1 Mayıs '17,Pazartesi
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Fen Bilimleri BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Biyoloji  > Dersler Biyoloji Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: cemguneri Puan : 10 kp 4 Mayıs '07 18:35  
 
4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları
1. Eşey hormonlarının kimyasal yapısı aşağıdaki bileşiklerden hangisine uyar?
A) Karbonhidrat
B) Protein
C) Lipit
D) Steroit
E) Mukopolisakkarit

2. Bir bitki hücresi hipertonik bir çözeltiye konulduğunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Hücre porlarının kapanması
B) Hücrenin patlaması
C) Plazmoliz
D) Ozmotik basıncın dengelenmesi
E) Metabolik işlevlerin durması
3. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücreler için geçerli değildir?
A) Fotosentetik pigmentler zarla çevrilmiştir
B) Bazılarında hücre zarının dışında selüloz içermeyen bir hücre çeperi bulunur
C) Bazıları fotosentez yaparlar
D) Hücre sitoplazmalarında ribozom birikmelerine rastlanır
E) Pek çoğunda gerçek kamçı bulunmaz
4. Ribonukleik asitlerin sentezleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) mRNA çekirdekte, rRNA ve tRNA çekirdekçikte sentezlenir
B) mRNA ve rRNA çekirdekte, tRNA çekirdekçikte sentezlenir
C) rRNA ve tRNA çekirdekte, mRNA çekirdekçikte sentezlenir
D) mRNA, rRNA ve tRNA'nın hepsi çekirdekçikte sentezlenir
E) mRNA ve tRNA çekirdekte, rRNA çekirdekçikte sentezlenir
5. Bir DNA molekülünün o yerdeki baz dizilimi 5' ATTGGSTAS 3' ise buna göre mRNA'nın baz dizilimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) 5' TAA SSGA TG 3'
B) 5' UAA SSGA UG 3'
C) 3' UAA SS GAUG 5'
D) 3' TAA SSGATG 5'
E) 3' AAU SSGA UG 5'
6. "Birim zar" ve "Sıvı mozaik model"lerine göre hücresel zarlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Zarlarda görülen asimetri; periferal proteinlerin miktar farkının bir sonucudur
B) Zarların yapı ve işlev farklılıkları zar proteinlerinin çeşitliliğine, yerlerine ve dağılışlarına bağlıdır
C) Birim zar kalınlığı plazma zarında hücre içi zarlardan daha fazladır
D) Elektron mikroskobunda dışta görülen iki yoğun bant lipit ortadaki açık bant ise proteinlerden oluşmuştur
E) Glikoproteinler hücre zarının dış yüzeyinde bulunur
7. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz?
A) Hayvan hücrelerinin çoğunda
B) Kırmızı algler dışındaki alglerde
C) Mantarlarda
D) Yosunlarda
E) Çiçekli bitkilerde
8. Mitokondride protein sentezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu çekirdekte sentezlenir
B) Mitokondri proteinlerinin büyük bir çoğunluğu hücre çekirdeğindeki DNA ile kodlanır
C) Mitokondri rRNA'ları mitokondri DNA'sı tarafından sentezlenir
D) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu sitoplazmada sentezlenir
E) Mitokondri DNA'sı organel içindeki proteinlerin ancak %10-15 kadarını şifrelemeye yeterlidir
9. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi hem kloroplastlarda ve hem de mitokondride meydana gelir?
A) Oksidatif fosforilasyon
B) Fotofosforilasyon
C) Fosforilasyon
D) Fotorespirasyon
E) Lipit yıkımı
10. Plastitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün fotosentetik hücrelerde bulunurlar
B) Klorofil ve karotenoid gibi pigmentler içerirler
C) Nişasta, protein ve yağ gibi maddelerin sentezini yaparlar
D) Nişasta, protein ve yağ depolarlar
E) Genellikle proplastit adı verilen yapılardan oluşurlar
11. Kloroplastın içeriği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kloroplast DNA'sı daha çok bakteri DNA'sına benzer
B) Sonbaharda klorofil azaldığında bunların yerini karoten ve ksantofil alır
C) Kloroplast enzimleri çekirdekte kodlanır
D) Kloroplast enzimleri sitoplazmik poliribozomlarda sentezlenir
E) Karanlık tepkimeleri enzimleri kloroplastın tilakoid zarlarında yerleşmiştir
12. Aşağıdaki ribozom tiplerinden hangisi hem hayvan ve hem yüksek organizasyonlu bitkilerde bulunur?
A) 50 S
B) 60 S
C) 70 S
D) 80 S
E) 90 S
13. Aşağıdakilerden hangisi, yalnız bir çift kolu ve bir terminal sentromeri olan kromozoma verilen addır?
A) Metasentrik
B) Submetasentrik
C) Akrosentrik
D) Telosentrik
E) İzokromozom
14. Mitozun sürecini aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlar?
A) Interfazın sona ermesi ile başlar ve yeni bir interfazın başlaması ile son bulur
B) Interfazın sona ermesi ile başlar, telofaz başlangıcında son bulur
C) Interfazın başlaması ile başlar, telofazın sonunda biter
D) Profaz ile başlar telofaz başında biter
E) Anafazda başlar interfaz ile son bulur
15. Moleküler oksijen yokluğunda, kas hücresi glikozu yıkarken, aşağıdaki maddelerden hangisi üretilmez?
A) PGAL
B) ATP
C) Pürivik asit
D) Laktik asit
E) Asetil CoA
16. Bazı bağırsak parazitlerinin gelişme evrelerini konukçunun vücudu dışında tamamlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yayılmayı sağlayabilmek için
B) Eşeysel çiftleşmeyi sağlayabilmek için
C) Gelişmesini yapabilmesi için oksijene gereksinme duyduğundan
D) Konukçuda gerekli enzimleri bulamadığından
E) Konukçuda gerekli besinleri bulamadığından
17. Fermantasyon sonucu net olarak kaç tane ATP molekülü üretilir?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 6
E) 8
18. Glikolizin sonunda glikoz molekülündeki karbon atomları aşağıdaki moleküllerden hangisinde yer alır?
A) 6 molekül CO2
B) İki molekül NADH
C) İki molekül piruvik asit
D) Bir molekül fruktoz
E) İki molekül asetil- CoA
19. Kolaylaştırılmış difüzyon ile aktif taşıma için aşağıda verilerden hangisi doğrudur?
A) İkisinde de enerji harcanır
B) İkisinde de enerjiye ihtiyaç yoktur
C) İkisinde de taşıyıcı proteinler rol oynar
D) İkisinde de taşınan madde yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük konsantrasyonlu ortama taşınır
E) Hiçbiri
20. Krebs döngüsünün sonunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Glikozdaki enerji yalnız ATP' de depolanır
B) Glikoz molekülü tamamen oksidasyona uğrar
C) Elektronlar glikozdan ATP' ye aktarılır
D) Glikozdaki karbon atomları laktik asite aktarılır
E) NADPH+ ların hepsi tüketilir
21. Aşağıdakilerden hangisinde, ökaryotik hücrelerde, glikoliz enzimlerinin ve sitrik asit döngüsü enzimlerinin bulundukları yerler doğru olarak verilmiştir?
Glikoliz enzimleri Sitrik asit enzimleri
A) Mitokondri iç zarında Mitokondri matriksinde
B) Sitozolde Mitokondri matriksinde
C) Mitokondri matriksinde Sitozolde
D) Sitozolde Mitokondri iç zarında
E) Mitokondri iç zarında Sitozolde
22. Aşağıdakilerden hangisi polizomları (poliribozomları) bir arada tutar?
A) DNA
B) tRNA
C) mRNA
D) rRNA
E) Protein
23. Tipik bir Prokaryot genomunda DNA'nın % kaçı hem transkripsiyona hem de translasyona uğrar?
A) % 90
B) % 70
C) % 20
D) % 10
E) % 1
24. Aşağıdaki DNA kısımlarından hangisinde her ikisi de transkripsiyona uğramaz?
I Regülatör gen
II Promotor
III Operator gen
IV Yapısal gen
A) I ve II
B) I ve IV
C) I ve III
D) II ve IV
E) II ve III
25. Ökaryotik hücrelerin organellerindeki translasyon aşağıdaki tanımların hangisine uyar?
A) Ökaryotik hücredeki translasyonla aynı şekilde yürür
B) Prokaryotlardaki gibi formillenmiş metionin ile başlar
C) Transkripsiyon tamamlanıncaya kadar oluşamaz
D) Ökaryotik ribozomlardakilerine benzer ribozomlarda oluşur
E) Prokaryotlardaki ve ökaryotlardaki gibi aynı kodları kullanırlar
26. Nukleotit dizilimi 5'-AUGACCCAUUGGUCUCUGUAG- 3' şeklinde olan bir mRNA'nın sentezleteceği polipeptid zinciri kaç aminoasit uzunluğunda olur?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
27. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
a. Peptidil transferaz 1. Amino asidin t-RNA'ya takılmasından sorumlu enzim.
b.DNA polimeraz 2. DNA zincirini birleştiren bir enzim.
c. Amino açil t-RNA sentetaz 3. RNA'dan DNA sentezliyor.
d. Revers Transkriptaz 4. Polipeptidle t-RNA arasındaki bağı hidroliz eder.
e. DNA Ligaz 5. DNA sentezinden sorumlu.
A) a-4
B) e-2
C) b-3
D) c-1
E) d-5
28. mRNA'lardan protein sentezlenebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) mRNA uyarılmalıdır
B) mRNA'da okumanın yönü 3'den 5'e doğru olmalıdır
C) mRNA'nın üzerinde sentezlemeyi durdurucu dizilimler olmalıdır
D) mRNA ribozomla temasa geçmelidir
E) Gerekli aminoasitler hazır olmalıdır
29. Bir DNA zinciri üzerinde bulunan operatör ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Operona bitişik olarak bulunur
B) Repressörün bağlandığı yerdir
C) Belirli bir nukleotit diziliminden meydana gelmiştir
D) Operonun işlevini denetler
E) Sadece katabolik tepkimelerde görev yapar
30. Aşağıdakilerden hangisi mutasyonu tanımlar?
A) Genetik rekombinasyonlardır
B) Genetik bilgideki kalıtsal değişimlerdir
C) Genetik şifrenin hatalı transkripsiyonuyla ortaya çıkan değişikliklerdir
D) Bulunduğu bireye çoğu kez yarar sağlayan kalıtsal değişikliklerdir
E) Evrimsel gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan değişikliklerdir
31. Morötesi ışınlar, çoğunlukla, aşağıdaki etkileşmenin hangisiyle mutasyona yol açar?
A) DNA'da tek bir kolu kırması
B) Timini alkil guanine dönüştürmesi
C) Kalıcı ya da yeterince tamir edilemeyen timin dimerlerini oluşturması
D) DNA segmentlerinin inversiyon uğratması
E) DNA segmentlerinde delesyona neden olması
32. Watson-Crick modeline uyan ve %35 adenin içeren bir DNA'nın sitozin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) %15
B) %30
C) %35
D) %70
E) %60
33. Tek zincirli bir DNA'nın ele alınan bir parçası 5' ATCGGCAT 3' dür. Bu orijinal parça ile aşağıdaki tek-zincirli DNA parçalarından hangisi komplementer çifte-sarmal oluşturur?
A) 5' TAGCCGTA 3'
B) 5' ATGCCGAT 3'
C) 5' ATCGGCAT 3'
D) 5' GATCCGAT 3'
E) 5' TACCCTAG 3'
34. Ligaz enzimi aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?
A) Okazaki fragmentlerini birbirine birleştirmek için
B) Uzayan DNA koluna yeni nukleotitlerin eklenmesi için
C) Replikasyon çatalının ortaya çıkarılması amacıyla DNA' nın açılması için
D) Bozuk yapılan DNA'ları parçalamak için
E) DNA sentezlenmesinde yağlı bir ortam oluşturmak için
35. İnterlokasyon yapıcı ajanlar, aşağıdakilerden hangisinin hızını artıran mutajenlerdir?
A) Transisyon mutasyonlarının
B) Transversiyon mutasyonlarının
C) Çerçeve kayması mutasyonlarının
D) Delesyonların
E) X kromozomundaki mutasyonların
36. Bir amino asidin DNA şifresi TAC ise, bu amino asidi taşıyan tRNA molekülündeki antikodon aşağıdakilerden hangisidir?
A) ATG
B) UGA
C) UAC
D) UAG
E) AUG
37. Bir bitkinin gövde ucuna çok yüksek konsantrasyonda oksin uygulandığında aşağıdaki olaylardan hangisi olur?
A) Çok hızlı uzama olur
B) Gövde büyür fakat kıvrılmaz
C) Gövde büyümesi engellenir
D) Gövde incelir ve zayıflar
E) Kökler daha hızlı büyür
38. Hücre bölünmesi ve hücre farklılaşmasının nisbi hızı aşağıdaki hormon çiftlerinin hangisinin karşılıklı etkileşimi ile belirlenmektedir?
A) Giberellin ve zeatin
B) Oksin ve etilen
C) Oksin ve absisik asit
D) Oksin ve sitokininler
E) Etilen ve absisik asit
39. Çiçekte korolla olarak bilinen taç yaprakların ana görevi nedir?
A) Erkek gamet oluşturmak
B) Tohum yaymak
C) Tozlaşma ve döllenmeyi sağlamak
D) Koruma ve polinatörleri cezbetmek
E) Dişi gamet oluşturmak
40. Sadece erkek çiçekleri taşıyan bir ağaç için aşağıdakileden hangisi doğrudur?
A) Tam çiçekleri taşıyabilir
B) Kesinlikle karpellat çiçekleri taşır
C) Dioiktir
D) Monoiktir
E) Kendi kendine tozlaşabilir
41. Bir angiosperm bitkide aşağıdaki üreme hücrelerinden hangisi bir ya da daha fazla farklı hücre içerir?
A) Yumurta hücresi
B) Sperm hücresi
C) Triploid endosperm hücresi
D) Tüp hücresi
E) Megaspor ana hücresi
42. Aşağıdaki terimlerden hangisi, bitki yapraklarındaki stomalar aracılığıyla gaz halinde su yitirilmesini tanımlar?
A) Transpirasyon
B) Osmoz
C) Eksüdasyon
D) Gutasyon
E) Basınç akışı
43. Aşağıdaki özelliklerden hangisi monokotil bir bitki için karakteristiktir?
A)Ağsı damarlanma
B)Kazık köklü
C)Gövdede iletim demetleri dağınık
D)Çiçekler beş petalli
E)Kurak bölgede yaşarlar
44. Işık ortamında fotosentez sisteminde 2 Mol H2O fotolize uğrar, 1 Mol O2 çıkışı olur. Bundan başka aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) 1 ATP, 1 NADPH.
B) 2 ATP, 2 NADPH
C) 4 ATP, 1 NADPH
D) 3 ATP, 2 NADPH
E) 4 ATP, 2NADPH
45. Bitkide köklerden en uzaktaki yapraklara kadar uzanan ve iletim boruları ile yapılan su iletiminde iş gören en önemli kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kök basıncı
B) Kılcal boru sisteminin kohezyon kuvveti
C) Aktif transport
D) Havanın emme kuvveti
E) Toprağın emme kuvveti
46. Bir saksıdaki bitkinin (sardunya) yapraklarında stoma hücrelerinin pH'ları ölçülmüş ve pH=4 olduğu saptanmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Stomalar açıktır
B) Stomalar kapalıdır
C) Bir şey diyemem
D) Stomalar yarı açıktır
E) Transpirasyon çok hızlıdır
47. Mg2+ klorofilin yapısında bulunduğu için fotosentezde önemli rol oynar. Bundan başka aşağıdakilerden hangisinde önemi büyüktür?
A) Stomaların açılmasında
B) Transpirasyonda
C) Enzimatik reaksiyonlarda
D) Elektron transportunda
E) Köklere su alınmasında
48. Aşağıdakilerden hangisi C3 bitkilerinde fotosentezde karanlık reaksiyonların ilk enzimidir?
A) Aldolaz
B) Transketolaz
C) Fosfopento izomoraz
D) Fosfotaz
E) Ribuloz bifosfat karboksilaz
49. Aşağıdaki elementlerden hangisi oksin sentezinde rol oynar?
A) Fe
B) Mg
C) Zn
D) Mn
E) Cu
50. Bitkilerde ışığın varlığını ya da yokluğunu saptayan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Auxin
B) Fitokrom
C) Klorofil
D) Gibberellin
E) Florigen


CEVAPLAR 1. D 2 C 3 A 4. E 5. C 6. D 7. E 8. A 9. C 10. A 11. E 12. D 13. D 14. A 15. E 16. C 17. B 18. C 19. C 20. B 21. B 22. C 23. E 24. C 25. B 26. B 27. B 28. B 29. D 30. B 31. C 32. A 33. B 34. A 35. C 36. D 37. C 38. D 39. D 40. C 41. D 42. A 43. C 44. D 45. D 46. B 47. C 48. E 49. C 50. B Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Biyoloji 1656 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hücre 50    byzamane00
Bir hücre kendisi için gerekli olan maddeyi dış ortamdan nasıl alır?Kim almasını söyler?Nasıl seçer?.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kloroplast 250    mlk-81
kloroplast ın görevi nedir???.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bioloji 250    mlk-81
otoliz hangi organel tarafından nasıl gerçekleşir??.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Biyolojik Çeşitlilik 250    BequMm..
Bazı canlılar aynı türe ait olmadıkları halde çiftleşebilir ve yavru meydana getirebilirler.Bu canlılar hangileridir ? Çiftleşme.....
Bölüm: Biyoloji
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bakteri 250    GülÇe
bazı bakterilerin hücre duvarlarını saran kapsülleri bulunur. bu kapsüller bakterilere hangi yararı sağlar?.....
Bölüm: Biyoloji
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... insan klonlama 250    FERISH
insan klonlamanın avantajları ve zararları hemen cevap istiyorum..... ödevim var liütfen ayrıntılı olsun ve maddeler halinda .....
Bölüm: Biyoloji
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bitkisel doku 250    anil_yanar
1.parankima hücreleri
2.odun borusu hücreleri
3.meristem doku hücreleri
4.sert doku
5.soymuk borusu hücreleri

yukarıda ve.....
Bölüm: Biyoloji
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mitokondri 250    sümeyrademir
mitokondri hangi canlılarda bulunur
.....
Bölüm: Biyoloji
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mitokondri 250    sümeyrademir
mitokondri hangi canlılarda bulunur
.....
Bölüm: Biyoloji
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... karma bezler 250    runye
karaciğer neden holokrin salgı epiteline girer.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... gen 30 altuğkaan
Gen, genel anlamıyla bir kalıtım birimidir. Bir tanıma göre gen, genom dizisinde yeri tanımlanabilen, transkripsiyonu yapılan, d.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fotosentez(bunları bilen oks "dede oss dede 1.olu 50 caglar_25801
bu deste bilmeniz gereken üç sey vardır
1)fotosentez/? de ne girer ne çıkar
2)nasil olur?
3)nerede gerçeklesir
.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Biyoloji Olimpiyatı Soruları 10 cemguneri
4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları
1. Eşey hormonlarının kimyasal yapısı aşağıdaki bileşiklerden hangi.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hücre organelleri 50 bahard17
Hücre Organcıkları ya da Organeller, hücre biyolojisi söz konusu olduğunda, ökaryot hücrenin sitoplazmasında asılı halde duran v.....
Bölüm: Biyoloji
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... turler 50 caglar_25801
türler, oldukça buyuk bsir alanı kaplar.7 bolumde incelenen turler buyuktenkuçuğe doğru sırasıyla ALEM,ŞUBE,SINIF,TAKİM,AİLE,CİN.....
Bölüm: Biyoloji
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... lise dersleri biyoloji sunuları 50 overseer000


biyoloji lise 1-2-3 dersleri ile ilgili power point sunuların linkleri (22 adet sunu)
not : sunuları indirebilirsiniz.

i.....
Bölüm: Biyoloji
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kanser 50 s_ucar
İnsan vücudunda, somatik hücreler(vücut hücreleri,2n) ve germ hücreleri(üreme hücreleri,n) olmak üzere iki çeşit hücre vardır.Ge.....
Bölüm: Biyoloji
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Karbon Döngüsü 40 AnkaraFenLisesi
Tüm canlılar, karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden oluşur. Yani, karbon döngüsü oldukça önemlidir. Karbonun değ.....
Bölüm: Biyoloji
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Azot Döngüsü 45 AnkaraFenLisesi


Yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. Azot canlılar için önemli bir maddedir. Çünkü, protein.....
Bölüm: Biyoloji
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... DNA 30 kaplan2
Bir insanın saç şeklinin,göz renginin,kemik yapısının,kan grubununve bunun gibi bir çok özelliklerin ortaya çıkmasında nükleik a.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FOTOLİZ 50 VESİLİTO22
FOTOSENTEZ DE FOTOLİZ OLAYINDA KAÇ TANE SU MOLEKÜLÜ GİRER? EĞER ÇIKAN SUYUN OKSİJEN KAYNAĞI KARBODİOKSİT İSE FOTOLİZ SONRASINDA .....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıNSAN SAğLIğI ıLE ıLGıLı 75 HALDESKOLEY
TIPTA KULLANILAN KYMYASAL MADDELER VE KULLANIM ALANLARI.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AKRABA EVLıLıKLERıNıN SONUÇLARI 75 Selin Bilgiç
AKRABA EVLYLYKLERYNYN GENETYK SOUÇLARI.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FOTOSENTEZ NEDİR,NASIL OLUŞUR? 30 berkay_aysan
TANIM: Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddeler(su, karbondioksit) ışık enerjisi ve klorofil yardımı organik besin üretmeler.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bitki yaprağında kendi resminizi görmek istermisin 25 static angel
önce resminizi olan bir film negatifini bir çiçe?in yapra?y üzerine kenarlaryndan yapy?tyryyorsunuz.bi kaç gün bitkiyi güne?te b.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bilim karsitligi boyle yapilir 25 genolog
Eller gider aya biz gideriz yaya! Sözü niye söylenmiş?
Bu sözü söyleyenlerin arasında sen de var mısın? Olup olmadığına bu yazı.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kim demis akraba evliligi kotu diye? 25 genolog
Kim demis akraba evliligi kotu diye?
Sen de mi kötü diyorsun? O zaman bu yazıyı muhakkak okumalısın.
Akraba evliliklerine yapi.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.