25 Mayıs '17,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Fen Bilimleri BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Matematik  > Dersler Matematik Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: Puan : 50 kp 16 Kasım '05 01:59  
 
ÇOKGENLER
1. Çokgen
Bir düzlemde birbirinden farkly ve herhangi üçü do?rusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n  3) noktayy iki?er iki?er birle?tiren do?ru parçalarynyn olu?turdu?u kapaly ?ekillere çokgen denir.
a. Yçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazy kenar do?rulary çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere Yçbükey çokgen denir.

b. Dy?bükey (konveks) çokgenler: Kenar do?rularynyn hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir.dy?bükey çokgen

c. Çokgenlerin elemanlary

A, B, C, D, E noktalaryna çokgenin kö?eleri denir. Kom?u ikikö?eyi birle?tiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] do?ruparçalary çokgenin kenarlarydyr.• Yç bölgede kenarlar arasynda olu?an açylara çokgenin iç açylary denir.
• Yç açylara kom?u ve bütünler olan açylara çokgenin dy? açylary denir.
• Kö?eleri birle?tiren kenarlar haricindeki do?ru parçalaryna kö?egen ady verilir.
2. Dy?bükey Çokgenlerin Özellikleri
a. Yç açylar toplamy: Dy? bükey bir çokgenin n tane kenary var ise iç açylarynyn toplamy
(n - 2) . 180°
Üçgen için (3 – 2) . 180° = 180°
Dörtgen için (4 – 2) . 180° = 360°
Be?gen için (5 – 2) . 180° = 540°
b. Dy? açylar toplamy: Bütün dy?bükey çokgenlerde,
Dy? açylar toplamy =360°
c. Kö?egenlerin sayysy: n kenarly dy?bükey bir çokgenin


Bir kö?eden (n – 3) tane kö?egen çizilebilir.
• n kenarly dy?bükey bir çokgenin içerisinde, bir kö?eden kö?egenler çizilerek
(n – 2) adet üçgen elde edilebilir.
3. Düzgün Çokgenler
Bütün kenarlarynyn uzunluklary e?it ve bütün açylarynyn ölçüleri e?it olan çokgenlere düzgün çokgen denir.


a. ?ekildeki düzgün altygende oldu?u gibi düzgün çokgenlerin kö?elerinden daima bir çember geçer. Bu çembere çevrel çember denir.b. Düzgün çokgenlerde e?it sayyda kenary birle?tiren kö?egenler birbirine e?ittir.

|AC|=|AE|=|BD| |AD|=|AD|=||
c. Kenar sayysy çift olan düzgün çokgenlerde kar?ylykly kenarlar paraleldir.

[AF] // [CD], [AB] // [ED]....[AH] // [DE], [AB] // [FE]...
d. Kenar sayysy tek olan düzgün çokgenlerde kar?y kenara çizilen dik kar?y kenary ortalar. Kö?eden kenaryn ortasyna çizilen do?ru parçasy kenara diktir ?eklinde de ifade edilir.

e. n kenarly düzgün bir çokgende


f. Konveks çokgenlerin dy? açylary toplamy 360° oldu?undan düzgün çokgenin bir dy? açysy4. Düzgün Çokgenin Alany
a. n kenarly düzgün çokgenin bir kenary a ve içte?et yaryçapy r ise alany


b.n kenarly bir düzgün çokgende bir kenary gören merkez açy

(Bu açy ayny zamanda dy? açydyr) ve çevrel çemberin yaryçapy R ise çokgenin alany


• Düzgün altygen alty tane e?kenar üçgenden olu?ur.
Bir kenaryna a dersek
• DÖRTGENLERYN GENEL ÖZELLYKLERY
1. Bir dörtgende kom?u iki iç açynyn açyortaylarynyn olu?turdu?u açynyn ölçüsü, di?er iki açynyn ölçüleri toplamynyn yarysyna e?ittir.
2. Bir dörtgende kar?y iki açynyn açyortaylary arasyndaki dar açynyn ölçüsü di?er iki açynyn ölçüleri farkynyn mutlak de?erinin yarysyna e?ittir.

3. Kö?egenleri ve kö?egenlerinin arasyndaki açysynyn ölçüsü
bilinen dörtgenin alany;
ABCD dörtgeninde [AC] ve [BD] kö?egen uzunluklary ile a
biliniyor
• Kö?egenleri birbirine dik olan dörtgenlerde
• (sin 90° = 1 oldu?undan)• Kö?egen do?rulary birbirine dik ise

4. Kö?egenleri ve kö?egenlerinin arasyndaki açysynyn ölçüsü bilinen içbükey dörtgenin alany;
[AC] ve [BD] kö?egenleri ile kö?egen do?rulary arasyndaki a biliniyor ise ABCD içbükey dörtgeninin alany;

5. Kö?egenleri dik kesi?en dörtgenlerin kenarlary arasyndaki ba?ynty; ABCD dörtgeninde
[AC]  [BD]
Kö?egenleri dik olan dörtgenlerin kar?ylykly kenarlarynyn kareleri toplamy e?ittir.


• Kö?egenleri dik içbükey dörtgenlerde de kar?ylykly kenarlaryn kareleri toplamy e?ittir.
ABCD dörtgeninde

6. Dörtgenlerde kö?egenlerin ayyrdy?y alanlar; ABE ve ADE üçgenlerinin yükseklikleri e?it oldu?undan alanlarynyn orany tabanlarynyn oranyna e?ittir.


7. Dörtgenlerde kenarlaryn orta noktalarynyn birle?tirilmesiyle olu?an paralelkenar; ABCD dörtgeninde kenarlaryn orta noktalary birle?tirilerek olu?an KLMN dörtgeni paralelkenardyr. Paralelkenaryn alany dörtgenin alanynyn yarysyna e?ittir.
[KL] // [BD] // [MN] ve |KL| = |MN| =
[LM] // [AC] // [KN] ve |LM| = |KN| =


• Kö?egenleri dik kesi?en dörtgenlerde, kenarlaryn orta noktalary birle?tirilerek elde edilen dörtgen, dikdörtgendir.


[AC] ^ [BD] ve K, L, M, N kenarlaryn orta noktalary ise KLMN dikdörtgendir.
Trigonometrik Alan Formülleri
3. Bir açysy ve bu açynyn kenarlary bilinen üçgenin alany;
ABC üçgeninde
m(ABC) = 
|AB| = c
|BC| = a
a. Birbirini 180° ye tamamlayan açylaryn sinüsleri e?it oldu?undan;e?itli?i vardyr.


• PARELELKENAR
Kar?ylykly kenarlary e?it ve paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir.
[AB] // [DC]
[AD] // [BC]
|AB| = |DC|
|AD| = |BC|

• Bir dörtgende kar?ylykly kenarlar paralel ise e?it, e?it ise paralel olmak zorundadyrlar.
1. Paralelkenarda kar?ylykly açylar e?, kom?u açylar
bütünlerdir.
 +  = 180°


2. Paralelkenaryn Alany
a. Paralelkenaryn alany herhangi bir kenarla o kenara ait
yüksekli?in çarpymyna e?ittir.
A(ABCD) = a . ha = b . hbb. Yki kenary ve bir açysynyn ölçüsü bilinen paralelkenaryn alany;
A(ABCD) = a . b .sin


c. Kö?egen uzunluklary ve kö?egenleri arasyndaki açysynyn ölçüsü bilinen paralelkenaryn alany;
3. Paralelkenarda Kö?egen Özellikleri
a. Paralelkenarda kö?egenler birbirini ortalar.
|AE| = |EC|
|DE| = |EB|


b. Paralelkenarda kö?egenler alany dört e?it parçaya
bölerler.

c. Paralelkenarda bir kenar üzerinde alynan bir noktanyn
kar?y kö?elere birle?tirilmesiyle olu?an alan tüm alanyn
yarysyna e?ittir.
A(PCD) = A(APD) + A(BPC)


d. Paralelkenaryn içinde alynan herhangi bir P noktasy
kö?elere birle?tirildi?inde olu?an kar?ylykly üçgenlerin
alanlary toplamy e?ittir.
S1 + S3 = S3 + S4• Bir ABCD paralelkenarynda bir kö?eyi, kar?y kenarlaryn ortanoktalary ile birle?tirdi?imizde alanlar ?ekildeki gibibölünür.

e. ABCD paralelkenarynda K ve L noktalary kenarlaryn orta noktalary oldu?una göre, E ABD üçgeninin, F de DCB üçgeninin a?yrlyk merkezidir.

|AE| = 2|EN|
|FC| = 2|NF
|AE| = |EF| = |FC|


[AC] kö?egeni, [DK] ve [DL] do?ru parçalary paralelkenaryn alanyny ?ekildeki gibi bölerler.

f. Paralelkenarda kom?u iki açynyn açyortaylary arasynda kalan açy 90° dir.

• E noktasyndan [AB] ve [DC] kenarlaryna çizilen paralel AED dik üçgeninde hipotenüse ait kenarortayyn uzantysydyr.

[AB] // [KL] // [DC]  |AK| = |KD| = |KE|
|BL| = |LC|

• Açyortaylaryn kesi?tikleri noktanyn paralelkenaryn dy?ynda kalmasy durumunda
|AD| = |AK| = |LB| = |BC|

g. ABCD paralelkanarynyn alanynyn taraly alana orany;

• E?KENAR DÖRTGEN
1. E?kenar Dörtgen
Dört kenary birbirine e?it olan paralelkenara e?kenar dörtgen denir.


• Parelelkenar için geçerli olan bütün özellikler e?kenar dörtgen için de geçerlidir.
2. E?kenar Dörtgenin Özellikleri
a. Bütün kenar uzunluklary e?it oldu?undan, alany

A(ABCD) = a . h


b. E?kenar dörtgende kö?egenler birbirini dik keser.
sin90° = 1 oldu?undan

c. E?kenar dörtgenin kö?egenleri ayny zamanda açyortay do?rularydyr.

• DYKDÖRTGEN
1. Dikdörtgen
Kar?ylykly kenar uzunluklary e?it ve bütün açylary 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

• Dikdörtgen paralelkenaryn açylary 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenaryn sahip oldu?u bütün özelliklere sahiptir.
2. Dikdörtgenin Alany ve Çevresi
a. Dikdörtgenin alany farkly iki kenarynyn çarpymyna e?ittir.

A(ABCD) = a . bb. Bütün dörtgenlerde oldu?u gibi dikdörtgende dekö?egen uzunluklary biliniyor ise alany,c. Dikdörtgenin çevresi3. Dikdörtgenin Kö?egen Özellikleri
a. Dikdörtgende kö?egen uzunluklary e?ittir.
Kö?egenler birbirlerini ortalar.
|AC| = |BD|
|AE| = |EC| = |DE| = |EB|

b. Kenar uzunluklary a ve b olan ABCD dikdörtgeninde kö?egen uzunluklary

|AC| = |BD| = a2 + b2


c. ABCD dikdörtgeninin içinde alynan bir P noktasy dikdörtgenin kö?eleri ile birle?tirilirse

|AP|2 + |PC|2 = |PD|2 + |PB|2


• P noktasy dikdörtgenin dy?ynda oldu?unda da ayny özellik geçerlidir.
• KARE
1. Kare
Bütün kenar uzunluklary e?it ve bütün açylary 90° olan dörtgene kare denir.

2. Karenin Alany
Bir kenary a olan karenin alany

A(ABCD) = a2


3. Karenin Özellikleri
a. Karenin kö?egenleri birbirini dik ortalar.
Kö?egenlerin kenarlarla yapty?y açylar 45° dir.

b. Bir kenary a olan karenin kö?egeni

|AC| = |BD| = a2

• DELTOYD
a. Deltoid
Tabanlary çaky?yk iki ikizkenar üçgenin olu?turdu?u dörtgene deltoid denir.


b. Deltoidin kö?egenleri diktir.

|AC|  |BD|


c. Kö?egenleri dik oldu?undan alany
d. ABCD deltoidinde [AC] kö?egeni ayny zamanda A ve C açylarynyn açyortay do?rusudur.

e. ABD ve BCD ikizkenar üçgenlerinin tabanyny olu?turan kö?egen di?er kö?egen tarafyndan iki e?it parçaya bölünür.
f. Deltoidin farkly kenarlarynyn birle?ti?i kö?elerdeki
açylary e?ittir.
m(ABC) = m(ADC)


Yamuk
Alt ve üst kenarlary paralel olan dörtgenlere yamuk denir.
?ekildeki ABCD yamu?unda [AB] // [DC] dir.

1. Yamukta açylar
[AB] // [DC] oldu?undan

x + y = 180°
a + b = 180°• Kar?ylykly iki kenary paralel olan dörtgenlerde açyortay verilmi? ise ikizkenar üçgen elde edebilece?imiz gibi, ikizkenarlyk verilmi? ise de açyortay elde ederiz.2. Yamu?un Alany
ABCD yamu?unda paralelkenarlar arasyndaki uzakly?a yamu?un yüksekli?i denir.
Alt tabany |DC| = a,
üst tabany |AB| = c
yüksekli?i |AH| = h
ABCD yamu?unun alany
3. Ykizkenar Yamuk
Paralel olmayan kenarlary e?it olan yamuklara ikizkenar yamuk denir.

a. Ykizkenar yamukta taban ve tepe açylary kendi
aralarynda e?ittir.
m(A) = m(B) = y
m(D) = m(C) = x

b. Ykizkenar yamukta kö?egen uzunluklary e?ittir.
Kö?egenlerin kesi?ti?i noktaya E dersek
|AE| = |EB|
|DE| = |CE|

• Kö?egen uzunluklary birbirine e?it olan her yamuk ikizkenardyr.

c. Ykizkenar yamukta üst kö?elerden alt tabana dikler çizilmesiyle ADK ve BCL e? dik üçgenleri olu?ur.
|DC| = a
|KL| = c4. Dik Yamuk
Kenarlaryndan biri alt ve üst tabana dik olan yamu?a dik
yamuk denir.
|AD| = h ayny zamanda yamu?un yüksekli?idir.

5. Yamukta Orta Taban
a. ABCD yamu?unda E ve F kenarlaryn orta noktalary ise
EL do?rusuna orta taban denir.
[AB] // [EF] // [DC]
Yamu?un alany


oldu?undan


A(ABCD)=Orta taban x Yükseklik
b. Yamukta kö?egenin orta tabanda ayyrdy?y parçalar
• ABCD yamu?unda EF orta taban6. Yamu?un kö?egenlerinin kesim noktasyndan tabanlara
çizilen paralel;
ABCD yamu?unda L kö?egenlerin kesim noktasydyr.
[AB] // [MN] // [DC]7. Kenar Uzunluklary Bilenen Yamuk
Bir ABCD yamu?unun kenar uzunluklary biliniyor ise kenarlardan birine paralel çizilerek bir paralelkenar ve bir üçgen olu?turulur.

8. Kö?egenleri Dik Kesi?en Dik Yamuk
ABCD dik yamu?unda
[AC] [BD] BD ye paralel çizildi?inde olu?an dik üçgende
h2=a.c
9. Kö?egenleri Dik Kesi?en Ykizkenar Yamuk
ABCD yamu?unda
|AD| = |BC|
[AC] [BD]
yamu?un yüksekli?i10. Yamukta Kö?egenlerin Ayyrdy?y Parçalaryn Alany
Herhangi bir yamukta kö?egenler çizildi?inde
[AB] // [DC]

A(ABCD)=A(BCE)=S
Bir yamukta alt ve üst iki kö?enin, kar?y kenaryn orta
noktasy ile birle?tirilmesi sonucu olu?an alan yamu?un
alanynyn yarysyna e?ittir.
|BE| = |EC|
A(ABCD) = 2A(ADE)


l [AB] // [EF] // [DC],


 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Matematik 5555 kişi okuyup oyladı: İyi   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bu soruları yapabilecek olan varmı 250    ALFATİ
Merhaba hocam sizi rahatsız ediyorum ama sizden başka bana yardım edecek biri olduğunu sanmıyorum.Bir kaç tane soruyu yapamadım .....
Bölüm: Matematik
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Trigonometri sorusu (inanılmaz) 200    penth0s
Bi türlü çözemedim; çok kolay gibi gelmişti oysa...

5x=180 derece olmak üzere;

cos3x+cosx ifadesinin değeri nedir?.....
Bölüm: Matematik
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... zeka sorusuu ;) 75    meva3461
7 tane yüzük var.
6 tanesi 10 qr 1 tanesi 9 qr
iki kez terazide tartma hakkımız var.
bu 9 qrLıqı nasıl bulabiliriz?.....
Bölüm: Matematik
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... acil Dizilerin kullanım alanları hakkında bilgi 250    matrix92
Dizilerin kullanım alanları hakkında bilgiye çok ihtiyacım var
ilgilenler için teşekkürler.....
Bölüm: Matematik
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ebob ekok(ya unutmusum yapamadım) 250    sseehheerr
üç zil sırasıyla 20dk, 40dk ve 50dkda biri calmaktadır.Üc zil birlikte ilk kez 07:40ta caldıgına gore ikinci kez saat kacta tekr.....
Bölüm: Matematik
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... selim çözüm kümesi 250    selim.yuksel
5x+2(3-2x)=4x-3(-2+x).....
Bölüm: Matematik
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... soru 250    sweety95
10 20 30 40 50 60 70 809870 sayılarının standatr sapması nedir.....
Bölüm: Matematik
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... karmaşık sayılar :( 250    burcualpay
z= sin200 ( sin40 - i.cos40 ) sayısının esas argümenti nedir?

yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. şimdiden sağolun......
Bölüm: Matematik
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... soru 250    sweety95
bir hedefi,her bir atışta yavuzun vurma olasılığı 3/4 ve selimin vurma olasılığı 2/3 dir
buna göre asagıdakilerden hangisi ya.....
Bölüm: Matematik
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... OBEB SORUSU 250    gokhandavid
160,200,240 litrelik üç fıçı su ile doludur. Bu fıçılarda ki sular birbirine karıştırılmadan eşit ve en büyük hacimde ki bidonla.....
Bölüm: Matematik
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Güzel bi' soru :) 50 puffy
x+y+z=1
x2+y2+z2=2
x3+y3+z3=6
x4+y4+z4=?.....
Bölüm: Matematik
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Olasılık 50 alicagri
LASILIK


ÖRNEK UZAY ve ÖRNEK NOKTA

Bir deney sonucunda gelebilecek tüm sonuçların kümesine örnek uzay (E), bu kümenin her.....
Bölüm: Matematik
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bileşik Sayılar Üzerine 50 orhanmat
Birden büyük doğal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilen sayılara BİLEŞİK SAYI denir.Daha güzel bir tanım ise şu şekilde yapıla.....
Bölüm: Matematik
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Fonksiyon 50 Maxyadorhan
FONKSİYON
A. TANIM
A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun.
A nın her elemanı B nin elemanları.....
Bölüm: Matematik
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... matematikçi 50 k_spy

MATEMATİKÇİ

MATEMATİKÇİ Balonla seyehat etmek-te olan bir grup yolunu kaybeder ve biraz al-çalarak aşağıdaki kiş.....
Bölüm: Matematik
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MATEMATİĞİN TEMEL İLKELERİ 50 k_spy
MATEMATİĞİN TEMEL İLKELERİ
Her kelimeyi tanımlamak mümkün olmadığı gibi, her hükmü de ispat etmek mümkü.....
Bölüm: Matematik
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MATEMATİK HAYAT ÜZERİNE 30 k_spy
Matematik Hayat Üzerine

Birçoğumuzun matematikle alâkası, sadece tahsil hayatımızda gördüğümüz derslerle sınırlı kalm.....
Bölüm: Matematik
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... üslü nicelikler 40 ayferbuket
üslü nicelikşerde toplama , çıkarma,bölme,çarpma gibi işlemler......
Bölüm: Matematik
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Anket Araştırması 10 CroW
Anket araştırmalarının sınıflandırılması.
1- Yapıldığı yere göre sınıflandırma
a- Labaratuvar ortamında yürütülen araştırmalar.....
Bölüm: Matematik
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MaTLab Programlama 20 mglass
Matlab ile programlama Derslerini buraya toplayalım arkadaşlar.

ilk ders benden

1. MATLAB’A GİRİŞ:

MATLAB; (MATrix.....
Bölüm: Matematik
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bir atematikçi olarak ALİ KUŞÇU 50 musa_346
ALİ KUŞÇU

Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğdu. Bab.....
Bölüm: Matematik
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bir bulus 75 turkuazeye
a?agydaki tablo sayy syra tablosu her tamsayynyn bir rakam kökü vardyr ve bu kökün bir katydyr o sayy kökler hiçbir zaman de?i?m.....
Bölüm: Matematik
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bilim Tarihinde matematik 60 s_sirin
BİLİM TARİHİNDE MATEMATİK

Matematikle ilgili eserler incelendiğinde; birinci grup olarak, Eski Yunan matemati.....
Bölüm: Matematik
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Matematik ve Futbol 75 orhanmat
Matematik ve Futbol
Matematik, matematikçilerin bile ne oldugunu anlatamadigi bir olgudur.Bazi nesneler gibi matematigin de ne .....
Bölüm: Matematik
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Matematiği Keşfetmek 75 orhanmat
Keşfetmek (orhan gökçe)
Doğa muhteşem bir yer.Ve bizler bu mükemmel düzene konulmuş doğanın her şeyini içinde barındıran kü.....
Bölüm: Matematik
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fransızca-l'analytique de Descartes 75 ceylan137
D'une importance capitale pour son temps, l'œuvre scientifique de Descartes n'est souvent pas appréciée à sa juste valeur. .....
Bölüm: Matematik
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... x_küp = 8 ve x farklı 2 ise x=? 60 orochi21
Bu tip soruların sizinde bildiğiniz gibi 3 kökü vardır. Sorunun çözümü şu şekilde olacak.

x³=8
her iki tarafın küp kökü alın.....
Bölüm: Matematik
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... x³=8 ve x farklı 2 ise x=? 60 orochi21
Bu tip soruların sizinde bildiğiniz gibi 3 kökü vardır. Sorunun çözümü şu şekilde olacak.

x³=8
her iki tarafın küp kökü alın.....
Bölüm: Matematik
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ramanujan 75 mesmat
x^2=y+a
y^2=z+a
z^2=x+a ise x i a cinsinden bulunuz

z^2=x+a ise z=(a+x)^1/2
y^2=z+a ise y=(a+(a+x)^1/2)^1/2.....
Bölüm: Matematik
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Hanoi Kuleleri 60 DigiThink
Söylentiye göre büyük Benares tapınağına ``Yaratılış'' sırasında Tanrı içinde 3 elmas çubuğun dikili durduğu pirinçten bir tabak.....
Bölüm: Matematik
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... (1/a-b)-(1/2a+b)=0 ise 4.a.b=? 25 pyschcophat
paydaları 2 ye eşitle.....
Bölüm: Matematik
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bakmadan geçmeyin çoğumuz beynimizin %1 ini dahi k 20 muhammedaltin
1) zihinden 100e yakın sayıların carpımını bulma
a 100 e yakın sayı a olsun 100-a=b olsun
a^2 =a*100+b^2.....
Bölüm: Matematik
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kafadan kolayca kare alma 15
özellikle iki basamakly sayylaryn karesini kafadan kolayca hesaplayabimek için (a+b)^2 açylymyny kullanabilirsiniz
mesela
(a+.....
Bölüm: Matematik
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kolayca kare alma 15
özellikle iki basamakly sayylaryn karesini kafadan kolayca hesaplayabimek için (a+b)^2 açylymyny kullanabilirsiniz
mesela
(a+.....
Bölüm: Matematik
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 1000 E YAKIN SAYILARIN KARESı SANıYEDE HESAPLAYIN 15
996^2=992.016
993^2=986.049
991^2=982.081
YÖNTEM: ÖRN 993^2 YÇYN
993 SAYISI 1000 DEN NE KADAR AZ YSE
AYNI SAYIYI KENDYNDEN .....
Bölüm: Matematik
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Çift haneli sayıların karesini hemen bulun! 15 S_P_Y
mesela 25....
sonu 5 ile biten iiki haneli bir tamsayy..karesi 625
karesini alyrken.....
son iki basama?y yazyn...önüne de .......
Bölüm: Matematik
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 0!=1 kendi tanımı üzerinden ispat edilemez. 18 buskerhaund
0! = 1
ifadesi tamamiyle bir tanımdır.Ve tanımın üzerine kurulan ifadeler ile bir tanım ispat edilemez.0! =1 ancak ve ancak .....
Bölüm: Matematik
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Çarpım Konusunda Kolaylık 20 alaca_karanlik
sonu 5 olan iki basamaklı sayının karesini almak 2 bilemediniz 3 saniyenizi alır. şu şekilde
mesela 65'in karesi 4225 yapacağı.....
Bölüm: Matematik
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sayıları seviyorsanız bakmadan geçmeyin... 25 omerdurmus
BAZI SAYISAL ANEKTOTLAR

5 adet 2 kullanarak 0-9 arası sayıları elde etmek:

2+2-2-2/2=1

2+2+2-2-2=2

2+2-2+2/2=3
.....
Bölüm: Matematik
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... APİ LER İÇİN KAYNAK 25 umutzarali
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winprog/winprog/functions_by_category.asp

ADRSİNE BAĞLANIN T.....
Bölüm: Matematik
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.