30 Mayıs '17,Salı
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Eğitim Grupları BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Üniversite  > Dersler Üniversite Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: aslibeki Puan : 5 kp 12 Temmuz '05 19:41  
 
Neden Avusturya

* Avusturya üniversitelerinin e?itim kalitesi tüm dünyada kabul edilen tarty?ylmaz bir üstünlü?e sahiptir.

* Üniversiteyi burada bitirdi?iniz takdirde LES, GRE, GMAT, bilim synavy, mülakat veya benzeri herhangi bir synav engeli olmadan yüksek lisansa ve doktora e?itimine do?rudan geçi? olana?y, typçylar için TUS olmaksyzyn uzmanla?ma imkany.

* Mezuniyet sonrasy üniversite e?itiminize devam edip etmeyece?inize sadece kendiniz karar veriyorsunuz, herhangi bir synavdaki ba?ary veya ba?arysyzly?ynyz de?il.

* Avusturya devlet üniversitelerinden mezuniyetiniz ve diplomanyz YÖK tarafyndan tanynyyor.

* En ba?ta Yngiltere olmak üzere neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde ö?rencilerin ö?reniminin yanysyra çaly?yp para kazanmasy devlet tarafyndan yasaklanmy?tyr. Ancak Avusturya`da bir ö?rencinin ö?reniminin yanysyra aylyk 600,- Euroya ula?an bir maa?la çaly?ma hakky vardyr.

* Bir sömestre okuduktan sonra Avrupa içersindeki ö?renci de?i?-toku?unu öngören ERASMUS/SOKRATES programlaryyla Avrupa`nyn herhangi bir ülkesinde iki sömestreye kadar ücretsiz üniversite e?itimi alma olana?y.

* Yyllyk sadece 1452,- Euro harç ile Avusturya üniversiteleri dünyanyn en dü?ük ücretli üniversitelerinin ba?ynda gelir. Geçen dönem yürürlü?e giren bir uygulamayla bazy üniversiteler bu harç miktarynyn yarysyny ö?renciye iade ediyor. Yani yyllyk harç miktary olarak sadece 726,- Euro ödüyorsunuz.

* En az iki yabancy dili (Almanca ve Ingilizce) mükemmel ö?renebilece?iniz poliglot(çok dilli) ve multikültürel ortam.

* Avusturya üniversitelerinin her ö?renciye sunduklary bilgisayar ve internet giri?i, çok sayydaki zengin donanymly kütüphaneleri ve akademik çaly?mayy te?vik eden rahat ve bilimsel ortamyyla e?itiminize sunaca?y akademik ve kurumsal avantaj.

* Avusturya`nyn ya?am düzeyi açysyndan uluslararasy kar?yla?tyrmaly ülke syralamalarynda her zaman ilk üç de bulunmasy. Avusturya’da hayat kalitesi yüksek, alt yapy çok iyi ve suç oranlary pek çok di?er Avrupa ülkelerine göre daha dü?ük .

* Avusturya`nyn muhte?em do?a güzelliklerinin yanysyra özellikle kültür ve sanat ?ehri Viyana`nyn hayatynyza kataca?y ya?am kalitesi.
AVUSTURYA'DA E?YTYM SYSTEMY

Avusturya, tarihi altyyüzyyly a?an süre içerisinde pek çok bilim adamy, sanatçy ve devlet adamy çykarmy? Viyana Üniversitesi ile hem Avrupa Üniversite sistemi ve anlayy?yna hem de tüm Avrupa kültür, sosyal ve siyasal ya?amyna çok önemli katkylarda bulunmu? bir ülkedir.

Avusturya e?itim sisteminde lisans ve yüksek lisans programlary birkaç istisnai bölüm dy?ynda birle?mi? durumdadyr. Yani mezun oldu?unuz takdirde Türkiye ?artlarynda Master`ynyzy yapmy? kabul ediliyorsunuz. Avusturya`daki bir üniversiteden kabul alabilmeniz için lise bitirmi? olmanyz ve ÖSS`de ba?aryly olmanyz yeterlidir. E?er üniversiteyi bitirmi?seniz ve yüksek lisans programyna devam etmek istiyorsanyz (bazy bölümlerde kysmi de?i?iklikler göstermekle birlikte) LES Synavyndan ba?aryly olmanyz gerekiyor. Üniversiteye ba?lady?ynyzda Türkiye`deki 4 yyllyk ö?reniminizde vermi? oldu?unuz dersleri saydyryp, Avusturya`da okudu?unuz bölümdeki kalan az sayydaki dersleri vermelisiniz. Okulunuzu bitirdi?inizde yüksek lisansynyzy yapmy? oluyorsunuz. Daha sonra do?rudan doktora programyna kaydynyzy yaptyrabilirsiniz.

2 yyllyk önlisans programlary Avusturya´da tanynmamaktadyr.

2003 yylynda yürürlü?e giren de?i?ikliklerle birlikte bazy bölümlerde Anglo-Sakson e?itim sistemine geçilmi? ve "Lisans" ve "Yüksek lisans" e?itimleri birbirinden ayrylmy?tyr. Ylk 3 yyllyk üniversite e?itimi tamamlandy?ynda "Bakkalaureat" ünvanyna sahip olunur. Bu ünvan Türkiye`deki 4 yyllyk normal üniversite e?itimine denk gelmektedir. Ystenildi?i takdirde 2 yyllyk e?itimle "Magister" ünvanyny alabilirsiniz ki bu Türkiye`de Master/Yüksek lisans e?itimine e?ittir.

Avusturya`daki yabancy ö?renciler yyllyk sadece 1452,- Euro harç ödemektedirler.

Avusturya`da yaz ve ky? olmak üzere 2 akademik dönem bulunmaktadyr. Bazy üniversiteler temmuz-agustos-eylül aylary içersinde yaz okullaryda sunmaktadyrlar. Üniversitelerde synyf sistemi de?il kredi ve dönem sistemi vardyr. Her dönem ba?ynda ö?rencilere, ö?renim yönetmenli?i uyarynca, bölüm ba?kanly?i tarafyndan dönemlik dersler sunulur . Ö?renci mezuniyeti için gerekli olan zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçmeli dersleri seçerek ö?renimine devam eder. Her kategori için çok sayyda seçenek vardyr; ö?renci ilgi, bilgi ve akademik yönelimine göre ders cetvelini hazyrlar. Bu liberal uygulama ö?renci için çok sayydaki avantaji beraberinde getirmektedir. Dönem ba?larynda bölüm ve derslerle ilgili üniversitelerin ö?renci dernekleri tarafyndan ayryca yönlendirme seminerleri düzenlenmektedir.

Türkiye´de e?itimlerinin bir kysmyny tamamlamy? olan ö?renciler Avusturya´daki üniversiteye kayyt olduktan sonra o zamana kadar yapmy? olduklary ortak dersleri saydyrabilirler.

Avusturya üniversitelerinde e?itim dili Almancadyr. Almanca bilmeyen yabancy ö?renciler-gelen ö?rencilerin % 95'i Almanca'yy bilmemektedir-Almanca yeterlilik synavyny vermek durumundadyrlar.

Bu synava hazyrlyk amacyyla üniversiteler kurslar sunmaktadyrlar.

Hiç Almanca bilmeyen bir ö?renci bu kurslara ortalama 2 dönem devam eder ve bu süre bitiminde ö?renimine Almanca devam edebilecek derecede bir dil yetkinligine kavu?ur. Bu kurslaryn dönemlik ücreti 370 Euro'dur ve haftada 20 saatdir.

Avusturya´da yabancy ö?rencilerin, 01.01.2003 tarihinde çykmy? yasayla birlikte ayda brüt 600,-€ yu geçmeyecek ?ekilde çaly?ma haklary vardyr.
Lisans + Yüksek Lisans

Avusturya e?itim sisteminde birkaç istisnai bölüm dy?ynda lisans ve yüksek lisans e?itimleri birle?iktir. Yani ki?i Avusturya´da 4 yyllyk (mühendislikler 5 yyl, typ 6 yyl) üniversite e?itimini tamamlady?ynda yüksek lisansynyda tamamlamy? olur, Magister (Master) titrini alyr ve do?rudan doktora ö?renimine ba?layabilir. Bu sistemde Magister (Master) ve Doktora olarak ikili bir e?itim sözkonusudur.

Bu sisteme göre lisans e?itimlerini Türkiye´de tamamlamy? ve Avusturya´da yüksek lisans yapmak isteyen ö?renciler Türkiye´de lisans çerçevesinde yapmy? olduklary dersleri kabul ettirirler, ilgili komisyonun eksik gördü?ü dersleri yaptyktan ve tezlerini yazdyktan sonra lisans + yüksek lisans`tan mezun olarak Magister (Master) titrini alyrlar. Sonrasynda istedikleri takdirde herhangi bir synava tabii olmadan direkt doktora programyna geçme haklary vardyr.Türkiye´de lisans e?itimi alan ö?renciler Avusturya´da ayny veya benzer bir bölüme geçi? yapabilirler. Yüksek lisans çerçevesinde geçi? yapan ö?renciler için de benzer bir durum sözkonusudur, Türkiye´de (e?er varsa) yaptyklary dersleri Avusturya´da kabul ettirirler ve e?itimlerine bu ?ekilde devam ederler. Mezun olduklarynda yine Magister titrine sahip olurlar ve doktora e?itimlerine ba?layabilirler.

Avusturya´da lisans e?itimine ba?lamak isteyen ö?renci, okumak istedi?i bölümü Türkiye`de kazanmy? olmalydyr.

Ö?renci Türkiye`de hangi bölüme yerle?tirildiyse Avusturya´da da o bölümde veya çok yakyn di?er bölümlerde okuma hakkyna sahiptir.

2 yyllyk yüksek okul programlarynyn Avusturya´da kar?yly?y yoktur.

Ki?i Türkiye´de 4 yyllyk bir programa yerle?tirilmi? olmalydyr. Ö?rencinin ÖSYM tarafyndan yerle?tirilmi? olmasy yeterlidir; ayryca üniversiteye kayyt olmasyna gerek yoktur.

Avusturya üniversiteleri kysmi olarak 2003 yylyndan beri Anglo-Sakson e?itim sistemine geçi? çaly?malaryny yürütmektedir. Bu sisteme göre bazy bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üçlü bir e?itim sistemi uygulanmaya konmu?tur. 3 yyllyk üniversite (BA) e?itiminden sonra 2 yyllyk master e?itimi ve ardyndan doktora e?itimi gelir.

Lisans ba?vurusu için gerekli belgeler:

* Lise diplomasy

* ÖSYS sonuç / yerle?tirme belgesi

* Üniversitede okuyor iseniz Ö?renci Durum Belgesi

* Üniversitede okuyor iseniz not dökümü (Transkript)

Magister (lisans+yüksek lisans) ve master programlarynyn giri? ?artlary bölümden bölüme de?i?ebilmektedir, a?a?yda genel ba?vuru ko?ullaryny/belgelerini bulacaksynyz:

Yüksek Lisans ba?vurusu için gerekli belgeler:

* Üniversite diplomasy veya mezuniyet belgesi

* Türkiye`deki üniversitelerde Master yapma hakkyna sahip oldu?unuza ili?kin belge (LES sonuç belgesi; Master ö?rencisi iseniz ögrenci belgesi)

* E?er yüksek lisans e?itimine ba?layyp ders verdiyseniz not dökümü (Transkript)

Masraflar

Almanca kursu esnasynda

Üniversite ö?renci derne?i katky payy (dönemlik)

14,- €

Almanca kursu ücreti (dönemlik)

370,- €

Yurt kirasy (aylyk)

160-210,- €

Sa?lyk sigortasi (aylyk)

17,- €

Ula?ym (aylyk)

45,- €

Beslenme vs.. aylyk di?er masraflar yakla?yk

190,- €


Üniversite e?itimi esnasynda

Üniversite ö?renci derne?i katky payy (dönemlik)

14,- €

Yurt kirasy (aylyk)

160-210,- €

Sa?lyk sigortasy (aylyk)

17,- €

Ula?ym (4 aylyk)

117,- €

Beslenme vs.. aylyk di?er masraflar yakla?yk

190,- €


Avusturya`da Ya?am


Ülke bilgileri:

Avusturya (Federal Avusturya Cumhuriyeti) toplam dokuz eyaletten olu?maktadyr (Burgenland, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich, Kaernten, Salzburg, Steiermark,Vorarlberg ve Viyana) ve toplam 8 milyon 65 bin nüfusa sahiptir. Ülkenin ba?kenti Viyana`dyr ve yakla?yk 1,6 milyonluk nüfusuyla ülkenin insan yo?unlugu en fazla olan kentidir. 1918`den beri parlamenter/demokratik cumhuriyet ve konfederatif bir politik yapyya sahiptir; devlet yasalary millet meclisi ve federal meclis tarafindan, eyalet yasalary ise eyalet meclisleri tarafyndan çykarylyr.

Ayryca federal meclis eyaletlerin devlet düzeyindeki temsilcili?ini yapmaktadyr. Gerek Cumhurba?kany, gerekse eyalet ba?kanlary halk tarafyndan do?rudan seçilir. Resmi dil Almanca`dyr. Kaernten eyaletinin güneyinde ayryca Slovence ve Burgenland eyaletinde Hyrvatca ve az da olsa Macarca konu?ulur. Ki?i ba?yna dü?en gayri safi milli hasyla 23.940.- `dyr.

83.858 kilometrekare bir alan üzerine yayylmy? olan ve Ysviçre, Liechtenstein, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya ve Ytalya tarafyndan çevrilmi? olan ülkenin yarysy ormanlyk alandyr. Avusturya gerek yazyn gerekse ky?yn çok sevilen bir turizm ülkesidir. Kayak, da? ve göl bölgeleri, gezi parkürleri ve elbetteki kültür/sanat/müzik etkinlikleri ve güzel kentleriyle heryyl çok sayydaki turisti çeker. Avusturya´dan güzel görüntüler için lütfen a?agydaki linki tyklayynyz:

http://www.foto-julius.at/ind_wien.html

Para birimi:

Avusturya’ nyn para birimi di?er Avrupa Birli?i üyelerinin, birli?e yeni i?tirak etmi? ülkeler dy?ynda, neredeyse tümünde oldu?u gibi Euro`dur.

Herhangi bir bankadan, havaalany veya kent merkezi gibi yerlerde bulunan döviz bürolary veya makinelerden, ço?u oteller ve bazy seyahat acentalarynda Euro bozdurabilirsiniz.

Ya?am Giderleri:

Ya?am giderleri ki?iden ki?iye farklylyk gösterir elbette, fakat a?a?yda tahmini bir rakam verilmeye çaly?ylmy?tyr.

Yurtta kalan bir ö?rencinin barynma giderinin hesaplanmasynda, yurdun yerine ve durumuna göre, 160,- ile 210,- € arasynda de?i?en bir rakamdan hareket edilebilir. E?er eve çykmak isterseniz iki odaly bir ev için 300 ila 550 € arasynda, evin mevkiine ve genel durumuna göre de?i?en bir mebla?y gözden çykarmanyz gerekmektedir.

Ö?rencilerimize genel tavsiyemiz, giderlerin daha iyi kontrol edilebilir olmasy gerekçesiyle, ilk yyllaryny yurtta geçirmeleridir. Fakat do?rudan eve çykmayy dü?ünenler için anla?maly oldu?umuz kurumlar vasytasyyla piyasa ko?ullarynyn altynda kira ödeyece?iniz, cazip ?artlarda uygun evler temin edebiliriz.

Toplu ta?yma araçlary için almanca kursunun devam ettigi ilk iki sömestre aylyk kart 45,- € dur. Almanca kursu bittikten sonra bu rakam dönemlik (4 aylyk) 117,- € `ya, yani aylyk 29,- €`ya dü?er.

Ayryca her ö?rencinin yaptyrmasy gereken ve tüm sa?lyk hizmetlerinden yararlanabilece?i sa?lyk sigortasy aylyk yakla?yk 17,- €`dur. Bunun dy?ynda dönem ba?yna üniversite ö?renci derne?ine 14,-€ `luk bir mebla? yatyrmak gerekmektedir.

Üniversite yyllyk 1452,- Euro harç dy?ynda herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Ö?rencinin beslenme ve ki?isel giderleri do?al olarak ö?rencinin ya?am tarzyna ve aly?kanlyklaryna göre belirlenir, fakat rakamy saptama noktasynda ortalama 190,- €`den hareket etmek gerekir.
Geçici Barynma:

Tüm havaalany ve istasyonlarda bir otel/pansiyon kylavuzu vardyr. Ucuz otel ve pansiyonlarda gecelik oda fiyatlary 20,- € ile 40,-€ arasynda de?i?mektedir. Ayryca Avusturya ö?renci mübadele ofisi Erasmus programy dahilinde gelenler ve devlet bursiyerleri için ev ve yurt sa?lanmasynda yardymcy olmaktadyr. Kurumumuz ö?rencilerinin geçici barynma gibi bir sorunlary yoktur; havalimanyndan alyndyktan sonra do?rudan kendileri için ayarlanmy? yurtlaryna veya kiralanmy? evlerine götürülürler.

Kalycy Barynma:

Bir ev bulmanyn en hyzly yolu yerel gazetelerde çykan ilanlary takip etmek ya da bir emlak bürosu ile görü?mektir. Viyana’daki mobilyaly ya da mobilyasyz dairelerin aylyk kiralary 300-550 Euro arasyndadyr (iki oda + mutfak + banyo). Kiralar evin bulundu?u yere ve evin niteli?ine ba?ly olarak de?i?mektedir. Ö?renci yurtlary için bekleme süreleri vardyr ve en geç bir sömestre önce ba?vuru yapmak gerekmektedir. A.Ü.D. anla?maly kurum ve kurulu?lary vasytasyyla ö?rencilerine yapmak istedikleri harcamaya uygun, okuyacaklary üniversiteye yakyn, temiz ve güzel bir yurt veya ev bekleme süresi olmaksyzyn ayarlamaktadyr ve bu hizmet sundu?umuz e?itim servis paketine dahildir.
Ykametgah Bildirimi:

Avusturya'ya ilk giri?inizi yaptyktan sonra ya da adres de?i?ikli?inde üç i? günü içerisinde Viyana'daki ilgili belediye dairelerine (Magistrat) ikametgah bildiriminde bulunmanyz gerekmektedir.

Bildirim "Meldezettel" (bildirim ka?ydy) ady verilen özel bir form ile yapylmaktadyr. Bu bildirimi A.Ü.D. olarak ö?rencilerimizle birlikte yaparyz.

Sa?lyk Sigortasy:

Avusturya`da devlet üniversitelerinde yada devlet tarafyndan tanynan üniversite/yüksekokullarda okuyan ö?renciler sa?lyk sigortasy yaptyrmak zorundadyr. Sa?lyk sigortasy hastane ve doktor masraflarynyn tamamyny kapsar. Avusturya türü ne olursa olsun ö?renci (üniversite/yüksekokul, dil kursu) olarak gelen herkes bulundu?u eyaletin sigorta kurumuna kendisini kaydettirmesi gerekir. Üniversitenin hazyrlyk dil kursuna katylan ö?renci, kurs kaydyny yaptyrdyktan sonra ö?renci belgesi ve kurs kayyt belgesiyle birlikte sosyal sigortalar kurumuna ö?renci sigortasy için basvuruda bulunur. Bu basvuruyu A.Ü.D. olarak ö?rencimizle birlikte yaparyz.

Trafik:

Avusturya’da ?oför olarak trafi?e çykmak için uluslararasy sürücü belgesine ihtiyaç vardyr. Uzun süre Avusturya`da kalacaklar Türkiye`de aldyklary ehliyeti Avusturya ehliyetine çevirtmek zorundadyr. Bunun icin trafik bakanly?y tarafindan prati?e dayaly bir direksiyon synavy yapylyr.

Yz mevsiminde Avusturya’da ki tüm yollarda sürü? ?artlary çok iyidir. Avusturya’daki yollaryn büyük bir bölümünü da? yollary olu?turur. Genellikle ormanlaryn da içinden geçen bu yollar son derece güvenlikli ?ekilde yapylmy?dyr. Ky? mevsiminde ise (Aralyk - Mart) özellikle yüksek bölgelerdeki da? yollarynda kary hesaba katmak gereklidir.

Avusturya`da özel araba satyn almak isteyenler araba pazarlaryndan veya özel satycylardan ikinci el arabalary Türkiye ?artlaryna göre çok daha cazip rakamlarla edinebilirler.

Kurumumuz, ö?rencilerine Türk ehliyetini Avusturya ehliyetine çevirtme sürecindeki resmi prosedürlerde yardymcy olmaktadyr.

Toplu ta?yma:

Avusturya’da ülkedeki tüm büyük ?ehirleri kapsayan ve Avrupa’daki büyük merkezlerle ba?lantyly geni? bir demiryolu a?y vardyr. ?ehirlerarasy yolculukta, Türkiye`deki kadar yaygyn olmasada, di?er bir seçenek olarak otobüs yolculu?u gösterilebilir. Son zamanlarda ucuz havayolu ta?ymacyly?y giderek yaygynla?my?tyr ve tren/otobüs yolculu?una, fiyat olarak da, ciddi bir alternatif konumuna gelmi?tir. Büyük ?ehirlerdeki toplu ta?yma, tramvay-otobüs-metro, son derece geli?kin ve kapsamlydyr.

Çaly?ma saatleri:

Bankalar: Hafta içi (Per?embe hariç): 8.00 - 12.30 ve 13.30 - 15.00; Per?embe: 8.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 (Merkezi ?ubeler ö?le vakitleride açyktyr)

Devlet daireleri: (Yalniz hafta içi çaly?yr) 8.00`de açylyp kapany? saatleri çe?itlilik gösterir. Kimi daireler 13.00`e kadar, kimileri 15.00 veya 17.00`ye kadar açyktyr.

Postaneler: Hafta içi: 8.00 - 12.00 ve 14.00 - 18.00; Merkez postaneler 8.00-18.00; Ana-merkez postane 8.00-22.00.

Ma?azalar: Hafta içi: 8.00 - 19.00 ( küçük ma?azalarda 1 ya da 2 saatlik bir ö?le molasy olabilir). Cumartesi: 8.00 - 17.00. (Cumartesi günleri özellikle küçük aly?veri? magazalary 12.00`de kapatabilir)

Pazar günü tatil olmasy nedeniyle bankalar, ma?azalar, aly?veri? merkezleri kanunen kapaly kalmak zorundadyr.

Müzeler: Avusturya en klasik ifadesiyle tam bir „kültür ve sanat“ kentidir. Sadece müze sayysy ba?lamynda sunaca?ymyz ?u rakamlar bile bu gerçe?i göstermeye yeter sanyryz:

Viyana: 94, Vorarlberg:11, Tirol: 49, Steiermark: 49, Salzburg: 78, Oberösterreich: 51, Niederösterreich 97, Kärnten: 44, Burgenland: 18; toplam müze sayysy yakla?yk sekiz milyon nüfuslu Avusturya`da tam 491adet! Neredeyse her konuyu ve ilgi alanynyny kapsayan müze türleri vardyr. Yster ça?da? ve deneysel sanat yapytlary, isterse gotik veya barok tarzy sanat eserleri, her sanatsal yönelim ve akym Viyana`da uygulamaly kar?yly?yny bulmu?tur. Bunun dy?ynda Beethoven, Mozart, Freud gibi me?hurlaryn ya?ady?y ve çaly?ty?y yerlerin müze haline getirilmi? olmalary ilgili ki?iler için e?i bulunmaz (tarihsel)antropolojik bir de?er ifade etmektedir. Viyana`daki `Museumsquartier` adly müze ve gösteri merkezi kompleksi sadece Avusturya`nin degil tüm Avrupa`nyn kendi alanynda en geni? kompleksidir.

Edebiyat/Sanat:

Avusturya çok ünlü yazarlara ve ?airlere yurtsal kaynaklyk yapmy? bir ülkedir. Avusturya`dan çykan yazar ve ?airlerin bir kysmyny belirtmek gerekirse:

Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach, Franz Grillparzer, Johann Wolfgang von Goethe, Hugo von Hofmannsthal, Gert Friedrich Jonke, Robert Müller, Johann Nestroy, Ferdinand Raimund, Peter Rosegger, Friedrich Schiller, Arthur Schnitzler, Georg Trakl, Stefan Zweig...

Ça?da? yazar ve ?airlerede evsahipli?i yapan Avusturya`da kültür, sanat, edebiyat ve bilim ortamy bireylerin yeteneklerini dy?avurabilece?i bir ortam olu?turmakla sürekli yeni sanatcy ve yazarlaryn, dü?ünürlerin yeti?mesini sa?lyyor:

Ilse Aichinger, H.C. Artmann, Heimrad Bäcker, Wolfgang Bauer, Franz Blaas, Günter Brus, Franz Josef Czernin, Milo Dor, Erwin Einzinger , Lisa Fritsch, Antonio Fian, Elfriede Gerstl, Walter Grond, Anselm Glück, Peter Handke, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Gert Jonke, Alfred Kolleritsch, Werner Kofler, Friederike Mayröcker, Anna Mitgutsch, Felix Mitterer, Christine Nöstlinger, Andreas Okopenko, Gerhard Rühm, Elisabeth Reichart, Gerhard Roth, Christoph Ransmayr, Peter Rosei, Raoul Schrott, Ferdinand Schmatz, Julian Schutting, Marlene Streeruwitz, Peter Turrini, Oswald Wiener, Franz Weinzettl, Josef Winkler...

Gösteri Sanatlary (Opera/Tiyatro/Kabare...):

Devlet opera ve tiyatrosu, Burg tiyatrosu ve Akademi tiyatrosu gibi kökle?mi?, sanatsal de?erini ve yetkinli?ini ispat etmi? sanatsal kurumlaryn yanynda Avusturya`nin bir kültür/sanat/müzik ülkesi olarak sivrilmesine neden olan birçok faaliyet ve organizasyon vardyr: Mörbisch deniz?enli?i; Bregenz ve Salzburg kültür ?enlikleri, Graz sinema festivali (Steirischer Herbst), Viyana klasik müzik festivali (Wiener Festwochen), Viyana Opera Balosu (Wiener Opernball), Ars Electronica Festivali, Wiesen Caz Festivali gibi... Kabare Avusturya`da kendine has özellikleriyle çok sevilen ve icra edilen bir sanat alanydyr. Çok sayydaki amatör, yary-profesyonel ve profesyonel sanatçylar, geni? bir reperatuarla çok yerde sahne alyr ( Viyana`da Mayys 2004 tarihi itibariyle sürekli olarak 103 farkly mekanda!). Gösteri sanatlary konusunda ayryntyly bilgi almak için linkler kysmynda listelenmi? ilgili linklere tyklayabilir veya bizimle yazy?abilirsiniz.

Müzik:

Dünyanyn en iyi filarmoni orkestralary arasynda gösterilen viyana filarmoni orkestrasy hakkynda en isabetli tariflerden birini sanyryz orkestra ?efi Leonard Bernstein veriyor: "The Vienna Philharmonic are so proud to have this great tradition, they are so loving of what they do and of who they are. This is something I catch like a disease – it’s so contagious for me because I operate in terms of love." (Leonard Bernstein). Viyana senfoni orkestrasy ise ünlü ?efdorkestr vladimir fedosejev yönetiminde kendi alanynda ba?aryly gelene?ini sürdürüyor. Aktüel programlary ö?renmek için linkler kysmyndaki ilgili linki tyklayabilirsiniz. Özellikle Mozart ve Strauss`un besteleri üzerinde yo?unla?my? ` Wiener Mozartkonzerte` hem yetkin sunusu hemde koro ve orkestra üyelerinin dönemin kyyafetleriyle sahneye çykmalary ile me?hurdur. Raimund, Ronacher ve Theater an der Wien tiyatrolarynyn birle?mesinden meydana gelen `Vereinigte Bühnen`özellikle müzikal üzerinde odaklanmy?tyr. New York ve Londra`da izleyebilece?iniz her me?hur müzikal Viyana`dada sahnelenir. Strauss ve Mozart besteleri ve vals üzerinde yo?unla?my? birçok irili ufakly orkestra vardyr Avusturya`da. Bunun dy?ynda Wieden caz festivali ve Steiermark halk ?arkylary festivalleri gelenekselle?mi?tir ve Avusturya`dan güzel bir kesit sunmaktadyr. Dünyanyn çok de?i?ik yerlerinde konser vermesiyle birçok ülkede tanynmy? – ve Viyana operasy, Mozart, Strauss, Wagner, ispanyol at okulu, Schönbrunn sarayy kadar kökle?mi? ba?ka bir Avusturya kurumuda viyana çoçuk korosu ` Wiener Sängerknaben` dyr. Kendi ifadeleri içersinde amaçlaryny ?öyle tarif etmektedirler „our declared goal is to provide musically gifted children with the best possible education which equips them for a possible career in music“. Bütün bunlaryn dy?ynda ve yanynda ça?da? müzi?in tüm stil ve akymlaryny Avusturya`da elbetteki bulmak mümkündür. Aktüel konserler için örne?in http://www.polzer.at adresine bakabilirsiniz.

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Üniversite 658 kişi okuyup oyladı: Çok İyi   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... acil yardım gerekiyor :(:(:( 100    salihkorkmaz35
çoçuklara cinselliği anlatıcak bir slayt gerekiyor bana çoçuk gelişimi okuyorum yardımcı olursanız çok sevinirimm :(:(:(.....
Bölüm: Üniversite
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... global warming 250    welldone
küresel ısınmanın etkileri yada sonucları hakkında bir ingilizce essay yazacagım ama taslagını kuramıyorum yardım edermısınız?.....
Bölüm: Üniversite
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yatay geçişle ilgili. 250    angel_4487
merhaba ben anadolu üniversitesi açıköğretim halkla ilişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. size sorum ben iki yıl sonra yatay eçişle ç.....
Bölüm: Üniversite
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... erken sevk dilekçesi 250    forza_erdal
şubat 2009 celbi için aralık ayında asala mazeret dilekçesi gönderdim
dilekçemle birlikte askerlik durum belgemi ve birde kimli.....
Bölüm: Üniversite
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Lojistik dersi ile ilgili yardim :( 250    ijliyah
lojistik dersinde "vanilya kutu" diye bir terim gecti fakat bunu ne oldugunu kimse bulamadi eger bu konuda bilgilendirme yabaile.....
Bölüm: Üniversite
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... KOBİLERDE SORUNLAR 250    krallenn
kobiler günümüzde bir cok sorunla karsı karsıya gelmektedirler..fakat buna rağmentürkiyedeki stihdamın %99 unu kobiler saglamakt.....
Bölüm: Üniversite
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... üslü sayılar 250    muhammetergul
2^4 =2.2.2.2=16
2^4444= ? bunun kolay bir yolu var mı?
.....
Bölüm: Üniversite
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... halkla ilişkiler ödevi 250    ağırromantik
"halkla ilişkilerci dış görünüşten ibaret değildir" bununla ilgili anket soruları .....
Bölüm: Üniversite
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... açıköğretim askerlik ve af 250    elenor7
1986 doğumluyum Açıköğretim 1 . sınıfta 2 sene üst üste kaldım.öle olunca askerlik tecili yaptırmak için kaydımı sildirdim ve ik.....
Bölüm: Üniversite
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yanlış kayıt 250    sevdabzkrt
merhaba ben selçuk üni dış ticaret mezunuyum .sınavsız geçiş hakkım için kaydımı yaparken dikey geçiş yerine ikinci üniversite o.....
Bölüm: Üniversite
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... maliyet muhasebesi 50 zekaiye
Maliyet muhasebesi hakkında tüm sorular buraya.....
Bölüm: Üniversite
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... üslü ifade 10 tilkat
matematik.....
Bölüm: Üniversite
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Elektronik Müh. Uygarlık Tarihi Dersi 50 manager
Bölüm 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mühendislik-Uygarlık Tarihi Bağlantısı
1.1 Meslek Olarak Elektronik Mühendisliği.....
Bölüm: Üniversite
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Avusturya`da Üniversite 5 aslibeki
Neden Avusturya

* Avusturya üniversitelerinin e?itim kalitesi tüm dünyada kabul edilen tarty?ylmaz bir üstünlü?e sahiptir.....
Bölüm: Üniversite
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Türkiye'de turizm ve Ulaşım 30 zapata792000
TÜRKYYE’DE ULA?IM VE TYCARET HAKKINDA
BYLGY


TYCARET a (ar ticaret).....
Bölüm: Üniversite
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Türkiye'de turizm ve Ulaşım 30 zapata792000
TÜRKYYE’DE ULA?IM VE TYCARET HAKKINDA
BYLGY


TYCARET a (ar ticaret).....
Bölüm: Üniversite
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... istanbul analizi 75 surfcafe
ÇALIŞMANIN ALANININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Bayrampaşa ülkemizin Marmara bölgesinde İstanbul ile sınırları içinde yer almaktadır.....
Bölüm: Üniversite
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... aristokratik şehrin doğası 75 surfcafe
Çoğu kentsel oluşum bir parlamento tarafından resmi olarak idare edilirdi. Bu parlamentoya kentli toprak sahipleri ve ileri gele.....
Bölüm: Üniversite
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... aristokratik şehrin doğası 75 surfcafe
Çoğu kentsel oluşum bir parlamento tarafından resmi olarak idare edilirdi. Bu parlamentoya kentli toprak sahipleri ve ileri gele.....
Bölüm: Üniversite
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Avrupa'da Egitim (Avusturya) 60 Bosporus23
NEDEN AVUSTURYA

• Avusturya`daki üniversiteler Türkiye`den gelen öğrenciler için tamamen ücretsizdir. (Avusturya devleti ile .....
Bölüm: Üniversite
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... KOBİLER 45 ud2003
KOBİLERİN SORUNLARINI açıklar.....
Bölüm: Üniversite
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Avusturya Üniversite lerine basvuru 20 aslibeki
Avusturya'da Yüksek Ö?renim

Türkiye'de yüksek ö?renime ba?layacaklar, halen okuyanlar ve yüksek ö?renimlerini tamamlamy? olan.....
Bölüm: Üniversite
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bir tuşla msn elinde 25 usher_yeah_1907
Msn kyrmak benymm içinn kolaydan da öte birr ?ey iki yyl kadar bilgisayar dany?manlygy yaptym bir anlamda hacker sadece bir dosy.....
Bölüm: Üniversite
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... rtr 20 cevtan
trtr.....
Bölüm: Üniversite
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ipin ucu 25 memodondurma
ipucu ipucu ipucu ipucu ipucu ipucu ipucu ipipucuucu ipucu ipucu
ipucu ipucu ipucu ipucu ipucu ipucu ipucu ipipucipucu ipucu.....
Bölüm: Üniversite
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.