28 Mayıs '17,Pazar
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Fen Bilimleri BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Biyoloji  > Dersler Biyoloji Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: bahard17 Puan : 50 kp 26 Mart '07 16:52  
 
Hücre Organcıkları ya da Organeller, hücre biyolojisi söz konusu olduğunda, ökaryot hücrenin sitoplazmasında asılı halde duran ve özelleşmiş işlevlere sahip çeşitli yapılardır.

Hücre organelleri
Akrozom | Çekirdek | Çekirdekçik | Endoplazmik retikulum | Endozom| Golgi aygıtı | Hücre duvarı | Hücre zarı | Kamçı | Kloroplast | Koful
Lizozom | Melanozom | Mitokondri | Miyofibril | Parentezom | Peroksizom | Plastit | Ribozom | Sentrozom | Sil | Sitoplazma

Hücre çekirdeği, ya da nükleus, bakteriler ve yeşil algler (prokaryot hücreler) dışında kalan bütün hücrelerde bulunan ve iki katmanlı bir zar ile hücrenin geri kalan bölümünden ayrılan özelleşmiş yapıdır...

Endoplazmik retikulumun devamı olduğu düşünülen bu zarda büyük moleküllerin çekirdeğe girmesini izin veren gözenekler vardır. Çekirdek, hücrenin büyüme ve metabolizma gibi işlevlerini düzenler ve denetler, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen bilgiyi içeren genleri taşır. Çekirdeğin içinde yer alan çekirdekçik, ribonükleik asit (RNA) ve protein bireşimlenmesinde önemli bir rol oynar. Çekirdek zarının içinde bulunan ve çekirdeğin bileşenlerinin içinde asılı olduğu jölemsi sıvı çekirdek plazması adını alır.

Çekirdekçik, kromozom içeren üst yapılı hücrelerdeki bir yapıdır.

Çekirdekçik, bakteriler, mavi-yeşil su yosunları, trombositler ve olgun alyuvarlar dışında bütün canlı hücrelerde bulunan küresel bir cisimdir; sınırlayıcı bir zarla sitoplazmadan ayrılır. Hücrenin bilgi merkezidir ve hücresel üremede anahtar rol oynar; ayrıca hücrenin hangi özel işlevi üstleneceğini ve olgunlaştığında hangi biçimi alacağını, yani hücrenin nasıl farklılaşacağını belirler.

Jeli andıran bir özsudan (nükleolplazma ya da çekirdekçik plazması) oluşur; bu özsu içinde asılı olarak kromozomlar ve bir ya da daha çok nükleol bulunur. Kromozomlar, yalnızca hücre bölünmesi sırasında görülebilen ve genleri taşıyan ipliksi cisimlerdir. Genler, bireysel hücrelerin özelliklerini belirler ve hücrenin etkinliklerini denetleyen birimler olarak işlev görürler. Nükleoller, ribozom RNA'sının bireşimini yapan ve protein birleşimiyle ilgili komutları genlerden sitoplazmaya aktaran oval cisimlerdir.

Endoplazmik retikulum, Hücrede; hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşıyan, ince kanalcıklara denir.1945 yılında PORTER elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalarda, hücre sitoplazmasının dantel şeklinde bir ağ manzarası görünümünde olduğunu saptamıştır. Bu ağ yapı hücrenin ektoplazmasında görülmediği için PORTER ve arkadaşları buna Endoplazmik retikulum (plazma içi ağı) adını vermişlerdir. Yapılan daha derin çalışmalar endoplazmik retikulum'un sitoplazmada bulunan bir vakuol sistemi olduğu ve bu sistemin bir zarla çevrilmiş bulunduğu saptanmıştır. Endoplazmik matriks ise vakuol sisteminin dışında yani vakuoller arasında kalan alanı doldurur. Endoplazmik retikulum, golgi aygıtı ve lizozomun oluşturduğu yapıya Endoplazmik vakoul sistemi adı verilir.

Endoplazmik retikulumun membranı 50-60 A° kadardır. Kalınlığı hücre zarından az olduğu halde aynı yapıyı gösterir. İki koyu ve arsında açık renk tabakadan yapılmıştır. Bu membran sistemin yüz genişliği bazı dokularda ölçülmüştür.

Endoplazmik retikulumu kargoya benzetebiliriz.Hücre içi ve dışı taşımayı sağlar. Aynı zamanda bazı hücreleri depolar, üzerinde genellikle ribozomlar bulunur. Üzerinde ribozom olanlar Granüllü endoplazmik retikulum, ribozom olmayanlar granülsüz endoplazmik retikulum adını alır.

Golgi aygıtı (Diktiyozom), bir hücre organeli. Çekirdeğe yakın sentriyolün civarında bulunan kanalcık ve kesecik sistemidir.

Granülsüz endoplazmik retikuluma benzer, yani üzerinde ribozom bulunmaz. Golgi aygıtı, salgı yapan hücrelerde ve sinir hücrelerinde iyi gelişmiştir. Alyuvar ve bakteri gibi hücrelerde bulunmaz. Golgi aygıtı lizozomların oluşmasında da etkilidir.

Golgi aygıtı, lipoprotein, glikoprotein, mukus ve bitkilerde selüloz gibi maddelerin üretilip, salgılanmasını sağlar. Hücre zarı yapımında zar fabrikası gibi çalışır. Gerektiği zaman yağları depolar. Uzun zaman pek önemli bir organel olmadığı gerekçesiyle dikkate alınmayan golgi aygıtı; son zamanlarda hücre zarını özgüllüğünü saptamada, önemli görev alması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Golgi aygıtının bozulması, salgıların azalmasına neden olur. Örneğin, tükürük bezinden salgılanan tükürüğün azalmasında golgi aygıtı etkilidir. Tükürüğün azalması ağzın kurumasına neden olur.
hücre duvarı
Tüm bitki hücrelerinde görülen bir yapıdır. Hücre membranının dış tarafında bulunur ve selüloz yapılır. Bitki hücresi ni dış ve iç etkilere karşı direnç göstermesini sağlar ( bitki hücrelerinde görülen turgor basıncı olayı, rüzgar v.s). Turgor haline geçen hücrenin şişip patlamasını önler. Bitki hücresinin belirli bir şekil almasını sağlar. Hücre duvarı üzerinde madde geçişini sağlamak için porlar bulundurur. Bu porlar seçici geçirgen (semipermeabl) yapı göstermez.

Fotosentez gerçekleştirmemesine rağmen çok hücreli mantarlarda da hücre duvarı görülür.

Hücre Zarı ya da Hücre Membranı,

Konu başlıkları [gizle]
1 ÖZELLİKLERİ
2 Hücre Zarının Kimyasal Yapısı
3 Hücre Zarının Morfolojisi
4 Hücre Zarının Görevleri
5 Ayrıca bakınızÖZELLİKLERİ [değiştir]Esnek,Canlı, Saydam, Seçici-geçirgen, protein yapılıdır

Hücre zarının görevleri;

Hücrenin sitoplazma organellerini sarar.
Organeller ile sitoplazma arasında;hücre ile dış çevresi arasındaki madde alışverişini düzenler.
Elektrik dengesini organize eder.
Ozmotik dengeyi düzenler.
Glikoproteinleri ile yapancı proteinleri tanır. Bundan dolayı komşu ve yabancı
hücreleri de tanıma özelliği gösterir

Uyarı iletimi yapar.
Enzimleri taşıyıcı özelliği vardır.
Hücre zarını ayırarak doğrudan analizlerden önce hücre zarının moleküler yapısı hakkındaki kuramlar,dolaylı kanıtlara dayanır. Yağda eriyen maddeler hücre zarından kolayca geçebildiği için,Overton (1902), hücre zarının ince bir lipit tabakasından yapıldığını ileri sürmüştür. Gorter ve Grendel(1902), hücre zarının iki lipit molekülü kalınlığında bir tabaka (bilayer) olduğunu ileri sürmüşlerdir. Geçirgenlik, yüzey gerilimi elektrik ve kimyasal özelliklerini göz önünde bulundurarak, Danielli ve Davson 1935'de hücre zarının Simetrik Zar Modelini teklif etmişlerdir. Bu modele göre, zarın yapısında tek tabakalı iki protein yaprağı arasında lipit molekülleri vardır. Lipt moleküllerinin polar uçları (hidrofilik kısımları) dışa doğrudur ve protein tabakalarıyla örtülüdür. Moleküler yapıyla ilgili ikinci model, Robertson (1959) tarafından teklif edilen Asimetrik Zar Modelidir. Asimetrik zar modelinde, ortada iki molekül kalınlığında lipit tabakası, iki tarafında da tek molekül kalınlığında protein tabakası vardır. İki model de birbirine benzemekle, arasındaki fark; birinci simetrik modelde ortadaki lipit molekül sırasının veya tabakasının kalınlığı belli değildir. Yani, iki veya daha fazla lipit molekül sırasının bulunup bulunmadığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Oysa, asimetrik modelde ortadaki lipit moleküllerinin sayısı sadece ikidir. İki model arasında ikinci önemli fark, lipit tabakasının iki yanındaki protein tabakalarının simetrik modele simetrik, asimetrik modele ise, kendisine eklenen yeni elementlerden dolayı sitoplazma tarafındaki protein tabakasının dıştaki protein tabakasından belli kimyasal farklar göstermesi, yani asimetrik oluşudur.

Daha sonraları ortaya çıkan teori ise, Danielli-Davson'un modelidir. Danielli-Davson'a göre, lipit moleküllerinin polar, hidrofilik uçlarının koyu bölgeleri şekillendirdiği, polar olmayan, hidrofobik yağ asidi zincirlerinin açık renk bölgeleri şekillendirdiği düşünülmektedir. Bu modellerde hücre zarı, fosfolipit elementlerin kimyasal özelliğinden dolayı iki tabakalı görülür. Bu üç tabakalı yapı, plazma zarı dışında hücrenin sitoplazmada bulunan tüm zarlı yapılarında da görülmektedir. Danielli-Davson ve Robertson modelleri, hücre zarının elektriksel ve pasif geçirgenlik özelliklerini açıklamak yeterlidir. Bununla beraber, zardaki protein elemanlarının aktif taşınmayı nasıl gerçekleştirdiğini anlamak bu modelle zordur. Danielli ve Davson modelinin, hücre zarının işleyişini tam olarak ortaya koyamamasından dolayı, yeni hücre zarı modelleri geliştirilmiştir. 1972 yılında Singer ve Nicolson tarafından hücre zarının tüm özelliklerin açıklayan bir model ileri sürülmüştür. Böylece, Mozaik Zar Modeli ya da Akışkan-Mozaik Zar Modeli 1966 yılında Singer ve Lenard tarafından ortaya atılmasına rağmen, 1972'de yayınlanmıştır.Bu modelde fosfolipit tabakaları daha önceki modellerdekine benzer şekilde hidrofilik başları zarın yüzeyine doğru, hidrofobik kuyrukları ise, içe doğru sıralanır. Asıl farklılık proteinlerin dizilişinde görürlür. Bu modelde proteinler zarın hem iç, hem dış yüzeyinde mozaik şekilde dağılırlar ve devamlı bir tabaka meydana getirmezler. Hücre zarında bulunan zar proteinleri; bu modelde yağ tabakasının her iki yüzünde olan Ekstrinsik Proteinler, yağ tabakasının içine gömülmüş olanlar ise; İntrinsik Proteinler olarak kabul edilmiştir. Bir lipit denizinde yüzen, protein ve glikoproteinlerden yapılmış, almaç denilen özel bölgelerle dışarıya açılan bir model olarak Mozaik Zar Modeli günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.


Hücre Zarının Kimyasal Yapısı [değiştir]Zar lipitleri
Fosfolipit
Glikolipit
Sterol
Zar proteinleri
Zar karbonhidratları bulunur.
steroll proteinleri DOĞAN ARAR


Hücre Zarının Morfolojisi [değiştir]Elektron mikroskobunda hücre zarı oldukça basit yapıda görülür. İki koyu ve bir açık renk olmak üzere üç tabakalı görülen yapıya, üç tabakalı veya unit zar, birim zar, denir. Bu tabakaların kalınlığı 75-100 Å arasında değişir. Lipitlerin hidrofobik kuyrukları açık renk görülür. Lipitlerin hidrofilik uçlarıyla proteinler birlikte koyu çizgiler oluşturur.

1-Glikokaliks
2-Hücre zarı farklılaşmaları (Desmosomlar)(Desmosomes, Cell Junctions, Cell Attachments)
Aralarında farklılaştıkları hücrelerin benzer veya farklı oluşuna göre:
Otodesmosomlar
Homodesmosomlar
Heterodesmosomlar (Hemidesmosomlar)
Hücre yüzeylerinde dağılışlarına göre:
Makular desmosomlar
Zonular desmosomlar
Simetri durumuna göre:
Simetrik desmosomlar
Simetrik olmayan desmosomlar
İki hücre yüzeyinin elemanlarının desmosom yapısına katılamalarına göre:
Sinsisyal desmosomlar
Basit desmosomlar
Gelişmiş desmosomlar

Hücre Zarının Görevleri [değiştir]Hücre zarı, oldukça karmaşık ve devingen yapısıyla, hücre canlılığının çok önemli bir bileşenidir. Hücre canlılığının ve özgün hücre işlevlerinin sürekliliğini mümkün kılan çok önemli bazı fonksiyonları yerine getirir ki, bunları kabaca şöyle sıralamak mümkündür:

Hücre içi ortamın özgün bileşimini hücre dışı ortamdan ayırmak,
Hücre içi ile hücre dışı ortamlar arasında seçici bir şekilde madde alışverişini sağlayarak hücrenin atıklarını hücre dışı ortama vermek, hücre dışından hücreye gerekli maddeleri almak ve hücre içi ortamın özgün yapısını korumaya yardımcı olmak,
Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,
Hücreyi dış ortamdan ayırır.
Hücreye şekil verir.
Madde giriş-çıkşını düzenler.
Canlı yapıdadır.
Kalınlığı 12 nm'dir.
Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.
Aktif taşıma olayını düzenler.
Hücrenin beslenmesine yardımcı olur.
Komşu ve yabancı hücreyi bulur.
Hücreyi alınacak hormonları tanır.
Hücrenin yıpranan kısmını onarır.
Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler.
Prokaryot hücreye sahip canlılarda zardaki solunum enzimleri sayesinde enerji üretimi sağlanır.
Kamçı, Flagella ya da Flagellum , ince, uzun ve iplik benzeri organeller olup hücrelerin yüzeyinden çıkar, hareket ve beslenmede kullanılır. Aynı zamanda akıcı madde ve tanecik nakline yararlar. Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Biyoloji 5627 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hücre 50    byzamane00
Bir hücre kendisi için gerekli olan maddeyi dış ortamdan nasıl alır?Kim almasını söyler?Nasıl seçer?.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kloroplast 250    mlk-81
kloroplast ın görevi nedir???.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bioloji 250    mlk-81
otoliz hangi organel tarafından nasıl gerçekleşir??.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Biyolojik Çeşitlilik 250    BequMm..
Bazı canlılar aynı türe ait olmadıkları halde çiftleşebilir ve yavru meydana getirebilirler.Bu canlılar hangileridir ? Çiftleşme.....
Bölüm: Biyoloji
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bakteri 250    GülÇe
bazı bakterilerin hücre duvarlarını saran kapsülleri bulunur. bu kapsüller bakterilere hangi yararı sağlar?.....
Bölüm: Biyoloji
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... insan klonlama 250    FERISH
insan klonlamanın avantajları ve zararları hemen cevap istiyorum..... ödevim var liütfen ayrıntılı olsun ve maddeler halinda .....
Bölüm: Biyoloji
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bitkisel doku 250    anil_yanar
1.parankima hücreleri
2.odun borusu hücreleri
3.meristem doku hücreleri
4.sert doku
5.soymuk borusu hücreleri

yukarıda ve.....
Bölüm: Biyoloji
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mitokondri 250    sümeyrademir
mitokondri hangi canlılarda bulunur
.....
Bölüm: Biyoloji
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mitokondri 250    sümeyrademir
mitokondri hangi canlılarda bulunur
.....
Bölüm: Biyoloji
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... karma bezler 250    runye
karaciğer neden holokrin salgı epiteline girer.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... gen 30 altuğkaan
Gen, genel anlamıyla bir kalıtım birimidir. Bir tanıma göre gen, genom dizisinde yeri tanımlanabilen, transkripsiyonu yapılan, d.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fotosentez(bunları bilen oks "dede oss dede 1.olu 50 caglar_25801
bu deste bilmeniz gereken üç sey vardır
1)fotosentez/? de ne girer ne çıkar
2)nasil olur?
3)nerede gerçeklesir
.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Biyoloji Olimpiyatı Soruları 10 cemguneri
4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları
1. Eşey hormonlarının kimyasal yapısı aşağıdaki bileşiklerden hangi.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hücre organelleri 50 bahard17
Hücre Organcıkları ya da Organeller, hücre biyolojisi söz konusu olduğunda, ökaryot hücrenin sitoplazmasında asılı halde duran v.....
Bölüm: Biyoloji
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... turler 50 caglar_25801
türler, oldukça buyuk bsir alanı kaplar.7 bolumde incelenen turler buyuktenkuçuğe doğru sırasıyla ALEM,ŞUBE,SINIF,TAKİM,AİLE,CİN.....
Bölüm: Biyoloji
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... lise dersleri biyoloji sunuları 50 overseer000


biyoloji lise 1-2-3 dersleri ile ilgili power point sunuların linkleri (22 adet sunu)
not : sunuları indirebilirsiniz.

i.....
Bölüm: Biyoloji
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kanser 50 s_ucar
İnsan vücudunda, somatik hücreler(vücut hücreleri,2n) ve germ hücreleri(üreme hücreleri,n) olmak üzere iki çeşit hücre vardır.Ge.....
Bölüm: Biyoloji
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Karbon Döngüsü 40 AnkaraFenLisesi
Tüm canlılar, karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden oluşur. Yani, karbon döngüsü oldukça önemlidir. Karbonun değ.....
Bölüm: Biyoloji
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Azot Döngüsü 45 AnkaraFenLisesi


Yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. Azot canlılar için önemli bir maddedir. Çünkü, protein.....
Bölüm: Biyoloji
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... DNA 30 kaplan2
Bir insanın saç şeklinin,göz renginin,kemik yapısının,kan grubununve bunun gibi bir çok özelliklerin ortaya çıkmasında nükleik a.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FOTOLİZ 50 VESİLİTO22
FOTOSENTEZ DE FOTOLİZ OLAYINDA KAÇ TANE SU MOLEKÜLÜ GİRER? EĞER ÇIKAN SUYUN OKSİJEN KAYNAĞI KARBODİOKSİT İSE FOTOLİZ SONRASINDA .....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıNSAN SAğLIğI ıLE ıLGıLı 75 HALDESKOLEY
TIPTA KULLANILAN KYMYASAL MADDELER VE KULLANIM ALANLARI.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AKRABA EVLıLıKLERıNıN SONUÇLARI 75 Selin Bilgiç
AKRABA EVLYLYKLERYNYN GENETYK SOUÇLARI.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FOTOSENTEZ NEDİR,NASIL OLUŞUR? 30 berkay_aysan
TANIM: Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddeler(su, karbondioksit) ışık enerjisi ve klorofil yardımı organik besin üretmeler.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bitki yaprağında kendi resminizi görmek istermisin 25 static angel
önce resminizi olan bir film negatifini bir çiçe?in yapra?y üzerine kenarlaryndan yapy?tyryyorsunuz.bi kaç gün bitkiyi güne?te b.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bilim karsitligi boyle yapilir 25 genolog
Eller gider aya biz gideriz yaya! Sözü niye söylenmiş?
Bu sözü söyleyenlerin arasında sen de var mısın? Olup olmadığına bu yazı.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kim demis akraba evliligi kotu diye? 25 genolog
Kim demis akraba evliligi kotu diye?
Sen de mi kötü diyorsun? O zaman bu yazıyı muhakkak okumalısın.
Akraba evliliklerine yapi.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.