz. Ayny zamanda Word'de tablodan grafik yaratabilir veya Word belgenize Microsoft Excel'den grafik ekleyebilirsiniz.
Belge içindeki otomatik harf sayysy
Word belgelerinin içinde belli bir yere belgenin içerisinde kaç tane harf bulundu?unu yazdyrmak istiyorsanyz basit bir alan formülü kullanarak bunu ba?arabilirsiniz. Önce fare imlecini harf sayysynyn görüntülenmesini istedi?iniz yere getirin. Daha sonra Ekle menüsünden Alan komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol tarafynda BELGE BYLGYSY sa? tarafyndan da NUMCHARS seçene?ini seçin. Tamam dü?mesine basty?ynyzda imlecin bulundu?u konuma belge içindeki karakter sayysy yazylacak. Belgeye yeni bir ?eyler yazdyktan sonra kaç karakter etti?ini görmek için bu sayynyn üzerine sa? fare dü?mesi ile tyklayarak ekrana gelecek olan menüden Alany Güncelle?tir komutunu çaly?tyrmanyz yeterlidir.

Word'de tablo hazyrlama
Word’ün tablolama özelli?i oldukça etkileyicidir ama yine de pek çok eksik yany var. En çok kar?yla?ylan sorunlardan biri de tablolary hizalarken çykabilir. Burada bahsedilen, hücrelerin içerisindeki yazylaryn de?il de tablonun kendisinin hizalanmasy.Word’de tablodaki sütun geni?liklerini de?i?tirdikçe di?er sütunlar ona göre de?i?ir. E?er en dy?ta bulunan sütunlaryn geni?liklerini de?i?tirirseniz tablonun yeri de ona göre de?i?ir. Bu yüzden tüm tabloyu sayfada ortalamak zor olabilir. Y?in do?rusu bunu gerçekle?tirmenizi sa?layan seçenek de pek tahmin edilemeyecek bir yerdedir. Bu i?lemi, tabloyu i?aretleyip Table (Tablo) menüsündeki Cell Height and Width (Hücre yüksekli?i ve geni?li?i) komutunu çaly?tyrdy?ynyzda açylan diyalog kutusundaki Alignment (Hizalama) seçenekleriyle gerçekle?tirebilirsiniz.

Word'de düzeltmeler
E?er bir metin üzerinde düzeltmeler yaptyktan sonra, bu düzeltmeleri daha sonra görüntülemek istiyorsanyz, bu Word’ün bize sundu?u özellikler içinde var. Düzeltmeye ba?lamadan önce Tools/Revisions altyndaki Mark Revisions While Editing kutusunu i?aretlerseniz, bundan sonra yapaca?ynyz tüm de?i?iklikler doküman üzerinde görüntülenecek. Sildi?iniz kysymlaryn üzeri çizilecek, yapty?ynyz eklemeler ise alty çizili olarak gösterilecektir. Bu arada nerede düzeltme oldu?unu görmenizi kolayla?tyrmak için de?i?iklik yapylmy? paragraflaryn yanynda da bir çizgi belirecektir. E?er çok düzeltme varsa oldukça kary?yk bir görüntüye sebep olabilir. Düzeltmelerin biçimini ise Tools/Options’daki Revisions sekmesinde de?i?tirebilirsiniz.
Baskysy yapylan dosyanyn isminide bastyrma :
Bir belgenin yazymyny bitirdikten sonra son sayfanyn en sonuna gelin ve birkaç kere enter'a basarak ana metinden bir miktar uzakla?yn. Ekle menüsünden Alan komutunu çaly?tyryn. Ekrana bir diyalog kutusu gelecektir. Bu diyalog kutusunun Kategoriler bölümünde "Belge Bilgisi", Alan Adlary bölümünde ise "DosyaAdy" seçimini yapyn. Alan Kodlary bölümüne gelin ve DOSYAADI yazan metnin sol tarafyna bir bo?luk byrakarak /p parametresini ekleyin. Tamam dü?mesine basyn. Tamam dü?mesine basty?ynyzda belgede imleci byrakty?ynyz konumdan itibaren tam rehber ve sürücü adyyla birle?ik olarak dosya ady yazylacaktyr.

Word ve resim yazylary :
Word içinde kullanylan bir resmin üzerine yazy bindirmek için ilk önce resmi çerçeve içerisine almalysynyz. Bunun için de önce resmi seçili duruma getirmeli, daha sonra da Ekle menüsünden çerçeve komutunu çaly?tyrmalysynyz.Daha sonra belge içinde bir yerlere resim üzerine yazmak istedi?iniz yazyyy girin. Bu yazynyn tamamyny seçili duruma getirin. Fontunu ve rengini ayarlayyn.Daha sonra yazy seçili durumdayken yine Ekle menüsünden Çerçeve komutunu çaly?tyrarak bu yazynyn etrafyna da çerçeve ekleyin. Artyk yazyyy fare ile ta?yyarak resmin üzerinde istedi?iniz bir yere byrakabilirsiniz. Word, yazy etrafyna çerçeve eklendi?inde default olarak ince siyah bir çerçeve kenary kullanyr. E?er bu çerçeve kenarynyn görünmesini istemiyorsanyz fare imlecini çerçevenin üzerine getirin, sa? fare dü?mesine basyn. Açylacak olan menüden "Kenarlyklar ve Gölgeleme" komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda "Önceden Belirlenenler" bölümünde "Yok" seçimini aktif hale getirin. Yazynyn çerçevesi kaldyrylacaktyr. Word ile örnek bir çaly?ma a?a?yda görülmektedir.

Makro nedir ?
Makrolar bir i?lem için kullanmanyz gereken çok sayyda komutu tek bir komutla yapmanyzy sa?lar. Bu makrolar, Word Basic denilen bir dilin komutlary kullanylarak yazylabilir. Ancak çok karma?yk makrolar istemiyorsanyz, bu i?in kolay bir yolu var: Makroyu yaratmak için Tools menüsünden macro’yu çaly?tyrmak; makroya bir isim verdikten sonra ayny kasetçalarlarda oldu?u kayyt tu?una basyp komutlary normalde oldu?u gibi art arda vermek yeterlidir. Makroyu bir isim altynda kaydetip menülere veya araç çubu?una atayabilir ve artyk tek bir fare tyklamasyyla bu komutlar silsilesini çaly?tyrabilirsiniz.
Dosyalary birle?tirmek :

File-New komutunu kullanarak yeni bir belge açyn. Daha sonra Insert menüsünden File komutunu çaly?tyryn. Ylk belgenizi bulun ve Ok dü?mesine basarak bunu bo? belgeye ekleyin. Belgeye yeni bir ad vererek sabit diskinize kaydedin. "Ne olur ne olmaz" diyerek her dosya ekledikten sonra yeni dosyanyzy kaydedin. Bu i?lemi elinizdeki di?er alty dosyayada yapty?ynyzda elinizde istedi?iniz belgelerin birle?iminden olu?mu? bir belge olacaktyr Insert-File komutu ile bir belge ekledi?inizde imleç otomatik olarak son ekledi?iniz belgenin sonuna kayacaktyr. Bu yüzden her seferinde klavyeyi kullanarak satyryn en sonuna gitmek zorunda kalamayacaksynyz.

Uzun belgelere yer :
MS Word' de uzun belgelerle çaly?yyorsanyz, belge içinde syk syk göz atty?ynyz yerlere Yer Ymi (bookmark) koymak oldukça kullany?ly olabilir. Örne?in raporunuzu yazarken 25. sayfanyn ortalaryndaki tabloya syk syk bakma gere?i duyuyorsunuz diyelim. Ancak her seferinde bu tabloyu aramak zorunuza gidiyor. O halde imeci 25.sayfadaki tablonun ba?yna getirin ve Düzen * Yer Ymi (Edit * bookmark) komutuna tyklayyn. Kar?ynyza çykan dialog kutusunda Yer Ymi adly bölmesine bir isim girip (örne?in Yyllyk Bütçe) CTRL+ALT+G tu?laryna basyn. Kar?ynyza gelen Git dialog kutusunda gidilecek yer bölmesine Yer Ymi'adyny girin bölmesinde ise "Yyllyk bütçe" yi seçin. Yyllyk bütçe tablonuz kar?ynyzda...

Word'de ?ablon olu?turmak :
Peki antetli ka?ytlarlarynyzy Word de yazmayy dü?ündünüz mü? Bunun için önce bo? bir belge açyn ve görünüm (View) menüsünden Üstbilgi/Altbilgi (header/footer) komutuna tyklayyn; kar?ynyza üstbilgi alany gelecektir. Bu alanda antetinizi istedi?iniz gibi hazyrlyyabilir, hatta BMP resimler bile koyabilirsiniz. Ayny ?ekilde alt bilgi (footer) alanyna da geçi? yapyp yeni ?eylerde ekleye bilirsiniz. antetli ka?ydynyzy tamamlady?ynyzda Dosya * Farkly kaydet (File * SaveAs) komutuna tyklayyn. Kar?ynyza çykan diyalog kutusunun "Kayyt türü" (File type) bölmesinden Belge ?ablonu (Document Temlate) seçin. ?ablonunuza bir isim verip kaydedin. Artyk yeni bir antetli sayfa açmak istedi?inizde Dosya * Yeni (File * New) tyklaya bilir ve açylan diyalog kutusunda yeni yaratty?ynyz ?ablonu seçebilirsiniz.

Word Kysayollary :
ctrl + Yukary ok ekleme noktasyny bir önceki paragrafyn ba?yna götürür.
ctrl + A?a?y ok Ekleme noktasyny bir sonraki paragrafyn ba?yna götürür.
home Ekleme noktasyny satyr ba?yna götürür.
end Ekleme noktasyny satyr sonuna götürür.
ctrl + home Ekleme noktasyny belgenin ba?yna götürür.
ctrl + end Ekleme noktasyny belgenin sonuna götürür.
F4 Bir önceki i?lemi tekrarlar.
ctrl + b (ctrl + k) Seçili metni normalse koyu, koyuysa normal duruma getirir.
ctrl + y (ctrl + t) Seçili metni normalse italik, italikse normal hale getirir.
ctrl + u (ctrl + a) seçili metni normalse altyçizili, alty çizili ise normal hale getirir
ctrl + + seçili metni normalse üslü, üslüyse normal hale getirir.
ctrl + = Seçili metni normalse köklü, köklüyse normal hale getirir.
ctrl + e (ctrl + r) Paragrafy ortalar.
ctrl + j (ctrl + d) Paragrafy her iki yana ortalar.
ctrl + l Paragrafy sola yaslar.
ctrl + r (ctrl + g) paragrafy sa?a yaslar.
ctrl + f Düzen * Bul komutunu çaly?tyryr.
ctrl + h Düzen * De?i?tir komutunu çaly?tyryr.
ctrl + p Yazdyr diyalog kutusunu açar.
ctrl + bo?luk seçili alanyn yazytipi biçimini önde?er yazy tipine dönü?türür.
ctrl + enter Sayfa arasy verir.
ctrl + shift +bo?luk Sözcükleri ayyrmadan bo?luk verir.
ctrl + a (ctrl + b) Tüm metni seçer.
shift + F12 Belgeyi kaydeder.
F7 Yazylym klavuzu.
F5 Git diyalok kutusu açar.
F8 + . Bir sonraki noktaya kadar olan alany seçer.
ctrl + backspace Ymecin solundaki sözcü?ü siler.
ctrl + del Ymecin sa?yndaki sözcü?ü siler.

Not:Parantez içindeki komutlar sadece Türkçe Word için geçerlidir.

Belgeler arasynda hyzly geçi? yapmak :
Kullandy?ynyz kelime i?lem programynda açyk olan belgeler arasynda hyzly geçi? yapmak my istiyorsunuz? Word programynda açyk belgeler arasynda Ctrl-F6 tu?laryny kullanarak ileriye, Ctrl-Shift-F6 tu?laryny kullanarak da geriye do?ru geçi? yapabilirsiniz.

Bir metni di?er bir metinle formatlamak :
Bunu yapmak oldukça kolay. Bütün yapaca?ynyz önce istedi?iniz formaty ta?yyan metni seçmek ve ctrl-c tu?laryna basarak panoya kopyalamak.Daha sonra bu metnin formatyny uygulamak istedi?iniz metin parçasyny seçili duruma getirin. ctrl-shift-V tu?laryna basyn. Birinci metnin formatynyn aniden ikincisine uygulandy?yna ?ahit olacaksynyz.

Farkly Yazdyr simgesi :
Araç çubu?undaki standart Yazdyr ikonu, Yazdyr diyalog kutusundaki default ayarlary kabul ederek belgeyi yazycyya gönderir. Elbette Dosya*Yazdyr komutunu da simge haline getirebilirsiniz. Bunun için önce araç çubu?u üzerine sa? tu?la tyklayyp açylan menüden Özelle?tir’i (Customize) seçin. Açylan diyalog kutusunda Kategoriler listesinde a?a?ylara do?ru inerek Tüm Komutlar seçene?inin üzerine tyklayyn. Yan tarafta Komutlar ba?lykly bir liste daha görünecek. Burada FilePrint’i bulun ve fare ile araç çubu?u üzerine sürükleyip byrakyn. Araç çubu?unda eski Yazdyr simgesi ile typatyp ayny, ancak Yazdyr diyalog kutusunu açan bir simgesi olu?acak. Eskisinin kalmasyny istemiyorsanyz "alt" tu?unu basyly tutarken ikonu fare ile sürükleyip araç çubu?u dy?yna byrakmanyz yeterli.

Word'un default ayarynyn de?i?tirilmesi :
Biçim menüsünden Yazytipi komutunu çaly?tyryn. Burada default olarak kullanmak istedi?iniz fontu, puntoyu ve stili belirleyin. Geçerli dü?mesine basyn. Ekrana NORMAL ?ablonunun de?i?tirilece?i mesajy gelecek. Onaylayyn. Artyk yeni Word belgelerinizin hepsinin fontu burada ayarlamy? oldu?unuz font olacaktyr.Böylece yeni bir belge açty?ynyz'da de?i?tirdi?iniz bütün ayarlar otomatik gelmi? olacaktyr.

Sayfa numaralaryna öncü:
Word 6.0 ve Word 95’de alt alta dizdi?iniz konu ba?lyklary ile sayfa numaralary arasynyn noktalar ile doldurulmasyny istiyorsanyz bunu tek bir komutla ve hizalary bozmadan yapmak mümkün. Önce konu ba?ly?yny yazyn. Sonra cetvelde sayfa numarasynyn görünmesini istedi?iniz yere tyklayarak bir sekme i?areti koyun. Her ba?ly?y yazdyktan sonra Tab tu?una basyp kar?ylyk gelen sayfa numaralaryny da yazyn. Tüm satyrlary yazdyktan sonra bu satyrlary seçili duruma getirin; ancak seçili alan satyrlaryn dy?yna ta?masyn. Son olarak Biçim * Sekmeler komutunu seçip Öncü bölmesinden istedi?iniz nokta veya çizgi formatyna çift tyklayyn.

Büyük Dü?meler :
Monitörünüzü 800x600 veya daha yüksek çözünürlüklerde kullanyyorsanyz Araç Çubu?u’ndaki dü?meler size çok küçülmü? gelebilir. Bu dü?meleri Word 6 ve Word 95’de de?i?tirmenin bir yolu var: Araç Çubu?u’nun üzerine sa? fare tu?u ile tyklayyn. Menüden Araç Çubuklary’ny seçin. Büyük Dü?meler seçene?ini i?aretleyin. Bu diyalog kutusunda dü?melerinizdeki renkleri kaldyrmak için Renkli Dü?meler seçene?indeki i?areti de kaldyrabilirsiniz. "Peki bu ne i?e yarayacak?" diyorsanyz, dü?melerdeki renk, 3 boyutlu diyalog kutulary gibi ufak detaylaryn birle?erek Word’ün performansyny etkiledi?ini hatyrlatalym. Üç boyutlu diyalog kutularyny iki boyutlu hale getirme seçene?i sadece Word 6’da vardyr. Bu seçene?i (3D dialog and display effects) Tools*Options komutu ile açylan diyalog kutusunun View bölmesine bulabilirsiniz.

Word'ün kyrmyzy alt çizgilerinden kurtulmak :
Bu alt çizgilerin nedeni ilgili sözcü?ün o anda belge için seçili olan dilin yazym kylavuzunda bulunmamasy veya yanly? yazylmy? olmasy. Önce hangi dili kullandy?ynyzy bilin. Bunun için belgenin tümünü seçili hale getirin (kysayol tu?u ctrl-b) ve Araçlar menüsünden Dil komutunu çaly?tyryn. Bu komutu çaly?tyrdy?ynyzda ekrana gelecek olan liste kutusunda o anda aktif olan dil gösterilecektir. Yazyyy yazdy?ynyz dili seçin (örne?in Türkçe veya Yngilizce). Daha sonra Tamam dü?mesine basyp belgenize geri dönün. Artyk alty çizli harfler o dilin kurallaryna göre yanly? yazylmy? veya Word’ün içinde o dil için eklenmi? olan sözcük listesinde olmayan kelimelerdir. Bu i?lem arka planda yapyldy?y için oldukça yararlydyr. Yazy yazarken hatalarynyzy anynda yakalar ve düzeltebilirsiniz.Yine de bu kyrmyzy çizgilerden tamamen kurtulmak istiyorsanyz, yine bütün belgeyi seçili duruma getirin. Araçlar menüsünden Dil komutunu çaly?tyryn. Gelen listede (sa?lama yok) seçene?ini aktif hale getirin ve Tamam dü?mesine basyn. Artyk kyrmyzy çizgiler yolunuza çykmayacaktyr.

Parargaflary iteklemek :
Bir veya birden fazla paragrafy da itekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için itekleyece?iniz paragrafyn birinci satyrynyn önüne gelin veya birden fazla paragraf itekleyecekseniz bu paragraflary seçili duruma getirin. ctrl-m tu?lary ile paragraflary sa?a do?ru itekleyebilirsiniz. E?er sola almak isterseniz ctrl-shift-m tu? kombinasyonunu kullanyn. Asyly girintileri yerinden oynatmak için ise ctrl-t veya ctrl-shift-t tu? kombinasyonlaryny kullanabilirsiniz.

Word'de Sayfalary dikey olarak ortalamak :
Word’de bir belgeyi ka?yt üstünde dikey olarak ortalamak istiyorsanyz, Dosya menüsünden Sayfa yapysy komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Düzen bölümüne gidin. Burada Dikey Hizlama seçene?ini "Ortadan" yapyn. Tamam dü?mesine basyn. Dosya menüsünden Basky Önizleme komutunu çaly?tyrdy?ynyzda ekranda belgenin içindeki metinlerin dikey olarak ka?yda ortalandy?yny göreceksiniz.

Word'ün araç çubuklaryny basitle?tirmek :
WORD'ÜN araç çubuklaryny özelle?tirme seçeneklerini kullanarak istedi?iniz i?lemi yapabilirsiniz. Word 6 ve daha sonraki sürümlerinde Araç çubuklaryndaki simgelerden istediklerinizi silmek için a?a?ydaki adymlary izleyin.Araçlar menüsünden Özelle?tir komutunu çaly?tyryn. Ekrana Özelle?tirme diyalog kutusu açylacak. Bu diyalog kutusu açykken Word araç çubuklaryndaki dü?meler istedi?iniz gibi sürüklenebilir ve byrakylabilir simgeler haline dönü?türülürler. Simgelerden istedi?inizi diyalog kutusunun üzerine sürükleyip silebilir, diyalog kutusundan yeni bir simge alyp araç çubu?una ekleyebilir veya bir simgeyi bir araç çubu?undan alyp di?er bir araç çubu?una aktarabilirsiniz.

Türkçe karakter çözümü :
TÜM metni seçip ' Times New Roman Tr' veya ' Arial Tr' fontu kullanyrsanyz, problemli karakterlerin düzelmesi gerekiyor.Ayryca Araçlar menüsüne girip Dil'i seçin. Burada Türkçe'yi seçip Varsayylan dü?mesine basyn. NORMAL.DOT'ta bu tanymlamanyn de?i?tirilmesi için onay istenecektir. Cevabynyz ' Evet' olsun. Bundan böyle eski dokümanlarynyzy açty?ynyzda Türkçe font problemi de olmayacaktyr.

Word'ün araç çubuklaryna dü?me eklemek :
WORD kullanycylary syk syk kullandyklary komutlary menüden seçmek zorunda de?iller. Menü komutlaryn hemen hemen tümünü Word'ün araç çubuklaryna dü?me olarak ekleyebilirsiniz. Araçlar menüsünden Özelle?tir komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin.Bu pencere görülecek olan listeden sol tarafta Tüm Komutlar seçene?ini aktif hale getirin. Listenin sa? tarafynda bütün Word komutlaryny göreceksiniz. Buradaki menü komutlaryndan syk kullandyklarynyzy sol fare dü?mesi ile sürükleyip istedi?iniz araç çubuklaryna byrakarak komutlary çaly?tyracak dü?melerin olu?turulmasyny sa?layabilirsiniz. Ayryca bu özelle?tirme penceresi açykken Word'ün bütün araç çubuklaryndaki bütün dü?melerin yerlerini de?i?tirebilir, dü?melerin grafikleri ile oynayabilir, istemedi?iniz dü?meleri silebilirsiniz.

Word'ün pano deposu :
YSTER metin isterse de resim olsun kelime i?lem belgeleri ile çaly?anlaryn hayatynyn büyük bir kysmy bir sayfadan di?erine, ayny sayfanyn bir yerinden ba?ka bir yerine metin, grafik kesmek, kopyalamak ve yapy?tyrmakla geçer. Bu püf noktasynda kesme kopyalama i?lemlerinizde sizi bir nebze zahmetten kurtarmak için dü?ünülmü? ve Word 97'ye eklenmi? DEPO özelli?inden bahsedece?iz. Kopyalamak veya ta?ymak istedi?iniz metin veya resmi seçin, daha sonra Ctrl + F3 tu?laryna basyn. Bu i?lemi yapty?ynyzda seçili alan Word'ün ' Depo' (spike) adyny verdi?i bir alana atylacaktyr. Belgenin ta?ymak istedi?iniz yerine imleci yerle?tirin. Ekle menüsünden Otomatik Metin / Otomatik Metin komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda listeden kayarak Depo seçene?inin üzerine gelin. Ekle dü?mesine basyn. Depoya alynmy? olan metin imlecin bulundu?u pozisyondan itibaren belgenize yapy?tyrylacaktyr. Bu i?lemi tekrarlayarak belgenin birden fazla yerine gidip ayny metin veya resmi yapy?tyrabilirsiniz. E?er bu i?lemi sadece bir kere yapacaksanyz menülerle u?ra?manyza gerek yok. Metin veya resmi ekleyece?iniz yere gelin ve Ctrl + Shift + F3 dü?melerine basyn. Depodaki metin yapy?tyrylacak ve depo bo?altylacaktyr. Ayny i?lemi ' depo' (tyrnaklar yok) yazyp Enter tu?una basarak da yapabilirsiniz.

Satyr sonlaryny silen word makrosu :
With ActiveDocument.Content.Find
.ClearFormatting
.Replacement.ClearFormatting
.Execute Findtext:="^p^p",
ReplaceWith:="@$$@",
Replace:=wdReplaceAll
.Execute Findtext:="^p", ReplaceWith:=" ", Replace:=wdReplaceAll
.Execute Findtext:="@$$@", ReplaceWith:="^p^p", Replace:=wdReplaceAll
End With

Word 97 de otomatik olarak takvim basmak mümkün mü ?
Office 97 ile birlikte gelen "Calendar Wizard" yani Takvim Sihirbazy bu i?lemi kolayla?tyran bir seçenekler dizisi sunuyor. Ancak bu sihirbazy Word'e kurmamy? olabilirsiniz, çünkü default kurulum syrasynda sisteme eklenen bir özellik de?ildir. Bu özelli?i Office CD-ROM'u içinde \VALUPACK\TEMPLATE\WORD Klasörü içerisinde bulabilirsiniz. Bu seçene?i Word'de kullanylabilir hale getirmek için önce sabit diskinizdeki Office 97 ?ablon klasörüne gelin. Genelde Default kurulumda bu klasör
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates ?eklinde olacaktyr. CD içerisindeki Valupack\Template\Word klasöründe bulunan Calendar.wiz Dosyasyny bu klasöre kopyalayyn. Bu sihirbazy kullanmak için DOSYA menüsünden YENY komutunu çaly?tyryn ve kullanaca?ynyz ?ablonu Calendar.wiz olarak seçin. TAMAM dü?mesine basyn. Word otomatik olarak yeni bir bo? belge açacak ve takvim sihirbazyny çaly?tyracaktyr. Takviminiz için üç ayry stil seçene?iniz bulunuyor. Takvimi yatay veya dikey olarak ayarlayabiliyorsunuz. Resim yeri de byrakabiliyorsunuz. Daha sonra hangi ay/aylar için takvim olu?turmak istedi?inizi belirliyorsunuz. Takvim sihirbazy 1900 ile 4095 yyllary arasyny destekliyor. Ayarlarynyzy yaptyktan sonra SON dü?mesine basyn. Sihirbaz otomatik olarak takvimi olu?turacaktyr.

Word belgelerinde tarih hesaplamalary :
Bunun için basit bir makro kullanmanyz yeterli. A?a?ydaki adymlary takip edin.
1. Ekleme yapylacak olan Word belgesini açyn.
2. Alt + F8 tu?laryna basyn.
3. Makro ady bölümüne "tarih60" (tyrnaklar yok) yazyn.
4. Yarat dü?mesine basyn.
5. A?a?ydaki satyrlary girin.
Sub tarih600)
Yenitarih = DateAdd("d", 60, Date)
Yenitarih = Format(Yenitarih, "mmmm d, yyyy")
Selection.TypeText (Yenitarih + " ")
End Sub
Alt + F4 tu?laryna basarak makro penceresini kapatyn ve belgenize geri dönün. Kaydedin. Artyk bir yere tarih (60 gün sonrasynyn tarihi) girmek istedi?inizde bütün yapaca?ynyz imleci tarihin eklenece?i yere getirmek ve Alt + F8 tu?laryna basyp tarih60 makrosunu seçip çaly?tyrmanyz yeterli. Günün tarihinin 60 gün sonrasy otomatik olarak belgeye eklenecektir.

Basit Matematiksel denklemler :
Bir Word belgesi ile çaly?yrken, örne?in matematik ödevinizi yapmak için bilgisayarla yapmaya kalky?my?ken matematiksel denklemler görüntülemek istedi?inizde ne yapyyorsunuz. Word ile birlikte gelen Equation Editör pek pratik olmady?y için ö?renilmesi zaman alyyor. Ayryca siz Einstein matematik formülleri ile de?il karakök, küpkök, kesirli sayylar gibisinden basit denklemlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Ne yapmalysynyz. Elbetteki Word'ün alan kodlaryndan EQ kodunun yardymynyza ko?masyny isteyeceksiniz, o da ko?acak. Son derece faydaly bir eser olan EQ kodu karekök, küpkök i?aretleri, integraller, kesirli sayylar vs... gibi ö?elerin ka?yt üzerinde görüntülenmesini son derece kolay bir hale getirmektedir. Hemen bir örnek yaparak bu i?in nasyl oldu?unu görelim. Küpkök 5 yazmak istedi?imizi varsayalym. Önce bo? bir Word Belgesi açyn ve a?a?ydaki adymlary takip edin:
1. Ctrl + F9 tu?laryna basyn. Bu, Word'e yeni bir alan kodu girmekte oldu?unuzu anlatyr. Ekrana iki parantez açylacak, bundan sonraki adymlarda yazanlary bu parantezlerin arasyna gireceksiniz.
2. Parantezlerin arasynda EQ \r (3;5) yazyn (bazy Windows'larda noktaly virgül yerine normal virgül kullanmanyz gerekebilir).
3. Alt + F9 tu?laryna basarak alan kodlaryny gizleyin. Ekranda Küpkök 5 yazdy?yny görecek ve hayretler içerisinde kalacaksynyz. Peki örne?in 5 tam bir bölü 4 yazmak istedi?inizi varsayalym. Bunu nasyl yapacaksynyz. Elbette yine EQ formülünü kullanacaksynyz. A?a?ydaki adymlary takip edin.

1. Kesirli sayynyn görüntülenecek oldu?u yere fare imlecini getirin.
2. Sayynyn tam kysmyny yani 5 sayysyny yazyn
3. Ctrl + F9 tu?laryna basyn. Bu, Word'e yeni bir alan kodu girmekte oldu?unuzu anlatyr. Ekrana iki parantez açylacak, bundan sonraki adymlarda yazanlary bu parantezlerin arasyna gireceksiniz.
4. Parantezlerin arasyna eq \f(1;4) yazyn (bazy Windows'larda noktaly virgül yerine normal virgül kullanmanyz gerekebilir). Alt + F9 tu?laryna basarak alan kodlaryny gizleyin. Ekranda 5 tam 1 bölü 4 yazdy?yny göreceksiniz. Bütün bu kodlar iç içe kullanylabilirler, yani "karekök içerisinden be? bölü be? tam bir bölü yedi" gibi ?eyler yazabilirsiniz. Hazyr ady geçmi?ken bu formülü de yazalym. Artyk adymlary biliyorsunuz, kod ise ?öyle bir ?ey oluyor:
eq \r( ;\f(5;5\f(1;7)))

Her belgeye otomatik olarak tarihin atylmasy :
Bir makro ile bu i?i hyzly ve kolay ?ekilde yapylabilinir. Diyelim ki her belgede Footer’yn sol tarafynda belge kayyt tarihinin, hatta saatinin görünmesini istiyoruz. Bo? bir belge açyp Tools*Macro’yu çaly?tyryn. Macro Name bölmesine örne?in "Tarih" yazyn ve Record dü?mesine tyklayyn. Yeni açylan diyalog kutusunda Tamam’a da tyklayyn. Ekrana kasetçalaryn iki dü?mesini andyran küçük bir araç çubu?u gelecek. Bu dü?melerden biri Makro kaydyny durdurmak, di?eri geçici olarak duraklatmak için. Artyk kaydymyza geçebiliriz. View*Header and Footer komutunu çaly?tyryn ve Footer’a geçin. Insert*Date and Time komutunu çaly?tyrdy?ynyzda kar?ynyza çykan diyalog kutusundan istedi?iniz tarih formatyny seçin ve üzerine çift tyklayyn. Böylece Footer’a günün tarihini girdiniz. Tarihin ardyndan bir bo?luk byrakyn veya (/) i?aretiyle ayyryn. Tarih için yapty?ynyz i?lemin aynysyny Zaman için de tekrarlayyn ve Makro kaydediciyi durdurun. Syra geldi yaratty?ynyz makro komutunu araç çubu?una atamaya. (Ysterseniz bir menüye de atayabilirsiniz veya bir kestirme tu? kombinasyonu kullanabilirsiniz.) Araç çubu?una sa? tu?la tyklayyp Costumize komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelen diyalog kutusunun Toolbars kysmynda Catagories bölmesinden Macros’u seçin. Categories bölmesinin sa?ynda açylan Macros bölmesindeki Tarih satyryny fare ile sürükleyip araç çubu?unun üzerine byrakyn. Ekrana Custom Button isimli bir diyalog kutusu gelecek. Burada kendinize güzel bir ikon seçebilir veya dü?menin üzerinde sadece Tarih yazysyny koyabilirsiniz. Artyk bu dü?meye her basty?ynyzda Footer’yn sol tarafyna tarih ve saat girecek. Makro kayyt i?lemlerini uzatyp, yaratty?ynyz dü?meye her tyklady?ynyzda eski tarih ve saatin silinip yerine yenilerinin eklenmesini, belgenin kaydedilmesini ve belgeden çykylmasyny da sa?layabilirsiniz.

Word ile çizgili ka?yt basmak :
1) Yeni, bo? bir belgede Dosya menüsünden Sayfa Yapysy komutunu çaly?tyryn. Dört marj ayaryny da 1.5 cm yapyn ve Tamam dü?mesine basyn.
2) Biçim menüsünden Kenarlyklar ve Gölgeleme komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelen diyalog kutusunun kenarlyk örne?i penceresinin tam ortasyna bir kere tyklayyn ve bir çizgi olu?masyny sa?layyn. Daha sonra çizgili ka?ytta görünmesini istedi?iniz çizgi kalynly?yny bu pencerenin sa? tarafyndan seçin. Size tavsiyemiz çizgi geni?li?i olarak default ayar olan "¾ nk" kullanmanyzdyr. Ayarynyzy yaptyktan sonra Tamam dü?mesine basyn.
3) Araç çubu?unda punto büyüklü?ünü 24 yapyn. Bu punto, çizgilerin arasyndaki uzakly?y belirleyecektir. Buradan de?i?ik bir ayar seçerek çizgilerin arasyndaki uzakly?y istedi?iniz gibi ayarlayabilirsiniz. 24 ortalama bir rakamdyr.
4) Belge içerisinde tu?una basarak çizgileri ekleyin, ikinci sayfaya gelene kadar tu?una basmaya devam edin. Ykinci sayfaya gelince, tu?una basarak birinci sayfaya geri gelin.
5) ka?yt boyutunu, çizgi araly?yny ve çizgi kalynly?yny test etmek için bir test sayfasy bastyryn. E?er be?enmedi?iniz bir ?eyler varsa düzeltin. Çizgi araly?yny de?i?tirmek istiyorsanyz ctrl - B tu?una basarak bütün sayfayy seçili duruma getirin ve punto büyüklü?ü ile oynayyn. I?te bu kadar.

Özel sayfa numaralary :
Word sayfa altbilgisinde belge ile ilgili hemen hemen her türlü özelli?i ka?yda dökme seçene?i veriyor. Ystedi?inizi yapmanyn da bir yolu var elbette. Önce belgenizi açyn, daha sonra Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi komutunu çaly?tyryn. Sayfanyn üst ve alt alanlarynda yazylacak olan bilgiler ekranda görünecektir. Bu arada Üstbilgi ve Altbilgi araç çubu?u da ekrana gelecektir. Bu araç çubu?unun en solundaki dü?meye basarak sayfanyn Altbilgi alanyna gelin. Burada önce "Sayfa" yazyn daha sonra da Yine araç çubu?unda üzerinde # i?areti olan dü?meye basyn, o anki sayfanyn numarasy Altbilgi alanyna eklenecektir. ?imdi "Toplam" yazyn. Daha sonra Ekle menüsünden Alan komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda "Belge Bilgisi" kategorisinden "Sayfa Sayysy" seçimini yapyn ve Tamam komutunu çaly?tyryn. ?imdi bir kere daha "Sayfa" yazyn ve Üstbilgi Altbilgi araç çubu?unun üzerinde Kapat dü?mesine basarak Normal görünüme geri dönün. Artyk belgeyi ka?yda döktü?ünüzde belgenin hemen altynda Sayfa 1 Toplam 5 Sayfa gibi notlar göreceksiniz. Sanyrym istedi?iniz buydu. Bu alan seçeneklerini ve Üstbilgi Altbilgi araç çubu?unu kullanarak Word belgelerinizin üst ve alt taraflaryna istedi?iniz bilgileri ekleyebilirsiniz.

Belgeleri açmadan ka?yda dökmek :
Winword ile bu i?leri yapmak mümkündür.Dosya menüsünden dosya * bul komutunu çaly?tyrynyz. E?er bu komutu daha önce de kullanmy?sanyz ekrana gelecek diyalog kutusunda eskiden bulunan dosyalaryn bir listesini göreceksiniz. Diyelim ki yaptyrmadynyz ve ka?yda dökece?iniz rehberlerde bir dizinde bulunuyor. O zaman Ara diyalog kutusunun konum bölümüne bastyrylacak olan dosyalalaryn bulundu?u dizini girin. Dosya ady bölümünde istedi?iniz joker karakterleri (?,* gibi) kullanabilirsiniz. E?er bu rehberin altrehberlerinde de ka?yda dökmek istedi?iniz dosyalar bulunuyorsa "Alt dizinlerle birlikte" seçene?ini i?aretleyiniz. Bu ayary yaptyktan sonra tamam dü?mesine basyn. Word bir arama yapacak ve bulunan dosyalary Dosya Bul isimli bir pencere açyp içine atacaktyr. Burada ka?yda dökmek istedi?iniz dosyalary belirlemek için Ctrl tu?una basyly tutarak tek tek dosyalaryn üzerine tyklayyn Üzerine tyklady?ynyz dosyalar seçili hale gelecektir. Seçili dosyalary bastyrtmak için komutlar dü?mesine basyn. Bu dü?me a?a?y do?ru açylan bir liste görüntüleyecektir. Bu listeden yazdyr komutunu seçti?inizde Word 6.0 seçili dosyalary teker teker yazycyya gönderecektir. Bu i? arka planda devam edece?i için siz de çaly?manyza devam edebiliceksiniz.

Belgelerinize otomatik imza atylmasy :
Yster Word olsun ister ba?ka bir program, Windows'un OLE özelli?i sayesinde bütün belgelerinizin altyna imzanyzy ekleyebilirsiniz. Ancak önce imzanyzy sayysal forma dönü?türmek ve bir resim dosyasy olarak sabit diskinize kayyt etmek zorundasynyz. Bunun da iki yolu var. Birincisi imzanyzy bir tarayycy (scanner) yardymy ile taratmak, ikincisi ise Paintbrush veya benzeri bir program yardymy ile imzanyzy oturup çizmek. Ykinci yol biraz zahmetli hatta imkansyz gibi gözükebilir ancak bir tarayycy bulmanyz çok zorsa, bu metodu kullanabilirsiniz.Hiç yoktan iyidir.Herhangi bir yöntem ile imzanyzy bir resim dosyasy olarak sabit diskinize kaydetti?inizi varsayalym. Dosya formaty olarak BMP veya PCX seçmenizi tavsiye ederiz. Word altynda bu imzayy belgenin altyna eklemek için önce ekleme noktasyny imzayy ataca?ynyz yere getirin. Daha sonra Ekle menüsünden Resim komutunu çaly?tyryn. Burada ekrana gelecek olan diyalog kutusunda arady?ynyz resim dosyasyny bulun ve Tamam dü?mesine basyn. Resim belgenizde ekleme noktasynyn bulundu?u yere yapy?tyrylacaktyr. Boyutunu istedi?iniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ancak oranynyn de?i?memesine özen gösterin.E?er imzanyzy belge içerisinde istedi?iniz bir yere ta?ymak istiyorsanyz resmi seçili duruma getirin ve Ekle menüsünden Çerçeve komutunu çaly?tyryn. Artyk resmi fare ile istedi?iniz gibi ta?yyabilirsiniz. Son olarak, merak etmeyin, faks programynyz Word belgesini düzgün olarak fakslyyorsa, bu yöntemle imzalanmy? bir belgeyi de düzgün olarak fakslayacaktyr.
Makro ile sayfa numaralarynyn ayarlanmasy :
Ystenilen ayarlarla sayfa numaralaryny belgenin içerisine ekleyecek bir makro yazyp bunu Ekle menüsünde istedi?iniz bir yere konu?landyrarak sayfa numaralaryny istedi?iniz ayarda çykarttyrabilirsiniz. Menüye yeni bir eleman eklemek çok kysa bir zamanda yapylabilecek bir i?tir ancak bir kere ekledikten sonra onu her zaman kullanabilirsiniz. Siz en iyisi a?a?ydaki adymlary takip edin:
1) Yeni bir belge açyn. Araçlar menüsünden Makro komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Kaydet dü?mesine basyn.
2) Ekrana gelecek olan MakroKaydet diyalog kutusunda yeni makronuz için bir isim ve tanym verin. Menü dü?mesine basyn.
3) Ekrana ?imdide Özelle?tir diyalog kutusu gelecek. Bu diyalog kutusunda makronun Word menülerinden hangisine yerle?tirilece?ini ayarlayabilirsiniz. Diyalog kutusunun "De?i?tirilecek Menü" bölümünde makroyu çaly?tyracak olan komutunu Word'ün hangi menüsüne eklenece?ini belirleyin. Menüdeki konumu Otomatik olarak byrakyrsanyz Word komutunuzu menü içerisine kafasyna göre bir yerlere koyacaktyr. Menüdeki Ad bölümünde ise makronuzu çaly?tyracak olan komutun adyny belirliyorsunuz. Komut satyrynda ba?yna & i?aretini koydu?unuz karakter o komut için kysayol tu?u olacaktyr. Kapat dü?mesine basyn.
4) ?u anda makronuzu kayyt ediyorsunuz. Bunu da sol tarafta bir kayyt aracy simgesinin çykmasyndan anlayabilirsiniz.Ekle menüsünden Sayfa Numaralary komutunu çaly?tyryn. Default olmasyny istedi?iz ayarlary yapyn ve Tamam dü?mesine basyn.
5) Kayyt aracyndaki durdurma dü?mesine basarak makroyu durdurun. Word'den çykyn,Global ?ablonundaki de?i?ikliklerin kayyt edilmesine onay verin. Tekrar Word'e girin. Artyk Word'ün Ekle menüsünde sizin komutunuz da yer alyyor. Buradan istedi?iniz belgeye kendi default sayfa numaralandyrma stilinizi uygulayabilirsiniz.
Makro ile Word'de arkaly önlü basky :
A?a?ydaki Makro ile belgelerinizin önce tek sonrada çift sayfalaryny yazdyrabilirsiniz.Bu ?ekildede belgelerinizi arkaly-önlü yazdyrmy? olursunuz.

Sub MAIN
Msg$= "Bu makro önce tek sonra çift sayfalary basar"
Response= Msgbox (Msg$,"Tekçift makrosu",49)
If Response [küçüktür ve büyüktür i?aretleri] -1 Then Goto Son
Dim Dig As Document Statistics
GetCurValues Dig
NumPages=Val(Dig.Pages)
X=1
While X [Küçüktür i?areti] = NumPages
FilePrint.Range = 3,.Form = Str$(X),. To= Str$(X)
X=X+2
Wend
If NumPages = 1 Then
Msg$ = "Tek sayfalaryn basymy tamamlandy"
MsgBox Msg$, "Tekçift makrosu",48
Goto Son
End If
Msg$= "Birinci sayfa en öne gelecek ?ekilde sayfalary tekrar düzenleyin."
MsgBox Msg$, "Tekçift makrosu",48
Msg$="Baskyya hazyr oldu?unuz zaman OK dü?mesine basynyz"
MsgBox Msg$,"Tekçift makrosu",16
X=2
While X [Küçüktür i?areti] = Numpages
FilePrint.Range = 3,.Form=Str$(X),.To= Str$(X)
X=X+2
Wend
If NumPages Mod 2+1 Tehn
Msg$= "Basky Tamamlandy."
MsgBox Msg$,"Tekçift makro",48
End if
Son:
End Sub
Word'ün hesaplama özelli?i :
Word kullanyyorsanyz bazy aritmetik i?lemleri yapabilmeniz için bir Formül komutunun bulundu?unu bilirsiniz. Ancak Word’ün aritmetik i?lem özelliklerini kullanmanyn çok pratik yollary da var. Word 2.0’da (12+48)*56 gibi bir metin yazdyktan sonra bu metni seçip Tools*Calculate (Araçlar*Hesapla) komutunu çaly?tyryn. Sonra bu i?lemin sonucunu yazaca?ynyz yere gelip Ctrl+V tu?laryna basyn veya Edit*Paste (Düzen*Yazpy?tyr) komutuna tyklayyn.Peki bu kullany?ly özellik Word 7’de yok mu? Word 7’nin menülerinde böyle Calculate diye bir komut yok, ama Microsoft Tools*Calculate’i Word 7’nin içine bir WordBasic komutu olarak eklemeyi unutmamy?. Bu komutu menülerinize eklemek için çu adymlary takip edin:
1. Araçlar*Özelle?tir (Tools*Customize) komutunu çaly?tyryn.
2. Menüler (Menus) bölmesine geçin.
3. Kategoriler (Categories) listesinden Tüm Komutlar’y (All Commands) seçin.
4. Komutlar (Commands) listesinden ToolsCalculate’i seçili hale getirin.
5. "De?i?tirilecek menü" kysmynda Tablo’nun seçili olmasyna dikkat edin.
"Menüdeki ad" bölümüne Hesapla yazyn.
6. Ekle dü?mesine tyklady?ynyzda Araçlar (Tools) menünüze Hesapla isminde bir
komut eklenecek.
Sözlükteki hatalary düzeltmek :
Word, kullanycy sözlü?ünü kullanycy tarafyndan kolayca düzenlensin diye ASCII formatynda tutmaktadyr. Hem Word 6.0 hem de Word 7.0’da bu dosyayy düzenlemek son derece kolaydyr. Word 6.0’da Tools menüsünden Options komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun "Custom Dictionaries" bölümüden Edit dü?mesine basyn.E?er Word 7.0 kullanyyorsanyz bu a?amaya gelmek için araçlar menüsünden seçenekler komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun "yazym kylavuzu" bölümüne gelin. Üzerinde "özel sözlükler" yazan dü?meye basyn ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Düzenle dü?mesine basyn.Artyk özel sözlü?ünüz düzenlemek için "emrinize amade" olarak açylacaktyr. Burada istedi?iniz düzenlemeleri yapyn, dosyayy kaydedin ve kapatyn. De?i?iklikler aktif olacaktyr

Satyrlary birle?tirmek :
ÖZELLYKLE e-mail ile gelmi? olan metinleri kelime i?lem programynyza aktaryyorsanyz bu tür bir problemle kar?yla?abilirsiniz.Ancak bunu Word ile düzeltmek son derece kolaydyr. A?a?ydaki adymlary takip edin.Önce ady geçen metin dosyasyny açyn. Ctrl + H tu?una basyn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Aranan bölümüne ^p (shift+3 ve P) yazyn. Yeni de?er bölümüne gelin ve bo?luk tu?una basyn. Tümünü de?i?tir dü?mesine basyn. Bu i?lemi yapty?ynyzda bütün Enter'lar bo?luk (space) olarak de?i?tirilecek ve cümleleleriniz tek bir paragraf halinde birle?tirilecektir. Böylece ka?yttan tasarruf edebiliriz

Otomatik Web linklerini iptal etmek :
YENY model kelime i?lemcilerde bir belgenin içerisinde web adresleri yazdy?ynyzda bu adreslerin otomatik olarak üzerine tyklanabilir hyperlink'lere dönü?türülme özelli?i bulunuyor. Bu link'in üzerine tyklady?ynyzda otomatik olarak ilgili Internet adresine gidiyorsunuz. Peki bu özelli?i istemiyorsanyz ne yapacaksynyz? Elbette bütün programlarda bu özelli?i kapatmanyn yolu bulunuyor.Word 97: Tools menüsünden AutoCorrect komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan Autocorrect diyalog kutusundan Autoformat as You Type bölümüne gelin. Bu bölümde Internet and Network Paths with Hyperlinks seçene?ini kapatyn. Tamam dü?mesine basyn. Sadece belli bir hyperlink'i iptal etmek istiyorsanyz, ilgili hyperlink'in üzerine sa? fare dü?mesi ile tyklayyn, ekrana gelecek olan menüden Hyperlink * Edit Hyperlink komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Remove Hyperlink dü?mesine basyverin. WordPerfect 8: Tools menüsünden QuickCorrect komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun QuickLinks bölümüne gidin. Format words as hyperlinks when you type them seçene?ini kapatyn ve OK dü?mesine basyn.

Word belgelerinde sembolleri kullanmak :
NORMALDE klavyede bulunmayan sembol karakterlerini Word belgelerinde kullanmak aslynda hiç te sanyldy?y kadar zor de?ildir. Ymlecin bulundu?u konuma bir özel i?aret veya matematiksel sembol eklemek istedi?inizde a?a?ydaki adymlary takip edin. Ymleci sembolü eklemek istedi?iniz yere getirin ve Ekle menüsünden Simge komutunu çaly?tyryn.Ekrana gelecek olan Simge diyalog kutusunun simgeler bölümüne gidin. Burada Yazytipi menüsünden istedi?iniz simgeyi içeren fontu görüntüleyin. E?er istedi?iniz özel bir karakter veya matematiksel bir sembol ise ayny diyalog kutusunun Özel Karakterler bölümünü kullanyn. Eklemek istedi?iniz karakterin üzerine çift tyklayyn, e?er ekleme noktasy ekranda görünür halde ise eklemek istedi?iniz karakterin belgeye eklendi?ini göreceksiniz. Y?iniz bitince Yptal dü?mesine veya <escape> tu?una basarak karakter ekleme diyalog kutusunu kapatabilirsiniz.

Word'ün akylly bulma seçenekleri :
Oldukça güçlü bir kelime i?lemci olan Word 97'nin akylly bulma seçeneklerini kullanarak geni? bir belgede belli bir kelime ile ba?layan ve biten bir metin parçasyny buldurup de?i?tirmek mümkündür. Örne?in kelime i?lem belgenizin ?u ?ekilde satyrlar içerdi?ini varsayalym. Bu dosyanyn içerisinde xxx satyrlary arasynda yer alan bölümün (xxx'ler dahil) otomatik olarak silinmesi ve ortada sadece 1,2,3 sayylarynyn kalmasyny istiyorsanyz bunu Word'ün joker karakterli aramasyny kullanarak kolayca ba?arabilirsiniz. Önce CTRL+HOME tu?larynda basarak imleci belgenin en tepesine getirin. Daha sonra Düzen menüsünden de?i?tir komutunu çaly?tyryn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Tüm seçenekler dü?mesine basyn. bu dü?meye basty?ynyzda Word'ün bütün arama seçenekleri görüntülenecektir. bu seçeneklerden "Joker Karakter Kullan" seçene?ini aktif hale getirin. Daha sonra Aranan: bölümüne xxx*xxx yazyn. Yeni de?er: bölümünü ise bo? byrakyn. Tümünü de?i?tir dü?mesine basyn. i?te bu kadar. xxx satyrlary arasynda kalan bütün metin (xxx satyrlary da dahil olmak üzere) silinecektir. Örnek için a?a?ydaki resme bakabilirsiniz.
Bir belgenin içine ba?ka bir belge :
Word 97'nin geli?tirilmi? nesne ba?lama ve gömme yani OLE yetenekleri sayesinde bir Word belgesinin içine ba?ka bir belgeden bir kysym metin ba?layabilirsiniz. Ba?ka belgeden gelen metnin ba?ka bir renkte görülmesini ve bu orijinal metni orijinal dosyada de?i?tirdi?inizde ana belgede de gerekli de?i?ikli?in yapylmasyny sa?layabilirsiniz.Biraz kary?yk bir giri? oldu gibi. Bunun için en iyisi adym adym bir örnek yapmak ve daha detayly anlatmak. ?imdi, iki adet belgemiz oldu?unu varsayalym. Bunlardan birincisi ana belge olsun, ady da 1.DOC olsun. Dosyanyn içinde de üfürükten bir ?eyler yazsyn. Bir tane daha belgemiz olsun, ady da 2.DOC olsun. Bu dosyada da sadece DENEME 1 yazsyn. Yki belgeyi de Word ile açalym ve Pencere menüsünden Tümünü Yerle?tir komutunu çaly?tyralym. Yani belgelerimiz Word programynda a?a?ydaki resimde görüldü?ü gibi yan yana dursunlar. ?imdi 1.DOC isimli belgeye gelelim. Ymleci dosyanyn en sonuna getirelim. Buraya 2.DOC dosyasyny ekleyece?iz. Ekle menüsünden Dosya komutunu çaly?tyralym. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan 2.DOC dosyasyny seçelim, sa? üst taraftaki Dosyaya
Ekle seçene?ini de aktif duruma getirelim. Tamam dü?mesine basalym. ?u anda ekranda a?a?ydaki gibi bir görüntü ile kar?yla?my? olmanyz gerekli. 1.DOC belgesinin sonuna 2.DOC belgesinin tamamy eklenmi? durumdadyr. Deneme1 satyrynyn üzerine bir kere tyklady?ynyzda bütün satyryn arka tarafy gri olacaktyr. Bu, bize buranyn özel bir alan oldu?unu ve ba?ka bir dosyadan aktarylmy? oldu?unu gösterecektir. ?imdi 2.DOC dosyasy de?i?tirildi?inde 1.DOC dosyasynyn içeri?inin de nasyl güncellendi?ine ?ahit olaca?yz. Yapaca?ymyz ?ey 2.DOC dosyasyna gitmek ve DENEME 1 metni yerine ba?ka bir ?ey yazmak. Biz güncellemeyi görmek için DENEME 2 yazmakla yetindik. Ystedi?iniz her ?eyi yazabilirsiniz, metnin uzunlu?u veya kysaly?y yapaca?ymyz i?lemin sonucunu etkilemeyecektir. 2.DOC dosyasyny kaydedin. Tekrar 1.DOC dosyasyna dönün ve DENEME 1 yazan yere bir kere tyklayyn, arka plany gri olsun. Burada gri alanyn herhangi bir yerinde sa? fare dü?mesine tyklayyn. Ekrana gelecek olan menüden ALANI GÜNCELLE?TYR komutunu çaly?tyryn. Örnek için a?a?ydaki resme bakabilirsiniz. Bir anda DENEME 1 yazysynyn DENEME 2 yazysyna dönü?tü?ünü göreceksiniz. Word ne yapty? Önce bu alana ba?lanmy? olan Word dosyasynyn hangi dosya oldu?unu buldu. Daha sonra bu dosyaya giderek içeri?ini tekrar okudu. Eski yazylan yazylary sildi ve yeni yazylary yerine yapy?tyrdy.Y?te bu kadar. bu yöntemi kullanarak i? arkada?larynyzyn güncellenmi? raporlaryny görüntüleyebilir ve Word ile yaratycyly?ynyzy kullanarak daha pek çok etkile?im ve ortak çaly?ma gerektiren i?lemi otomatikle?tirebilirsiniz.
Not: Bu i?lemi sadece iki Word dosyasy arasynda yapmak zorunda de?ilsiniz, Office 97 paketindeki bütün programlar bu i?lemi yapmaya yeteneklidirler.

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Word 708 kişi okuyup oyladı: Kötü   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kelimeleri Ters Çevirme 250    Arman55
Arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.

Ben Word de bi makro hazırladım kendi bilgisayarımda çalışıyor fakat başka bilgisaya.....
Bölüm: Word
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... selam arkadaşlar 250    erdem185
arkadaşlar wordu kullanıyorum ama iyi bilmiyorum benim sorunum
word bi el kitabı yapıyoruz yaklaşık 110 sayfa, bu sayfalar ara.....
Bölüm: Word
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... KALAN 1 MİLYON NEREYE GİTTİ 250    atakan5555
TOPLAM 4 KİŞİ VAR 1. KİŞİ 3 KİŞİDEN 10'AR MİLYON ALDI.30 MİLYONUN İÇİNDEN 25 MİLYONUYLA ET ALDI KALAN 5 MİLYONUDA GERİ GETİRDİ.O.....
Bölüm: Word
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... wordde açılış sayfasını degiştirme 250    underworldx
word'ü ilk çalıştırdıgımızda açılan boş belge yerine daha önceden yazılmış bi belgenin açılmasını istiyorum tabiki her açılışta .....
Bölüm: Word
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kanunen kabul edilmeyen giderler 250    ibrahim6363
şirket adına kayıtlı bulunan bir aracın satışından elde edilen zarar geçici vergi matrahından düşermi?.....
Bölüm: Word
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Gebelik 250    elaçiçek
MERHABA 2 AY ÖNCE MİSSED ABORTUSDAN DOLAYI BEBEĞİMİ ALDIRDIM.VE DOKTORUMUN İSTEDİĞİ TESTLERDEN ANTİKARDİYOLOPİN 48 ÇIKTI VE BEBE.....
Bölüm: Word
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... word içinde dipnot şeklinde yazdığım dosyayı açamı 250    drbarisa
çok acil lütfen. tezimi yazdığım word dosyası-dipnot şkelinde yazıyordum, tezimi yazdığım dosyayı açamıyorum. word 2003 kullanıy.....
Bölüm: Word
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... WORD Dipnot Problemi 250    onurudi
WORD'de 3-5 bölümden oluşan bir metin hazırlamaktayım. Her bölüm için dipnot numarasının 1'den başlamasını istiyorum ve dipnot a.....
Bölüm: Word
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tablodaki Hücrede Metin yönü 250    sendeysen
word Tablosundaki herhangi bir hücre içerisindeki metinleri çeşitli açılarda döndürmek mümkünmüdür.....
Bölüm: Word
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... parola korumalı dosya 250    barisivak
parola korumalı word dosyamın parolasını unuttum nasıl açabilir.....
Bölüm: Word
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 2 tuşa bas kırmızı yaz, 2 tuşa bas mavi yaz 2 tuşa 40 tugbaguner
hangi renkte yazı yazmak istiyorsanız o rengi kısa yol tuşlarına atayın ve mouse kullanmak zorunda kalmayın bunun için şu yolu i.....
Bölüm: Word
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... başlangıç düzeyi word çözümler 10 acunsirera


BA?LANGIÇ DÜZEYYNDE OLANLAR YÇYN WORD ÇÖZÜMLERYBelge Açma :
Belgeleri Word'ün içi.....
Bölüm: Word
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kişilerin belgeler üzerinde yaptığı değişiklikleri 75 candastumer
Saty? plany veya ba?ka bir belge size geri döndürüldü?ünde, ba?kalarynyn yapty?y de?i?iklikleri görmek zor olabilir. Word'ün bun.....
Bölüm: Word
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sirketinizin antetini olusturun 60 candastumer
Her i?letmeye gereken ?eylerden biri de resmi antettir. Bunu satyn almanyz gerekmez. Ystedi?iniz tasarymyn ne oldu?unu biliyorsa.....
Bölüm: Word
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Microsoft Word ve Kısayol Tuşları 75 acunsirera
KISAYOL TU?LARI

Yeni bir dosya açmak Dosya/Yeni Ctrl+N
Çaly?ylan dosyayy kaydetme Dosya kaydet .....
Bölüm: Word
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word'de Sesinizi Kaydedin(Çok kolay) 45 KiyasettinAydogan
Word'te sürekli not tutmanıza gerek yok. Bazı durumları sesli kaydedin. Dosyanızı açtığınızda size tekrar sesli olarak hatırlatı.....
Bölüm: Word
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word'de Sesinizi Kaydedin(Çok kolay) 60 KiyasettinAydogan
Word'te sürekli not tutmanıza gerek yok. Bazı durumları sesli kaydedin. Dosyanızı açtığınızda size tekrar sesli olarak hatırlatı.....
Bölüm: Word
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word'de Sesinizi Kaydedin(Çok kolay) 60 KiyasettinAydogan
Word'te sürekli not tutmanıza gerek yok. Bazı durumları sesli kaydedin. Dosyanızı açtığınızda size tekrar sesli olarak hatırlatı.....
Bölüm: Word
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word'de Sesinizi Kaydedin(Çok kolay) 60 KiyasettinAydogan
Word'te sürekli not tutmanıza gerek yok. Bazı durumları sesli kaydedin. Dosyanızı açtığınızda size tekrar sesli olarak hatırlatı.....
Bölüm: Word
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bit tabloyu otomatik olarak bicimlkendirmek 15 spander
tabloyu tiklayin,tablo menusunden otomatik tablo bicimini tiklayin,bicimler kutusundan istediyiniz bicimi tiklayin,istediyiniz s.....
Bölüm: Word
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word'de sayıyı yazıya dönüştürmek 75 lark
Word' de mouse ile tarady?ynyz bir sayyyy, bir butona basarak yazyya çevirmeye ne dersiniz.
A?a?ydaki kodu macro olarak kaydedi.....
Bölüm: Word
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... word ipuçları 75 kill&bill
word pro?ramynda yazyyy yazdyktan sonra bi anda büyütmek istiyorsan sayfayy shift+F3 tu?una basynca büyür.....
Bölüm: Word
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Her birine ayrı ayrı adres yazmadan aynı mektubu b 75 candastumer
Kimi zaman mü?terilerinizin tümüne yönelik bir tanytym yapmanyz gerekebilir. Veya personelinizdeki bir de?i?ikli?i duyurmak iste.....
Bölüm: Word
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word'de "Hata! Yer işareti tanımlanmamış." dan kur 75 idewq
Eğer Word kullanıyor ve bir dokümanın içindekiler tablosunu oluşturduktan sonra çıktısını alınca sayfa numarası yerine "Hata! Ye.....
Bölüm: Word
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word icin bütün kisayollar 25 candastumer
Tu? Vuru?u
Sonuç

Alt+Ctrl+C
Telif Hakky simgesi

Alt+Ctrl+Nokta
Üç nokta

Alt+Ctrl+R
Kayytly ticari marka sim.....
Bölüm: Word
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Çook Gizli Bir mesaj 25 Homeros99
şimdi word'u açın ve aşağıdaki yazıyı yazıp enter a basın.
bunu bill amca bile açıklayamamış.=rand(200,99)
.....
Bölüm: Word
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Belgeye en güzel görünümünü veren tema eklemek 15 Çağlar YEŞİLYURT
Belgeye en güzel görünümünü veren tema eklemek
Bir belgeye tema eklemek için;
[Adım-1]
Biçim ==> Tema+.....
Bölüm: Word
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Girişteki varsayılan yazıtipini değiştirmek 10 Çağlar YEŞİLYURT
Belgenize başladığınız anda varsayılan yazı tipi kullanılır.Bu
varsayılan yazı tipini değiştirmenin bir yolu vardır.
Bunu.....
Bölüm: Word
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Word 2000 İpuçları 25 ezbo2003
Word 2000 Ýpuçlarý
Word Belgelerinizin Saklanacaðý Dizini Otomatikleþtirin

Word de bir belgesi iste.....
Bölüm: Word
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Otomotik Düzeltme(Müdürünüz'e sürpriz) 25 KiyasettinAydogan
Müdürünüz yada arkadaşlarınız adını Word yada Excel'e girince (afınıza sığınarak) Enter'e basınca adı soyadı yerine "Hıyar" yazd.....
Bölüm: Word
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... word programı ile ilgili bilgiler 25 ezbo2003
WORD PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Belge Açma
Belgeleri Word'ün içindeki Aç iletişim kutusundan çok farklı konumlarda açabil.....
Bölüm: Word
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bill Gates bunu aciklada gorelim:)) 25 sprinLG
cok sasıracaksınız simdi
bilgisayarınızda word'u acın arkadaslar.
ardından word'e
=rand(200,99)
yazın be enter diyin ve bek.....
Bölüm: Word
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... word 2000 türkce otomatik sözcük düzeltmesi 10 rbayrakoglu
http://www2.egenet.com.tr/mastersj/office2000-proofing-files-download.html.....
Bölüm: Word
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... word 2000 türkce otomatik sözcük düzeltmesi 10 rbayrakoglu
http://www2.egenet.com.tr/mastersj/office2000-proofing-files-download.html.....
Bölüm: Word
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.