28 Mayıs '17,Pazar
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Fen Bilimleri BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Yer Bilimleri  > Dersler Yer Bilimleri Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: ozanuyanik Puan : 30 kp 1 Ocak '03 17:44  
 
Maden Kanunu (1), (2)

Kanun No : 3213
Kabul Tarihi: 4.6.1985
(15.06.1985 tarih 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
Amaç
MADDE 1- Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler.
Madenler
MADDE 2- Tabiatta element (basit), bileşik (mürekkep) veya karışım (mahlut) halde bulunan, aşağıda yazılı maddeler bu Kanuna göre maden sayılır.
I- ENERJİ MADENLERİ:
Maden kömürü (Linyitten Antrasite kadar her nevi kömür, asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl), radyoaktif mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum, Niyop, Lantan, Neodyum, Praseodyum, Selenyum).
II- METAL MADENLERİ:
Altın, Bakır, Pirit, Kobalt, Nikel, Kurşun, Çinko, Gümüş, Kadmiyum, Bizmut, nadir elementler (İndium, Galyum, İtriyum, Talyum, Germanyum), Kalay, Tantal, Tellür, Molibden, Tungsten (Wolframit, Şelit), Demir, Manganez, Titan (İlmenit, Rutil), Vanadyum, Arsenik, Cıva, Antimuan, Krom, Platin, İridyum, Palatyum, Osmiyum, Rutenyum, Radyum, Alüminyum (Boksit),
III- SANAYİ MADENLERİ:
(3382 sayılı kanunla değişik 19493 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır)
Birleşiminde en az % 30 AI203 ihtiva eden Killer, Kaolen, Şiferton, Bentonit (İllit, Loglinit, Montmorillonit, notronit, Saponit, Hektorit, Baydilit), Atapuljit, (Poligorskit), Alünit (şap), Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, (Anion ve katyon olarak) tuzları (Tuz Kanunu hükümleri mahfuzdur), Vollastonit, talk, Steattit, Pirofıllit, Diatomit, Dunit, Zeolit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Amyant, Manyezit, Trona (Tabii Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara taşı (Diyaspor), Barit Stronsiyum tuzu (Selestin), Kuvars, Kuvarsit ve birleşiminde en az % 90 SiO2 ihtiva eden kuvars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ulexit, Borasit, Tiskal, Pandermit) veya bünyesinde en az % 10 B203 bulunan diğer bor mineralleri, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit Vermikülit), kesilip parlatılarak kullanılacak olan mermer, oniks mermeri ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siyenit, Pomza, Kalsedon.
Kesilip parlatılabilme özelliğini taşımayan kaba inşaat veya yol yapımı gibi vs. işlerde kullanılan taşlar bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Ancak yürürlükte olan taşocağı ruhsat sahasında işletmeye elverişli olan maddenin rezerv durumu da dikkate alınarak sanayiin hammaddesi veya ihraç konusu olduğunun, ruhsat sahibince belgelenmesi halinde bu madde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Maden Kanunu kapsamına alınabilir.
[28.9.1989 tarih 20296 sayı ile Sepiolit (Lületaşı)]
IV- KIYMETLİ TAŞLAR:
Elmas, Korundum, Morganit, Zümrüt, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Beril, Yakut (Rubi), Safir (Gök Yakut), Agat, Yosunlu Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal [İrize Opal (Aynul Şems)], Kırmızı Opal, Siyah Opal, Agaç Opalil, Kuvars kristalleri, (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı kuvars, Kedigözü (Maion), Avanturin, Venüs taşı, Gül Kuvars (Rose), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Zirkon, Topaz, Aytaşı (Moonstone). Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amorzonit, lületaşı, Labrodorit, Epidol (Zeozit, Tanzanit), Olivin (Zebercet), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Grena Mineralleri (Spesartin, Grosüllar Hessonite, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor kristalleri, Kemerreit.
Burada zikredilmemiş bir madde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kanun hükümlerine tabi tutulur.
V- YUKARIDAKİ MADENLERİ İHTİVA EDEN VE BU MADENLERİN
ELDESİNDE KULLANILAN GAZ VE SULAR:
Tanımlar
MADDE 3- Kanunda geçen deyimler aşağıda açıklanmıştır:
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İlgili Daire: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi.
Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan öncelik.
İhbar: Arama ve önişletme ruhsat sahasında olmamak kaydı ile evvelce tespit edilmemiş bir maden zuhurunun ilgili daireye bildirilmesi.
Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama, faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesi.
Buluculuk: Herhangi bir ruhsat döneminde Yönetmelik’te belirtildiği şekilde bir maden zuhurunun ortaya çıkartılması.
Önİşletme Ruhsatı: Arama safhasından sonra işletme dönemine hazırlık ve gerek duyulabilecek diğer araştırmaların yapılabilmesini sağlamak için azami üç yıl süre ile faaliyetlerin devamlılığı amacı ile verilen yetki belgesi.
İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi.
İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin.
Beyan: ilgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belge.
Maden Sicili: Tüm madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin kaydedildiği yer.
Pasa: Mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre işletilmesi mümkün olmayan, ancak işletme gereği istihsal edilen cevher.
Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işi.
Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarı.
Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında kârlı olarak değerlendirilebilecek cevher.
Kamulaştırma: İşletme ruhsat süresi boyunca ruhsat alanında kalan özel mülkiyet arazilerine madencilik faaliyeti için alınan kamulaştırma kararı.
Nezaret: İşletmelerin tekniğine ve emniyet nizamnamelerine uygun olarak yürütülmesinin kontrolü.
Nezaretçi: İşletmelerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan sorumlu ve yetkili maden mühendisi.
Taksir: Ruhsat alanlarının bu Kanun gereğince küçültülmesi.
Münfesih: Hakların hiç bir bildirime gerek kalmaksızın otomatik olarak fesh olması.
Bilanço: Her işletme izni için ayrı ayrı yönetmelikteki örneğe göre hazırlanacak ve sadece Devlet Hakkı, Madencilik Fon Katkısı, ihbar ve buluculuk haklarının hesaplanmasında geçerliliği olan beyan niteliğinde belgedir.
Faaliyet Raporu: Madencilik faaliyetlerinin yönetmeliğinde belirtildiği üzere fenni nezaretçi tarafından hazırlanan takdim metni.
İmalat Haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğinde harita.
Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde rapor.
Kantar Fişi: Cevher nakillerinde cevherin ağırlığını gösterir tartı makbuzu.
Sevk Fişi: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 240. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan niteliğinde belgedir.
İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu: Maden Dairesi, MTA, TKİ, TTK, ETİBANK, DİE İdaresi, DSİ, Sanayi ve Ticaret, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlar, TEK, Karayolları ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlükleri gibi madencilik faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibi Devlet kuruluşları.
Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddi imkanlar.
Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı ile alınan nakit karşılığı olan geçici ödeme.
Bilanço Brüt Kârı: Yönetmelikteki örneğe göre hazırlanmış bilançoda, genel yönetim giderleri payı hariç tutularak hesaplanacak brüt kârdır.
Devlet Hakkı: Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısım.
Madencilik Fonu: Madencilik faaliyetlerinde istikrarı sağlamak ve desteklemek amacı ile teşekkül ettirilmiş fon.
Kritik Cevher Stokları: Ekonominin buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için gerekli ekonomik büyüklükteki cevher stokları,
Yeminli Teknik Büro: Denetim ve gözetim dışında yönetmelikte belirtilen görevleri yürütmek üzere kurulmuş, çalışma alanlarında ihtisas sahibi olmuş Devlet güvenliği açısından sakıncası bulunmayan mühendis ve personelden oluşan büro.
Devletin Hüküm ve Tasarrufu
MADDE 4- Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir.
Hakların Bölünmezliği, Devir ve İntikali
MADDE 5- Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), ihbar, arama ruhsatnamesi, buluculuk, önişletme ruhsatı ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulur.
Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı, devredilebilir. Durum maden siciline şerh edilir. Devir muamelesi maden siciline şerh edilmesi ile tamam olur.
Maden hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal eder. Bu hak ve vecibeler, bütün mirasçıların vekaletini havi bir vekaletname ile 6. maddede belirtilen niteliklere sahip mirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa devredilir. Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile mahkeme mirasçılardan bu hakkın en ehil olana tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatın satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usulü ile halleder. Eğer dava söz konusu değil ise 6 ay içerisinde intikal işlemleri tamamlanmayan ruhsatlar fesh edilir. Devir ve intikal işlemlerinin ne şekilde yapılacağı yönetmelikte belirtilir.
Madenler üzerindeki hakların devir ve intikali bu Kanun ve yönetmelikte gösterilen hükümlerin tatbikini geciktirmez.
Maden Hakkı
MADDE 6- Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil TC. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre kurulmuş tüzelkişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir.
Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.
Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, ilgili dairenin merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama, önişletme ve işletme ruhsatı alamaz.
Maden arama veya işletme hakkını haiz iken memur olanlar memuriyete geçişlerinden itibaren 6 ay zarfında bu haklarını devretmeye mecburdurlar.
Üçüncü fıkradaki yasaklamaya tabi olup, miras yoluyla kendisine maden ruhsatı intikal eden mirasçı, durumundaki mani hal ortadan kalkmadığı takdirde 5. maddenin 4. fıkrası hükmü uygulanır.
Maden Faaliyeti İzne Tabi Yerler
MADDE 7- Memleket kara sınırlarından itibaren ufken 500 metre mesafede maden arama, önişletme ve işletme ruhsatı verilmez. Kara suları, iç sular ve bunların altındaki yerler bu tahdide tabi değildir.
Belediye imar sahaları ve mücavir alanlar içindeki maden arama, önişletme ve işletme faaliyetleri belediyeden müsaade alınması ile yapılır. Ruhsat alındıktan sonra belediye imar sınırları içine alınan maden sahaları bu hükümden müstesnadır.
Orman, ağaçlandırma alanlarında, askeri yasak bölgelerde ve sit alanları yakınlarında madencilik faaliyetlerinde bulunulması ilgili Kanun hükümlerine göre izne tabidir. Amme hizmeti veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde ve bu tür tesislere ufken 60 metre, mesafe dahilinde arama, önişletme ve işletme yapılabilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.
Binalara ufken 60 metre, avlu, bağ ve bahçelere 20 metre mesafede maden araması ve işletilmesi mülk sahibinin iznine bağlıdır. Bu madde hükümlerine tabi yerlerde izinsiz madencilik faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde teminatın 1/3'ü irad kaydedilir. Tekerrürü halinde teminatın tamamı irad kaydedilerek ruhsat fesh olunur.
Maden Hakkının Verilmeyeceği Durumlar
MADDE 8- Yürürlükte olan arama, önişletme veya işletme ruhsatı verilmiş maden sahası üzerinde başka ruhsat verilmez.
Maden Teşvik Tedbirleri
MADDE 9- Madencilik yatırımları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara sağlanan haklardan yararlandırılabilir.
Hangi madenlerin birinci fıkrada belirtilen haklardan yararlanabileceği, şartları ve diğer hususlar yönetmelikle tespit edilir.
Beyan Usulü
MADDE 10- Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre devamı süresince teknik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili kişilerce tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar.
Beyanlardaki hata ve noksanlıklar gerekçe bildirilmek sureti ile verildikleri tarihten itibaren 2 ay içerisinde düzeltilebilir. Ancak gerçek dışı, yanıltıcı, kanun hükümlerinin icraatını engelleyen, haksız surette hak iktisap eden veya hak iktisabına sebep olan teknik elemanların durumlarının belirlendiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile bu Kanun nezninde yapacakları beyanlar geçersiz sayılır. Bu husus bağlı oldukları meslek teşekküllerine ve ilgililere bildirilir.
Bu tür fiilleri işleyen veya işlenmesine yol açan ruhsat sahiplerinin bir defaya mahsus olmak üzere teminatları madencilik fonuna irad kaydedilerek 5 katına çıkarılması tebliğ edilir. Teminatların tamamlanmaması halinde 13. madde hükümleri tatbik olunur. Bu fiillerin tekerrürü halinde konu ile ilgili ruhsatları fesh olunarak teminatları madencilik fonuna irad kaydedilir.
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri mahfuzdur.
Faaliyetlerin Denetimi
MADDE 11- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerinde incelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından da yararlanarak inceleme raporu hazırlatır.
Birinci fıkraya göre yapılan inceleme sonunda gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında 10. madde hükümleri uygulanır.
İnceleme yapacakların nitelikleri, incelemenin nasıl yapılacağı ve raporların tanzimi ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.
Kantar ve Sevk Fişi
MADDE 12- Her türlü madenin sevk fişi ve sevkiyat güzergâhı üzerindeki en yakın kantardan alınmış kantar fişi ile nakledilmesi mecburidir. Bu şekilde maden nakledilmediğinde mahalli mülki amiri nakledilen madeni geçici olarak zapt eder ve gerekli tutanağı düzenleyerek evrakı adli makamlara tevdi eder.
Birinci fıkradaki mecburiyete uymayanlar hakkında nakledilen maddenin suç tarihindeki rayiç değeri üzerinden 5 katı ağır para cezasına hükm olunur ve madenin müsaderesine karar verilir.
Karar kesinleştikten sonra müsadere olunan maden satılarak bedeli Madencilik Fonu’na irad kaydedilir.
Tahkikat neticesinde ruhsat sahibinin 1. fıkraya aykırı şekilde maden naklettiği tespit edildiği takdirde teminatı Madencilik Fonuna irad kaydedilir.
Maden hakkı olmayan kişiler tarafından çıkarılan cevherlere geçici olarak el konularak bunlar hakkında 1. fıkra hükümleri uygulanır. Bu şekilde maden çıkarılması Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır.
Harçlar ve Teminatlar
MADDE 13- Her türlü maden ruhsatının alınabilmesi için Harçlar Kanunu’nun belirlediği harçlar ile şartları ve miktarları aşağıda belirtilen şekilde tespit edilecek teminatların ödenmiş olması gereklidir. Saha terk edildiği takdirde teminatların kalan kısmı iade edilir.
Teminatlar ruhsat alanları ile orantılı olarak arama ruhsatı için hektar başına 250 lira, önişletme ruhsatı için hektar başına 500 lira, işletme ruhsatı için hektar başına 1 .000 liradır. Bu miktarlar her yıl bütçe kanunlarında günün ekonomik şartlarına göre yeniden tespit edilir.
Ruhsat alanlarının sınırları iki defaya mahsus olmak üzere hak sahiplerinin müracaatı ile değiştirilebilir. Aynı şahsa ait bitişik sahalara ait ruhsatlar talep üzerine tek ruhsat altında birleştirilebilir. Teminatlar son duruma göre yeniden tespit edilir. Ruhsat alanlarının değiştirilmesi, ruhsatların birleştirilmesi ile ilgili işlemler yönetmeliğinde belirlendiği şekilde yapılır.
Teminatların irad kaydedilen kısımları ile bu Kanuna göre teminattan yapılan kesintiler 3 ay içerisinde tama iblağ edilmediği takdirde geri kalan teminat da irad kaydedilir. İkinci 3 aylık dönem sonuna kadar teminat tekrar yatırılmadığı takdirde maden ruhsatı feshedilir.
Devlet Hakkı
MADDE 14.- Maden sahasından çıkarılacak cevherlerden işletme yıllık brüt kârının % 5'i Devlet hakkı olarak, % 5'i Madencilik Fon iştiraki şeklinde her yıl Mart ayının son günü akşamına kadar ilgili daire tarafından tahakkuk ettirilerek, ruhsat sahibince Devlet hakkı Hazineye, fon iştiraki ise Etibank'a ödenir.
Çıkardığı cevheri kendi fabrikasında hammadde girdi olarak kullanan şirketler için Devlet hakkına esas olacak değer bilançoda maliyetin asgari % 30'u kadar brüt kâr kabul edilerek hesaplanır.
Devlet hakkının ve fon iştirakinin tahakkukuna esas teşkil edecek bilanço yönetmelikle belirlendiği şekilde hazırlanır.
İhbar ve Buluculuk Hakkı
MADDE 15- Reşit her Türk vatandaşının daha evvel tespit edilmemiş bir maden zuhurunu yürürlükte bulunan bir arama ve önişletme ruhsat sahasında olmamak üzere cins, yer ve ebadı ile birlikte ilgili daireye bildirmesi ile ihbar hakkı doğar.
Ruhsat sahibi, arama, önişletme ruhsatları sürelerinde faaliyet raporu ile zuhurunu bildirdiği madenlerin de bulucusu sayılır.
İhbar ve buluculuk hakkı ile ilgili işlemler yönetmelikte belirtilir.
İhbar ve buluculuk hakkı mevcut sahalarda o madenler için önişletme ve/veya işletmeye geçildiği andan itibaren yıllık işletme brüt bilanço kârının % 1'i ihbar, % 2'si buluculuk hakkı olarak her yıl Mart ayının son günü akşamına kadar ruhsat sahibi tarafından ilgili daireye yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan ihbar veya buluculuk hakkı tutarları ruhsat teminatlarından kesilerek ilgili daire tarafından hak sahibine ödenir.
Aynı yılın son günü akşamına kadar ihbar veya buluculuk hakkı ile ilgili alacaklar, hak sahibince mücbir bir sebebe dayanmaksızın alınmadığı takdirde Madencilik Fonu’na irad kaydedilir.
İlk Müracaat Arama Ruhsatı
MADDE 16- Madenler arama ruhsatı ile aranır. Mermer için 250 hektara kadar, göl sularının ihtiva ettiği madenler için 2.000 hektara kadar ayrı ayrı diğer bütün madenler için ise alan sınırlaması olmaksızın ve maden ismi belirtmeksizin tek ruhsat verilir.
Müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Müracaat ilgili daireye veya valiliklere 1/25.000 ölçekli haritalarda koordinatları verilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için yapılır. Talep edilen sahanın müsait olup olmadığı müracaatçıya bildirilir. Sahanın müsait olan kısmına Madde 13'e göre hesaplanacak teminat tutarının onda biri kadarı rezervasyon ücreti olarak madencilik fonuna yatırıldığı takdirde, saha müracaatçı adına 15 gün süre ile kapalı tutulur. Süresi sonuna kadar gerekli işlemleri tamamlanmayan müracaatlar iptal edilir.
İşlemleri tamamlanan, harç ve teminatları yatırılmış müracaatlara arama ruhsatı verilir. Bu maddeye göre yapılacak müracaatların ve işlemlerle arama ruhsatının veriliş şekli yönetmelikte belirtilir.
Arama Faaliyeti Dönemleri
MADDE 17- Arama ruhsatı 8'er aylık 3 arama dönemi ve 6 aylık proje hazırlık dönemi olmak üzere toplam 30 aydır. Bu süre uzatılamaz.
Her arama faaliyet dönemi son günü akşamına kadar ruhsat sahibi en az bir jeoloji ve bir maden mühendisi tarafından hazırlanan arama faaliyet raporlarını, eğer önişletme ruhsatı talebinde bulunacak ise en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan önişletme projesini işletme ruhsatı talebinde bulunacak ise en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan işletme projesini ilgili daireye vermek zorundadır.
Faaliyet raporları veya projeler süresi içinde verildiği takdirde teminatın 1/4’e ruhsat sahibine iade edilir. Süre sonunda rapor veya projeler verilmediği takdirde o döneme ait teminat Madencilik Fonu’na irad kaydedilir.
Önişletme ve işletme ruhsatı talebinde bulunulabilmesi için arama ruhsat süresi son günü akşamına kadar bütün arama faaliyet raporlarının teslim edilmiş olması gerekir.
Şartları yerine getirilmeyen arama ruhsatları, süreleri sonunda feshedilir ve saha otomatik olarak yeni aramalara açılır.
Faaliyet raporlarının önişletme projesinin, işletme projesinin ne şekilde tanzim edileceği ve ihtiva edeceği hususlar yönetmelikte belirtilir.
Aramanın Sınırları
MADDE 18- Arama ruhsat sahibi, arama faaliyetinin teknik gereklerini yerine getirebilmek için çevresindeki ruhsat sahalarında, saha veya işletmeye zarar vermeyecek şekilde prospeksiyon yapabilir. Arama ruhsat sahibinin, prospeksiyon yaptığı işletme ruhsat sahalarında daha evvel kayıtlara geçmemiş bir maden varlığının tespitinde 15. madde hükümlerine göre sadece ihbar hakkı doğar.
Önişletme Ruhsatı
MADDE 19- Arama ruhsat sahibi arama ve rezerv tespit çalışmalarının olumlu bir gelişme gösterdiğini, arama ve diğer faaliyetlere bir süre daha devam edilmesi ile daha büyük işletme veya tesis kurma imkanlarının doğabileceğini beyanla önişletme projesi vererek önişletme ruhsatı talebinde bulunabilir.
İşlemlerini tamamlayan arama ruhsat sahibi önişletme ruhsatı almaya hak kazanır.
Önişletme ruhsatı için müracaat işlemleri, önişletme projesinin ne şekilde tanzim edileceği yönetmelikle düzenlenir.
Önişletme Faaliyeti
MADDE 20- Önişletme ruhsat süresi üç yıldır. Bu süre uzatılamaz. Önişletme faaliyet raporlarının ruhsat verildiği tarihten itibaren azami birer yıl ara ile ilgili daireye teslim edilmiş olması gerekir. Teslim edilen faaliyet raporları ile teminatların 1/3'ü iade olunur. Aksi takdirde Madencilik Fonu’na irad kaydedilir.
Önişletme faaliyet raporlarının ne şekilde tanzim edileceği yönetmelikte belirtilir.
Arama ve Önişletme Dönemlerinde Cevher İstihracı
MADDE 21- Arama ve önişletme ruhsat süresi boyunca ruhsat sahibi faaliyet raporlarıyla tespit edilen görünür rezervin 1/10'una kadar cevheri istihraç edip satabilir. Fazlası tespit edildiği takdirde 12. madde hükümleri uygulanır. Cevher istihracı bir maden mühendisi nezaretinde yapılır.
Sahaların Yeni Aramalara Açılması
MADDE 22- Arama ruhsat süresi sonuna kadar ruhsat sahibi faaliyet raporları ile işletilmeye elverişli cevher bulamadığını bildirmiş veya ruhsatın herhangi bir döneminde kendiliğinden sahayı terk etmiş veya önişletme veya işletme talebinde bulunmamış veya 17. madde hükümlerine göre ruhsatı fesh olunmuş ise, saha, arama süresinin hitamında otomatik olarak yeni aramalara açılır.
Bu suretle aramalara açılan saha ile ilgili bilgiler 60 gün süre ile ilgili daire ve vilayetlerde asılarak ilan edilir. Bu sür sonunda sahaya hiç talip çıkmaz ise sınırları paftalardan silinerek aramalara açılır, tek bir müracaat olursa 16. madde hükümlerine göre ruhsat hakkı doğar. Yeni aramalara açılan sahaya aynı anda birden fazla müracaât olursa şahıslardan, ilgili dairede anında açık artırma şeklinde Madencilik Fonuna en fazla parayı bağışlayana ruhsat verilir.
Önişletme Ruhsatının Feshi
MADDE 23- 20. madde hükümlerine göre verilmiş önişletme ruhsatları, ruhsat sahibi ruhsat süresi sonunda işletme projesi vererek işletme ruhsatı talebinde bulunmaz ise fesh olur.
Terk edilmiş, herhangi bir sebeple hükümden düşmüş veya fesh olmuş önişletme ruhsatları madde 30 hükümlerine göre ihale edilir.
İşletme Ruhsatı İçin Müracaat
MADDE 24- Ruhsat sahibinin, arama veya önişletme ruhsat süresi sonuna kadar ilgili daireye müracaatı ve işletme ruhsatı talebinde bulunması ile işletme ruhsat hakkı doğar.
İşletme ruhsatı alınabilmesi için, raporlarla tespit edilmiş işletmeye elverişli ekonomik cevherlerin bilahare gerektiğinde taksire mesnet teşkil edecek şekilde işletme sınırlarının, işletmeye alınma sıralarının ve ilk işletmeye alınacak maden içinde işletme projesinin ilgili daireye verilmesi gerekir.
İşletme ruhsatı verilmesi ile ilgili işlemler, işletme sınırlarının tespit şekli, işletme projesinin nasıl hazırlanacağı ve neleri ihtiva edeceği yönetmelikte belirtilir.
İşletme Ruhsat Süresi
MADDE 25- İşletme ruhsatı süresi on yıldan az olamaz. Bu süre talep üzerine ilgili daire tarafından maden rezervlerinin kaynak israfına sebep olmayacak şekilde aranması, bulunan maden kaynak ve damarlarının rasyonel bir şekilde işletilmesi için gerekli ve zorunlu yatırımların yapılmış ve tesislerin inşa edilmiş olması, tesislerin üretimi seferber edecek şekilde çalıştırılmasının sağlanması ve benzeri şartların bulunması halinde uzatılabilir.
Ancak toplam süre altmış yılı geçemez. Süre, ruhsatın verildiği tarihte başlar.
İşletme İzni
MADDE 26- İşletme ruhsat sahibi sahasında herhangi bir maden için proje vererek işletme izni almadan işletme faaliyetinde bulunamaz.
İlk işletme izni, 24. maddeye göre işletme projesinin ilgili daireye tevdi üzerine işletme ruhsatı ile birlikte verilir. Bu iznin veriliş tarihinden itibaren altı ay içerisinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Aksi takdirde ruhsat münfesih olur.
İşletme izninin veriliş şekli yönetmelikte belirtilir.
İşletme İzninin Devir Edilemeyeceği
MADDE 27- İşletme izni devredilemez. İşletme ruhsatı bir bütün olarak ve yönetmelikte belirtilecek esaslar çerçevesinde devredilebilir.
Madenlerin İşletmeye Alınması
MADDE 28- İşletme ruhsat sahibi 24. madde hükümleri uyarınca işletmeye alma sırasını bildirdiği madenleri, en fazla beşer yıl ara ile işletmeye almak zorundadır.
Değişik dönemlerde süresi içinde işletmeye alınmayan madenler ile ruhsat sahası içinde henüz işletmeye alınmamış diğer madenler 24. maddenin 2. fıkrasında belirtildiği şekilde ruhsat sahibince bildirilmiş taksir sınırlarına göre ilgili dairece taksir edilerek ruhsat alanı sadece işletmeye alınmış madenleri içine alacak şekilde küçültülür.
İşletme Faaliyeti
MADDE 29- Bir işletme ruhsatındaki her işletme izni ile ilgili bütün faaliyetler ayrı yürütülür.
Proje değişikliğinin uygulamaya geçmeden ilgili daireye bildirilmesi zorunludur. Aksi halde 10 uncu maddeye göre işlem yapılır.
İşletme süresince ruhsat sahibi her yıl Mart ayı sonuna kadar her işletme izni için işletme faaliyet raporu, imalat haritasını, bilançosunu, arama faaliyet raporunu ve bir sonraki yıl için üretim programını ilgili daireye vermek zorundadır.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hususlar iki defa yerine getirilmediği takdirde işletme teminatı Madencilik Fonu’na irad kaydedilir. Üç yıl içinde bütün noksanlıklar tamamlanmamış ise ruhsat iptal olunur.
İşletme faaliyet raporlarının imalat haritasının, üretim programlarının kimler tarafından ne şekilde tanzim edileceği yönetmelikte belirtilir.
İhale
MADDE 30- Herhangi bir sebeple düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş işletme ruhsat sahaları, ilgili dairede ve vilayetlerde Bakanlıkça onaylanmış listeler halinde 3 ay süre ile ilan edilerek; yine bu listelerde belirtilen tarihte, Bakanlıkça öngörülen şartlarla ilgili dairede yapılacak açık artırma ile ihale edilir.
Açık artırmada taban fiyat ruhsat alımına tekabül eden teminat kadar olup, bu bedel üzerinden en yüksek değeri veren talip ruhsat almayâ hak kazanır.
Yapılan ihalede sahaya talip çıkmaz ise saha, 3 ay süre ile bekletilerek teminat kadar meblâğı ihale bedeli olarak yatırmayı taahhüt eden ilk talibine verilir. 3 ay sonunda sahaya talip çıkmaz ise otomatik olarak aramalara açılır.
İşletmede Fenni Nezaretçi
MADDE 31- İşletme ruhsat sahibi işletme süresince en az bir maden mühendisini fenni nezaretçi olarak görevlendirmek zorundadır.
Fenni nezaretçinin görev, yetki, sorumlulukları ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.
Terk
MADDE 32- Herhangi bir ruhsat döneminde, ruhsat sahibi sahasında madencilik faaliyetinde bulunmayacağını ve ruhsat hakkından vazgeçeceğini dilekçe ile ilgili daireye bildirmek suretiyle terk talebinde bulunabilir.
Ancak dilekçeye son durumu gösterir raporu eklemek ve ayrıca gerekli emniyet tedbirlerini yerine getirdiğini belirtmek zorundadır. Bu durumun Bakanlıkça yerinde tespit ve kabulünü müteakip geri kalan teminat kendisine iade edilir.
Terk edilen ruhsat sahaları sınırları kaldırılarak yeni aramalara açılır. 30. madde hükümleri mahfuzdur.
Tesislerin İntikali
MADDE 33- Arama, önişletme ve işletme ruhsatının fesh olunması, yürürlük sürelerinin bitmesi veya terk sebebiyle sona ermesi hallerinde ruhsat sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların muhafazası için yapılmış olan iksa tesisleri Devlete intikal eder.
Birinci fıkra şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzeme ruhsat sahibine aittir.
Madencilik Fonu
MADDE 34- Madencilik, arama, teknolojik araştırma, geliştirme, proje, tesis, altyapı, istihsal ve ihracat finansman kredileri olarak kullanılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezninde
Madencilik Fonu adı ile bir fon kurulmuştur.
Fonun kaynakları şunlardır:
1 . İrad kaydedilen teminatlar,
2. Müsadere edilen cevher ve malzemelerin satışından elde edilen gelirler,
3. İhale gelirleri,
4. Maden ithalat ve ihracatından alınacak fon kesintileri,
5. Bütçeden ayrılacak ödenek,
6. Diğer gelirler,
Fonun işleyişi Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Harcırah Kanunu hükümlerine tabi değildir. Fonun denetimi 20/10/1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir. Fon, Bakanlar Kurulu Kararı ile kritik madenlerin stoklanmasında, yurt içi destekleme maden alımlarında, zararına yapılacak maden ihraç bağlantılarının sübvansiyonunda kullanılabilir. Fonla ilgili hususlar Yönetmelikte belirtilir.
İnceleme Masraflarının Karşılanması
MADDE 35- Maden faaliyetleri ve beyanların incelenmesi için yapılacak masraflar yönetmelikte belirtildiği şekilde, bilahare ruhsat sahibinden tahsil edilmek üzere Madencilik Fonundan karşılanır.
Pasa, Bakiye Yığını ve Cürufların Muhafazası
MADDE 36- Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler sırasında, cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün şartlarında teknik veya ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar, çevre kirliliği açısından mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza edilir, Bu bakiye ve pasa yığınlarının miktarları, fiziki özellikleri, usulüne göre alınmış numunelerin analiz raporları ve döküm alanları, faaliyet raporları, plan ve haritalarda gösterilir.
İşletme ruhsat alanında işletme faaliyetinin zaruri neticesi olarak çıkarılan taş ocağı malzemeleri işletme ruhsat sahibi tarafından değerlendirilebilir.
İşletme ruhsatnamesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, sahadan çıkarılmış fakat satılmamış cevherlerle, pasa ve bakiye yığınları, cüruflar, ilgili daire tarafından ihale edilerek satıştan sağlanan gelir, Madencilik Fonu’na irad kaydedilir. Bunun ne şekilde yapılacağı yönetmelikte belirtilir.
Birinci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminatlarının 1/3'ü kesilerek Madencilik Fonuna irad kaydedilir.
Mücbir Sebeplerle Tatil
MADDE 37- Mücbir sebep veya beklenmeyen haller dolayısıyla önişletme ve işletme ruhsat sahalarında faaliyetin muvakkaten tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine ilgili dairece karar verilebilir.
Muvakkat tatili gerektiren durumun ortadan kalkmasından itibaren altı ay içinde ruhsat sahibi ruhsat sahasında normal faaliyete geçmeye mecburdur.
İkinci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminatının 1/2'si Madencilik Fonu’na irad kaydedilir.
Sicilin Teşkili ve Özellikleri
MADDE 38- Bütün maden hakları ve faaliyetleri ile ilgili teknik ve mali konuları havi maden sicili, yönetmelikte belirtildiği şekilde ilgili daire tarafından tutulur.
Maden haklarının devir, intikal, haciz, rehin ve ipotek veya sona erme durumları bu sicile işlenir.
Maden sicili alenidir. İlgililer sicil kayıtlarının maden sicil memurlarından biri huzurunda gösterilmesini isteyebilir. Maden sicilindeki kayıtların bilinmediği iddia edilemez. Madenler üzerinde iktisap edilecek haklar tescil edilmedikçe hüküm ifade etmez.
Cevherlerin Rehni
MADDE 39- Madenlerden çıkarılan cevherler, arama, önişletme ve işletme ruhsat sahibinin ilgili daireye yazılı müracaatları üzerine bildirildiği şahıslara kabzedilmeksizin rehnedilebilir. Bu durum maden siciline kaydedilir.
Bu kabil cevherlerin rehin süresi içinde satışı, rehin alan şahısların yazılı muvafakatı ile mümkündür.
Rehinle ilgili sicilin nasıl tutulacağı ve diğer işlemler, yönetmelikte belirtilir.
Haciz ve İhtiyati Tedbir
MADDE 40- Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz.
Ancak işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1. fıkrada yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin tamâmı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır.
Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 43. maddede yazılı usule tabidir.
Haciz ve İhtiyati Tedbir Dolayısıyla Madenin Faaliyetine Müdahale Edilemeyeceği
MADDE 41- Madenin tamamına veya çıkarılmış cevherlerle bakiye yığını ve cürufuna gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve gerekse bunların icraen satışına teşebbüs edilmesi hallerinde alacaklı veya icra dairesince madenin faaliyeti durdurulamayacağı gibi bu faaliyete müdahale de edilemez.
İpotek ve Kapsamı
MADDE 42- Maden önişletme ve işletme ruhsat sahibinin maden için yapmış olduğu borcunu veya ileride bu maksatla borçlanmasının temini için maden üzerinde bir veya müteaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir.
İpotekli takyit edilmiş önişletme ve işletme ruhsatının alanlarında değişiklik olduğu takdirde mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeniden ita edilen ruhsat üzerinde de aynı şartlarla devam eder.
Önişletme ve işletme ruhsatı ile bir bütün teşkil eden 40. maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin şümulüne girer.
Tesis olunacak ipotek ruhsat süresini geçemez.
İpotek alacaklısı, maden önişletme ve işletme ruhsatı ile kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan gayri menkuller üzerinde önişletme ve işletme ruhsat sahibinin tasarruflarına mani olmak için umumi hükümler dairesinde tapu siciline şerh verilmesini isteyebilir.
Maden işletme hakkının sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 33. maddenin birinci fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzemeye inhisar eder.
Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur.
İpoteğin Paraya Çevrilmesi .
MADDE 43- İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın muacceliyet kesbetmiş olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taalluk ettiği maden önişletme ve işletme ruhsatını genel hükümler dairesinde sattırabilir.
Maden önişletme ve işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şartlara haiz olması lazımdır. Talip bu şartlara haiz bulunduğunu, Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar.
Satışın neticesi icra dairesi tarafından Bakanlığa bildirilir. Keyfiyet madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu surette tekemmül eder.
Şahsi Mesuliyet
MADDE 44- Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı maden önişletme veya işletme ruhsat sahibi şahsen de mesuldür.
İpotekle takyit edilmiş bir maden önişletme veya işletme ruhsatının ahara devri halinde, bu hakkı devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik husule gelmeyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden ipotek de aynen baki kalır.
Ancak, maden önişletme veya işletme ruhsatını devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da şahsen kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin Bakanlık’ça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl içinde hakkını evvelki borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde önişletme veya işletme ruhsatını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur.
Medeni Kanuna Atıf
MADDE 45- Türk Medeni Kanununun ipoteğe ait hükümleri maden ipoteklerine de uygulanır.
İrtifak, İntifa Hakkı ve Kamulaştırma
MADDE 46- Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.
İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, kamulaştırma kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir.
Arama süresi sonunda önişletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi önişletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabilir.
Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi durumunda ruhsat sahibi adli merciler tarafından tespit edilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı kullanılabilir durumda terk etmekle yükümlüdür.
İşletme ruhsatı safhasında, işletme sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul taraflarca anlaşma sağlanmaması halinde ruhsat sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırılabilir. (Bu fıkra Anayasa Mahkemesinin 22.09.1993 gün ve E.1993/8,K.1993/31 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Hizmetleri İle İlgili Haklar
MADDE 47- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü herhangi bir ruhsat veya izne gerek kalmadan madencilik yapılabilecek bütün sahalarda 18. maddede belirtilen esaslar dahilinde arama faaliyetlerinde bulunabilir.
Genel Müdürlük bu Kanun hükümlerine göre arama ve önişletme ruhsatları alarak faaliyet raporları ile belirlediği zuhurların 24. maddeye göre buluculuk hakkını kazanır. Bu durumda ruhsat süresi içinde ruhsatını devreder. Bu sürede devredilmeyen ruhsatlar fesh edilir.
Yeminli Teknik Büroların Kuruluşu, Yetki Alanları ve Sorumlulukları
MADDE 48- ( Bu madde Anayasa Mahkemesinin 24.12.1986 gün ve E.1985/20,K.1986/30 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
MADDE 49- 2840 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bulunacak bor, trona ve asfaltit madenlerinin aranması ve işletilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir.
Bunların ihracatına ait usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir.
MADDE 50- Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra toryum ve uranyum madenlerinin aranması ve işletilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir.
Üretilen cevher Devlete veya Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek yerlere satılır.
Kaldırılan Hükümler
MADDE 51 - 6309 sayılı Maden Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Maden Dairesi
MADDE 52- Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 6 ay zarfında Maden Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, teknik ve idari bakımdan ihtiyacı kafi kadro ile teçhiz edilir.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her hangi bir nedenle hükümden düşmüş bütün GMD (Genel maden dosyası) AR (Arama ruhsatı), İT (İlk tetkik), PRT (Proje tetkik), İR (İşletme ruhsatı), İİ (İşletme imtiyazı) safhasındaki ruhsatlar paftalardan silinerek sınırlarına bakılmaksızın otomatik olarak aramalara açılır.
Bu hüküm Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki mekşuf madenlere ait ruhsatlar için de geçerlidir.
Müracaatlar Geçici 5. maddeye göre ilan edilen günden başlayıp ilk hafta yapılacak müracaatların tamamı aynı gün yapılmış kabul edilecektir. Aramalara açılan sahaların Bakanlıkça onaylanmış listeleri ise müracaat kabul tarihinden bir ay önce ilgili dairede asılarak bütün madencilere açık tutulacaktır.
Aynı sahaya aynı anda birden fazla müracaat var ise bunlardan açık artırma şeklinde Madencilik Fonu’na en fazla bağışta bulunan ruhsatı almaya hak kazanacaktır.
İşletme ruhsatı ve işletme imtiyazı olan sahaların buluculuk hakkı saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan GMD, AR, İT, PRT, İR, İİ safhasındaki bütün ruhsatlar 6309 sayılı Maden Kanunu’nda hangi madenler için verilmişse yalnız o madenlere mahsus olmak üzere kaldıkları yerden bu Kanun hükümlerine göre devam ederler.
GMD safhasındaki müracaatlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay içerisinde ilgili daireye müracaat ederek hak sağladıkları alana tekabül eden teminatlarını kanun gereği yatırmadıkları takdirde müracaatları iptal olur.
Ruhsat süresi bitimine sekiz aydan az zaman kalmış, AR, İT, PRT safhasındaki ruhsatlar Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde gerekli teminat ve harçlarını yatırarak Yönetmelikte belirtildiği şekilde arama faaliyet raporlarını, önişletme projesini veya işletme projesini vererek, önişletme ya da işletme ruhsatı talebinde bulunmakla yükümlüdür.
Bu ruhsat sahipleri, ruhsat alanını ilgili daireye müracaatla bir defaya mahsus olmak üzere küçülterek işletme sınırları dahiline girebilir.
Sahada ruhsat sahibinin bulduğu ve bunu faaliyet raporları ile tespit ve beyan ettiği başka madenler mevcut ve bu madenlere o sahada verilmiş yürürlükte bulunan başka haklar yok ise, proje verilmesi suretiyle o madenler için de önişletme veya işletme ruhsatı şümulüne alınma hakkı doğar.
Yürürlükteki işletme ruhsatları ve işletme imtiyaz sahipleri projelerini sekiz ay içinde bu Kanunda belirtilen şartlara uygun şekilde tadil etmekle yükümlüdür. Ayrıca, faaliyet raporlarını, bilançosunu Yönetmelikte belirtildiği şekilde tanzim etmek ve Devlet hakkı, varsa buluculuk hakkı, teminat ve harçlarını bu Kanun hükümlerine göre ödemek zorundadır. Ancak ödemelerin mükerrer olanları borçtan mahsup edilir.
Süresi içinde tadilat yapmayan, vecibelerini yerine getirmeyen ruhsatlar feshedilir.
Yanıltıcı, eksik, yanlış beyanda bulunanlar hakkında 10. madde hükümleri uygulanır.
Bu madde gereği feshedilen ruhsatlarla ilgili alanlar, başka ruhsat yok ise otomatik olarak aramalara açılır.
O ruhsat sahasında değişik kişilere ait başka ruhsat alanları varsa ruhsat sahipleri de aralarında anlaşamazlarsa Madencilik Fonu’na en büyük hibeyi yapan, o madenin kendi ruhsatı içinde kalan kısmının, ruhsat şümulüne alınmasına hak kazanır. Teklif ruhsat sahiplerinin anında ilgili dairede karşılıklı beyanı ve açık arttırma şeklinde yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3- 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince arza tatbik için ruhsat sahipleri tarafından yatırılmış olan masraf avansları bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle Madencilik Fonu’na aktarılır.
GEÇİCİ MADDE 4- (12.6.1987 tarih 3382 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay süre ile hiçbir maden arama ruhsatı müracaatı kabul edilmeyecektir.
GEÇİCİ MADDE 6- Vilayetler bu Kanunla ilgili işlemleri yürütebilecek şekilde gerekli döküman ve ekipmanla teçhiz edilinceye kadar maden hak ve müracaatları Ankara'daki ilgili daireye yapılır.
GEÇİCİ MADDE 7- 2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan bor tuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yığınları, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları için belirtilen 18 aylık pasa değerlendirme süresi 1986 Aralık ayı sonu olarak değiştirilmiş ve hakları ihya edilmiştir. Adı geçen malzemelerin nakliyeleri, ödenecek Devlet hakkı ile Madencilik Fon Katkısı ve yapılacak beyanlar bu Kanun hükümlerine tabidir.
GEÇİCİ MADDE 8- (12.6.1987 tarih 3382 sayılı kanun ile ek) 3213 sayılı Maden Kanunu’nun yayımı tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar Taşocakları Nizamnamesi’ne göre aldıkları ruhsatları Maden Kanunu kapsamına intibak ettirenler, müktesep hak olarak Maden Kanunu kapsamında kalabilir. 3213 sayılı Kanun kapsamından çıkmak isteyenlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca Maden Sicili’nden silinmek üzere müracaat etmeleri gereklidir. Sicilden silinen haklar Taşocakları Nizamnamesi hükümlerine göre işleme tabi tutularak yürütülür.
3213 sayılı Maden Kanunu’nun kapsamına alınması için intibak yaptırmamış olan ve Taşocakları Nizamnamesi’ne göre verilen ruhsatların 15.6.1985'den itibaren her türlü temdit ve ruhsat verme işlemlerinin ise Taşocakları Nizamnamesi’ne göre yürütülmesine il özel idareleri yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 53- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54- Bu Kanuni hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.
Ek Madde 1- (30/7/1999 tarih ve 4424 sayılı Kanun)
(5/8/1999 tarih ve 23777 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.) Ereğli Kömür Havzasının küçültülmesi sonucunda serbest kalan bölge, koordinatları Bakanlık’ça belirtilen 2000 hektarı aşmayacak alanlar dahilinde, aramalara açılmak üzere ilan edilir.
Bu işlemler 22. madde hükümlerine göre yapılır.
(1) - Karar sayısı: 98/10602
Metan Gazının (kömür, linyit, turba ve bataklık kökenli) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 20/1/1998 tarihli ve 15804 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun İkinci maddesine göre, Bakanlar Kurulu''ca 27/1/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(2) - Bakanlar Kurulu Kararı - (29 Aralık 1999 tarih ve 23921 sayılı Resmi Gazete)
Karar Sayısı : 99/13682
Sanayi hammaddesi olan Alçıtaşı (Jips ve Anhidrit) nın maden ruhsatına tabi madde olarak, kırılarak ve/veya öğütülerek kullanılacak olan Kalsit’in mermer ruhsatına tabi madde olarak, Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren yapılan arama ruhsatı müracaatlarına hak verilmek üzere, Taşocakları Nizamnamesi’ne göre doğmuş haklar saklı kalmak şartıyla 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınmaları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 18/10/1999 tarih ve 25321 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 2. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.


 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Yer Bilimleri 358 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bazalt agreaga 250    yapıcı_gazi
merhaba arkadaşlar,
bazalt agregalarla ilgili tez çalışmam var mayısın 23 ünde teslim etmem gerekiyor.bu konuda bilgisi olan a.....
Bölüm: Yer Bilimleri
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Feldispatlar ve özellikleri 250    mattik
Feldispatlar hakkında bilgi verebilirmisiniz.....
Bölüm: Yer Bilimleri
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... havadaki nemin yoğuşturularak su elde edilmesi 250    cihat1967
Havadaki nemin fan ile emilerek r407 gazın dolaştığı borulara verilerek suya dönüşmesi.....
Bölüm: Yer Bilimleri
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... toprağın sanyide kullanımı 250    dangeraus_16
toprağın sanayide kullanımı.....
Bölüm: Yer Bilimleri
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Selam 250    bycılgın
trigonometri ilgili 50 tane sor 50 tanede cevap yolarsanız sevınırım Hack_Bycilgin@hotmail.com.....
Bölüm: Yer Bilimleri
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kisa bir soru 150    onur_h
sorunun cevabını sadece o bilir? bu kelimeyi öğelerine ayırır mısınız?.....
Bölüm: Yer Bilimleri
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BAZALT Tasinin tum ozellikleri 200    hgmakina
Merhaba,

Bana BAZALT Tasinin tum ozellikleri lazim. (Isil ozellikleri: Isi iletim katsayisi, isi kapasitesi,..., yogunlugu,.......
Bölüm: Yer Bilimleri
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FOSİLLER 50 çarşı bjk
Fosil, havayla teması aniden kesildiği için korunabilmiş canlı kalıntılarına verilen genel addır: kabuk, kemik, diş, tohum, yapr.....
Bölüm: Yer Bilimleri
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... depremler 60 drim
Depremler önceden tahmin edilebilir mi?Bunun iki yolu vardır.
1-Belli bie yerde oluşan depremlerin tarihleri incelenir ve ona g.....
Bölüm: Yer Bilimleri
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... depremler 60 drim
Depremler önceden tahmin edilebilir mi?Bunun iki yolu vardır.
1-Belli bie yerde oluşan depremlerin tarihleri incelenir ve ona g.....
Bölüm: Yer Bilimleri
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... maden kanunu 30 ozanuyanik
Maden Kanunu (1), (2)

Kanun No : 3213
Kabul Tarihi: 4.6.1985
(15.06.1985 tarih 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.....
Bölüm: Yer Bilimleri
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... maden kanunu 30 ozanuyanik
Maden Kanunu (1), (2)

Kanun No : 3213
Kabul Tarihi: 4.6.1985
(15.06.1985 tarih 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.....
Bölüm: Yer Bilimleri
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve MTBE 5 baris17
Toprak ve yeraltı suyu kirliliği ülkemizde henüz yeterince dikkat çekmeyi başarabilmiş bir konu değildir. Ağır metaller ve petro.....
Bölüm: Yer Bilimleri
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.